Змах кри­ла­ми

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Пыль­ца. «За­па­сной аэро­дром»

Не­діль­ний ін­ци­дент в Оде­сі з «за­хо­пле­н­ням» вій­сько­вої ча­сти­ни, у ві­дан­ні якої пе­ре­бу­ває Шкіль­ний ае­ро­дром, ви­чер­па­но. Так від­ра­пор­ту­ва­ла вла­да.

Але спер­шу одні вла­шту­ва­ли пу­блі­чну на­гін­ку вій­сько­вим за зчи­не­ну на рів­но­му мі­сці бу­чу. А ін­ші зви­ну­ва­ти­ли в то­му, що не від­кри­ли во­гню. Мо­жна тіль­ки уяви­ти, що бу­ло б, як­би во­ни за­сто­су­ва­ли зброю.

Вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра вже ви­су­ну­ла двом вій­сько­во­слу­жбов­цям обви­ну­ва­че­н­ня за ста­т­тя­ми, які пе­ред­ба­ча­ють по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від во­сьми до де­ся­ти ро­ків. І При­мор­ський ра­йон­ний суд від­пра­вив в.о. ко­ман­ди­ра вій­сько­вої ча­сти­ни під до­ма­шній арешт. При цьо­му ні­хто, крім вій­сько­вих, жо­дно­го по­ка­ра­н­ня не по­ніс, по­при те, що в ін­ци­ден­ті бра­ла участь гру­па осіб у ба­ла­кла­вах. Але мо­ва в цьо­му ви­пад­ку не про по­ка­ра­н­ня, а про зем­лі вій­сько­во­го ае­ро­дро­му.

На­га­да­є­мо, ін­ци­дент став­ся ра­но-вран­ці в не­ді­лю, 29 жов­тня. Роз­та­шо­ва­ний по су­сід­ству зі Шкіль­ним ае­ро­дро­мом най­біль­ший в Оде­сі тор­го­вель­ний центр роз­по­чав бу­дів­ни­цтво ди­тя­чо­го спор­тив­но­го ком­пле­ксу і не зміг ні­би­то узго­ди­ти з вій­сько­ви­ми пи­та­н­ня про ви­ко­ри­ста­н­ня їхньої те­ри­то­рії на час бу­ді­вель­них ро­біт. То­му, ма­ю­чи на ру­ках до­зво­ли мі­ських служб, бу­ді­вель­ни­ки без зго­ди вій­сько­вих зне­сли пар­кан, ви­ве­зли 56 бе­тон­них плит і за­хо­ди­ли­ся вста­нов­лю­ва­ти свій, ме­та­ле­вий, при цьо­му за­гли­бив­шись у те­ри­то­рію вій­сько­вої ча­сти­ни на 8—12 ме­трів. У під­сум­ку до мі­лі­ції по­ча­ли над­хо­ди­ти си­гна­ли про за­хо­пле­н­ня вій­сько­вої ча­сти­ни. І здійняв­ся га­лас.

За­зна­чи­мо: кон­флікт між вій­сько­ви­ми і за­бу­дов­ни­ком по­чав роз­ви­ва­ти­ся ще два мі­ся­ці то­му, ко­ли ко­мер­сан­ти отри­ма­ли до­звіль­ні до­ку­мен­ти на вста­нов­ле­н­ня пар­ка­на. Але на­справ­ді річ не тіль­ки в пар­ка­ні. Кон­флікт на­ба­га­то глиб­ший і шир­ший. Пар­кан ли­ше опри­яв­нив мас­штаб про­блем. За­мість ае­ро­дро­му — жи­тло­вий ма­сив Річ у то­му, що на мі­сці Шкіль­но­го ае­ро­дро­му має ви­ро­сти но­вий жи­тло­вий мі­кро­ра­йон — «Ае­ро­пор­тів­ський». Так пе­ред­ба­че­но но­вим ген­пла­ном Оде­си. Йо­го ухва­ли­ла Оде­ська мі­ськра­да 25 бе­ре­зня 2015 ро­ку. І ме­рія вже роз­по­ча­ла ре­а­лі­за­цію мас­шта­бно­го для мі­ста про­е­кту.

