«Отру­є­н­ня ма­ли­ми до­за­ми»

За що су­дять По­ла Ма­на­фор­та

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Пер­ша кров Про­гно­зи, хто са­ме ста­не пер­шою жер­твою спец­про­ку­ро­ра Ро­бер­та Мюл­ле­ра, при­зна­че­но­го ве­сти роз­слі­ду­ва­н­ня ро­сій­сько­го втру­ча­н­ня в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри, по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня. Іме­на тих, ко­го ще ми­ну­лої п’ятни­ці вві­чли­во за­про­си­ли з’яви­ти­ся до ФБР із ре­ча­ми, бу­ли ві­до­мі ли­ше де­ся­тку лю­дей. Се­ред них — і сам Пол Ма­на­форт. Офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня йо­му вру­чи­ли 27 жов­тня. Крім екс­по­літ­те­хно­ло­га Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча та ко­ли­шньо­го очіль­ни­ка пе­ред­ви­бор­но­го шта­бу До­наль­да Трам­па, на­по­ле­гли­ве про­ха­н­ня за­зир­ну­ти на роз­мо­ву до ва­шинг­тон­сько­го мі­сце­во­го від­діл­ку ФБР отри­мав і мо­лод­ший пар­тнер Ма­на­фор­та, Рі­чард Гейтс. Оби­два зі­бра­ли ре­чі і з са­мо­го ран­ку по­не­діл­ка по­їха­ли зда­ва­ти­ся.

Жо­дно­го з них не зви­ну­ва­ти­ли у зло­чин­них зв’яз­ках із Крем­лем чи в до­по­мо­зі Мо­скві впли­ну­ти на ре­зуль­та­ти аме­ри­кан­ських ви­бо­рів. При­найм­ні по­ки що. Ма­на­фор­ту і Гей­тсу ви­су­ну­ли обви­ну­ва­че­н­ня у спра­ві, про­ва­дже­н­ня за якою кіль­ка ра­зів від­кри­ва­ли ще з ве­сни 2014 р., — змо­ва про­ти США, від­ми­ва­н­ня гро­шей, не­спла­та по­да­тків, ро­бо­та аген­том уря­ду іно­зем­ної дер­жа­ви.

Цьо­го ви­ма­гає FARA — акт про обов’яз­ко­ву ре­є­стра­цію ло­бі­стів, ко­трі пра­цю­ють на іно­зем­ні дер­жа­ви, а та­кож пре­си, що спон­со­ру­є­ться уря­да­ми. Най­більш ві­до­мі при­кла­ди: Пол Ма­на­форт і Russia today. І впли­во­вий те­хно­лог, і одіо­зна ме­діа-ком­па­нія впер­то опи­ра­ли­ся та­кій ре­є­стра­ції.

12 пун­ктів обви­ну­ва­че­н­ня Ма­на­фор­ту сфор­му­льо­ва­ні на 31 сто­рін­ці текс­ту. Все сто­су­є­ться ви­клю­чно укра­їн­сько­го пе­рі­о­ду жи­т­тя по­літ­те­хно­ло­га. То­чні­ше — гро­шей, отри­ма­них ним за ро­бо­ту на уряд Яну­ко­ви­ча, їх від­ми­ва­н­ня, не­спла­ти по­да­тків та спосо­бу, в який він ви­тра­чав їх уже у США.

По­да­тки на при­бу­тки ста­нов­лять близь­ко 30%, їх має спла­чу­ва­ти ко­жен аме­ри­кан­ський гро­ма­дя­нин, на­віть якщо він отри­мує зар­пла­ту в Зам­бії або в Ма­рок­ко.

За да­ни­ми слід­ства, з 2006-го по 2016 р. че­рез ра­хун­ки Ма­на­фор­та і Гей­тса про­йшли 75 млн дол., 18 із них Ма­на­форт «від­мив» осо­би­сто че­рез ку­пів­лю не­ру­хо­мо­сті й ан­ти­ква­рі­а­ту. Гейтс, сво­єю чер­гою, пе­ре­ка­зав 3 млн дол. із офшор­них ра­хун­ків на ті, які він осо­би­сто кон­тро­лю­вав.

