Рюк­за­ки з по­двій­ним дном

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Обго­во­ре­н­ня не­про­стих сто­сун­ків пре­зи­ден­та і мі­ні­стра вну­трі­шніх справ остан­нім ча­сом ста­ло мейн­стри­мом. Хо­ча на­справ­ді во­ни ні­ко­ли не бу­ли про­сти­ми. Ава­ков без­пе­ре­чно єди­ний до­ро­слий мі­ністр у по­стмай­дан­них уря­дах. До­свід­че­ний апа­ра­тник, ін­три­ган, бі­зне­смен. Це не Яце­нюк, яко­го зав­жди за ру­ку три­мав хтось зі стар­ших то­ва­ри­шів — від по­кій­но­го Плу­жни­ко­ва до від­став­ної Ну­ланд і жи­во­го й здо­ро­во­го Ахме­то­ва. До всіх пов’яза­них з Ава­ко­вим за­ру­бок, за­ли­ше­них у пре­зи­дент­ській ду­ші стра­ха­ми й жа­ді­бні­стю, на­га­даю про най­сві­жі­ші. Хто ре­ко­мен­ду­вав По­ро­шен­ко­ві ви­рі­ши­ти про­бле­му Са­а­ка­шві­лі шля­хом по­збав­ле­н­ня гро­ма­дян­ства? Хто дав про­со­чи­ти­ся ухва­ле­но­му рі­шен­ню в ЗМІ? Хто впу­стив Са­а­ка­шві­лі че­рез кор­дон? Хто до­зво­лив по­ста­ви­ти на­ме­ти 17-го жов­тня? Хто втри­мав від роз­го­ну акції? Хто ку­ри­рує «На­ціо­наль­ний кор­пус», який на­дав сце­ну мі­тин­гу­валь­ни­кам? Хто зу­стрі­чав­ся з Ти­мо­шен­ко? Хто за­кли­кає одно­пар­тій­ців іти окре­мим шля­хом, спи­ра­ю­чись на на­ко­пи­че­ний фі­нан­со­вий, ме­дій­ний та адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс? На всі ці за­пи­та­н­ня в пре­зи­ден­та одна­ко­во мо­но­тон­на від­по­відь — Ава­ков.

Має По­ро­шен­ко пря­мий сто­су­нок до ре­а­ні­ма­ції «спра­ви рюк­за­ків» чи ні — не­хай Ава­ков з то­ва­ри­ша­ми в їхньо­му «Кар­тко­во­му бу­ди­но­чку» ви­зна­ча­ють са­мі. Шко­да тіль­ки НАБУ, на яке те­пер на­ва­ли­ться ще й ма­хи­на МВС. Але ні­чо­го, Си­тни­ка пі­ді­пруть аме­ри­кан­ці, в яких уже пра­кти­чно ви­зрі­ло рі­ше­н­ня що­до ни­ні­шньої прав­ля­чої укра­їн­ської вер­хів­ки. А по­ки що та­кти­чни­ми на­слід­ка­ми си­ту­а­ції пре­зи­дент як гра­вець впра­ві роз­по­ря­джа­ти­ся.

Річ у то­му, що Пе­тро­ві По­ро­шен­ку, як і НФ, теж не по­трі­бні до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. Але з ін­ших при­чин. Пер­ши­ми ма­ють від­бу­ти­ся пре­зи­дент­ські. І не тіль­ки то­му, що йо­му по­трі­бна кон­цен­тра­ція зу­силь усіх ви­му­ше­но ло­яль­них груп для йо­го пе­ре­о­бра­н­ня. Кон­цен­тра­ція ре­сур­сів, якщо б пер­ши­ми тра­пи­ли­ся ви­бо­ри до Ра­ди, мо­же роз­по­ро­ши­ти­ся. Го­лов­на про­бле­ма в ін­шо­му: сьо­го­дні, на пе­ре­ко­на­н­ня пре­зи­ден­та, в си­лу фі­нан­со­вих, адмі­ні­стра­тив­них і ме­дій­них при­чин, у ньо­го не­має опо­нен­та, а до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри мо­жуть йо­го по­ро­ди­ти.

Кан­ди­да­ту на дру­гий тер­мін не­об­хі­дно утри­му­ва­ти у сво­їй ор­бі­ті во­ро­гів, ре­сур­си, і тих, хто мо­же ство­ри­ти про­бле­ми, під­си­лив­ши сво­єю під­трим­кою ін­ших по­лі­ти­чних грав­ців. Істо­рії з об’єд­на­н­ням НФ і БПП — один зі спосо­бів до­ся­гну­ти ці­єї ме­ти. Але «На­ро­дний фронт» не­що­дав­но ви­йшов з пе­ре­го­вір­но­го про­це­су про ство­ре­н­ня спіль­ної пар­тії. От­же, по­сла­бив­ши «ва­таж­ка» ни­ні­шні­ми по­ді­я­ми, НФ по­трі­бно в про­цес по­вер­ну­ти.

За всі­єї оги­дної не­щи­ро­сті у сто­сун­ках між вер­хів­ка­ми по­лі­ти­чних сил, які ке­ру­ють ни­ні­шньою пар­ла­мент­ською ко­а­лі­ці­єю, їхні основ­ні ці­лі збі­га­ю­ться: за­без­пе­че­н­ня осо­би­стої без­пе­ки; збе­ре­же­н­ня осо­би­стих ка­пі­та­лів і до­сту­пу до ме­ха­ні­зму їх при­мно­же­н­ня — вла­ди. Ні­хто не хо­че від­по­від­а­ти, втра­ча­ти й по­збав­ля­ти­ся мо­жли­во­стей. За ве­ли­ким ра­хун­ком, і ко­ман­да пре­зи­ден­та, і ко­ман­да Ава­ко­ва — в одно­му чов­ні. Шко­да, що не тіль­ки во­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.