«Ріг до­ста­тку» для ме­ди­ци­ни роз­ви­тку

Чи мо­же дер­жа­ва за­без­пе­чи­ти здій­сне­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го пра­ва на охо­ро­ну здо­ров’я ко­жно­му гро­ма­дя­ни­ну Укра­ї­ни?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

У ча­сти­ні 1 стат­ті 13 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни ви­зна­че­но, що зем­ля, її на­дра, атмо­сфер­не по­ві­тря, во­дні та ін­ші при­ро­дні ре­сур­си, які зна­хо­дя­ться в ме­жах те­ри­то­рії Укра­ї­ни, при­ро­дні ре­сур­си її кон­ти­нен­таль­но­го шель­фу, ви­клю­чної (мор­ської) еко­но­мі­чної зо­ни є об’єкта­ми пра­ва вла­сно­сті Укра­їн­сько­го на­ро­ду.

Від іме­ні Укра­їн­сько­го на­ро­ду пра­ва вла­сни­ка здій­сню­ють ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в ме­жах, ви­зна­че­них цією Кон­сти­ту­ці­єю.

Так, то­го са­мо­го Укра­їн­сько­го на­ро­ду, який має на­ре­шті від­мо­ви­ти­ся від «па­тер­на­ліст­ських» за­зі­хань на бю­джет і на­вчи­ти­ся са­мо­стій­но дба­ти про се­бе, та­ким чи­ном на­бли­зив­ши се­бе та Укра­ї­ну до ви­со­ких стан­дар­тів «віль­но­го рин­ку», «еко­но­мі­чно­го про­цві­та­н­ня», та й, чо­го вже там, сю­ди ж мо­жна до­да­ти «де­мо­кра­тію», «вер­хо­вен­ство пра­ва» та ще й «гро­ма­дян­ське су­спіль­ство» (вер­хо­вен­ство пра­ва не­мо­жли­ве без кон­тро­лю гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, осно­ву яко­го ста­но­вить еко­но­мі­чно актив­ний се­ре­дній клас — на­чеб­то все ло­гі­чно).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.