Ара­вій­ська стра­те­гія Укра­ї­ни

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ми­ну­ло­го ти­жня Пе­тро По­ро­шен­ко здій­снив офі­цій­ний ві­зит до Ко­ро­лів­ства Са­у­дів­ська Ара­вія і ро­бо­чий — до Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів.

З ор­га­ні­за­цій­них при­чин — не­узго­дже­ність дат — не ві­дбув­ся ві­зит до Ку­вей­ту. В Ер-рі­я­ді та Ду­баї (сто­ли­ця ОАЕ — Абу-да­бі) гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви про­вів пе­ре­го­во­ри з ви­щим ке­рів­ни­цтвом цих ара­вій­ських мо­нар­хій, а та­кож зу­стрі­чі з ге­не­раль­ним се­кре­та­рем Ра­ди спів­ро­бі­тни­цтва араб­ських дер­жав Пер­ської за­то­ки (РСАДПЗ), ке­ру­ю­чим ди­ре­кто­ром са­у­дів­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду та ке­рів­ни­ком одно­го з най­біль­ших у сві­ті пор­то­вих опе­ра­то­рів DP World. Ско­ри­став­шись на­го­дою, зу­стрів­ся він і з пре­зи­ден­том Бі­ло­ру­сі Оле­ксан­дром Лу­ка­шен­ком, який та­кож у цей час пе­ре­бу­вав в Емі­ра­тах.

Осо­бли­вість роз­ви­тку від­но­син із араб­ськи­ми кра­ї­на­ми пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ве на­ла­го­дже­н­ня ста­ло­го по­лі­ти­чно­го діа­ло­гу на ви­що­му рів­ні. Без осо­би­стих кон­та­ктів із ке­рів­ни­ка­ми близь­ко­схі­дних дер­жав не вар­то очі­ку­ва­ти актив­но­го роз­ви­тку дво­сто­рон­ніх від­но­син або укла­да­н­ня міль­йон­них кон­тра­ктів. На Схо­ді діє чі­тка іє­рар­хі­чна стру­кту­ра: без си­гна­лу зго­ри ру­ху не бу­де. То­му аме­ри­кан­ські і єв­ро­пей­ські лі­де­ри ре­гу­ляр­но го­стю­ють в араб­ських сто­ли­цях і ма­ють від­по­від­ний рі­вень від­но­син. У Ки­є­ві це усві­дом­лю­ють. Про­те че­рез не­мо­жли­вість при­ді­ли­ти ува­гу всім араб­ським кра­ї­нам під час ві­зи­ту пре­зи­ден­та акцент — на ара­вій­ські мо­нар­хії.

Ви­бір аб­со­лю­тно ло­гі­чний і пра­виль­ний. Це дер­жа­ви зі ста­біль­ни­ми по­лі­ти­чни­ми устро­я­ми, які під­твер­ди­ли свою стій­кість «араб­ською ве­сною». Во­ни ма­ють ве­ли­че­зний ін­ве­сти­цій­ний по­тен­ці­ал. Одна з них, Са­у­дів­ська Ара­вія, вже ви­зна­ний лі­дер араб­сько­го сві­ту, один із лі­де­рів сві­ту му­суль­ман­сько­го і член Ве­ли­кої двад­ця­тки. Ін­ші, ОАЕ і Ка­тар, упер­то бо­рю­ться за лі­дер­ські по­зи­ції в ре­гіо­ні. Укра­ї­на про­сто зо­бов’яза­на ви­бу­до­ву­ва­ти від­но­си­ни з ци­ми ара­вій­ськи­ми мо­нар­хі­я­ми.

