Ві­дбір до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду роз­по­чав­ся: че­ка­ти чи ді­я­ти?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Пра­кти­чна ре­а­лі­за­ція по­ло­жень кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми черв­ня 2016 ро­ку в ча­сти­ні Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни роз­по­ча­ла­ся ли­ше те­пер — во­се­ни 2017 ро­ку.

Ухва­ле­н­ня 13 ли­пня 2017 ро­ку но­вої ре­да­кції За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни» май­же на рік пі­зні­ше від на­ле­жно­го стро­ку на­ре­шті на­да­ло по­трі­бні за­ко­но­дав­чі під­ста­ви для по­ча­тку ре­а­лі­за­ції ре­фор­ми. Так, для ре­а­лі­за­ції кон­сти­ту­цій­них но­вел за­ко­но­да­вець був зму­ше­ний вста­но­ви­ти но­ву про­це­ду­ру від­бо­ру суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, за якою най­ближ­чим ча­сом має бу­ти при­зна­че­но п’ятьох суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду.

На­га­да­є­мо, що в Укра­ї­ні три­ває кри­за кон­сти­ту­цій­но­го су­до­чин­ства, яка, зокре­ма, пов’яза­на з п’ятьма ва­кан­тни­ми по­са­да­ми суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. На під­твер­дже­н­ня цьо­го нев­ті­шно­го ви­снов­ку вка­же­мо на один з клю­чо­вих по­ка­зни­ків: за 2017 рік Кон­сти­ту­цій­ний суд не ухва­лив жо­дно­го рі­ше­н­ня і не на­дав жо­дно­го ви­снов­ку! Ва­кан­тні по­са­ди суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду ма­ють бу­ти за­пов­не­ні не­від­кла­дно трьо­ма суб’єкта­ми фор­му­ва­н­ня су­ду. Так, за кво­тою Вер­хов­ної Ра­ди, як і за кво­тою пре­зи­ден­та, має бу­ти при­зна­че­но по двоє суд­дів, за кво­тою З’їзду суд­дів — одно­го суд­дю КСУ.

Від­по­від­но до по­ло­жень стат­ті 148 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, суд­дею Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни мо­же бу­ти гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою, на день при­зна­че­н­ня до­сяг со­ро­ка ро­ків, має ви­щу юри­ди­чну осві­ту і стаж про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті у сфе­рі пра­ва що­най­мен­ше п’ятнад­цять ро­ків, ви­со­кі мо­раль­ні яко­сті та є прав­ни­ком із ви­зна­ним рів­нем ком­пе­тен­тно­сті. Кар­ди­наль­но но­ви­ми ви­мо­га­ми до суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду ста­ли ви­со­кі мо­раль­ні яко­сті та ви­зна­ний рі­вень ком­пе­тен­тно­сті прав­ни­ка. І са­ме но­ва про­це­ду­ра від­бо­ру суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду (кон­кур­сний ві­дбір), яку за­крі­пле­но в ча­сти­ні тре­тій стат­ті 148 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ма­ла б за­без­пе­чи­ти мо­жли­вість ви­зна­ча­ти від­по­від­ність кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду но­вим кон­сти­ту­цій­ним ви­мо­гам.

Та, на жаль, за про­це­ду­рою від­бо­ру, вста­нов­ле­ною За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд», ми не ба­чи­мо мо­жли­во­сті оці­ни­ти від­по­від­ність май­бу­тніх суд­дів КСУ но­вим кон­сти­ту­цій­ним ви­мо­гам. Адже за­кон зні­ве­лю­вав вла­сне «кон­кур­сні за­са­ди» від­бо­ру, а від­так не дає мо­жли­во­сті ві­ді­бра­ти най­кра­щих кан­ди­да­тів.

