Вір­ту­о­зи по­пу­лі­зму: біль­шо­ви­цькі ре­це­пти 1917 ро­ку

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Жов­тне­вій со­ці­а­лі­сти­чній ре­во­лю­ції», або «Жов­тне­во­му пе­ре­во­ро­ту», ви­пов­ню­є­ться 100. І ду­же ско­ро — 100 ро­ків «укра­їн­сько­му ра­дян­сько­му про­е­кту» і 100 ро­ків пер­шій ро­сій­сько­укра­їн­ській вій­ні но­ві­тньо­го ча­су. Остан­ню по­дію мо­жна зга­ду­ва­ти, пе­ре­бу­ва­ю­чи че­рез 100 ро­ків в око­пах на­сту­пної. І за­ми­сли­ти­ся: що ж то­ді пі­шло не так, що че­рез сто­лі­т­тя ми в тих са­мих по­зи­ці­ях? Від Лю­то­го до Жов­тня: «на­ціо­наль­на кар­та» у спри­тних ру­ках

Як пи­са­ли б спов­не­ні ре­во­лю­цій­ної обра­зно­сті ра­дян­ські ав­то­ри, спо­ча­тку був «лю­тне­вий ві­тер», а зго­дом — «жов­тне­вий бу­ре­вій». Па­ді­н­ня 300-рі­чно­го са­мо­дер­жав­ства Ро­ма­но­вих від­бу­ло­ся під по­ри­вом «лю­тне­во­го ві­тру», бли­ска­ви­чно, без на­дмір­но­го дра­ма­ти­зму і, що ці­ка­во, — із за­галь­ним су­спіль­ним від­чу­т­тям, що оста­то­чно. Офі­цій­но­го про­го­ло­ше­н­ня Ро­сій­ської Ре­спу­блі­ки тре­ба бу­ло за­че­ка­ти до осе­ні, але прийня­т­тя та­ко­го акта до Уста­нов­чих Збо­рів, які б, вла­сне, ма­ли ви­рі­шу­ва­ти всі пи­та­н­ня дер­жав­но-по­лі­ти­чно­го устрою май­бу­тньої Ро­сії, до­сить про­мо­ви­сте. Чин­ник осо­би­сто­сті в істо­рії ва­жить ба­га­то, і цар Ми­ко­ла ІІ був ні­би за­про­гра­мо­ва­ний, щоб по­ва­ли­ти ро­сій­ську мо­нар­хію. Чи ді­яль­ні­стю, чи без­ді­яль­ні­стю, чи зай­ви­ми іні­ці­а­ти­ва­ми, чи від­су­тні­стю не­об­хі­дних. Йо­го по­лі­ти­чний го­ро­скоп (а, вре­шті, й осо­би­стий) ви­явив­ся жа­хли­вим.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.