Близь­ко 100 га зе­мель Шкіль­но­го ае­ро­дро­му з 218, що за­ли­ши­ли­ся, роз­би­то на ді­лян­ки, і їм уже при­сво­є­но ка­да­стро­ві но­ме­ри. Ка­да­стро­ва кар­та Укра­ї­ни по­ка­зує, що 30 і 20 га від­ве­де­но під бу­дів­ни­цтво та об­слу­го­ву­ва­н­ня ба­га­то­квар­тир­них жи­тло­вих бу­дин­ків, 17 га, а та­кож 8,5 і 18 — для гро­мад­ської за­бу­до­ви, і ча­сти­на з них — для ці­лей ре­кре­а­ції. Ще на­ве­сні Оде­ська мі­ськра­да да­ла до­бро сво­їм ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам на роз­роб­ку про­е­кту зем­ле­впо­ряд­ку­ва­н­ня що­до від­ве­де­н­ня цих ді­ля­нок для за­зна­че­них ці­лей. А зов­сім не­що­дав­но, 4 жов­тня, во­на ухва­ли­ла рі­ше­н­ня роз­ро­би­ти де­таль­ний план те­ри­то­рії (ДПТ) у ме­жах пр-ту Не­бе­сної Со­тні (Мар­ша­ла Жу­ко­ва), Шкіль­но­го ае­ро­дро­му, вул. Про­е­ктної, 23 (Пів­ніч—пів­день) (май­бу­тня тра­са. — Ред.), вул. Ін­гле­зі (25-ї Ча­па­єв­ської ди­ві­зії). Тоб­то те­ри­то­рії, яку сьо­го­дні за­ймає Шкіль­ний ае­ро­дром.

Ін­фор­ма­цію про май­бу­тню за­бу­до­ву зе­мель ае­ро­дро­му DT.UA під­твер­ди­ли й у мі­сько­му управ­лін­ні ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня. «У ме­жі роз­роб­ки да­но­го ДПТ вклю­че­но те­ри­то­рію ко­ли­шньо­го Шкіль­но­го ае­ро­дро­му. На цій те­ри­то­рії роз­та­шо­ва­ні май­дан­чи­ки для сто­ян­ки та ви­ру­лю­валь­ні до­ріж­ки для ру­ху авіа­цій­ної те­хні­ки», — ска­за­но у від­по­віді на за­пит ре­да­кції.

Та чо­му «ко­ли­шньо­го»? І як це узго­джу­є­ться з ни­ні­шні­ми ре­а­лі­я­ми й во­єн­ни­ми ді­я­ми в Дон­ба­сі, що до­сі три­ва­ють? Із близь­кі­стю При­дні­стров’я? Адже 8.08.2016 р. Мі­н­обо­ро­ни і Дер­жа­віа­слу­жба під­пи­са­ли спіль­ний на­каз, від­по­від­но до яко­го ае­ро­дром отри­мав но­вий ста­тус. «Ви­зна­чи­ти ае­ро­дром дер­жав­ної авіа­ції «Оде­са­шкіль­ний», що на­ле­жить Зброй­ним си­лам Укра­ї­ни, ае­ро­дро­мом спіль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня дер­жав­ною та ци­віль­ною авіа­ці­єю Укра­ї­ни», — йде­ться в до­ку­мен­ті. Згі­дно з на­ка­зом, йо­го ма­ли вне­сти до ре­є­стру ци­віль­них ае­ро­дро­мів Укра­ї­ни і сер­ти­фі­ку­ва­ти. Цим са­мим на­ка­зом екс­плу­а­та­цію спіль­но­го ае­ро­дро­му, за­без­пе­че­н­ня по­льо­тів та об­слу­го­ву­ва­н­ня по­ві­тря­но­го ру­ху по­кла­де­но на під­роз­ді­ли вій­сько­вої ча­сти­ни А3571.