Так, від­по­від­но до стат­ті 148 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ві­дбір кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни здій­сню­є­ться на кон­кур­сних за­са­дах у ви­зна­че­но­му за­ко­ном по­ряд­ку. Кон­сти­ту­цій­ні змі­ни що­до вста­нов­ле­н­ня кон­кур­сних за­сад від­бо­ру суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду бу­ли під­три­ма­ні Ве­не­цій­ською ко­мі­сі­єю, зокре­ма у п. 24 і п. 40 Ви­снов­ку що­до змін до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні пра­во­су­д­дя, за­про­по­но­ва­них Кон­сти­ту­цій­ною ко­мі­сі­єю №803/2015 від 26 жов­тня 2015 ро­ку.

Від­по­від­но до стат­ті 12 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни», ві­дбір кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді КСУ на кон­кур­сних за­са­дах що­до осіб, яких при­зна­чає пре­зи­дент Укра­ї­ни, здій­снює кон­кур­сна ко­мі­сія, яку ство­рює пре­зи­дент Укра­ї­ни; що­до осіб, яких при­зна­чає Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни, під­го­тов­ку від­бо­ру кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді КСУ здій­снює ко­мі­тет з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя; що­до осіб, яких при­зна­чає З’їзд суд­дів Укра­ї­ни та­ку під­го­тов­ку про­во­дить Ра­да суд­дів Укра­ї­ни.

Від­по­від­но до по­ло­жень стат­ті 12 За­ко­ну, кон­кур­сна ко­мі­сія, Ко­мі­тет, Ра­да суд­дів Укра­ї­ни, при­йма­ють за­яви, ра­зом із су­про­від­ною до­ку­мен­та­ці­єю, від осіб, які ви­яви­ли на­мір обійня­ти по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, вста­нов­лю­ють від­по­від­ність та­ких осіб вста­нов­ле­ним Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та цим за­ко­ном ви­мо­гам, опри­лю­дню­ють їхні ав­то­біо­гра­фії та мо­ти­ва­цій­ні ли­сти, ор­га­ні­зо­ву­ють про­ве­де­н­ня що­до них спе­ці­аль­ної пе­ре­вір­ки. Від­по­від­но до ча­сти­ни п’ятої вка­за­ної стат­ті за ре­зуль­та­та­ми ви­вче­н­ня до­ку­мен­тів, ві­до­мо­стей, на­да­них кан­ди­да­та­ми, та спів­бе­сі­ди з ни­ми, від­по­від­но кон­кур­сна ко­мі­сія, Ко­мі­тет, Ра­да суд­дів Укра­ї­ни ухва­лю­ють ре­ко­мен­да­цію що­до ко­жно­го кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, а кон­кур­сна ко­мі­сія та Ра­да суд­дів Укра­ї­ни скла­да­ють спи­ски (які що­най­мен­ше втри­чі пе­ре­ви­щу­ють кіль­кість ва­кан­сій) кан­ди­да­тів, ре­ко­мен­до­ва­них на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, на під­ста­ві яких пар­ла­мент, пре­зи­дент та З’їзд суд­дів при­зна­ча­ють суд­дів КСУ.

З опи­са­но­го ви­дно, що за да­ною про­це­ду­рою від­бу­ва­є­ться фор­маль­на пе­ре­вір­ка від­по­від­но­сті кан­ди­да­тур за­ко­но­дав­чим ви­мо­гам, вста­нов­ле­ним для суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Ще більш оче­ви­дним це стає, якщо по­рів­ня­ти цю про­це­ду­ру з кон­кур­сним від­бо­ром для суд­дів Вер­хов­но­го су­ду. З да­но­го пе­ре­лі­ку — ви­клю­чно спів­бе­сі­да з май­бу­тнім суд­дею КСУ, що до­зво­ляє вста­но­ви­ти до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію, від­мін­ну від ті­єї, яка по­да­на кан­ди­да­том. У За­ко­ні від­су­тні по­ло­же­н­ня що­до про­ве­де­н­ня рі­зно­ма­ні­тних те­сту­вань (пра­кти­чних зав­дань, пси­хо­ло­гі­чних те­стів то­що). Чи дає це змо­гу вста­но­ви­ти ви­зна­ний рі­вень ком­пе­тен­тно­сті прав­ни­ка? Пи­та­н­ня ри­то­ри­чне.

