Про осо­бли­во­сті управ­лі­н­ня дер­жбан­ка­ми... і не тіль­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

На ти­жні, що ми­нає, де­пу­та­ти під­не­сли сюр­приз Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів, за­про­по­ну­вав­ши ра­зом по­зба­ви­ти йо­го всіх про­блем із дер­жав­ни­ми бан­ка­ми.

Про­по­зи­цію свою во­ни офор­ми­ли в за­ко­но­про­ект «Про осо­бли­во­сті управ­лі­н­ня бан­ка­ми з дер­жав­ною час­ткою вла­сно­сті та ме­ха­нізм їх при­ва­ти­за­ції» (№7180-1), згі­дно з яким пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ри­ти ще одне дер­жав­не агент­ство, цьо­го ра­зу та­ке, що ке­ру­ва­ти­ме по­над 50% бан­ків­сько­го се­кто­ра, а та­кож ви­зна­ча­ю­ться умо­ви при­ва­ти­за­ції дер­жбан­ків. І не те щоб сто­я­ла чер­га з по­ку­пців на та­кий цін­ний то­вар, як укра­їн­ські дер­жбан­ки з їхні­ми 70% не­пра­цю­ю­чих кре­ди­тів. Та й на­дій на те, що чи­нов­ни­ки но­во­го агент­ства впо­ра­ю­ться з управ­лі­н­ням дер­жбан­ка­ми лі­пше за чи­нов­ни­ків Мін­фі­ну, не­ба­га­то. Але хтось яв­но за­ці­кав­ле­ний у по­си­лен­ні вла­сно­го впли­ву на дер­жбан­ки і про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться в них. І це то­чно не іно­зем­ні ін­ве­сто­ри. Ні управ­ля­ти За­ко­но­про­ект по­дав трі­ум­ві­рат де­пу­та­тів із пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки та бан­ків­ської ді­яль­но­сті — сам го­ло­ва ко­мі­те­ту Сер­гій Ри­бал­ка (Ра­ди­каль­на пар­тія), го­ло­ва під­ко­мі­те­ту бан­ків­ської ді­яль­но­сті Іван Фур­сін («Во­ля на­ро­ду») і се­кре­тар ко­мі­те­ту Ма­ксим По­ля­ков («На­ро­дний фронт»). Ініціатива йде від лю­дей, що очо­лю­ють про­філь­ний ко­мі­тет, і на ува­гу за­слу­го­вує хо­ча б то­му, що це — три­во­жний дзві­но­чок для уря­ду, який не пер­ший рік на­ма­га­є­ться ре­фор­му­ва­ти дер­жав­ні бан­ки, але це не ду­же-то йо­му вда­ло­ся. Цей про­ект мо­же бу­ти ли­ше пер­шою спро­бою про­ма­ца­ти ´рунт і ско­ри­ста­ти­ся без­ді­яль­ні­стю Ка­бмі­ну. Ці­на по­за­ме­жна — кон­троль над по­ло­ви­ною всьо­го бан­ків­сько­го се­кто­ра, і гра то­чно за­слу­го­вує зу­силь.

У по­ясню­валь­ній за­пи­сці ав­то­ри про­е­кту ба­га­то ува­ги при­ді­ли­ли то­му, як дер­жбан­ки отру­ю­ють укра­їн­ську еко­но­мі­ку. Кра­си­во на­пи­са­ли про кре­ди­тні ри­зи­ки, адмі­ні­стра­тив­ний вплив, ри­зи­ки бан­ків­ської кри­зи, про­бле­ми на­гля­ду й мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки. А в ре­зуль­та­ті за­про­по­ну­ва­ли ство­ри­ти ще одну держ­стру­кту­ру, яка цей адмі­ні­стра­тив­ний тиск на дер­жбан­ки ли­ше по­си­лить.

Згі­дно з про­е­ктом На­ц­агент­ство роз­ви­тку й управ­лі­н­ня бан­ків­ськи­ми акти­ва­ми — це юр­осо­ба пу­блі­чно­го пра­ва зі спе­ці­аль­ним ста­ту­сом, що ре­а­лі­зо­вує дер­жав­ну по­лі­ти­ку в сфе­рі управ­лі­н­ня та при­ва­ти­за­ції дер­жбан­ків і бан­ків з дер­жав­ною час­ткою вла­сно­сті. Тоб­то При­ват­бан­ку, Оща­дбан­ку, Укре­ксім­бан­ку, Укр­га­збан­ку й бан­ку «Ро­зра­хун­ко­вий центр». Ді­яль­ність На­ц­агент­ства ко­ор­ди­нує і кон­тро­лює уряд, і во­но підзві­тне пар­ла­мен­ту. Що в ре­аль­но­сті не зав­жди га­ран­тує ні кон­тро­лю, ні підзві­тно­сті. У най­лі­пших тра­ди­ці­ях укра­їн­ської бю­ро­кра­тії агент­ство скла­да­ти­ме­ться з: ра­ди (з дев’яти чо­ло­вік, по три з яких при­зна­ча­ю­ться парламентом, пре­зи­ден­том і уря­дом), ви­ко­нав­чої ди­ре­кції (фор­му­є­ться з п’яти чо­ло­вік, яких при­зна­чає уряд) і екс­пер­тної ра­ди (з усіх охо­чих з гар­ною ре­пу­та­ці­єю).