Се­ред ін­ших оче­ви­дних по­зи­ти­вів ві­зи­ту від­зна­чи­мо до­мов­ле­ність про без­ві­зо­вий ре­жим з ОАЕ. Якщо все йти­ме без за­три­мок, то впро­довж 30 днів під­пи­са­ний ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між уря­да­ми Укра­ї­ни і ОАЕ про вза­єм­не ска­су­ва­н­ня ві­зо­вих ви­мог по­чне ді­я­ти, й укра­їн­цям не до­ве­де­ться ку­пу­ва­ти емі­рат­ську в’їзну ві­зу (85—100 дол.) для ту­ри­сти­чних по­до­ро­жей. Це зна­чно під­ви­щить при­ва­бли­вість Емі­ра­тів для укра­їн­ських ту­ри­стів.

За сло­ва­ми По­ро­шен­ка, вда­ло­ся йо­му до­мо­ви­ти­ся і з са­у­дів­ським мо­нар­хом про зде­шев­ле­н­ня віз для укра­їн­ців. Спо­ді­ва­ти­ме­мо­ся, що до­мов­ле­ність бу­де ре­а­лі­зо­ва­на яко­мо­га швид­ше й усу­не оче­ви­дну не­спра­ве­дли­вість. Адже в рам­ках по­до­ла­н­ня на­слід­ків па­ді­н­ня цін на на­фту Са­у­дів­ська Ара­вія з жов­тня 2016 р. зна­чно під­ви­щи­ла ці­ну на свої ві­зи. Одно­ра­зо­ва ві­за для здій­сне­н­ня ха­джу або «умри» (ма­лий хадж) ста­ла ко­шту­ва­ти 533 дол., ба­га­то­ра­зо­ва на рік — 1333 дол., на пів­ро­ку — 800 дол. Тим ча­сом гро­ма­дя­нин Ко­ро­лів­ства мо­же отри­ма­ти укра­їн­ську ві­зу по при­бут­ті в ае­ро­порт за 2550 грн. Як­би вда­ло­ся вмо­ви­ти са­у­ди­тів зни­зи­ти вар­тість віз для укра­їн­ців до 100 до­ла­рів, то це б від­но­ви­ло спра­ве­дли­вість і ба­зо­вий для ди­пло­ма­тії прин­цип вза­єм­но­сті.

Про­гра­мою ві­зи­ту По­ро­шен­ка до Са­у­дів­ської Ара­вії та Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тів пе­ред­ба­ча­ло­ся обго­во­ре­н­ня пи­тань дво­сто­рон­ньо­го ін­ве­сти­цій­но­го, тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го та вій­сько­во-те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. І тут ре­зуль­та­ти ві­зи­ту мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти ли­ше як по­тен­цій­но успі­шні. Уго­да про спів­пра­цю між Укра­ї­ною та Са­у­дів­ською Ара­ві­єю в га­лу­зі обо­ро­ни не під­пи­са­на, хо­ча й по­го­дже­на, а під­пи­са­ні між­уря­до­вий ме­мо­ран­дум про ін­ве­сти­цій­не спів­ро­бі­тни­цтво у сфе­рі сіль­сько­го го­спо­дар­ства та ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між Дер­жав­ним ко­смі­чним агент­ством Укра­ї­ни і Ко­смі­чним агент­ством ОАЕ у сфе­рі до­слі­дже­н­ня ко­смо­су є ли­ше рам­ко­ви­ми до­ку­мен­та­ми, що по­тре­бу­ють які­сно­го на­пов­не­н­ня і пе­ре­тво­ре­н­ня на кон­кре­тні до­мов­ле­но­сті.

