Мін’юст про­грав(ся)

Із бю­дже­ту Укра­ї­ни слід за­пла­ти­ти при­ва­тній «Пол­тав­ській га­зо­на­фто­вій ком­па­нії» 180 млн дол.

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ал­ла ЄРЬОМЕНКО, Ген­на­дій КОБАЛЬ

Укра­ї­на про­гра­ла в Лон­до­ні апе­ля­цію JKX Oil & Gas.

Рі­ше­н­ня мі­жна­ро­дно­го ар­бі­тра­жу про ви­пла­ту ком­па­нії 11,8 млн дол. за­ли­ши­ло­ся в си­лі.

Ви­со­кий суд Лон­до­на від­хи­лив апе­ля­цію Мі­ні­стер­ства юсти­ції на рі­ше­н­ня мі­жна­ро­дно­го ар­бі­тра­жу від 6 лю­то­го 2017 р. у тій ча­сти­ні, де він зо­бов’язав Укра­ї­ну від­шко­ду­ва­ти ком­па­нії JKX Oil&gas (Ве­ли­ко­бри­та­нія) 11,8 млн дол. зби­тків.

На­га­да­є­мо, у бе­ре­зні Мі­ні­стер­ство юсти­ції по­да­ло апе­ля­цію на рі­ше­н­ня мі­жна­ро­дно­го ар­бі­тра­жу від 6 лю­то­го що­до на­кла­де­н­ня зо­бов’язань на Укра­ї­ну від­шко­ду­ва­ти ком­па­нії JKX Oil&gas, яка во­ло­діє в Укра­ї­ні на­фто­га­зо­ви­ми акти­ва­ми, 11,7 млн дол. зби­тків.

На­га­да­є­мо, Ком­па­нія JKX Oil & Gas по­да­ла в суд на Укра­ї­ну на 180 млн дол. у лю­то­му 2015 р.

У ком­па­нії ствер­джу­ють, що згі­дно з рі­ше­н­ням ар­бі­тра Тор­го­вель­ної па­ла­ти Сток­голь­ма, Укра­ї­на не по­вин­на вво­ди­ти рен­ту на ви­до­бу­ток га­зу для JKX у ни­ні­шньо­му «на­дмір­но­му» роз­мі­рі.

На­фто­га­зо­ва ком­па­нія JKX Oil & Gas Plc іні­ці­ю­ва­ла ар­бі­тра­жний роз­гляд про­ти Укра­ї­ни в рам­ках Енер­ге­ти­чної хар­тії й дво­сто­рон­ніх угод про за­хист ін­ве­сти­цій між Укра­ї­ною і Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю та Ні­дер­лан­да­ми. Ком­па­нія JKX ви­ма­гає від Укра­ї­ни ком­пен­су­ва­ти по­над 180 млн дол.

«У цих роз­гля­дах JKX до­ма­га­є­ться ком­пен­са­ції за втра­ти, яких во­на за­зна­ла в ре­зуль­та­ті по­ру­ше­н­ня до­го­вір­них зо­бов’язань Укра­ї­ни, зокре­ма від­мо­ви Укра­ї­ни від га­ран­ту­ва­н­ня «спра­ве­дли­во­го і рів­но­го» ре­жи­му для ін­ве­сти­цій JKX», — го­во­ри­ться в бір­жо­во­му по­ві­дом­лен­ні ком­па­нії в по­не­ді­лок 16 лю­то­го.

За да­ни­ми ком­па­нії, ар­бітр Тор­го­вель­ної па­ла­ти Сток­голь­ма 14 сі­чня 2015 р. ви­ніс рі­ше­н­ня, згі­дно з яким Укра­ї­на не по­вин­на вво­ди­ти рен­ту на ви­до­бу­ток га­зу для JKX в «на­дмір­но­му» роз­мі­рі по­над 28% (ни­ні — 55% для гли­бин менш ніж 5 км).

«Згі­дно з між­на­ро­дним пра­вом, рі­ше­н­ня ар­бі­тра є обов’яз­ко­вим для Укра­ї­ни. Однак, якщо Укра­ї­на від­мов­ля­є­ться ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня, то JKX до­ма­га­ти­ме­ться йо­го ви­ко­на­н­ня че­рез укра­їн­ські су­ди, а та­кож три­бу­нал, пе­ред­ба­че­ний Енер­ге­ти­чною хар­ті­єю», — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні.

Су­ма, яку JKX ви­ма­гає як ком­пен­са­цію, від­по­від­ає об­ся­гу рен­тної пла­ти, вне­се­ної нею в укра­їн­ський бю­джет з 2011 р.