По­при за­зна­че­ні за­ко­но­дав­чі про­га­ли­ни, ві­дбір суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду вже три­ває. І пер­шим йо­го ти­хень­ко роз­по­ча­ла су­до­ва гіл­ка вла­ди. Біль­ше то­го, ми вже ма­є­мо спи­сок кан­ди­да­тів на по­са­ду суд­ді КСУ від З’їзду суд­дів, оскіль­ки строк по­да­чі до­ку­мен­тів для охо­чих ста­ти суд­дею КСУ за кво­тою З’їзду суд­дів вже за­кін­чив­ся.

Так, 7 ве­ре­сня 2017 ро­ку Ра­да суд­дів ухва­ли­ла Рі­ше­н­ня №48 «Про хід під­го­тов­ки з про­дов­же­н­ня XIV по­за­чер­го­во­го З’їзду суд­дів Укра­ї­ни пі­сля пе­ре­р­ви», яким ого­ло­си­ла про по­ча­ток кон­кур­су. Під­го­тов­ку до від­бо­ру кан­ди­да­тур на по­са­ди суд­дів КСУ (фор­маль­на оцін­ка до­ку­мен­тів), яких при­зна­чає З’їзд суд­дів, здій­снює Ра­да суд­дів. З’їзд суд­дів, від­по­від­но до стат­ті 15 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни», за ре­зуль­та­та­ми «кон­кур­сно­го від­бо­ру» (в ла­пки взя­те ав­то­ра­ми), здій­снює при­зна­че­н­ня кан­ди­да­тур та­єм­ним го­ло­су­ва­н­ням.

Слід за­зна­чи­ти, що Ра­да суд­дів є ор­га­ном за­ле­жним від суб’єкта при­зна­че­н­ня — З’їзду суд­дів. От­же, в кон­текс­ті при­зна­че­н­ня суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду за кво­тою З’їзду суд­дів роз­ме­жу­ва­н­ня суб’єкта при­зна­че­н­ня і ор­га­ну, який мав би про­ве­сти кон­курс, не від­бу­ло­ся, що при­зво­дить до то­го, що про­це­ду­ра від­бо­ру мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на фі­кцію.

Та­кож, від­по­від­но до стат­ті 12 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд», ви­клю­чно Ра­да суд­дів здій­снює під­го­тов­ку від­бо­ру суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду на кон­кур­сних за­са­дах, а З’їзд суд­дів — при­зна­чає. За­кон не вста­нов­лює, хто са­ме про­во­дить та­кий ві­дбір. От­же, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що за кво­тою З’їзду суд­дів ві­дбір суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду не про­во­ди­ться вза­га­лі. На­віть фор­маль­но.

До­да­тко­во за­зна­чи­мо, що за­галь­ний строк про­ве­де­н­ня кон­кур­су з від­бо­ру кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду ста­но­вить два мі­ся­ці. Оскіль­ки при­йма­н­ня за­яв від осіб, які ви­яви­ли на­мір ста­ти су­д­дя­ми Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, роз­по­ча­ло­ся 8 ве­ре­сня 2017 ро­ку, а да­та про­ве­де­н­ня З’їзду суд­дів, на яко­му має від­бу­ти­ся при­зна­че­н­ня суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, — 13 ли­сто­па­да 2017 ро­ку, мо­жна го­во­ри­ти про ймо­вір­не не­зна­чне по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­ної за­ко­ном про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня від­бо­ру в ча­сти­ні стро­ків.

Ли­ше че­рез 10 днів пі­сля по­ча­тку від­бо­ру суд­дів КСУ Ра­да суд­дів за­твер­ди­ла (в Рі­шен­ні №50 від 19 ве­ре­сня 2017 ро­ку «Що­до за­твер­дже­н­ня умов по­да­н­ня до­ку­мен­тів для уча­сті у кон­кур­сі на по­са­ду суд­ді КСУ») умо­ви по­да­н­ня кан­ди­да­та­ми до­ку­мен­тів.