У 2005 р. Ма­на­форт від­крив ком­па­нію DMP — Davis Manafort Partners, і від­то­ді її пер­со­нал пра­цю­вав в Укра­ї­ні, Ро­сії та США. Пі­зні­ше, уже 2011-го, він від­крив DMP Internnational, щось на кшталт то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю. Са­ме ця стру­кту­ра об­слу­го­ву­ва­ла ін­те­ре­си то­ді­шньо­го уря­ду Аза­ро­ва, Пар­тії ре­гіо­нів, окре­мих впли­во­вих чле­нів ці­єї ор­га­ні­за­ції і, вла­сне, Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. У 2012 р. Ма­на­форт ство­рив у Брюс­се­лі Єв­ро­пей­ський центр Су­ча­сної Укра­ї­ни і ви­ко­ри­сто­ву­вав йо­го як ру­пор для ло­бі­ю­ва­н­ня то­ді­шньо­го укра­їн­сько­го уря­ду в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі та США.

Про від­по­від­ний пе­рі­од ді­яль­но­сті Ма­на­фор­та укра­їн­цям де­що ві­до­мо з ін­фор­ма­ції НАБУ та жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань. Біль­шість аме­ри­кан­ців ді­зна­ли­ся про це з до­ку­мен­тів, опри­лю­дне­них слід­чи­ми Ро­бер­та Мюл­ле­ра. Вза­га­лі-то, ко­мі­сія під го­ло­ву­ва­н­ням екс-очіль­ни­ка ФБР пра­цює над втру­ча­н­ням Ро­сії у ви­бо­ри. Пря­мо­го сто­сун­ку до цьо­го спра­ва Ма­на­фор­та на має. Про­те, від­по­від­но до пов­но­ва­жень, спец­слід­чі Мюл­ле­ра мо­жуть бра­ти­ся за спра­ви, ко­трі опо­се­ред­ко­ва­но сто­су­ю­ться мо­сков­ських слі­дів, і це був са­ме той ва­рі­ант.

Ма­на­фор­та бу­ло за що бра­ти до­во­лі дав­но, ФБР уже бра­ла до роз­роб­ки йо­го обо­руд­ки. Зві­сно, на­яв­ність 17 ком­па­ній у Нью­йор­ку, Де­ла­ве­рі, Фло­ри­ді та Вір­джи­нії — не гріх. Три ком­па­нії на Гре­на­ди­нах і у Ве­ли­кій Бри­та­нії, 12 ком­па­ній на Кі­прі — теж ма­ють пра­во бу­ти. Як­би одна з них, Lucicle Consultants Limited (за да­ни­ми ви­дань The Daily Beast та Times), не отри­му­ва­ла ба­га­то­міль­йон­них пе­ре­ка­зів від укра­їн­сько­го на­ро­дно­го де­пу­та­та Іва­на Фур­сі­на, яко­го у США пов’язу­ють із одним із най­ві­до­мі­ших ро­сій­ських кри­мі­наль­них ав­то­ри­те­тів, Се­ме­ном Мо­ги­ле­ви­чем. З ін­шим дав­нім пар­тне­ром Фур­сі­на, Дми­тром Фір­та­шем (за ін­фор­ма­ці­єю тих-та­ки The Daily Beast і Times), Ма­на­форт сво­го ча­су за 850 тис. дол. при­дбав The Drake hotel у Нью-йор­ку. По­да­тків із пе­ре­ка­зів з офшор­них зон по­літ­те­хно­лог не пла­тив.