В управ­лін­ні ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня по­сла­ли­ся на За­кон Укра­ї­ни «Про мі­сто­бу­дів­ну ді­яль­ність», від­по­від­но до яко­го про­це­ду­ра роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня ДПТ не пе­ред­ба­чає по­го­дже­н­ня прое­кт­них рі­шень із вла­сни­ка­ми або ко­ри­сту­ва­ча­ми ді­ля­нок. Во­ни мо­жуть по­да­ти свої за­ува­же­н­ня пі­сля їх ви­не­се­н­ня на гро­мад­ські слу­ха­н­ня.

Не зов­сім зро­зумі­ло, як но­вий жи­тло­вий мі­кро­ра­йон (пло­щею близь­ко 289 га) су­сі­ди­ти­ме з но­вою злі­тно-по­сад­ко­вою сму­гою Мі­жна­ро­дно­го ае­ро­пор­ту «Оде­са», де при­зем­ля­ти­му­ться су­ча­сні авіа­лай­не­ри. Зем­лі ае­ро­пор­ту та зем­лі ае­ро­дро­му зов­сім близь­ко і з’єд­на­ні між со­бою ви­ру­лю­валь­ною до­ріж­кою. До ре­чі, то­рік у Ма­ли­нов­сько­му рай­су­ді Оде­си слу­ха­ла­ся спра­ва гро­ма­дя­ни­на, ко­трий з тре­тьо­го по­вер­ху бу­дин­ку, в яко­му про­жи­вав, фо­то­гра­фу­вав лі­та­ки на Шкіль­но­му ае­ро­дро­мі й за до­по­мо­гою са­мо­ро­бно­го при­строю про­слу­хо­ву­вав пе­ре­го­во­ри вій­сько­вих. А що бу­де, ко­ли по­руч ви­ро­стуть хма­ро­ся­ги, не­хай на­віть на тій ча­сти­ні те­ри­то­рії, яку ни­ні вже пе­ре­да­но ко­мер­цій­ним стру­кту­рам? На від­куп ко­мер­сан­там За­зна­чи­мо, що фі­нан­су­ва­ти­муть роз­роб­ку ДПТ СК «Бу­до­ва» і ТОВ «Юг­транс-тер­мі­нал». Остан­нє — це са­ме та ком­па­нія, яка й вста­но­ви­ла свій пар­кан на те­ри­то­рії ае­ро­дро­му. Ці дві пов’яза­ні між со­бою ко­мер­цій­ні стру­кту­ри й бу­дуть, су­дя­чи з усьо­го, за­бу­до­ву­ва­ти всю те­ри­то­рію май­бу­тньо­го жи­тло­во­го мі­кро­ра­йо­ну «Ае­ро­пор­тів­ський». У зв’яз­ку із цим ме­ра мі­ста не­о­дно­ра­зо­во кри­ти­ку­ва­ли за те, що він зби­ра­є­ться від­да­ти бу­дів­ни­цтво но­во­го жи­тло­во­го ма­си­ву на від­куп фа­кти­чно одній стру­кту­рі по­за кон­кур­сом.