Про­гля­нув­ши за­яви пре­зи­ден­та, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що на­пе­ре­до­дні ві­зи­ту йо­го не ду­же які­сно по­ін­фор­му­ва­ли про мо­жли­во­сті роз­ви­тку вже зга­да­но­го ін­ве­сти­цій­но­го, тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го та вій­сько­во-те­хні­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. По­ро­шен­ко із за­до­во­ле­н­ням роз­по­від­ав про го­тов­ність са­у­дів­ських ін­ве­сто­рів удві­чі збіль­ши­ти об­сяг ін­ве­сти­цій у сіль­сько­го­спо­дар­ську га­лузь Укра­ї­ни, на­го­ло­шу­ю­чи, що це най­ці­ка­ві­ший для ін­ве­сто­рів на­прям. І це не но­ви­на, адже са­у­дів­ська ком­па­нія United Farmers Holding Company з 2013 р. орен­дує в Укра­ї­ні близь­ко 40 тис. га зем­лі, ви­ро­щу­ю­чи для сво­їх по­треб зер­но­ві та кар­то­плю. Са­у­дів­ці й до цьо­го за­яв­ля­ли про го­тов­ність роз­ши­рю­ва­ти орен­ду укра­їн­ських сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель. Ні­чо­го див­но­го, адже для за­без­пе­че­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки КСА та ОАЕ з 2008 р. актив­но шу­ка­ють мо­жли­во­стей ку­пу­ва­ти або орен­ду­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські угі­д­дя за кор­до­ном, зокре­ма в Афри­ці, Ар­ген­ти­ні і на­віть США.

Тоб­то мо­жна обме­жи­ти­ся цим і ста­ти про­до­воль­чим при­да­тком ара­вій­ських шей­хів. Однак є ін­ший ва­рі­ант — ста­ти їхнім стра­те­гі­чним пар­тне­ром. Для цьо­го вар­то ви­вча­ти стра­те­гії їхньо­го роз­ви­тку й ро­зу­мі­ти, ку­ди во­ни ру­ха­ю­ться. Са­ме цьо­го ро­зу­мі­н­ня мі­сця Укра­ї­ни у стра­те­гі­ях ара­вій­ських мо­нар­хій у за­явах на­шо­го га­ран­та й не ви­яви­ло­ся. Цих до­ку­мен­тів не тре­ба на­віть шу­ка­ти. Во­ни на сай­ті ко­жно­го дер­жав­но­го ор­га­ну. Са­у­дів­ська Ара­вія й Емі­ра­ти жи­вуть сво­ї­ми стра­те­гі­я­ми. Ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор Пу­блі­чно­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду КСА на­тя­кав на са­у­дів­ську стра­те­гію роз­ви­тку, однак По­ро­шен­ко на­по­ле­гли­во за­про­шу­вав ін­ве­сто­рів ко­ро­лів­ства ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну і бра­ти участь у при­ва­ти­за­ції, яку ще тіль­ки пла­ну­є­ться за­пу­сти­ти. Це, зві­сно, до­бре, але ні­хто ні­ко­го не че­ка­ти­ме. Ін­ве­стор іде ту­ди, де для ньо­го є умо­ви. Тим ча­сом за­раз ара­вій­ські мо­нар­хії під ти­ском низь­ких цін на на­фту біль­ше ду­ма­ють про ін­ве­сти­ції у вла­сну еко­но­мі­ку з ме­тою її ма­кси­маль­ної ди­вер­си­фі­ка­ції. І Укра­ї­ні є мі­сце у цих пла­нах.

Ві­зьмі­мо для при­кла­ду Са­у­дів­ську Ара­вію. 25 кві­тня 2016 р. уряд за­твер­див про­гра­му стра­те­гі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни «Ба­че­н­ня Ко­ро­лів­ства Са­у­дів­ська Ара­вія 2030». До­ку­мент був пред­став­ле­ний то­ді ще спад­ко­єм­цем спад­ко­єм­но­го прин­ца, мі­ні­стром обо­ро­ни, го­ло­вою Ра­ди з пи­тань еко­но­мі­ки та роз­ви­тку прин­цом Му­хам­ма­дом бін Саль­ма­ном (те­пер він уже спад­ко­єм­ний принц, ві­це­прем’єр-мі­ністр і мі­ністр обо­ро­ни). Го­лов­ним мо­мен­том стра­те­гії є збіль­ше­н­ня не­на­фто­вих над­хо­джень до бю­дже­ту вше­сте­ро — з 43,5 до 267 млрд дол. що­рі­чно. Не­на­фто­ва час­тка у ВВП ко­ро­лів­ства має ста­но­ви­ти 50% (16% за­раз). Це за­галь­ні рам­ки, які ви­зна­ча­ють на­прям ру­ху, щоб зі­ско­чи­ти з «на­фто­вої гол­ки».