На що Ма­на­форт ви­тра­чав свої кров­ні з кі­пр­ських ра­хун­ків: — 5.4 млн — ре­монт за­мі­сько­го бу­дин­ку на ба­га­то­му ку­рор­ті Хем­птонз по­руч із Нью­йор­ком; — 1.3 млн дол. — си­сте­ма «Ро­зум­ний дім»

для ма­є­тку у Фло­ри­ді; — 934 350 — ан­ти­квар­ні ки­ли­ми; — 849 215 — ви­тра­ти на одяг у Нью-йор­ку; — 655 500 — ланд­ша­фтний ди­зайн у

Хем­птон­зі; — 623 910 — ан­ти­ква­рі­ат, при­дба­ний в Нью­йор­ку; — 520 000 — одяг з ма­га­зи­нів у Бе­вер­лі-гіллз; — 500 000 — вне­сок в ін­ве­сти­цій­ну ком­па­нію; — 163 740 — вне­ски за три «Рендж Ро­ве­ри»; — 432 487 — по­слу­ги ще одно­го під­ря­дни­ка

з Фло­ри­ди; — 112 825 — роз­ва­жаль­ні по­слу­ги; — 62 750 — «Мер­се­дес»; — 47 000 — «Рендж Ро­вер»; — 46 000 — за ком­па­нію, яка во­ло­діє жи­тлом

у Пів­ден­ній Ка­ро­лі­ні; — 31900 — спла­та ми­сте­цькій га­ле­реї у

Фло­ри­ді; — 20 000 — при­би­ра­н­ня сво­їх нью-йорк­ських по­мість. За да­ни­ми слід­ства, Ма­на­форт за­пла­тив 3 млн го­тів­кою за це­гля­ний бу­ди­но­чок у Бру­клі­ні, взяв під ньо­го 5-міль­йон­ний кре­дит і по­обі­цяв бан­ко­ві 1,4 млн з ці­єї по­зи­ки ви­ко­ри­ста­ти на ре­монт сво­го жи­тла на Юніон-стріт. На­то­мість сво­є­му бух­гал­те­ро­ві, який вів йо­го по­да­тко­ву зві­тність, за­явив, що пла­нує ви­ко­ри­ста­ти ці гро­ші на пов­ну ви­пла­ту бор­гу за ін­ший об’єкт не­ру­хо­мо­сті. За да­ни­ми слід­ства, з ці­єї ж 5-міль­йон­ної по­зи­ки він за­пла­тив пер­ший вне­сок за бу­ди­нок у Ка­лі­фор­нії.

Із кі­пр­сько­го ра­хун­ку Ма­на­форт при­дбав квар­ти­ру на Ман­хет­те­ні і здав її по­до­бо­во на сер­ві­сі Airbnb. Одна з ро­дин, яка ви­на­йма­ла це жи­тло, ви­йшла на зв’язок із жур­на­лі­ста­ми, по­ба­чив­ши фо­то квар­ти­ри по те­ле­ві­зо­ру. Во­ни щи­ро вва­жа­ли, що за­се­ли­ли­ся у лофт рок-зір­ки з роз­би­тим сер­цем: апар­та­мен­ти бу­ли по­ро­жні й не­о­бжи­ті, ре­монт — сві­жий, без жо­дних ознак люд­сько­го жи­т­тя на по­ли­цях чи в ша­фах. Про­сті­ше ка­жу­чи, у квар­ти­рі ні­ко­ли не жи­ли по­стій­ні по­жиль­ці. На­то­мість го­спо­дар за кіль­ка ро­ків пі­сля ку­пів­лі пе­ре­пи­сав по­зи­ку на ман­хет­тен­ське жи­тло на сім’ю донь­ки — мов­ляв, у неї та йо­го зя­тя ста­тки на­ба­га­то біль­ші. Як ре­зуль­тат — за да­ни­ми обви­ну­ва­че­н­ня, отри­мав від бан­ку ще один кре­дит.

Сво­єю чер­гою, сам Ма­на­форт за­явив про свою пов­ну не­вин­ність: на Пар­тію ре­гіо­нів він ні­ко­ли не пра­цю­вав і ли­ше пред­ста­вив ком­па­нію А ком­па­нії Б че­рез свій Центр Су­ча­сної Укра­ї­ни.