Ще один ці­ка­вий факт: з 18 кан­ди­да­тур, які ви­зна­че­ні Ра­дою суд­дів як та­кі, що ви­яви­ли на­мір ста­ти суд­дею Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, ві­сім прав­ни­ків на фа­хо­во­му те­сту­ван­ні не на­бра­ли не­об­хі­дної кіль­ко­сті ба­лів для про­дов­же­н­ня уча­сті в кон­кур­сі на по­са­ду суд­ді Вер­хов­но­го су­ду. То як же то­ді бу­ти з но­вою кон­сти­ту­цій­ною ви­мо­гою до суд­дів КСУ — прав­ник з ви­зна­ним рів­нем ком­пе­тен­тно­сті в га­лу­зі пра­ва? Чи, мо­жли­во, вла­да вва­жає, що су­д­дя КСУ мо­же ма­ти ниж­чий рі­вень ком­пе­тен­тно­сті?

2 ли­сто­па­да 2017 ро­ку Ра­да суд­дів на­да­ла ре­ко­мен­да­ції на обра­н­ня суд­дею Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни п’яти кан­ди­да­там. Всі п’яте­ро кан­ди­да­тів — пред­став­ни­ки су­дів за­галь­ної юрис­ди­кції, і че­тве­ро з них не про­йшли за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су до Вер­хов­но­го Су­ду. Це за­сі­да­н­ня Ра­ди суд­дів від­бу­ва­ло­ся без он­лайн-транс­ля­цій про­ве­де­н­ня спів­бе­сід, але з до­пу­ском жур­на­лі­стів. При­найм­ні тих, хто встиг акре­ди­ту­ва­ти­ся за 4 го­ди­ни 38 хви­лин на­пе­ре­до­дні.

Зро­би­ла пер­ші кро­ки для при­зна­че­н­ня но­вих суд­дів КСУ і Вер­хов­на Ра­да. 3 жов­тня 2017 ро­ку бу­ло ухва­ле­но Рі­ше­н­ня Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя (про­то­кол №63), який роз­гля­нув «пи­та­н­ня про під­го­тов­ку пи­та­н­ня що­до роз­гля­ду на кон­кур­сних за­са­дах кан­ди­да­тур на по­са­ди суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду», а 9 жов­тня на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди роз­мі­ще­но ого­ло­ше­н­ня про по­ча­ток кон­кур­су.

Під­го­тов­ку до від­бо­ру кан­ди­да­тур (фор­маль­на оцін­ка до­ку­мен­тів), яких при­зна­чає Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни, на по­са­ду суд­ді КСУ здій­снює Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя, сам ві­дбір здій­снює вла­сне Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни, яка одно­ча­сно є і суб’єктом при­зна­че­н­ня. От­же, роз­ме­жу­ва­н­ня по­лі­ти­чно­го суб’єкта при­зна­че­н­ня і ор­га­ну, який мав би про­ве­сти кон­курс, як і у ви­пад­ку з кво­тою З’їзду суд­дів, та­кож не від­бу­ло­ся.

Ча­сти­ною тре­тьою стат­ті 2084 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Ре­гла­мент Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни» пе­ред­ба­че­но, що крім кан­ди­да­тів на по­са­ди суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду про­по­зи­ції що­до та­ких кан­ди­да­тур мо­жуть по­да­ва­ти де­пу­тат­ські фра­кції, де­пу­тат­ські гру­пи та гру­пи по­за­фра­кцій­них на­ро­дних де­пу­та­тів. Пі­сля про­ве­де­н­ня спів­бе­сід ко­мі­тет ухва­лює ре­ко­мен­да­цію що­до ко­жно­го кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни, яка не є ім­пе­ра­ти­вом для Вер­хов­ної Ра­ди. По­пер­ше, ста­тус гру­пи по­за­фра­кцій­них на­ро­дних де­пу­та­тів не за­крі­пле­ний на рів­ні За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Ре­гла­мент Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни» чи ін­ших за­ко­но­дав­чих актів. По-дру­ге, пе­ре­лі­че­ні суб’єкти мо­жуть на­да­ти свої про­по­зи­ції до ко­мі­те­ту — по одно­му кан­ди­да­ту на ко­жну ва­кан­тну по­са­ду, що су­пе­ре­чить ча­сти­ні че­твер­тій стат­ті 12 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни», в якій за­зна­че­но, що ко­мі­тет при­ймає за­яви ви­клю­чно від осіб, які ви­яви­ли на­мір обійня­ти по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду і від­по­від­а­ють вста­нов­ле­ним Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни ви­мо­гам.