А те­пер до кон­кре­ти­ки. Хо­ро­шу схе­му під на­звою «на­ціо­на­лі­за­ція вій­сько­вої про­ми­сло­во­сті» на­ве­де­но на стор. 46. Під на­ціо­на­лі­за­ці­єю тут ма­є­ться на ува­зі роз­гор­та­н­ня мі­сце­во­го ви­ро­бни­цтва, а не зна­йо­мий нам про­цес пе­ре­хо­ду під­при­ємств у дер­жав­ну вла­сність. Там ска­за­но, що в Ко­ро­лів­стві тіль­ки 2% вій­сько­вих по­треб за­без­пе­чу­є­ться мі­сце­вою про­ми­сло­ві­стю, яка пред­став­ле­на 7 ком­па­ні­я­ми та 2 до­слі­дни­ми цен­тра­ми. На сьо­го­дні ВПК ко­ро­лів­ства обме­жу­є­ться ви­ро­бни­цтвом зап­ча­стин, лег­кої бро­ньо­ва­ної те­хні­ки і боє­при­па­сів. А ось до 2030 мі­сце­вій про­ми­сло­во­сті на­ле­жить по­кри­ва­ти до 50% вій­сько­вих по­треб. «На­ціо­на­лі­за­цію» ВПК пла­ну­є­ться за­без­пе­чи­ти шля­хом пря­мих ін­ве­сти­цій, ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них ін­те­гро­ва­них про­ми­сло­вих ком­пле­ксів та роз­ви­тку стра­те­гі­чно­го пар­тнер­ства з про­від­ни­ми сві­то­ви­ми ком­па­ні­я­ми, що за­без­пе­чить трансфер до Са­у­дів­ської Ара­вії від­по­від­них те­хно­ло­гій, ви­ро­бництв, об­слу­го­ву­ва­н­ня, на­у­ко­во-до­слі­дних ро­біт. Окре­мий акцент у цьо­му кон­текс­ті зро­бле­ний на вій­сько­вій авіа­ції.

Під цю кон­кре­тну схе­му у трав­ні 2017 р. ство­ре­но і кон­кре­тний ме­ха­нізм ре­а­лі­за­ції — Са­у­дів­ську ком­па­нію вій­сько­вої про­ми­сло­во­сті. Ство­рив її той са­мий Пу­блі­чний ін­ве­сти­цій­ний фонд КСА, який від­ві­дав По­ро­шен­ко. Спіль­ні під­при­єм­ства пла­ну­є­ться ство­рю­ва­ти за чо­тир­ма на­пря­ма­ми:

— ре­монт і об­слу­го­ву­ва­н­ня лі­та­ків, ви­ро­бни­цтво БПЛА і їх об­слу­го­ву­ва­н­ня;

— ви­ро­бни­цтво, об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­монт бро­ньо­ва­ної те­хні­ки;

— ви­ро­бни­цтво зброї, боє­при­па­сів і ра­кет;

— вій­сько­ва еле­ктро­ні­ка, а са­ме ра­да­ри, сен­со­ри, си­сте­ми зв’яз­ку і РЕБ.

Сві­то­ві вій­сько­ві гі­ган­ти вже при­їха­ли в ко­ро­лів­ство і ве­дуть пе­ре­го­во­ри. Укра­ї­на ма­ла б при­вез­ти свої про­по­зи­ції, адже в нас є мо­жли­во­сті для ор­га­ні­за­ції спіль­но­го ви­ро­бни­цтва за всі­ма на­пря­ма­ми. І кон­текст для нас не­по­га­ний на тлі пла­нів США впро­ва­ди­ти сан­кції про­ти най­біль­ших ро­сій­ських вій­сько­вих під­при­ємств: мен­ше кон­ку­рен­ції. Са­у­дів­ська Ара­вія і так во­ро­же на­ла­што­ва­на до Ро­сії, яка вда­ла­ся до тим­ча­со­во­го со­ю­зу із за­тя­тим во­ро­гом са­у­ди­тів — Іра­ном, де, до ре­чі, цьо­го ти­жня з ві­зи­том пе­ре­бу­вав Пу­тін. А тут якщо стра­те­гі­чний со­ю­зник Ер-рі­я­да, США, сан­кцій під­ки­не, то це ще біль­ше по­сла­бить кон­ку­рен­тні мо­жли­во­сті ро­сі­ян.