На­то­мість, у ко­ман­ди Мюл­ле­ра є пе­ре­лік те­ле­фон­них дзвін­ків і на­віть еле­ктрон­ні ли­сти Гей­тса та Ма­на­фор­та, які свід­чать про їхній по­ту­жний вне­сок у ло­бі­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів уря­ду Яну­ко­ви­ча у США та Єв­ро­пі. Чи­ма­ло їх пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли під час ли­пне­во­го об­шу­ку в осе­лі Ма­на­фор­та у пе­ред­мі­сті Ва­шинг­то­на, Але­ксан­дрії.

Де­пар­та­мент дер­жав­ної без­пе­ки, на­то­мість, вніс кіль­ка ін­ших де­та­лей: у ко­ли­шньо­го аме­ри­кан­сько-укра­їн­сько­го по­літ­те­хно­ло­га три аме­ри­кан­ських па­спор­ти, він по­да­вав­ся на них чи не що­ро­ку. Одним із йо­го най­улю­бле­ні­ших на­прям­ків був Кіпр.

При­мі­тно, що біль­шість ко­ли­шніх про­ку­ро­рів на­зи­ва­ють при­тя­гне­н­ня ко­ли­шньо­го по­літ­те­хно­ло­га Яну­ко­ви­ча до від­по­від­аль­но­сті тіль­ки за еко­но­мі­чни­ми ста­т­тя­ми — ба­га­то­кро­ко­вою ком­бі­на­ці­єю Мюл­ле­ра, в якій арешт Ма­на­фор­та — ли­ше по­ча­ток тон­кої пси­хо­ло­гі­чної гри, за пра­ви­ла­ми якої по­га­ні но­ви­ни з’яв­ля­ю­ться що­дня ма­лень­ки­ми, але що­ра­зу тро­хи біль­ши­ми пор­ці­я­ми пси­хо­ло­гі­чної отру­ти. Ви­три­має та­ке не ко­жен — осо­бли­во якщо на ньо­го в цей час ні­хто не ти­цяє паль­цем і не кли­че на ім’я вго­лос… Гре­цький при­віт від спец­про­ку­ро­рів Ко­ли Ма­на­форт і Гейтс тіль­ки пе­ре­сту­пи­ли по­ріг ва­шинг­тон­сько­го від­діл­ку ФБР, Ро­берт Мюл­лер опри­лю­днив три до­ку­мен­ти. Це бу­ла ще одна ма­лень­ка пор­ція отру­ти від спец­про­ку­ро­ра. Всі до­ку­мен­ти сто­су­ва­ли­ся ко­ли­шньо­го ра­дни­ка кам­па­нії Трам­па з між­на­ро­дної по­лі­ти­ки Джор­джа По­па­до­по­лу­са. Йо­го го­лов­ний гріх — бре­хня ФБР: за ньо­го йо­му вже до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти зі­зна­н­ня­ми та спів­пра­цею зі слід­ством.

У бе­ре­зні 2016 р., щой­но він усві­до­мив своє май­же під­твер­дже­не при­зна­че­н­ня на по­са­ду ра­дни­ка шта­бу, Па­па­до­пу­лос зв’язав­ся з лон­дон­ським про­фе­со­ром, який обі­цяв «чи­ма­ло бру­ду» на Гілл­ла­рі Клін­тон. Ба біль­ше: ви­кла­дач уже то­ді знав, що сер­вер Де­мо­кра­ти­чно­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту зла­ма­ли, хо­ча офі­цій­но ця ін­фор­ма­ція ста­ла до­сту­пною тіль­ки че­рез кіль­ка мі­ся­ців, а ще пі­зні­ше — ти­ся­чі еле­ктрон­них ли­стів ви­кла­ли на ре­сур­сі Wikileaks Джу­лі­а­на Ас­сан­жа.

Па­па­до­пу­лос звер­тав­ся до про­фе­со­ра й ра­ні­ше, однак той звер­нув на ньо­го ува­гу тіль­ки то­ді, ко­ли пе­ре­свід­чив­ся, — він і справ­ді пра­цю­ва­ти­ме на ви­бор­чу кам­па­нію Трам­па.

