Кі­бер-ядер­ні хи­тро­щі в Остлан­ді

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

16—20 жов­тня впер­ше в Укра­ї­ні від­бу­ли­ся ко­ман­дно-шта­бні на­вча­н­ня із за­хи­сту кри­ти­чної еле­ктро­енер­ге­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри Coherent Resilience-2017. На­вча­н­ня бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но за спри­я­н­ня Цен­тру пе­ре­до­во­го до­сві­ду НАТО з пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки та за під­трим­ки про­гра­ми НАТО «На­у­ка за­ра­ди ми­ру».

Хо­ча ядер­ний аспект у за­ду­мі на­вчань не до­мі­ну­вав, втім, йо­го бу­ло вра­хо­ва­но у двох кон­текс­тах: ймо­вір­них ди­вер­сій­них дій про­ти не­ядер­ної ін­фра­стру­кту­ри АЕС і подаль­шої кам­па­нії де­з­ін­фор­ма­ції з бо­ку яко­їсь су­сі­дньої з Укра­ї­ною дер­жа­ви — Остланд — про ядер­ну за­гро­зу для Єв­ро­пи че­рез сер­йо­зну ава­рію на АЕС, ви­кли­ка­ну ви­ко­ри­ста­н­ням па­ли­ва ін­шо­го ви­ро­бни­ка. Це з ле­ген­ди на­вчань. А те­пер по­глянь­мо на ре­а­лії.

«З на­ста­н­ням зи­ми і на­ван­та­же­н­ням на енер­ге­ти­чну си­сте­му Укра­ї­ни, що зро­стає, за­гро­за но­вої ядер­ної ка­та­стро­фи в цен­траль­ній Єв­ро­пі стає не про­сто те­о­ре­ти­чною не­без­пе­кою. Ана­лі­ти­ки Energy Research & Social Science (ERSS) за­яви­ли, що до 2020 ро­ку існує 80-від­со­тко­ва ймо­вір­ність «сер­йо­зної ава­рії» на одній з атом­них еле­ктро­стан­цій Укра­ї­ни, і за­кли­ка­ли го­ту­ва­ти­ся до но­во­го Чор­но­би­ля» — це по­ві­дом­ле­н­ня ро­сій­ських ЗМІ від 17 жов­тня з по­си­ла­н­ням на ви­сно­вок ав­то­ри­те­тних іно­зем­них уче­них ви­да­є­ться ціл­ком стан­дар­тною пор­ці­єю про­па­ган­ди, якою пе­рі­о­ди­чно впли­ва­ють на Укра­ї­ну та Єв­ро­пу з Мо­скви.

Однак де­які аспе­кти ін­фор­ма­ції, що ре­транс­лю­є­ться ро­сій­ськи­ми ЗМІ, вар­то про­ана­лі­зу­ва­ти вель­ми пиль­но. Ні­що не є но­вим Якщо пе­ре­чи­та­ти при­свя­че­ні енер­ге­ти­чній про­бле­ма­ти­ці текс­ти ро­сій­ських ме­діа, по­чи­на­ю­чи з 2013-го, то не­важ­ко ді­йти ви­снов­ку, що рі­зні стра­шил­ки і ра­ні­ше не бу­ли в де­фі­ци­ті. За­зви­чай біль­шість із них сто­су­ва­ли­ся га­зо­вої сфе­ри, і основ­ний зміст зво­див­ся до то­го, що укра­їн­ці за­мер­знуть без ро­сій­сько­го га­зу, «ки­їв­ська хун­та» пе­ре­р­ве йо­го тран­зит до Єв­ро­пи, «пра­во­се­ки» пі­дір­вуть га­зо­про­во­ди то­що. Більш ви­тон­че­на про­па­ган­да бу­ду­ва­ла­ся на не­змін­но­му «по­сту­ла­ті» про за­ста­рі­лість га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми (ГТС) Укра­ї­ни і, от­же, не­об­хі­дно­сті для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу по­го­ди­ти­ся на но­ві про­е­кти «Газ­про­му» — «Пів­ні­чний по­тік-2» і дру­гу гіл­ку «Ту­ре­цько­го по­то­ку». Укра­їн­ське держ­під­при­єм­ство «Ан­то­нов» пла­нує ви­ко­на­ти пев­ні ро­бо­ти для ро­сій­ської авіа­ком­па­нії «Вол­га-днепр». Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба ДП.

«Щоб до­три­ма­ти­ся сво­їх зо­бов’язань на до­го­вір­ній осно­ві, фа­хів­ці ДП «Ан­то­нов» ви­ко­на­ють ро­бо­ти з оцін­ки те­хні­чно­го ста­ну лі­та­ка Ан-124-100 «Ру­слан» ро­сій­ської авіа­ком­па­нії «Вол­га-днепр», — роз­по­від­а­ють на під­при­єм­стві.

Та­ке спів­ро­бі­тни­цтво узго­дже­не з пов­но­ва­жни­ми мі­ні­стер­ства­ми та ві­дом­ства­ми Укра­ї­ни.

Крім то­го, від­зна­ча­ють у прес-слу­жбі, на це ро­сій­ське під­при­єм­ство не по­ши­рю­ю­ться сан­кції РНБО Укра­ї­ни.

В «Ан­то­но­ві» на­га­да­ли, що во­ни є роз­ро­бни­ка­ми і дер­жа­те­ля­ми сер­ти­фі­ка­тів транс­порт­них лі­та­ків Ан124-100 «Ру­слан», то­му зо­бов’яза­ні «по­стій­но оці­ню­ва­ти ці­лі­сність кон­стру­кцій сво­їх лі­таль­них апа­ра­тів упро­довж усьо­го тер­мі­ну їх екс­плу­а­та­ції».

«Не­ви­ко­на­н­ня «Ан­то­но­вим» і Укра­ї­ною обов’яз­ків, об­умов­ле­них ці­лою низ­кою між­на­ро­дних пра­вил та ві­тчи­зня­ним за­ко­но­дав­ством, при­зве­де до за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­них між­на­ро­дних сан­кцій», — за­яв­ля­ють на під­при­єм­стві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.