Хо­вай­те ва­ші гро­ши­ки по бан­ках і ку­тках. Хто і чо­му в Укра­ї­ні ви­ко­ри­сто­вує офшо­ри

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ -

В но­ві­тньо­му до­слі­джен­ні фа­хів­ців На­ціо­наль­но­го бю­ро еко­но­мі­чних до­слі­джень на чо­лі з уже зга­да­ним Г.цу­кма­ном є більш де­та­лі­зо­ва­на ін­фор­ма­ція. На­ве­ду тут ли­ше кіль­ка ста­ти­сти­чних фа­ктів з ньо­го. За­галь­на вар­тість акти­вів, що збе­рі­га­ю­ться в офшо­рах, ся­гає 10% сві­то­во­го ВВП про­тя­гом остан­ніх 15 ро­ків без осо­бли­во­го трен­ду що­до збіль­ше­н­ня або змен­ше­н­ня. За цей же пе­рі­од час­тка офшор­но­го ба­гат­ства в Швей­ца­рії по­сту­по­во змен­шу­є­ться від май­же 50 до менш як 30%, але на за­мі­ну єв­ро­пей­цям швид­ко при­хо­дять азій­ські та афри­кан­ські офшо­ри. Сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми за на­гро­ма­дже­н­ням ба­гат­ства в офшо­рах є та­кі кра­ї­ни, як ОАЕ (більш як 70% на­ціо­наль­но­го ВВП), Ве­не­су­е­ла (по­над 60%), Са­у­дів­ська Ара­вія (56%), РФ (май­же 50% ВВП) та ін­ші. Лег­ко по­ба­чи­ти, що це кра­ї­ни, які ста­ють ба­га­ти­ми за ра­ху­нок екс­пор­ту ву­гле­во­днів, при цьо­му зна­чна час­тка цьо­го ба­гат­ства при­ва­ти­зу­є­ться елі­та­ми. Але якщо в араб­сько­му сві­ті та­кий по­ря­док ре­чей є ча­сти­ною на­ціо­наль­ної тра­ди­ції та куль­ту­ри, устрою су­спіль­ства, і там май­же не­має по­да­тків, то, на­при­клад, у РФ чи Ве­не­су­е­лі це да­ни­на кле­пто­кра­там. Адже в тій са­мій Нор­ве­гії фа­кти­чно всі ко­шти від екс­пор­ту на­фти збе­рі­га­ю­ться у фон­ді на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту, а офшо­рах — менш як 5% на­ціо­наль­но­го ВВП.

З огля­ду на це по­стає ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: а чо­му на­ша кра­ї­на, біль­шість екс­пор­те­рів якої ви­ко­ри­сто­ву­ють офшо­ри, не в аван­гар­ді BEPS?

Укра­ї­на, на від­мі­ну від ін­ших сві­то­вих рей­тин­гів, в яких ми спра­ве­дли­во по­сі­да­є­мо низь­кі мі­сця, ду­же вда­ло за­сво­ї­ла уро­ки офшо­ри­за­ції. Мо­жна на­віть при­пу­сти­ти, що ми се­ред пе­ре­до­ви­ків ці­єї спра­ви. Ні, зви­чай­но, аб­со­лю­тні су­ми при­хо­ва­но­го укра­їн­ськи­ми ре­зи­ден­та­ми на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства в офшо­рах зна­чно мен­ші за ро­сій­ські, але від­но­сні по­ка­зни­ки в нас то­чно на «сві­то­во­му рів­ні».

За вже за­галь­но­ві­до­мим рей­тин­гом Global Financial Integrity, за де­сять ро­ків — з 2004-го по 2013-й — з Укра­ї­ни ви­ве­ли в офшо­ри май­же 117 млрд дол. За екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми Tax Justice Network, ця ве­ли­чи­на ще біль­ша і ста­но­вить близь­ко 167 млрд дол. Орі­єн­ту­є­мось, як у нас ка­жуть, на опти­мі­сти­чний сце­на­рій, тоб­то на мен­шу ве­ли­чи­ну, і ба­чи­мо, що у від­но­сних по­ка­зни­ках об­сяг укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства, яке на­ле­жить не­ве­ли­кій ку­пці осіб (і це не 1% від усьо­го на­се­ле­н­ня, як у США чи РФ, а 0,001%), ста­но­вить май­же 3 трлн грн (за ни­ні­шнім кур­сом грив­ні до до­ла­ра), або 100% ВВП (!), якщо цьо­го ро­ку но­мі­наль­не йо­го зна­че­н­ня пе­ре­ви­щить за­зна­че­ні 3 трлн. По­рів­няй­те з ОАЕ чи РФ.

