Рюк­за­ки з по­двій­ним дном

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Пам’ята­є­ться, ро­ків п’ятьшість то­му, си­ді­ли ми з дво­ма ко­ле­га­ми в ре­сто­ра­ні клу­бу «5 еле­мент», ку­ди нас за­про­сив Пе­тро По­ро­шен­ко. На чер­го­во­му ві­ра­жі сво­єї по­лі­ти­чної кар’єри Пе­тро Оле­ксі­йо­вич тра­ди­цій­но ви­рі­шив зро­би­ти ви­гляд, що по­трі­бно по­ра­ди­ти­ся.

— Уя­віть, що ви йде­те мо­стом, а вам на­зу­стріч — бан­да ху­лі­га­нів. Що ро­би­ти? — за­пи­тав май­бу­тній пре­зи­дент.

— Ті­ка­ти, — хо­ром від­по­ві­ли мої ко­ле­ги.

— Би­ти в ніс ва­таж­ка, — в один го­лос ска­за­ли ми з По­ро­шен­ком.

— А по­тім за­ту­ля­ти го­ло­ву й нир­ки, — уто­чни­ла я.

— Ні-і-і... Ха­па­ти за ру­ки й по­чи­на­ти в’яз­кий ба­зар, — за­пе­ре­чив Пе­тро Оле­ксі­йо­вич.

От­же, з при­во­ду за­три­ма­н­ня Оле­ксан­дра Ава­ко­ва, си­на мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва — не пер­шої, про­те й не дру­гої лю­ди­ни в кра­ї­ні. За п’ять ми­ну­лих днів ін­тер­нет-чи­та­чі (те­ле­гля­да­чам та­кою мі­рою не по­ща­сти­ло) озна­йо­ми­ли­ся з де­ся­тка­ми вер­сій то­го, що ста­ло­ся. У бру­ді й пи­лю­ці ві­тчи­зня­ної по­лі­ти­ки ко­жен має пра­во до­ду­му­ва­ти свою кон­фі­гу­ра­цію буль­до­гів під ки­ли­мом. І хоч яка вер­сія ви­яви­ла­ся б пра­виль­ною — від цьо­го пи­лю­ки, бру­ду, ме­ту­шні й гри­зні в ни­ні­шньо­му скла­ді укра­їн­ських вер­хів не по­мен­шає.

Два за­пи­та­н­ня: хто ки­нув сніж­ку і яким бу­де мас­штаб схо­ду ла­ви­ни — ці­кав­лять усіх, хто сте­жить за се­бе­но­сни­ми бо­я­ми. Пі­сля спіл­ку­ва­н­ня з ря­дом впли­во­вих лю­дей, у нас ви­ма­лю­ва­ли­ся та­кі вер­сії від­по­від­ей на ці два за­пи­та­н­ня.

Як вда­ло­ся до­від­а­ти­ся DT. UA, у сі­чні 2017 р. де­те­кти­ви НАБУ пред’яви­ли про­ку­ро­рам САП зі­бра­ні в спра­ві до­ка­зи. Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з ни­ми бу­ло при­зна­че­но пер­шу да­ту про­ве­де­н­ня об­шу­ків і за­три­мань у спра­ві про «рюк­за­чну» схе­му — 25 сі­чня. За да­ни­ми на­ших дже­рел у САП і НАБУ, На­зар Хо­ло­дни­цький план схва­лив. Однак пі­сля по­вер­не­н­ня зі США, де ке­рів­ник САП брав участь у тор­же­ствах з на­го­ди інав­гу­ра­ції До­наль­да Трам­па, опе­ра­ції бу­ло да­но чер­во­не сві­тло. До­ка­зів, зі­бра­них НАБУ, те­пер зда­ло­ся не­до­ста­тньо.

Чи на­ма­гав­ся Ар­тем Си­тник пі­сля сі­чня про­дав­лю­ва­ти че­рез САП рі­ше­н­ня про актив­ні дії? Ні. Чо­му? Во­че­видь, че­рез си­ту­а­тив­ний альянс з Ар­се­ном Ава­ко­вим. Упро­довж остан­ніх де­ся­ти мі­ся­ців на всі на­по­ле­гли­ві за­пи­та­н­ня ЗМІ, вклю­ча­ю­чи DT.UA, про пер­спе­кти­ву «спра­ви рюк­за­ків» Си­тник що­ра­зу го­во­рив про якісь іще не за­кін­че­ні екс­пер­ти­зи. Вій­на ГПУ, НАЗК і СБУ про­ти НАБУ зму­шу­ва­ла ке­рів­ни­ка Бю­ро шу­ка­ти якщо не со­ю­зни­ка в осо­бі Ава­ко­ва, то при­найм­ні не від­кри­ва­ти ще одно­го фрон­ту, цьо­го ра­зу — з МВС.

