Ан­ти­ко­ру­пцій­ні су­ди «по-но­во­му»: ре­цепт По­ро­шен­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Цим за­ко­но­про­е­ктом (№6011) про­по­ну­є­ться ство­ри­ти Ви­щий ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд та апе­ля­цій­ну ін­стан­цію до ньо­го, а та­кож спе­ці­аль­ний «за­по­бі­жний» ме­ха­нізм при від­бо­рі суд­дів за уча­сті між­на­ро­дних екс­пер­тів, які не пропу­стять не­до­бро­че­сних кан­ди­да­тів, оскіль­ки ма­ти­муть «бло­ку­валь­ний па­кет» під час го­ло­су­ва­н­ня. Вар­то на­го­ло­си­ти, що за­га­лом про­це­ду­ра при від­бо­рі суд­дів для ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів бу­де ти­по­вою — ті ж ета­пи до­бо­ру за уча­сті Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії суд­дів, Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

Дру­гий за­ко­но­про­ект 31 трав­ня 2016 ро­ку вніс член фра­кції БПП Сер­гій Але­ксє­єв. Цим за­ко­но­про­е­ктом (№6529) про­по­ну­є­ться за­про­ва­ди­ти обов’яз­ко­ву спе­ці­а­лі­за­цію суд­дів з роз­гля­ду ко­ру­пцій­них і пов’яза­них з ко­ру­пці­єю пра­во­по­ру­шень. При цьо­му не­має ана­ло­гії про участь між­на­ро­дних екс­пер­тів у про­це­сі до­бо­ру кан­ди­да­тів, що мо­же ма­ти на­слід­ком від­вер­ті ма­ні­пу­ля­ції про­вла­дних еліт і про­тя­га­н­ня «по­трі­бних» слу­жи­те­лів Фе­мі­ди до ан­ти­ко­ру­пцій­них па­лат. Та­кож за­зна­чи­мо, що ство­рю­ва­ти ці па­ла­ти в чин­них су­дах не­має ні­якої по­тре­би, адже від змі­ни ви­ві­сок на су­дах вер­хо­вен­ство пра­ва то­чно не за­па­нує в то­му ж та­ки Со­лом’ян­сько­му ра­йон­но­му су­ді, де мі­ся­ця­ми роз­гля­да­ю­ться роз­слі­ду­ва­ні де­те­кти­ва­ми НАБУ спра­ви.

На під­трим­ку дру­го­го ва­рі­ан­ту, за­про­по­но­ва­но­го нар­де­пом Але­ксє­є­вим, ви­сту­пав Ге­не­раль­ний про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко, пред­став­ник най­ближ­чо­го ото­че­н­ня пре­зи­ден­та Ігор Ко­но­нен­ко, а та­кож ряд не­ор­ди­нар­них фі­гур рі­зної по­лі­ти­чної ва­ги. Всім зро­зумі­ло, що ко­ман­да По­ро­шен­ка під рі­зни­ми «ме­дій­ни­ми со­уса­ми» ба­жа­ла про­да­ти за­хі­дним пар­тне­рам ідею ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них па­лат. По-пер­ше, це був би кон­тро­льо­ва­ний з Бан­ко­вої про­цес. По­дру­ге, пред­став­ни­ки Пе­тра Оле­ксі­йо­ви­ча мо­гли би чі­тко спро­гно­зу­ва­ти ре­зуль­тат і обра­ти са­ме тих суд­дів, до яких в них існує «до­ві­ра».

Зго­дом, 15 ве­ре­сня 2016 ро­ку, під час ви­сту­пу на Yalta European Strategy Пе­тро По­ро­шен­ко осо­би­сто за­явив, що спо­ді­ва­є­ться на ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них па­лат про­тя­гом мі­ся­ця. У ньо­го ні­би­то не­має ча­су че­ка­ти пів­то­ра чи два ро­ки, по­ки ство­рять ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Це ви­да­ва­ло­ся як мі­ні­мум див­ним. А як ма­кси­мум, то ці сло­ва мо­жна на­зва­ти від­вер­тою ма­ні­пу­ля­ці­єю з бо­ку го­ло­ви дер­жа­ви. Ство­ре­н­ня 450 па­лат у су­дах пер­шої ін­стан­ції та 27 па­лат в апе­ля­цій­них є більш гро­мі­зд­ким зав­да­н­ням, ніж ство­ре­н­ня Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та від­по­від­ної апе­ля­цій­ної ін­стан­ції. Ве­не­цій­ський бе­не­фіс: що ска­же ко­мі­сія? Як вже за­зна­ча­ло­ся на DT.UA, оби­два за­ко­но­про­е­кти — №6011 та №6529 — не­що­дав­но пе­ре­да­ні на екс­пер­ти­зу до Ве­не­цій­ської ко­мі­сії за де­мо­кра­тію че­рез пра­во. Три ти­жні то­му екс­пер­там зда­ва­ло­ся, що цей про­вла­дний ре­ве­ранс ви­ко­нує від­ра­зу дві фун­кції. По-пер­ше, до­зво­ляє від­кла­сти ви­ко­на­н­ня ви­мо­ги МВФ що­до ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту про ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. Бо ж без гро­шей від Фон­ду важ­ко звер­ста­ти і ви­ко­на­ти бю­джет. По-дру­ге, над­си­ла­н­ня до Ве­не­цій­ської ко­мі­сії мо­гло при­зве­сти до ви­зна­н­ня за­ко­но­про­е­кту №6011 не­кон­сти­ту­цій­ним че­рез фі­гу­ру­ва­н­ня в до­ку­мен­ті ме­ха­ні­зму обра­н­ня суд­дів спе­ці­аль­ною не­за­ле­жною ко­мі­сі­єю з «іно­зем­ним еле­мен­том».