Шкіль­ний ае­ро­дром ото­чу­ють ма­ло­по­вер­хо­ві бу­дів­лі, які на­ле­жать мі­ським ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам — КП «Те­пло­по­ста­ча­н­ня», КП «Мі­ськ­зе­лен­трест» та ін­шим. Ме­рія вже пе­ре­да­ла ряд цих бу­дин­ків і при­мі­щень в орен­ду при­ва­тним ком­па­ні­ям, які й бу­ду­ва­ти­муть но­вий мі­кро­ра­йон. Г.тру­ха­нов 10 ли­пня під­пи­сав два роз­по­ря­дже­н­ня про пе­ре­да­чу в орен­ду ТОВ «Бу­до­ва-спе­цін­вест» не­жи­лих бу­ді­вель і спо­руд за­галь­ною пло­щею 1035,7 кв. м, роз­та­шо­ва­них на вул. Ін­гле­зі, 7-Б, і не­жи­лих при­мі­щень за­галь­ною пло­щею 639,4 кв. м, роз­та­шо­ва­них на вул. Ін­гле­зі, 7-А. Во­ни при­ми­ка­ють до ае­ро­дро­му. Ще На­ча­ло кон­ца, Пле­вать, что бу­дет по­том… Я на­шла отли­чный выход, Я ма­шу ему крылом, Но устал от моих игр За­па­сной аэро­дром. ра­ні­ше, 11 кві­тня, бу­ло під­пи­са­но два роз­по­ря­дже­н­ня про пе­ре­да­чу в орен­ду бу­ді­вель пло­щею по­над 600 кв. м ТОВ «Тран­ском Буд», у яко­го спіль­ні бе­не­фі­ці­а­ри з ви­ще­зга­да­ни­ми ком­па­ні­я­ми. Пі­сля орен­ди ці при­мі­ще­н­ня бу­ли ви­ку­пле­ні.

У ЗМІ ці ком­па­нії пов’язу­ють з бі­зне­сме­ном Во­ло­ди­ми­ром Га­лан­тер­ни­ком. Ми­хай­ло Са­а­ка­шві­лі не­о­дно­ра­зо­во зга­ду­вав йо­го ім’я, ко­ли ка­зав про ті­ньо­вих ха­зя­їв Оде­си.

От­же, за до­ку­мен­та­ми, які ни­ні ухва­лю­ю­ться мі­ською вла­дою, вій­сько­во­го ае­ро­дро­му в Оде­сі не­має. То­му істо­рія зі вста­нов­ле­н­ням пар­ка­на — це, схо­же, ли­ше по­ча­ток «бо­йо­вих» дій за зем­лю Мі­н­обо­ро­ни.

На ру­ках у вій­сько­вих є рі­ше­н­ня ви­кон­ко­му Оде­ської мі­ськра­ди від 10 жов­тня 1948 ро­ку про від­нов­ле­н­ня пра­ва 5-ї ВА на ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми під Цен­траль­ним і Шкіль­ним ае­ро­дро­ма­ми. Шкіль­ний на той мо­мент мав у ко­ри­сту­ван­ні 286,9 га. Але вся про­бле­ма в то­му, що ця зем­ля, від якої сьо­го­дні за­ли­ши­ло­ся 218 га, до­сі не оформ­ле­на. Це не де­ше­ва і не швид­ка про­це­ду­ра в Оде­сі. Але най­го­лов­ні­ше, що на ці зем­лі дав­но на­ки­ну­ли оком ко­мер­сан­ти, які вже під­ра­ху­ва­ли свої при­бу­тки від за­бу­до­ви те­ри­то­рії. Пов­то­ри­мо­ся, те­ри­то­рії (ко­ли­шньо­го) Шкіль­но­го ае­ро­дро­му, як за­зна­ча­ють чи­нов­ни­ки в до­ку­мен­тах.

От­же, не зов­сім зро­зумі­ло, як на цьо­му тлі свій зе­мель­ний ста­тус-кво від­нов­лю­ва­ти­муть вій­сько­ві. До то­го ж зва­жа­ю­чи на по­зи­цію ме­ра Оде­си Ген­на­дія Тру­ха­но­ва. Во­на ду­же ясно про­лу­на­ла на на­ра­ді в Оде­ській обла­сній держ­адмі­ні­стра­ції. Чи по­чує мер гу­бер­на­то­ра? На­сту­пно­го дня пі­сля ін­ци­ден­ту зі вста­нов­ле­н­ням пар­ка­на гу­бер­на­тор обла­сті Ма­ксим Сте­па­нов по­са­див за стіл пе­ре­го­во­рів си­ло­ви­ків, вій­сько­вих і пред­став­ни­ків за­бу­дов­ни­ка. Щоб уре­гу­лю­ва­ти кон­флікт, який, за йо­го сло­ва­ми, яй­ця ви­їде­но­го не вар­тий. Однак на­при­кін­ці на­ра­ди, ко­ли сло­во взя­ли вій­сько­ві, гу­бер­на­то­ру, схо­же, так не зда­ло­ся. Утім, су­діть са­мі.