Як за­зна­ча­ють у JKX, га­ран­тію «спра­ве­дли­во­го і рів­но­го» ре­жи­му для ін­ве­сти­цій пе­ред­ба­че­но дво­сто­рон­ні­ми уго­да­ми Укра­ї­ни з Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю і Ні­дер­лан­да­ми, а та­кож Енер­ге­ти­чною хар­ті­єю.

На­га­да­є­мо, що 2014 р. Вер­хов­на Ра­да тим­ча­со­во під­ви­щи­ла рен­ту на ви­до­бу­ток га­зу з 28 до 55% (при ви­до­бу­тку з гли­би­ни до 5 км), а по­тім по­дов­жи­ла дію нор­ми й на 2015 р. При­ва­тні ви­до­бу­ва­чі вва­жа­ють та­ку став­ку опо­да­тко­ву­ва­н­ня на­дмір­ною, за­яв­ля­ю­чи про не­ми­ну­че па­ді­н­ня ви­до­бу­тку га­зу.

Во­дно­час, як за­яви­ла то­ді мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни На­та­ля Яре­сько, вно­си­ти зна­чні змі­ни в по­да­тко­ву си­сте­му ни­ні не пла­ну­є­ться. Дис­ку­сію що­до по­лі­пше­н­ня си­сте­ми стя­гне­н­ня рен­тних пла­те­жів уряд має на­мір роз­по­ча­ти з бе­ре­зня.

СП «Пол­тав­ську га­зо­на­фто­ву ком­па­нію» (ПГНК, РРС) — най­ста­рі­шу з ча­сів не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни при­ва­тну на­фто­га­зо­ву ком­па­нію — ство­ре­но ще 1994 р. На­при­кін­ці 1990-х і на

Си­ту­а­ція для ці­єї ви­до­був­ної ком­па­нії (як і для ін­ших га­зо­ви­до­бу­ва­чів в Укра­ї­ні) різ­ко по­гір­ши­ла­ся влі­тку 2014-го, ко­ли Ка­бі­нет мі­ні­стрів під­ви­щив став­ку рен­ти на ви­до­бу­ва­н­ня га­зу до 55%, про що до­кла­дно роз­по­від­а­ло DT.UA, пі­сля чо­го при­ва­тний га­зо­ви­до­був­ний бі­знес став зби­тко­вим. При­найм­ні, так за­пев­ня­ли пред­став­ни­ки при­ва­тних ви­до­був­них ком­па­ній. До­від­ка DT.UA СП «Пол­тав­ська га­зо­на­фто­ва ком­па­нія» (ПГНК) вхо­дить до стру­кту­ри ком­па­нії JKX Oil & Gas, яка ве­де роз­від­ку й ви­до­бу­ток ву­гле­во­днів в Укра­ї­ні, РФ, Угор­щи­ні та Сло­вач­чи­ні.

ПГНК во­ло­діє лі­цен­зі­я­ми на екс­плу­а­та­цію Ігна­тів­сько­го, Мол­ча­нів­сько­го, Ру­ден­ків­сько­го й Но­во-ми­ко­ла­їв­сько­го ро­до­вищ за­галь­ною пло­щею 127 кв. км, які утво­рю­ють Но­во-ми­ко­ла­їв­ський ком­плекс. А та­кож лі­цен­зі­єю на екс­плу­а­та­цію Єли­за­ве­тів­сько­го ро­до­ви­ща пло­щею 104,7 кв. км.

Крім то­го, ПГНК має лі­цен­зію на гео­ло­гі­чне ви­вче­н­ня За­плав­сько­го ро­до­ви­ща за­галь­ною пло­щею роз­ві­ду­валь­них ро­біт 197,5 кв. км (у ме­жах Но­во-ми­ко­ла­їв­сько­го ком­пле­ксу). Усі ро­до­ви­ща ПГНК роз­та­шо­ва­ні в Пол­тав­ській обла­сті. ПГНК за­сну­ва­ли 1994 р., спо­ча­тку зо­се­ре­див­ши свої зу­си­л­ля на чо­ти­рьох ро­до­ви­щах Но­во-ми­ко­ла­їв­сько­го ком­пле­ксу Пол­тав­ської обла­сті. Ви­ро­бни­цтво ко­мер­цій­них об­ся­гів на­фти і га­зу по­ча­ло­ся 1995 р. Ни­ні ПГНК є одним із най­біль­ших не­дер­жав­них ви­ро­бни­ків на­фти і га­зу на те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