Се­ред основ­них зав­дань — роз­роб­ка си­стем за­охо­че­н­ня й мо­ти­ва­ції чле­нів ор­га­нів управ­лі­н­ня дер­жав­них бан­ків, за­твер­дже­н­ня умов тру­до­вих до­го­во­рів із ке­рів­ни­ка­ми дер­жбан­ків, фор­му­ва­н­ня ка­дро­во­го ре­зер­ву, по­шук і ви­вче­н­ня по­тен­цій­них по­ку­пців, по­го­дже­н­ня ці­ни на па­ке­ти акцій.

«Цей за­ко­но­про­ект су­пе­ре­чить уря­до­вій стра­те­гії ре­фор­му­ва­н­ня дер­жбан­ків, про­по­ну­ю­чи зов­сім ін­шу кон­це­пцію. Уря­до­ва стра­те­гія роз­ро­бля­ла­ся з ура­ху­ва­н­ням дум­ки на­ших іно­зем­них пар­тне­рів — МВФ, Сві­то­во­го бан­ку. Во­на до­во­лі ло­гі­чна, по­слі­дов­на й пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня на­гля­до­вих рад у дер­жав­них бан­ках, які на дві тре­ти­ни скла­да­ли­ся б із не­за­ле­жних чле­нів. Ло­гі­ка в то­му, що дер­жа­ва на­ймає не­за­ле­жних про­фе­сіо­на­лів, які за­мість дер­жа­ви управ­ля­ти­муть дер­жбан­ка­ми, — роз­по­вів у ко­мен­та­рі DT.UA член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки та бан­ків­ської ді­яль­но­сті Пав­ло Рі­за­нен­ко. — У за­про­по­но­ва­но­му ж де­пу­тат­сько­му за­ко­но­про­е­кті ло­гі­ка про­ти­ле­жна: ство­рю­є­ться дер­жав­на на­дбу­до­ва, пра­цю­ва­ти­муть в якій де­ле­га­ти від рі­зних ор­га­нів вла­ди, що вже ста­вить під сум­нів їхню не­за­ле­жність. Уря­до­ва стра­те­гія кон­ста­тує той факт, що дер­жа­ва не зда­тна ефе­ктив­но управ­ля­ти дер­жбан­ка­ми че­рез ін­сти­ту­ціо­наль­ну слаб­кість, ко­ру­пцію, по­лі­ти­чну за­ле­жність, без­ліч ін­ших чин­ни­ків. І спе­ре­ча­ти­ся з цим твер­дже­н­ням скла­дно. Але цей за­ко­но­про­ект по су­ті про­по­нує дер­жа­ві про­дов­жи­ти управ­ля­ти по­ло­ви­ною бан­ків­сько­го се­кто­ра кра­ї­ни, про­сто ство­рив­ши для цьо­го ін­шу стру­кту­ру». Спо­лу­че­ні Шта­ти го­то­ві під­три­ма­ти змі­ни до за­ко­ну про ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди, однак для по­ча­тку слід за­мі­ни­ти склад Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії Укра­ї­ни, вва­жає по­сол США в Ки­є­ві Ма­рі Йо­ва­но­вич.

«Ви ж зна­є­те, чле­ни ЦВК працюють ще з ча­сів Яну­ко­ви­ча, а ми жи­ве­мо в 2017 ро­ці. Тож я ба­чу це як пер­ший крок. І я ду­маю, що всі із цим зго­дні», — ска­за­ла во­на в інтерв’ю ви­дан­ню «Цен­зор.нет».

За її да­ни­ми, укра­їн­ська вла­да го­то­ва на­ре­шті за­мі­ни­ти чле­нів ЦВК.

«Я так ро­зу­мію, що ситуація в Цен­тр­ви­бор­чко­мі не­за­ба­ром має змі­ни­ти­ся. Зно­ву ж, важливо, щоб чле­ни ЦВК бу­ли про­фе­сіо­на­ла­ми, лю­дьми з ви­со­ки­ми мо­раль­ни­ми яко­стя­ми, і, на­ре­шті, щоб во­ни пред­став­ля­ли весь укра­їн­ський по­лі­ти­кум, а не одну пар­тію», — до­да­ла во­на.

«Ми, пев­на річ, під­три­ма­є­мо іні­ці­а­ти­ви що­до но­во­го за­ко­ну про ви­бо­ри. Це на­сту­пний прі­о­ри­тет. Я та­кож хо­чу за­зна­чи­ти, що всі, зви­чай­но, зо­се­ре­дже­ні на ве­ли­ких на­ціо­наль­них ви­бо­рах — пре­зи­дент­ських, пар­ла­мент­ських 2019-го, — але є ще мі­сце­ві ви­бо­ри. Во­ни ду­же ва­жли­ві у пла­ні то­го, як роз­по­ді­ля­є­ться вла­да на ре­гіо­наль­но­му й мі­сце­во­му рів­нях. То­му важливо, щоб бу­ли єди­ні пра­ви­ла гри, щоб на рі­зних пред­став­ни­ків рі­зних пар­тій не ти­сну­ли і щоб ви­бо­ри про­хо­ди­ли віль­но й че­сно та­кож і на мі­сце­во­му й ре­гіо­наль­но­му рів­нях», — по­ві­до­ми­ла по­сол США.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.