Че­ре­па­ша­чи­ми тем­па­ми

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

За рік жо­дне з ве­ли­ких на­пра­цю­вань Мін­фі­ну, уря­ду або пар­ла­мен­ту, яке б спри­я­ло де­ті­ні­за­ції еко­но­мі­ки та ство­рю­ва­ло пе­ред­умо­ви для її зро­ста­н­ня, так і не від­бу­ло­ся Це мар­но­трат­ство. Не­має в нас ча­су на та­ке ре­фор­му­ва­н­ня. Адже на­дво­рі жов­тень 2017го… У су­спіль­стві — бро­ді­н­ня, тру­до­ва емі­гра­ція. А на Схо­ді — вій­на.

Без швид­ких ре­форм в еко­но­мі­ці, си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня та ми­тни­ці, які на­пов­нять бю­джет дер­жа­ви, ре­шта ре­форм мо­жуть про­сто не від­бу­ти­ся. Ні для кого не се­крет, що ни­ні­шній держ­бю­джет не від­по­від­ає еко­но­мі­ці, чи­ма­ла ча­сти­на якої дав­но й ду­же гли­бо­ко ім­пле­мен­то­ва­на в «тінь».

Уже на­віть не так вра­жа­ють аб­со­лю­тні ци­фри рі­зних до­слі­дни­ків, що оці­ню­ють рі­вень ті­ні­за­ції ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки — від 35 до 65%. Як шо­кує той до­ко­на­ний факт, що ми — в лі­де­рах кра­їн із най­біль­шою ті­ньо­вою еко­но­мі­кою. Так, за да­ни­ми до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дної Асо­ці­а­ції ди­пло­мо­ва­них сер­ти­фі­ко­ва­них бух­гал­те­рів (ACCA), Укра­ї­на у 2016 р. по­сі­ла тре­тє мі­сце (45,16%) у спи­ску кра­їн з най­біль­шою ті­ньо­вою еко­но­мі­кою. Нас обі­гна­ли тіль­ки Ні­ге­рія з по­ка­зни­ком 48,37% і Азер­бай­джан (67,04%).

Які в та­ких умо­вах мо­жуть бу­ти іно­зем­ні ін­ве­сти­ції! Тут би сво­їх ле­галь­них під­при­єм­ців не роз­гу­би­ти.

От­же, у 2016 р. в Укра­ї­ні об­сяг еко­но­мі­ки, з якої не пла­тя­ться по­да­тки, тоб­то «ті­ньо­вої», ста­но­вив 1,1 трлн грн (оцін­ка АССА). І це при то­му що ВВП то­го ж ро­ку ста­но­вив 2,38 трлн грн, а до­хі­дна ча­сти­на держ­бю­дже­ту — 595 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.