ПГНК має за­вод із ви­ро­бни­цтва скра­пле­но­го га­зу (LPG), обла­дна­н­ня для яко­го спро­е­кту­ва­ла й ви­го­то­ви­ла ка­над­ська ком­па­нія Propak Systems. За­вод роз­та­шо­ва­ний у с. Со­ко­ло­ва Бал­ка (Но­во­сан­жар­сько­го р-ну Пол­тав­ської обл.), йо­го вве­ли в екс­плу­а­та­цію в ли­пні 2011 р. Спо­ча­тку по­ту­жність за­во­ду ста­но­ви­ла 36 тис. т на рік, зго­дом за­вод бу­ло мо­дер­ні­зо­ва­но, а йо­го по­ту­жність збіль­ше­но. по­ча­тку 2000-х рр. ком­па­нія по­стій­но сти­ка­ла­ся зі спро­ба­ми рей­дер­ства, але зав­дя­ки бри­тан­ській юрис­ди­кції гру­пи й по­лі­ти­чній під­трим­ці в Лон­до­ні змо­гла не тіль­ки успі­шно від­би­ти­ся від за­гар­бни­ків, а й по­бу­ду­ва­ти ефе­ктив­ний бі­знес, який ба­га­то ро­ків успі­шно пра­цює.

Си­ту­а­ція по­гір­ши­ла­ся че­рез різ­ке па­ді­н­ня цін на газ і за­галь­ну еко­но­мі­чну й по­лі­ти­чну кри­зу в Укра­ї­ні. Не оми­ну­ла кри­за й «Пол­тав­ську га­зо­на­фто­ву ком­па­нію», укра­їн­ську «до­чку» JKX Oil & Gas plc.

Важ­кі ча­си для га­зо­ви­до­був­них ком­па­ній усіх форм вла­сно­сті в Укра­ї­ні за­кін­чи­ли­ся на по­ча­тку 2016-го, ко­ли рен­ту на газ зни­зи­ли вдві­чі, а фа­кти­чно по­вер­ну­ли на рі­вень по­ча­тку 2014-го.

То­ді ж по­ча­ли­ся ка­дро­ві змі­ни в JKX Oil & Gas plc та її укра­їн­ській «до­чці» ПГНК. У лю­то­му 2016-го ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром JKX Oil & Gas Plc при­зна­чи­ли То­ма Рі­да. У кві­тні 2016 р. но­вим ке­рів­ни­ком ПГНК при­зна­чи­ли Да­ні­е­ля Вал­ка, який, однак, про­три­мав­ся бі­ля кер­ма укра­їн­ської ви­до­був­ної ком­па­нії не­дов­го й пі­шов із неї в гру­дні 2016-го. Пі­сля ньо­го ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром ПГНК при­зна­чи­ли Ві­кто­ра Гла­ду­на. Че­рез пів­ро­ку, на­при­кін­ці черв­ня 2017-го, за ре­зуль­та­та­ми рі­чних збо­рів JKX Oil & Gas plc Ві­кто­ра Гла­ду­на при­зна­чи­ли в.о. ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра JKX.

В укра­їн­ських ЗМІ є дум­ка, що змі­на ке­рів­ни­цтва в ком­па­нії JKX Oil & Gas plc ви­кли­ка­на роз­бір­ка­ми між акціо­не­ра­ми. Але та­ка вер­сія, на наш по­гляд, ду­же спро­ще­на й не від­би­ває всі­єї пов­но­ти кар­ти­ни то­го, що від­бу­ва­є­ться з ком­па­ні­єю.

Ко­лись най­успі­шні­ший про­ект з ви­до­бу­ва­н­ня на­фти й га­зу в Укра­ї­ні, ПГНК, по­сту­по­во по­сту­пав­ся по­зи­ці­я­ми. Ни­ні ком­па­нія пе­ре­бу­ває на шо­сто­му мі­сці се­ред при­ва­тних ви­до­був­них ком­па­ній за об­ся­га­ми ви­до­бу­тку га­зу, і в остан­ні ро­ки ди­на­мі­ка ви­до­бу­тку ву­гле­во­днів бу­ла не­га­тив­ною.

По­при ви­сна­же­н­ня за­па­сів на основ­них ро­до­ви­щах ПГНК, пев­ні мо­жли­во­сті для на­ро­щу­ва­н­ня ви­до­бу­тку все-та­ки є. Пе­ре­д­усім це пов’яза­но з роз­роб­кою скла­дно­го, з по­гля­ду гео­ло­гії, Ру­ден­ків­сько­го ро­до­ви­ща в Пол­тав­ській обла­сті.

Пі­сля при­зна­че­н­ня То­ма Рі­да ке­рів­ни­ком JKX 2016 р. те­ма акти­ві­за­ції ро­біт на Ру­ден­ків­сько­му ро­до­ви­щі зно­ву ста­ла акту­аль­ною.