На­ра­зі мо­жна ствер­джу­ва­ти, що пер­ше при­пу­ще­н­ня не ви­пра­вда­лось. Кіль­ка ти­жнів то­му Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів спро­мо­гло­ся за­лу­чи­ти 3 мі­льяр­ди до­ла­рів че­рез роз­мі­ще­н­ня єв­ро­облі­га­цій під 7,375% рі­чних з 15-рі­чним тер­мі­ном по­га­ше­н­ня. Так, ці гро­ші зна­чно до­рож­чі від ко­штів, що на­да­ю­ться МВФ. Про­те ко­ман­да По­ро­шен­ка ви­рі­шу­ва­ла де­що ін­ші зав­да­н­ня, аніж за­лу­че­н­ня ма­кси­маль­но де­ше­вих за­по­зи­чень. На­сам­пе­ред на Бан­ко­вій біль­ше не за­хо­ті­ли бу­ти під при­скі­пли­вою кри­ти­кою що­до від­су­тно­сті ре­форм. Тим біль­ше, ко­ли ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд був прі­о­ри­те­том №1 у за­хі­дних пар­тне­рів. Дру­ге, що не­по­ко­ї­ло По­ро­шен­ка, так це ма­кро­еко­но­мі­чна ста­біль­ність Укра­ї­ни впри­тул до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 2019 ро­ку. Тре­тє, чим ке­ру­ва­ли­ся со­ра­тни­ки го­ло­ви дер­жа­ви, так це кон­цен­тра­ція впли­ву не тіль­ки над пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми, але й над но­во­ство­ре­ни­ми су­до­ви­ми ін­сти­ту­ці­я­ми.

Най­ближ­чи­ми дня­ми ма­ють ого­ло­си­ти рі­ше­н­ня Ве­не­цій­ської ко­мі­сії за де­мо­кра­тію че­рез пра­во сто­сов­но двох зга­да­них за­ко­но­про­е­ктів про ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них су­до­вих ін­сти­ту­цій. І зда­є­ться, там не бу­де під­трим­ки або ни­щів­ної кри­ти­ки жо­дно­го з них. Біль­ше то­го, за­ко­но­про­е­кти ана­лі­зу­ю­ться в по­лі­ти­ко-пра­во­во­му кон­текс­ті, а не су­то у фор­ма­ті від­по­від­но­сті прин­ци­пам пра­ва та кон­сти­ту­ції від­по­від­ної кра­ї­ни.

Во­че­видь, пре­зи­дент­ська ко­ман­да до­від­а­ла­ся про окре­мі ню­ан­си ви­снов­ків Ве­не­цій­ки і то­му, пе­ре­гру­пу­вав­ши свою по­зи­цію, на Бан­ко­вій пі­шли в кон­тра­та­ку, за­явив­ши про ство­ре­н­ня не­за­ле­жних ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів. При цьо­му сло­ва «не­за­ле­жний» та «ан­ти­ко­ру­пцій­ні су­ди» бу­ли в рі­зних ча­сти­нах ви­сту­пу По­ро­шен­ка. Ре­цепт Пе­тра По­ро­шен­ка Весь ви­ступ По­ро­шен­ка, ко­ли він на­ре­шті зга­дав про ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, був про­ни­за­ний при­хо­ва­ни­ми ме­се­джа­ми, адре­со­ва­ни­ми по­лі­ти­кам, гро­мад­сько­сті та між­на­ро­дним пар­тне­рам. Спро­буй­мо ро­зі­бра­ти ко­жен з них.