Уже на­при­кін­ці кві­тня Па­па­до­пу­лос до­ніс шта­бо­ві, що ти­ся­чі еле­ктрон­них ли­стів із при­ва­тною ін­фор­ма­ці­єю про ви­бор­чу кам­па­нію де­мо­кра­тів, ра­зом із вмі­стом по­што­вої скринь­ки кер­ма­ни­ча дем­шта­бу Джо­на По­де­сти, до­сту­пні Крем­ле­ві.

У близь­ко­му ко­лі по­лі­ти­чно­го спіл­ку­ва­н­ня ра­дни­ка з між­на­ро­дних пи­тань з’яви­ла­ся лю­ди­на з ро­сій­сько­го МЗС і ще одна ро­сі­ян­ка. Обоє ку­ри­ру­ва­ли пи­та­н­ня вза­є­мо­дії з Крем­лем і актив­но фор­су­ва­ли зу­стріч Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та До­наль­да Трам­па.

Ли­сти на те­ми «Но­ви­ни з Ро­сії», «Ро­сія», «Ро­сій­ське пи­та­н­ня» Па­па­до­пу­лос ре­гу­ляр­но від­си­лав кер­ма­ни­чам ви­бор­чо­го шта­бу Трам­па зі сво­го осо­би­сто­го емей­ла. Го­лов­ні пи­та­н­ня — адре­со­ва­ні Трам­пу про­по­зи­ції Крем­ля про зу­стріч: або в Мо­скві, або на ней­траль­ній те­ри­то­рії, на­при­клад у Ве­ли­кій Бри­та­нії.

Ко­ман­да кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти від­по­від­а­ла вві­чли­вою від­мо­вою. В одно­му з ли­стів кер­ма­ни­чів кам­па­нії, згі­дно з су­до­ви­ми до­ку­мен­та­ми, іде­ться, що «Д.Т. не мо­же здій­сню­ва­ти по­їздок та­ко­го рів­ня, по­трі­бно від­пра­ви­ти на пе­ре­го­во­ри ко­гось не­при­мі­тно­го, лю­ди­ну низь­ко­го ран­гу, аби ні в ко­го не ви­ни­кло пі­дозр». Як ви­пли­ває з до­ку­мен­тів слід­ства, зу­стріч так і не від­бу­ла­ся. Вста­нов­ле­но, що Па­па­до­пу­лос над­си­лав від­по­від­ні ли­сти ке­рів­ни­цтву кам­па­нії: го­лов­но­му ке­рів­ни­ко­ві шта­бу (цю по­са­ду в рі­зні ча­си обі­йма­ли спер­шу Ко­рі Ле­ван­дов­скі, а зго­дом Пол Ма­на­форт) і ра­дни­кам із по­лі­ти­чних пи­тань (у пев­ний мо­мент цим пи­та­н­ням опі­ку­вав­ся Кар­тер Пейдж). Хай там як, ко­ман­да Мюл­ле­ра жо­дно­го ра­зу не на­зва­ла по­са­дов­ців на ім’я.

ФБР по­сту­ка­ло у две­рі Па­па­до­пу­ло­са в сі­чні 2017 р., у ли­пні йо­го за­а­ре­шту­ва­ли, а на по­ча­тку жов­тня він зго­ло­сив­ся спів­пра­цю­ва­ти зі слід­ством. Чи мав він кон­та­кти з ко­ли­шні­ми ке­рів­ни­ка­ми шта­бу, і чи ве­ла за­пи­си цих роз­мов ФБР, — за­ли­ша­є­ться за­гад­кою. У су­до­вих до­ку­мен­тах, по­при це, за­пи­са­но: ко­ли­шній ра­дник із між­на­ро­дних пи­тань актив­но спів­пра­цює зі слід­ством.

Спра­ва про­ти Ма­на­фор­та — ма­буть, по­га­на істо­рія не тіль­ки для ньо­го са­мо­го. Спра­ва Па­па­до­по­лу­са — ціл­ком оче­ви­дно, по­га­на істо­рія для До­наль­да Трам­па.

Якою бу­де на­сту­пна ма­лень­ка пор­ція отру­ти від Мюл­ле­ра — по­ка­же час, і, мо­жли­во, на­сту­пний ти­ждень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.