За остан­ні п’ятнад­цять ро­ків з укра­їн­ської еко­но­мі­ки що­ро­ку «ви­ка­чу­ва­ли» від 8 до 11 млрд дол., що від­бу­ва­ло­ся під ке­рів­ни­цтвом рі­зних уря­дів, по­лі­ти­чних сил, але ба­чи­мо, що всі во­ни — або кле­пто­кра­ти, або не­ві­гла­си, які до­зво­ля­ли се­бе ду­ри­ти, або і ті й ін­ші ра­зом. Ба­чи­мо, що Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті май­же ні­чо­го не змі­ни­ла в еко­но­мі­чно­му роз­кла­ді і де­ри­ба­ні на­ціо­наль­но­го ба­гат­ства, оскіль­ки у по­стре­во­лю­цій­ний пе­рі­од пе­ре­роз­по­діл від­був­ся від одних зло­ді­їв на ко­ристь ін­ших, а в цей час основ­на ма­са на­се­ле­н­ня сто­їть у чер­зі по суб­си­дії на опла­ту по­слуг ЖКГ. Цей ви­сно­вок — не про­сто ав­тор­ська суб’єктив­на дум­ка, він ви­пли­ває зі слів одно­го з го­лов­них по­да­тків­ців кра­ї­ни — ке­рів­ни­ка ки­їв­сько­го офі­су ве­ли­ких пла­тни­ків по­да­тків, у яко­му й під­ра­ху­ва­ли від­со­ток не­пря­мих кон­тра­ктів на­ших екс­пор­те­рів. Це озна­чає, що фа­кти­чно екс­порт­на ви­ру­чка як ішла в офшо­ри, так і йде со­бі на­да­лі, по­да­тки най­за­мо­жні­ши­ми вла­сни­ка­ми «за­во­дов, га­зет и па­ро­хо­дов» не спла­чу­ю­ться. ¯х спла­чує на­се­ле­н­ня, і в зна­чних роз­мі­рах. Для пов­но­ти кар­тин­ки кіль­ка кра­сно­мов­них цифр.

Більш як 80% по­да­тко­вих над­хо­джень від спла­ти по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб (ПД­ФО) в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться за ра­ху­нок 90% на­йма­них пра­ців­ни­ків з до­хо­дом на рів­ні се­ре­дньо­го по­ка­зни­ка за­ро­бі­тної пла­ти по кра­ї­ні. Ста­ном на ве­ре­сень по­то­чно­го ро­ку кіль­кі­сний ви­мір цьо­го по­ка­зни­ка згі­дно з офі­цій­ни­ми ста­ти­сти­чни­ми да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни ста­но­вить 6784 грн/міс. Якщо се­ре­дньо­ста­ти­сти­чне до­мо­го­спо­дар­ство в Укра­ї­ні скла­да­є­ться з трьох осіб (чо­ло­вік, дру­жи­на і одна ди­ти­на), то це са­ме ті 7 млн до­мо­го­спо­дарств, які сто­ять у чер­зі по суб­си­дії. По­рів­няй­те стру­кту­ру по­да­тко­вих над­хо­джень від спла­ти пер­со­наль­но­го при­бу­тко­во­го по­да­тку в США (див. ста­ти­сти­ку ви­ще) та Укра­ї­ні, і ви все зро­зу­мі­є­те без зай­вих ко­мен­та­рів.

Ін­ший при­клад — так зва­ний по­да­тко­вий зсув (tax shift), він у нас та­ки від­був­ся, але по­сво­є­му, по-укра­їн­ськи. На­га­да­є­мо, що за ре­ко­мен­да­ці­я­ми фа­хів­ців з по­да­тків і по­да­тко­вої по­лі­ти­ки ЄС для то­го, щоб по­да­тко­ва си­сте­ма кра­ї­ни спри­я­ла еко­но­мі­чно­му зро­стан­ню, не­об­хі­дно бу­ло змі­сти­ти по­да­тко­вий тя­гар з мо­біль­них чин­ни­ків ви­ро­бни­цтва, тоб­то пра­ці і ка­пі­та­лу, і фор­му­ва­ти йо­го за ра­ху­нок спо­жи­ва­н­ня, опо­да­тку­ва­н­ня май­на та шир­шо­го ви­ко­ри­ста­н­ня еко­ло­гі­чних по­да­тків. Це ло­гі­чно, про це на­пи­са­но то­ми до­слі­джень, але що в ре­зуль­та­ті ми ма­є­мо в Укра­ї­ні, де та­кож ба­га­то про це на­пи­са­но на­у­ков­ця­ми й екс­пер­та­ми, зокре­ма і мною. За пе­рі­од з 2000-го по 2018 р. ста­ти­сти­чну кар­тин­ку по­да­но в та­бли­ці, до­во­лі при­мі­тив­ній, але кра­сно­мов­ній. Для роз­ра­хун­ків на на­сту­пний рік узя­то за осно­ву ма­кро­по­ка­зни­ки з про­е­кту дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2018-й, оскіль­ки во­ни на­вряд чи істо­тно змі­ня­ться.