Спра­ва так бо­зна-скіль­ки й ле­жа­ла б ка­мін­цем під устіл­кою в че­ре­ви­ку Си­тни­ка, як­би близь­ко пів­то­ра мі­ся­ця то­му не з’явив­ся спро­мо­жний сві­док. І, як те­пер ста­ло ві­до­мо, не хто­не­будь, а за­сту­пник мі­ні­стра обо­ро­ни Олег Шев­чук, який за по­са­дою, до ре­чі, ни­ні ви­ко­нує ще й обов’яз­ки від­сто­ро­не­но­го че­рез роз­слі­ду­ва­н­ня НАБУ за­сту­пни­ка мі­ні­стра обо­ро­ни Па­влов­сько­го. Бли­ску­ча пам’ять і ко­му­ні­ка­бель­ність Шев­чу­ка, який ра­ні­ше пра­цю­вав у си­сте­мі за­ку­пі­вель МВС, зба­га­ти­ли слід­ство і про­ку­ро­рів САП, які бра­ли участь у до­пи­тах, до­да­тко­ви­ми ві­до­мо­стя­ми, що, во­че­видь, і до­зво­ли­ли На­за­ру Хо­ло­дни­цько­му па­ру ти­жнів по­то­му по­ру­ши­ти пи­та­н­ня про си­на Ава­ко­ва й «рюк­за­чну» схе­му на спіль­но­му з НАБУ за­сі­дан­ні. Ми­ну­лої су­бо­ти з під­пи­са­ми й пе­ча­тка­ми Спе­ц­про­ку­ра­ту­ри де­те­кти­ви ру­ши­ли до су­ду по ор­де­ри. А в по­не­ді­лок уже з го­то­ви­ми й по че­сті оформ­ле­ни­ми пі­до­зра­ми — за трьо­ма адре­са­ми обви­ну­ва­че­них. Як ствер­джу­ють дже­ре­ла в НАБУ, та­кої бю­ро­кра­ти­чної роз­ко­ші з бо­ку Спе­ц­про­ку­ра­ту­ри їм іще зу­стрі­ча­ти не до­во­ди­ло­ся.

Зро­зумі­ло, На­зар Хо­ло­дни­цький у роз­мо­вах з пред­став­ни­ка­ми сто­ро­ни Ава­ко­ва пе­ре­ко­ну­вав їх, що був зму­ше­ний пі­ти на під­пи­са­н­ня кло­по­тань і пі­дозр під дев’ятим ва­лом ти­ску з бо­ку Си­тни­ка. Та­ку по­зи­цію мо­жна по­ясни­ти: усі зна­ють, що кон­флікт із пре­зи­ден­том — це до­ро­го, а з Ава­ко­вим — стра­шно.

«Си­тник міг не ви­ко­ну­ва­ти до­ру­че­н­ня САП або при­найм­ні по­пе­ре­ди­ти Ава­ко­ва за­зда­ле­гідь», — зі злою обра­зою огри­за­ю­ться у вер­хах «На­ро­дно­го фрон­ту». Ну так, ма­буть, не всі, хто отри­мав штраф за пар­ку­ва­н­ня в не­на­ле­жно­му мі­сці, го­то­ві, як ета­лон­ні па­трі­о­ти, ра­ді­ти з то­го, що си­сте­ма пра­цює. Чи­сто по-люд­ськи Ар­се­на Ава­ко­ва мо­жна зро­зу­мі­ти — йде­ться про си­на, але не вар­то за­бу­ва­ти, що са­ме з йо­го, Оле­ксан­дра, за­фі­ксо­ва­них ко­мер­цій­них іні­ці­а­тив усе й по­ча­ло­ся.

То­чної кар­ти­ни то­го, що ста­ло­ся, ні в НФ, ні на­віть в АП не має ні­хто, адже та­кти­ка По­ро­шен­ка ві­до­ма — ко­жно­го грав­ця три­ма­ти в пу­зи­рі осо­би­стих сто­сун­ків, слів і до­ру­чень. А зва­жа­ю­чи на сто­сун­ки в «клуб­ку дру­зів», зі­ста­ви­ти ін­фор­ма­цію ви­хо­дить да­ле­ко не зав­жди. Але «На­ро­дно­му фрон­ту» по­чу­т­тя са­мо­збе­ре­же­н­ня під­ка­зує, що як ба­зо­ву по­трі­бно обра­ти вер­сію Хо­ло­дни­цько­го. Адже, якщо при­пу­сти­ти, що не НАБУ, а САП да­ла по­штовх «спра­ві про рюк­за­ки», то по­трі­бно ре­а­гу­ва­ти на по­дії як на пре­зи­дент­ський жорс­ткий ан­ти­а­ва­ков­ський хід, адже не Си­тни­ка, а Хо­ло­дни­цько­го вва­жа­ють на­дій­ною лан­кою в лан­цю­зі жив­ле­н­ня По­ро­шен­ка. Але НФ не має по­ля для швид­ко­го ма­нев­ру у від­по­відь: від­кри­тий кон­флікт із пре­зи­ден­том озна­чає роз­пад ко­а­лі­ції і ду­же ви­со­ку ймо­вір­ність до­стро­ко­вих ви­бо­рів, до яких «На­ро­дний фронт» з йо­го сум­ним рей­тин­гом аб­со­лю­тно не го­то­вий. У 2017—2019 рр. де­фі­цит по­то­чно­го ра­хун­ку пла­ті­жно­го ба­лан­су збе­ре­же­ться на рів­ні близь­ко 4 млрд дол. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба НБУ.

У НБУ від­зна­ча­ють, що спри­я­тли­ві умо­ви тор­гів­лі, під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті в аграр­но­му се­кто­рі, а та­кож зро­ста­н­ня цін у кра­ї­нах, які є основ­ни­ми тор­го­ви­ми пар­тне­ра­ми Укра­ї­ни, об­умов­лять зро­ста­н­ня ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту.

Зокре­ма, пі­сля істо­тно­го зро­ста­н­ня цін на чор­ні ме­та­ли у 2017 р. во­ни за­ли­ша­ти­му­ться ви­со­ки­ми у 2018— 2019 рр. По­віль­но зро­ста­ти­муть сві­то­ві ці­ни на зер­но­ві на тлі змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва за умов ста­біль­них об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня.

Однак під­ви­ще­н­ня вну­трі­шньо­го спо­жив­чо­го та ін­ве­сти­цій­но­го по­пи­ту, а та­кож по­тре­ба в зов­ні­шніх дже­ре­лах по­ста­вок енер­го­ре­сур­сів і на­да­лі сти­му­лю­ва­ти­муть зро­ста­н­ня ім­пор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.