Тоб­то За­кон не пе­ред­ба­чає мо­жли­во­сті по­да­н­ня кан­ди­да­тур на по­са­ди суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду ін­ши­ми суб’єкта­ми. Та­ким чи­ном, ма­є­мо ко­лі­зію між дво­ма нор­ма­ми рів­ної юри­ди­чної си­ли, ухва­ле­ни­ми одно­ча­сно (вне­се­н­ня змін до За­ко­ну «Про Ре­гла­мент Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни» від­бу­ло­ся шля­хом за­крі­пле­н­ня та­кої нор­ми у При­кін­це­вих по­ло­же­н­нях За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд»). Ви­хо­дя­чи з пре­зум­пції ро­зум­но­сті за­ко­но­дав­ця, мо­жна ли­ше при­пу­ска­ти, що да­на ко­лі­зія має бу­ти ви­рі­ше­на на ко­ристь ча­сти­ни че­твер­тої стат­ті 12 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд», оскіль­ки ви­хо­дя­чи з ло­гі­ки всі­єї стат­ті 12 ли­ше кан­ди­да­ти по­да­ють свої кан­ди­да­ту­ри до Ра­ди суд­дів і до кон­кур­сної ко­мі­сії при пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни.

При­зна­че­н­ня суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Вер­хов­ною Ра­дою від­бу­ва­є­ться шля­хом рей­тин­го­во­го го­ло­су­ва­н­ня. На­га­да­є­мо, що по­ня­т­тя «рей­тин­го­ве го­ло­су­ва­н­ня» не вста­нов­ле­не на рів­ні Ре­гла­мен­ту Вер­хов­ної Ра­ди і є пре­дме­том дис­ку­сій з по­гля­ду йо­го ро­лі в пар­ла­мент­ських про­це­ду­рах. Крім то­го, про­ве­де­н­ня рей­тин­го­во­го го­ло­су­ва­н­ня по­лі­ти­чним суб’єктом при­зна­че­н­ня не мо­же вва­жа­ти­ся еле­мен­том «кон­кур­сних за­сад» від­бо­ру кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, оскіль­ки по­пе­ре­дній кон­курс кан­ди­да­тур не про­во­ди­ться і рей­тин­го­ве го­ло­су­ва­н­ня, яке має ви­зна­чи­ти в по­ряд­ку гра­да­ції кра­щі кан­ди­да­ту­ри, є без­глу­здим, бо кри­те­рію оці­ню­ва­н­ня (який вста­нов­лю­є­ться за кон­кур­сом) не­має.

Та­кож сум­нів­ною, з по­гля­ду за­без­пе­че­н­ня не­за­ле­жно­сті суд­дів та в умо­вах кон­кур­сних за­сад від­бо­ру суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, є мо­жли­вість для де­пу­тат­ських фра­кцій, де­пу­тат­ських груп та груп по­за­фра­кцій­них на­ро­дних де­пу­та­тів по­да­ва­ти вла­сні кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду.

Очіль­ник дер­жа­ви теж роз­по­чав свій ві­дбір. Ука­зом пре­зи­ден­та Укра­ї­ни №306/2017 «Про кон­кур­сну ко­мі­сію для здій­сне­н­ня від­бо­ру кан­ди­да­тур на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни що­до осіб, яких при­зна­чає Пре­зи­дент Укра­ї­ни» від 4 жов­тня 2017 ро­ку, бу­ло сфор­мо­ва­но кон­кур­сну ко­мі­сію з п’яти чле­нів.