Мо­жна ба­чи­ти, що за­га­лом за 18 ро­ків по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на до­хо­ди і ви­тра­ти фі­зи­чних осіб, тоб­то тих, хто за­раз у чер­зі по суб­си­дії (!), зро­сли з 11,3% ВВП до 22,5% ВВП. Якщо на по­ча­тку 2000-х над­хо­дже­н­ня від спла­ти по­да­тку на при­бу­ток пе­ре­ви­щу­ва­ли об­ся­ги спла­че­но­го фі­зи­чни­ми осо­ба­ми зі сво­їх до­хо­дів, то на­сту­пно­го ро­ку пе­ре­ви­ще­н­ня над­хо­джень від спла­ти ПД­ФО над по­да­тком на при­бу­ток під­при­ємств ста­но­ви­ти­ме 2,5 ра­зу, а якщо до­да­ти по­да­тки на спо­жи­ва­н­ня (ПДВ + АП), які зре­штою спла­чу­ють са­ме фі­зи­чні осо­би, то кар­тин­ка стає зов­сім по­хму­рою. За по­да­тком на не­ру­хо­ме май­но, від­мін­не від зе­мель­ної ді­лян­ки, над­хо­дже­н­ня не пе­ре­ви­щу­ють 1 млрд грн, хо­ча су­ку­пна рин­ко­ва вар­тість не­ру­хо­мо­сті тіль­ки в Ки­є­ві та Ки­їв­сько­му ре­гіо­ні обра­хо­ву­є­ться мі­льяр­да­ми до­ла­рів. Час­тка еко­ло­гі­чних по­да­тків за 2004–2015 рр. зро­сла з 1,7 до 2,7% ВВП, тен­ден­ція на­чеб­то до зро­ста­н­ня, але до них вхо­дять та­кож акци­зи на паль­не, в яких став­ки за­фі­ксо­ва­но в єв­ро, то­му збіль­ше­н­ня пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок зне­ці­не­н­ня грив­ні і, знов-та­ки, ко­штів спо­жи­ва­чів. Ота­кий він tax shift a la Ukraine.

Це яскра­вий при­клад hidden agenda всіх на­ших по­лі­ти­ків ра­зом узя­тих за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті, які не тіль­ки лу­ка­ві, а й, як свід­чить офшор­на ста­ти­сти­ка, не­са­мо­ви­то жа­ді­бні, бо оче­ви­дно, що за їхньої зго­ди від­бу­ва­є­ться на­ко­пи­че­н­ня ба­гат­ства в офшо­рах, а пе­ре­сі­чні гро­ма­дя­ни є пла­тни­ка­ми за ра­хун­ка­ми су­спіль­них по­слуг на цьо­му «бен­ке­ті не­ймо­вір­ної ще­дро­сті».

І що в ре­зуль­та­ті? Під ти­ском сві­то­вої спіль­но­ти, яка, на від­мі­ну від на­ших кер­ма­ни­чів, за­ці­кав­ле­на у на­ве­ден­ні ла­ду в по­да­тко­вій сфе­рі і в кон­тро­лі за фі­нан­со­ви­ми і май­но­ви­ми по­то­ка­ми, є на­дія, що пра­кти­ку «при­ва­ти­за­ції до­хо­дів і на­ціо­на­лі­за­ції зби­тків» вда­сться по­до­ла­ти і в Укра­ї­ні.

Окре­мі ві­тчи­зня­ні екс­пер­ти на­віть ствер­джу­ють, що «за кіль­ка ро­ків у сві­ті не за­ли­ши­ться ані офшо­рів, ані бан­ків­ської та­єм­ни­ці». У сві­ті, мо­жли­во, офшо­рів і не за­ли­ши­ться, але в Укра­ї­ні у ра­зі збе­ре­же­н­ня ни­ні­шньо­го ста­ну справ во­ни то­чно бу­дуть. То­чні­ше, не во­ни, а він — ті­ньо­вий се­ктор ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки, який по су­ті є вну­трі­шнім офшо­ром для ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су, про що, до ре­чі, йшло­ся в по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі DT.UA.