Про не­діль­ний ін­ци­дент до­по­від­ав на­чаль­ник обла­сно­го управ­лі­н­ня На­цпо­лі­ції Дми­тро Го­ло­він. «Кон­флікт нав­ко­ло зе­мель­ної ді­лян­ки між ТОВ «Юг­транс-тер­мі­нал» і ко­ман­ду­ва­н­ням вій­сько­вої ча­сти­ни А3571 має су­то ма­те­рі­аль­ний ха­ра­ктер», — ска­зав Го­ло­він.

Від­чи­тав вій­сько­вих за роз­ду­ва­н­ня кон­флі­кту й гу­бер­на­тор. І за­кли­кав сто­ро­ни по­ро­зу­мі­ти­ся.

— Ви, — звер­нув­ся до вій­сько­вих гу­бер­на­тор, — ко­ри­сту­є­те­ся до­ку­мен­та­ми на зем­лю 1948 ро­ку... А по­тім ми чу­є­мо, що у вас хтось щось сти­рив... Дай­те пе­ре­лік, і я сам оформ­лю вам зем­лі. Це зро­би­ти не­скла­дно. Пе­ре­шко­ди не­має, жо­дної... Ка­те­го­ри­чна по­зи­ція всіх і моя осо­би­сто: все май­но вій­сько­вих має бу­ти оформ­ле­не.

Сте­па­нов по­обі­цяв у ма­кси­маль­но ко­ро­ткий тер­мін до­по­мог­ти вій­сько­вим офор­ми­ти зем­лі Шкіль­но­го ае­ро­дро­му, а це на сьо­го­дні, за да­ни­ми ко­ман­ду­ва­н­ня вій­сько­вої ча­сти­ни, 218 ге­кта­рів.

По­тім сло­во взяв мер Оде­си Ген­на­дій Тру­ха­нов.

— Не вар­то так гу­чно звер­та­ти ува­гу на се­бе й на на­яв­ні про­бле­ми. На­ба­га­то про­сті­ше ви­рі­шу­ва­ти їх у ро­бо­чо­му ре­жи­мі. Ми всі ва­ші про­по­зи­ції го­то­ві роз­гля­ну­ти. Я дав уже до­ру­че­н­ня і ві­зьму їх під свій осо­би­стий кон­троль, — по­обі­цяв Тру­ха­нов і по­про­сив вій­сько­вих ко­ре­ктні­ше ро­би­ти свої за­яви. Без на­гні­та­н­ня.

Вій­сько­ві мов­чки ви­слу­хо­ву­ва­ли всі до­ко­ри на свою адре­су. Але по­тім за­яви­ли, що в Оде­ській мі­ськра­ді їхні пи­та­н­ня не ви­рі­шу­ю­ться ро­ка­ми. Що в су­дах ле­жать спра­ви, за­яв­ле­ні вій­сько­вим про­ку­ро­ром в ін­те­ре­сах Мі­н­обо­ро­ни. І що мі­сто не оформ­ляє зе­мель­них ді­ля­нок під бу­дів­ни­цтво жи­тла для вій­сько­во­слу­жбов­ців. І т.п.

У під­сум­ку по­чу­ли від ме­ра на свою адре­су різ­кі зви­ну­ва­че­н­ня. До ньо­го при­єд­нав­ся й гу­бер­на­тор.