Від­по­від­но до ча­сти­ни тре­тьої стат­ті 12 За­ко­ну, склад кон­кур­сної ко­мі­сії, ство­ре­ної пре­зи­ден­том Укра­ї­ни, фор­му­є­ться з чи­сла прав­ни­ків з ви­зна­ним рів­нем ком­пе­тен­тно­сті, які не бе­руть уча­сті в кон­кур­сно­му від­бо­рі на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Та­ким чи­ном, ви­мо­ги до скла­ду кон­кур­сної ко­мі­сії не вста­нов­ле­ні на рів­ні за­ко­ну, оскіль­ки кри­те­рій «ви­зна­ний рі­вень ком­пе­тен­тно­сті» є дис­кре­цій­ним для суб’єкта фор­му­ва­н­ня та­кої ко­мі­сії і до­зво­ляє пре­зи­ден­ту фор­му­ва­ти ко­мі­сію на вла­сний роз­суд. От­же, ви­хо­дя­чи з ана­лі­зу за­ко­ну, від­ме­жу­ва­н­ня пре­зи­ден­та як по­лі­ти­чно­го суб’єкта при­зна­че­н­ня від кон­кур­сної ко­мі­сії як ор­га­ну, який мав би про­ве­сти кон­курс, та­кож не від­бу­ло­ся.

Від­по­від­но до п. 17 Умов про­ве­де­н­ня кон­кур­су на зайня­т­тя ва­кан­тних по­сад суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни, за­твер­дже­них про­то­ко­лом №1 за­сі­да­н­ня ко­мі­сії від 18 жов­тня 2017 ро­ку, за ре­зуль­та­та­ми ви­вче­н­ня до­ку­мен­тів та ві­до­мо­стей, на­да­них кан­ди­да­та­ми, та спів­бе­сі­ди з ни­ми кон­кур­сна ко­мі­сія ухва­лює ре­ко­мен­да­цію що­до ко­жно­го кан­ди­да­та на по­са­ду суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду. Та­ким чи­ном, ні за­ко­ном, ні актом пре­зи­ден­та, ні рі­ше­н­ням ко­мі­сії, не бу­ли вста­нов­ле­ні кри­те­рії від­бо­ру кан­ди­да­тур за ви­мо­га­ми мо­раль­но­сті та ви­зна­но­го рів­ня ком­пе­тен­тно­сті прав­ни­ка.

Зва­жа­ю­чи на те, яку роль ві­ді­грає Кон­сти­ту­цій­ний суд у си­сте­мі дер­жав­ної вла­ди, клю­чо­вим є за­без­пе­че­н­ня не­за­ле­жно­сті Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду, йо­го спро­мо­жно­сті опи­ра­ти­ся по­лі­ти­чним впли­вам. Ві­дбір суд­дів на кон­кур­сних за­са­дах, за­крі­пле­ний Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни, вста­но­вив та­кі кон­сти­ту­цій­ні га­ран­тії. Але про­це­ду­ра, за­крі­пле­на За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни», та пер­ший до­свід пра­кти­ки від­бо­ру май­бу­тніх суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду зво­дять їх на­ні­вець.

От­же, дер­жа­ва усу­ва­є­ться від оці­ню­ва­н­ня від­по­від­но­сті май­бу­тніх суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду двом но­вим кон­сти­ту­цій­ним ви­мо­гам: ви­со­кі мо­раль­ні яко­сті та ви­зна­ний рі­вень ком­пе­тен­тно­сті прав­ни­ка. А от­же — це спра­ва су­спіль­ства.

Ма­є­мо на­дію, що пре­зи­дент і Вер­хов­на Ра­да ви­ко­на­ють свої ка­дро­ві пов­но­ва­же­н­ня якнай­швид­ше і від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції, а не ві­зьмуть за взі­рець свою не­кон­сти­ту­цій­ну без­ді­яль­ність що­до при­зна­че­н­ня чле­нів Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.