Хо­чу вко­тре звер­ну­ти ува­гу чи­та­ча на те, що та­ко­му ве­ли­ко­му се­кто­ру ті­ньо­вої еко­но­мі­ки вда­є­ться існу­ва­ти про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су без осо­бли­вих ри­зи­ків і за­гроз з бо­ку дер­жа­ви. Чо­му? З огля­ду на ди­скурс на­ших по­лі­ти­ків, що ´рун­ту­є­ться на при­мі­тив­но­му ро­зу­мін­ні і тлу­ма­чен­ні кри­вої Лаф­фе­ра, вся про­бле­ма в по­да­тках. То­му до­ста­тньо їх змен­ши­ти, і де­ті­ні­за­ція від­бу­де­ться ав­то­ма­ти­чно, са­ма со­бою. Але остан­ній екс­пе­ри­мент зі змен­ше­н­ням став­ки ЄСВ удві­чі за­свід­чив, що ні­чо­го та­ко­го не від­бу­ва­є­ться. В ре­зуль­та­ті по­ки шту­чно не під­ви­щи­ли мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, над­хо­дже­н­ня від спла­ти ПД­ФО не зро­сли, а Пен­сій­ний фонд Укра­ї­ни отри­мав ще біль­шу дір­ку в сво­є­му бю­дже­ті в роз­мі­рі 50% від усіх над­хо­джень. Та­кий де­фі­цит по­кри­ва­є­ться з дер­жав­но­го бю­дже­ту, тоб­то в під­сум­ку за ра­ху­нок ко­штів пе­ре­сі­чних пла­тни­ків по­да­тків. От­же, як­би на­ші по­лі­ти­ки бу­ли тро­хи ро­зум­ні­ши­ми і від­по­від­аль­ні­ши­ми, то во­ни не ви­на­хо­ди­ли б уко­тре ве­ло­си­пед, а ко­ри­сту­ва­ли­ся по­ра­да­ми ро­зум­них лю­дей. На­при­клад, но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат Пол Кру­гман, не ду­же пе­ре­йма­ю­чись ві­тчи­зня­ни­ми про­бле­ма­ми ті­ньо­вої еко­но­мі­ки, в ін­терв’ю DT.UA на за­пи­та­н­ня, чо­му в Укра­ї­ні та­кий ве­ли­кий ті­ньо­вий се­ктор еко­но­мі­ки, від­по­вів бу­кваль­но та­ке: «Для то­го, щоб ви­ве­сти з «ті­ні» бі­знес, тре­ба ді­зна­ти­ся, як йо­му вда­є­ться у «ті­ні» пра­цю­ва­ти, і по­зба­ви­ти йо­го та­кої мо­жли­во­сті». Не знаю, як ко­му, а для ме­не від­по­відь оче­ви­дна, про­бле­ма зов­сім не в по­да­тках, а в ко­ру­пції, кле­пто­кра­тах і зло­ді­ях, які й до­ни­ні при вла­ді, і якщо не на­пря­му, то опо­се­ред­ко­ва­но. Про­бле­ма не в ін­стру­мен­тах і за­со­бах, а в лю­дях, які ни­ми ко­ри­сту­ю­ться за­для вла­сно­го подаль­шо­го зба­га­че­н­ня. Про якесь еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, тим біль­ше ін­клю­зив­не, го­ді й ка­за­ти .

От­же, за­про­по­но­ва­ні лі­ки BEPS Укра­ї­ні не­об­хі­дно при­йма­ти без зво­лі­кань. Як ві­до­мо, на­ша кра­ї­на під­пи­са­ла уго­ду з США (FATCA) в лю­то­му 2017 р., але сьо­го­дні Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів ли­ше «ве­де пе­ре­го­во­ри» (!) з ОЕ­СР що­до при­єд­на­н­ня до ав­то­ма­ти­чно­го обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю за єди­ним стан­дар­том зві­тно­сті (так зва­ний CRS). На дум­ку фа­хів­ців, обмін ін­фор­ма­ці­єю за цим стан­дар­том роз­по­чне­ться не ра­ні­ше 2020 р. Чо­му? То­му що на­го­рі да­ли вка­зів­ку не по­спі­ша­ти з BEPS, бо не все ще роз­кра­де­но в цій кра­ї­ні, до­сить успі­шно як пра­цю­ва­ли, так і пра­цю­ють по­пе­ре­дні схе­ми, до то­го ж є ще зем­ля — один із най­цін­ні­ших при­ро­дних скар­бів. Зга­дай­мо, з яко­го бі­зне­су ви­йшли остан­ні укра­їн­ські олі­гар­хи. Пра­виль­но, з АПК. Во­ни і всі, хто має гро­ші в офшо­рах, і бу­дуть основ­ни­ми пре­тен­ден­та­ми в цій кра­ї­ні на ста­тус но­вих фе­о­да­лів і ла­ти­фун­ди­стів. Хи­жа­цькі елі­ти — основ­на про­бле­ма і галь­мо роз­ви­тку в будь-якій кра­ї­ні і в будь-які ча­си.

Ко­стян­тин Шва­бій

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.