За да­ни­ми SIPRI, у 2016 р. Са­у­дів­ська Ара­вія по­сі­ла 4 мі­сце у сві­ті за об­ся­га­ми вій­сько­вих ви­трат (63,7 млрд дол.). І це во­ни змен­ши­ли­ся, бо у 2015 р. ся­га­ли 82,2 млрд дол. Зда­є­ться, є за­ра­ди чо­го пра­цю­ва­ти. Мо­ло­дий са­у­дів­ський спад­ко­єм­ний принц, із яким, на жаль, зу­стріч на­шо­го га­ран­та не від­бу­ла­ся, ду­же актив­но про­су­ває своє тво­рі­н­ня — стра­те­гію, а на­прям ВПК, як мі­ністр обо­ро­ни, три­має під осо­би­стим кон­тро­лем. Ме­ха­нізм ство­ре­но, бю­джет ви­ді­ле­но. По­трі­бно тіль­ки не за­пі­зни­ти­ся.

За­крі­пив­шись у са­у­дів­ській стра­те­гії, ста­не зна­чно про­сті­ше за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції Ко­ро­лів­ства в Укра­ї­ну, адже спіль­не під­при­єм­ство пе­ред­ба­чає участь укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. А за­лу­ча­ти бу­де що. Це за­раз об­ся­ги акти­вів Пу­блі­чно­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду КСА оці­ню­ю­ться у 160 млрд дол. Йо­го пла­ну­є­ться пе­ре­тво­ри­ти на най­біль­ший у сві­ті су­ве­рен­ний фонд і до­ве­сти акти­ви до 2 трлн дол., щоб ма­ти змо­гу впли­ва­ти на еко­но­мі­ку Зем­лі. Та­кі ам­бі­ції в мо­ло­до­го спад­ко­єм­ця са­у­дів­сько­го пре­сто­лу, і Укра­ї­ні є се­ред них мі­сце. Як­би По­ро­шен­ко ска­зав спад­ко­єм­но­му прин­цу, що Укра­ї­на мо­же і хо­че взя­ти участь у ре­а­лі­за­ції йо­го стра­те­гії, — то він би то­чно це по­чув. А як­би ще й озву­чив кон­кре­тну про­по­зи­цію, то шан­си пе­ре­тво­ре­н­ня слів на спра­ву зро­сли б у гео­ме­три­чній про­гре­сії. А так са­у­дів­ські ЗМІ су­хо по­ві­до­ми­ли, що при­їхав пре­зи­дент Укра­ї­ни, під­пи­сав три ме­мо­ран­ду­ми і обмі­няв­ся на­го­ро­да­ми з ко­ро­лем.

Стра­те­гія — це вмі­н­ня по­ди­ви­ся на свій ни­ні­шній стан із май­бу­тньо­го, щоб по­тім роз­ро­би­ти до ньо­го най­більш ефе­ктив­ний шлях. Укра­ї­на не має стра­те­гії дій на Близь­ко­му Схо­ді. Над нею по­трі­бно пра­цю­ва­ти, але па­ра­лель­но — ді­я­ти вже те­пер. Ба­за для цьо­го є — ара­вій­ські стра­те­гії, які в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві мо­жуть ста­ти най­ефе­ктив­ні­шим чин­ни­ком роз­ви­тку на­ших дво­сто­рон­ніх від­но­син, вар­то Укра­ї­ні тіль­ки ви­бо­ро­ти там своє мі­сце.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.