По-пер­ше, Пе­тро По­ро­шен­ко зро­зу­мів, що не мо­же йти­ся про ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них па­лат у чин­них су­дах. Цей аб­сурд бу­ло «по­мно­же­но на нуль» і то­му взя­то за осно­ву фор­му­лю­ва­н­ня про ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів. При цьо­му пре­зи­дент пе­ре­дав фун­кцію роз­роб­ки но­во­го (а не взя­т­тя за осно­ву №6011 чи №6529) до­ку­мен­та, який зго­дом він вне­се до Вер­хов­ної Ра­ди. Тут вар­то за­ува­жи­ти, що ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи й узго­дже­н­ня но­во­го за­ко­но­про­е­кту за­тя­гне про­цес ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня су­ду.

Ці­ка­вий факт, що Пе­тро Оле­ксі­йо­вич ви­зна­чив са­ме під­кон­троль­ний йо­му ко­мі­тет з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки, який очо­лює ло­яль­ний до ньо­го Ру­слан Кня­зе­вич. Про «не­бла­го­на­дій­ний» ко­мі­тет з пи­тань за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії ко­ру­пції, очо­лю­ва­ний Єго­ром Со­бо­лє­вим, вза­га­лі не йде­ться. Аль­тер­на­ти­ви — ро­бо­чі гру­пи при спі­ке­рі пар­ла­мен­ту Па­ру­бі­є­ві чи вза­га­лі аб­стра­ктна між­фра­кцій­на гру­па.

По-дру­ге, По­ро­шен­ко хо­че уни­кну­ти си­ту­а­ції, ко­ли ан­ти­ко­ру­пцій­на су­до­ва ін­сти­ту­ція ство­ре­на якщо не всу­пе­реч, то як мі­ні­мум без йо­го уча­сті. І сло­ва про «лав­ри» кра­сно­мов­не під­твер­дже­н­ня то­го. Хто, як не га­рант Кон­сти­ту­ції, має отри­ма­ти всі по­лі­ти­чні ди­ві­ден­ди, осо­бли­во, якщо суд ство­рю­ва­ти­ме­ться ближ­че до на­сту­пних пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нів?

По-тре­тє, швид­ке ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної ін­стан­ції у но­во­му Вер­хов­но­му Су­ді не­має ні­яко­го сен­су без ство­ре­н­ня су­дів пер­шої та дру­гої (апе­ля­ції) ін­стан­цій. Це як по­чи­на­ти зве­де­н­ня бу­дин­ку з мон­та­жу ві­кон чи кон­стру­ю­ва­н­ня да­ху. Та­кі іні­ці­а­ти­ви по­збав­ле­ні жо­дно­го ін­сти­ту­цій­но­го сен­су.

По-че­твер­те, пре­зи­дент Укра­ї­ни чі­тко за­мі­тив, що ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го та не­за­ле­жно­го су­ду до­по­мо­же при­тя­га­ти до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті ко­ру­пціо­не­рів, хай би ким остан­ні бу­ли. Во­че­видь, ко­гось із дру­зів, але, зві­сно, не з най­ближ­чо­го ото­че­н­ня По­ро­шен­ка, по­кла­дуть на вів­тар пра­во­су­д­дя за­для по­лі­ти­чно­го жер­тво­при­но­ше­н­ня. Але пе­ре­тво­рю­ва­ти на «ін­кві­зи­цію» цей суд він не го­то­вий, що є пев­ним ме­се­джем для за­спо­ко­є­н­ня еліт.

По-п’яте, го­ло­ва дер­жа­ви роз­ста­вив усі кра­пки над «і», ко­ли про­го­ло­сив клю­чо­ві прин­ци­пи, яки­ми ке­ру­ва­ти­му­ться під час ство­ре­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Це вер­хо­вен­ство пра­ва і прин­цип на­ціо­наль­но­го су­ве­ре­ні­те­ту. З пер­шим усе зро­зумі­ло, про ньо­го по­лю­бля­ють роз­по­від­а­ти у ко­жно­му, на­віть най­тем­ні­шо­му, за­ку­тку ре­форм. А ось дру­гий аспект — на­ціо­наль­ний су­ве­ре­ні­тет — у су­ку­пно­сті з фра­зою про фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми ви­клю­чно укра­їн­ця­ми на­во­дить на дум­ку, що пре­зи­дент­ська ко­ман­да за будь-яких умов не по­ли­шить спроб уни­кну­ти уча­сті між­на­ро­дних екс­пер­тів у кон­кур­сно­му від­бо­рі кан­ди­да­тів до ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів. Бо не­про­гно­зо­ва­ність ви­бо­ру та подаль­ша не­кон­тро­льо­ва­ність суд­дів рів­но­зна­чні втра­ті кон­тро­лю за всі­єю кра­ї­ною, де па­нує ко­ру­пція та не­о­фе­одаль­ний устрій дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.