Де шу­ка­ти мі­льяр­ди Яну­ко­ви­ча?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ку­ди зни­кли гро­ші Яну­ко­ви­ча?

Оста­то­чної від­по­віді на це за­пи­та­н­ня в Укра­ї­ні до­сі так і не зна­йшли. За рі­зни­ми да­ни­ми, ка­пі­та­ли Сім’ї або збе­рі­га­ю­ться на яки­хось бан­ків­ських ра­хун­ках, або бу­ли ви­ве­зе­ні з Укра­ї­ни Ка­ма­за­ми в лю­то­му 2014 р., ко­ли Яну­ко­вич уті­кав із кра­ї­ни. Однак на­справ­ді ко­жна з цих вер­сій пра­виль­на ли­ше час­тко­во. І ось чо­му.

Ко­ру­пцій­ні гро­ші в Укра­ї­ні за­зви­чай пе­ре­да­ю­ться ке­шем, тоб­то го­тів­кою. На ра­ху­нок у банк та­ких гро­шей не пе­ре­ве­деш, осо­бли­во якщо їх ба­га­то. Са­ме з ці­єї при­чи­ни в де­кла­ра­ці­ях укра­їн­ських де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків зав­жди на­яв­ні та­кі ве­ли­кі су­ми го­тів­кою. Що уяви­ти в єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків май­же не­мо­жли­во.

Яну­ко­вич та йо­го ото­че­н­ня, як і ін­ші укра­їн­ські чи­нов­ни­ки, отри­му­ва­ли ве­ли­ку ча­сти­ну ко­ру­пцій­них гро­шей у сум­ках та ва­лі­зах. Рі­зни­ця бу­ла тіль­ки в об­ся­гах. Якщо ко­ру­пцій­ний до­хід се­ре­дньо­го бю­ро­кра­та мо­жна ви­мі­ря­ти в ти­ся­чах до­ла­рів, то Сім’я скла­ду­ва­ла мі­льяр­ди. Збе­рі­га­ти та­кі гро­ші в ке­ші бу­ло б над­зви­чай­но важ­ко. А транс­пор­ту­ва­ти мі­льяр­ди го­тів­кою за сти­слий тер­мін — про­сто не­мо­жли­во.

За рі­зни­ми да­ни­ми, вті­ка­ю­чи з кра­ї­ни, Яну­ко­вич ви­віз до Ро­сії від 2 до 30 млрд дол. го­тів­кою. Зокре­ма, су­му 2 млрд на­зи­ва­ла у сво­є­му Фейс­бу­ку жур­на­ліс­тка Со­ня Ко­шкі­на. А су­му 32 млрд зга­дав в одно­му зі сво­їх інтерв’ю ко­ли­шній ген­про­ку­рор Ігор Ма­хні­цький. Ця ци­фра ви­да­є­ться не­ймо­вір­ною, якщо про­сто уяви­ти со­бі, що та­ке 1 млрд дол. го­тів­кою. Та­ка су­ма у 100-до­ла­ро­вих бан­кно­тах зайня­ла б про­стір як дві дво­кім­на­тні квар­ти­ри-хру­щов­ки, а ва­жить та­кий об­сяг бан­кнот близь­ко 10 тонн. От­же, тіль­ки для пе­ре­ве­зе­н­ня 2—3 мі­льяр­дів ке­шу Яну­ко­ви­чу зна­до­би­ла­ся б ці­ла ав­то­ко­ло­на, не ка­жу­чи вже про біль­шу су­му. То­му ви­ве­зе­н­ня ке­шу бу­ло б важ­ким і тру­до­міс­тким, і ви­вез­ти по­над 2—3 мі­льяр­ди не ви­да­є­ться за мо­жли­ве, осо­бли­во в та­кий сти­слий тер­мін.

Оче­ви­дно, що збе­рі­гав свої на­гра­бо­ва­ні скар­би Яну­ко­вич ще й якось іна­кше. Як са­ме? Фа­кти, зга­да­ні у від­кри­тих дже­ре­лах, свід­чать, що, ду­же ймо­вір­но, це мо­гли бу­ти облі­га­ції вну­трі­шньої дер­жав­ної по­зи­ки (ОВДП). У та­кій си­ту­а­ції во­ни справ­ді бу­ли опти­маль­ним ін­стру­мен­том для збе­ре­же­н­ня не­за­кон­но на­жи­тих мі­льяр­дів. Най­біль­ша ки­тай­ська при­ва­тна на­фто­сер­ві­сна ком­па­нія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co за­сну­ва­ла в Укра­ї­ні до­чір­ню ком­па­нію — ТОВ «Бей­кень енер­ге­ти­ка Укра­ї­на». Про це по­ві­дом­ляє Enkorr.

Ком­па­нію за­ре­є­стро­ва­но в Ки­є­ві 19 ве­ре­сня зі ста­ту­тним ка­пі­та­лом 5,2 млн грн. Одно­осо­бо­вим за­снов­ни­ком ви­сту­пає гон­конг­ська Beiken Energy Co, а ди­ре­кто­ром вка­за­но Ху­ан Ті­на.

7 ве­ре­сня Xinjiang Beiken Energy Engineering укла­ла з ком­па­ні­єю «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» кон­тракт на 61,7 млн дол. Він пе­ред­ба­чає бу­рі­н­ня в 2017—2019 рр. 24 свер­дло­вин у Хар­ків­ській і Пол­тав­ській обла­стях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.