На­при­кін­ці на­ра­ди вій­сько­ві по­про­си­ли Тру­ха­но­ва не роз­гля­да­ти на се­сії мі­ськра­ди пи­та­н­ня що­до п’яти зе­мель­них ді­ля­нок Шкіль­но­го ае­ро­дро­му, яким уже при­сво­є­но ка­да­стро­ві но­ме­ри. Во­ни по­ві­до­ми­ли, що за­галь­на пло­ща цих ді­ля­нок 93,5 га і що зем­ле­впо­ря­дну до­ку­мен­та­цію на них ви­да­но ко­му­наль­ним під­при­єм­ствам мі­ста.

— Ми якраз на­во­ди­мо лад у цій сфе­рі, зва­жа­ю­чи на ту без­го­спо­дар­ність, що там ко­ї­ться, — від­по­вів Тру­ха­нов. — Під які ці­лі й зав­да­н­ня вам бу­ло ви­ді­ле­но зем­лю? Ми при­во­ди­мо її в по­ря­док. І ви­ді­ля­є­мо її не­ко­мер­цій­ним стру­кту­рам...

— Ці зем­лі вхо­дять у 218 ге­кта­рів? — пе­ре­бив ме­ра сво­їм за­пи­та­н­ням гу­бер­на­тор.

— Так то­чно. І є вже рі­ше­н­ня се­сії, — уто­чни­ли вій­сько­ві.

— Це аб­со­лю­тно за­кон­на про­це­ду­ра, — за­ува­жив Тру­ха­нов.

— З 218 — 93,5 ге­кта­ра? — пе­ре­пи­тав гу­бер­на­тор.

— Усі ма­ють ро­зу­мі­ти, — по­ясню­ва­ли вій­сько­ві, — що йде­ться про ді­ю­чий ае­ро­дром, про чер­гу­ва­н­ня бо­йо­вих лі­та­ків... Ми не ма­є­мо пра­ва цю пло­щу змен­шу­ва­ти. ¯ї й так до нас із ва­ми змен­ши­ли на 100 ге­кта­рів.

— Ду­маю, про­по­зи­ція не ви­но­си­ти ці пи­та­н­ня на се­сію спра­ве­дли­ва, — ска­зав гу­бер­на­тор, звер­та­ю­чись до ме­ра, — і ми по­вин­ні при­ве­сти у від­по­від­ність до за­ко­но­дав­ства ці 218 ге­кта­рів, які на­ле­жать вій­сько­вим.

— Ми все ро­би­мо в рам­ках за­ко­ну, — ще раз по­вто­рив свою ман­тру Тру­ха­нов. — При­во­ди­мо у від­по­від­ність те, чо­го не ро­би­ло­ся ра­ні­ше.

— Я ро­зу­мію, — па­ри­ру­вав гу­бер­на­тор. — Але ми зна­є­мо, в яко­му ста­ні бу­ла ар­мія на по­ча­ток 2014 ро­ку.

— Ми не­о­дно­ра­зо­во зу­стрі­ча­ли­ся з вій­сько­ви­ми і про­по­ну­ва­ли до­по­мо­гу у ви­рі­шен­ні їхніх пи­тань. Ми ка­за­ли: да­вай­те з ва­ми ра­зом бу­де­мо бу­ду­ва­ти й оформ­ля­ти. Якщо мо­жуть са­мі, са­мо­туж­ки, — не­хай бу­ду­ють, — від­по­вів Тру­ха­нов.

— Якщо з зе­мель Мі­н­обо­ро­ни щось за­би­ра­є­ться, тре­ба при­пи­ни­ти ці дії, — за­вер­шив Сте­па­нов.

Ота­кий діа­лог між вла­дою, який ба­га­то про що го­во­рить, ві­дбув­ся ми­ну­ло­го по­не­діл­ка. Але чи по­чує мер гу­бер­на­то­ра? А го­лов­не — як Ма­ксим Сте­па­нов у цій си­ту­а­ції з зем­ля­ми ае­ро­дро­му ви­ко­ну­ва­ти­ме обі­цян­ку, да­ну вій­сько­вим?..

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.