Ра­дни­ком що­до ре­а­лі­за­ції про­е­кту ро­біт на Ру­ден­ків­сько­му ро­до­ви­щі бу­ло обра­но аме­ри­кан­ську ком­па­нію Petroleum and Energy Technology Advisors Inc. (PENTA), за­сно­ва­ну в сі­чні 2016 р. По­при аме­ри­кан­ську про­пи­ску, кі­стяк ком­па­нії PENTA скла­да­є­ться з ро­сій­ських фа­хів­ців — Іль­да­ра та Іскан­де­ра Ді­я­ше­вих, Юлії Ха­дє­є­вої, Во­ло­ди­ми­ра Ру­да­ко­ва та ін­ших.

В Укра­ї­ні ця гру­па на­фто­га­зо­вих кон­суль­тан­тів та­кож ві­до­ма уча­стю в про­е­ктах ін­ших при­ва­тних ви­до­був­них ком­па­ній. Крім цьо­го, 2015 р. Іскан­дер Ді­я­шев від іме­ні ін­шої аме­ри­кан­ської ком­па­нії, Goragovo Energy, брав участь у скан­даль­но­му тен­де­рі «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на за­лу­че­н­ня кон­суль­тан­тів.

То­ді ком­па­нію Goragovo Energy за­пі­до­зри­ли в змо­ві з «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ням» що­до ор­га­ні­за­ції тен­де­ра, і пі­сля роз­го­ло­су та­кої ін­фор­ма­ції держ­ком­па­нія від­мо­ви­ла­ся про­во­ди­ти тор­ги.

Про­те PENTA ви­яви­ла­ся ща­сли­ві­шою й отри­ма­ла за­мов­ле­н­ня на про­ве­де­н­ня кон­суль­та­цій на роз­роб­ку Ру­ден­ків­сько­го ро­до­ви­ща «Пол­тав­ської га­зо­на­фто­вої ком­па­нії». Бу­ло ви­рі­ше­но про­ве­сти се­рію опе­ра­цій з гі­дро­ро­зри­ву пла­сту (ГРП), під­ря­дни­ком ви­сту­пи­ла між­на­ро­дна сер­ві­сна ком­па­нія Schlumberger.

Та по­при всі зу­си­л­ля й про­фе­сіо­на­лізм ко­ман­ди Schlumberger, за­галь­ний ре­зуль­тат ро­біт ви­явив­ся про­валь­ним. За­мість очі­ку­ва­но­го збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу, ком­па­нія отри­ма­ла про­ти­ле­жний ре­зуль­тат — пі­сля опе­ра­цій ГРП на кіль­кох свер­дло­ви­нах, що ді­я­ли, ста­ло­ся за­во­дне­н­ня, і ви­до­бу­ток му­си­ли при­пи­ни­ти.

Ре­зуль­та­ти про­ве­де­них ро­біт ГРП опу­блі­ко­ва­но на сай­ті JKX Oil & Gas plc. Від­ра­зу пі­сля то­го як ста­ли ві­до­мі ре­зуль­та­ти про­валь­но­го про­е­кту ГРП, ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра JKX від­сто­ро­ни­ли від по­са­ди.

То­му ре­зон­но при­пу­сти­ти, що са­ме не­вда­лий про­ект ГРП став якщо не основ­ним, то ва­жли­вим чин­ни­ком у змі­ні ке­рів­ни­цтва ком­па­нії.

Те­пер JKX Oil & Gas plc та її укра­їн­ській «до­чці» «Пол­тав­ській га­зо­на­фто­вій ком­па­нії» тре­ба по­чи­на­ти все спо­ча­тку і в те­хні­чно­му, і в ка­дро­во­му аспе­ктах. І, зва­жа­ю­чи на все, про­цес онов­ле­н­ня ка­дро­во­го скла­ду ком­па­нії про­фе­сіо­на­ла­ми з рин­ку йде пов­ним хо­дом. Не­дав­но JKX сфор­му­ва­ла но­ву не­за­ле­жну ра­ду ди­ре­кто­рів, яку очо­лив Ханс Йо­чум Хорн.

Оскіль­ки JKX Oil & Gas plc по­ки що не отри­ма­ли пов­но­го оста­то­чно­го рі­ше­н­ня Ви­со­ко­го су­ду Лон­до­на, в ком­па­нії утри­му­ю­ться від ко­мен­та­рів що­до си­ту­а­ції. Во­дно­час за­яв­ля­ють: щой­но ком­па­нія отри­має це рі­ше­н­ня, то не­гай­но озву­чить офі­цій­ну по­зи­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.