Кі­бер-ядер­ні хи­тро­щі в Остлан­ді

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ - Фо­то Ва­си­ля Ар­тю­шен­ка

Бу­ли й ядер­ні стра­шил­ки. Ось, на­при­клад, 31 трав­ня 2014 р. — у роз­пал ди­фу­зно­го втор­гне­н­ня РФ на Дон­бас — з’яв­ля­є­ться ста­т­тя під вель­ми про­мо­ви­стою на­звою «АЕС Укра­ї­ни: в очі­ку­ван­ні но­во­го Чор­но­би­ля?» У ній зма­льо­ву­є­ться спро­ба бо­йо­ви­ків «Пра­во­го се­кто­ра» «взя­ти» За­по­різь­ку АЕС, яка ме­жує з ре­гіо­ном, що па­лає вій­ною: «АЕС ата­ку­ва­ла гру­па на­ціо­на­лі­сти­чно на­ла­што­ва­них бо­йо­ви­ків, на­ма­га­ю­чись про­ни­кну­ти на її те­ри­то­рію і за­хо­пи­ти. Однак охо­ро­на стан­ції стрі­ля­ла на ура­же­н­ня, і ні­би­то 13 ата­ку­валь­ни­ків бу­ло вби­то, а по­тім — ви­ки­ну­то за ме­жі АЕС».

За­уваж­те, це не ле­ген­да для на­вчань — на­зва­на кон­кре­тна і най­по­ту­жні­ша АЕС Укра­ї­ни та Єв­ро­пи!

Але са­ми­ми стра­шил­ка­ми в ЗМІ не обі­йшли­ся. На­при­кін­ці бе­ре­зня 2015-го ро­сій­ське МЗС ви­слов­лю­ва­ло три­во­гу «в зв’яз­ку з ба­жа­н­ням аме­ри­кан­ської ком­па­нії Westinghouse різ­ко роз­ши­ри­ти за­сто­су­ва­н­ня на ро­бо­чих укра­їн­ських атом­них стан­ці­ях аме­ри­кан­сько­го па­ли­ва». І тут же ці­лий ряд ро­сій­ських екс­пер­тів, які ма­ло при­че­тні до ядер­ної про­бле­ма­ти­ки, але зав­жди від­би­ва­ють по­зи­цію Крем­ля й є екс­пер­тним за­го­ном ро­с­про­па­ган­ди, по­ча­ли про­ду­ку­ва­ти «ана­лі­зи» та «про­гно­зи». На­при­клад, го­лов­ний ре­да­ктор ро­сій­сько­го жур­на­лу «На­ци­о­наль­ная обо­ро­на» Ігор Ко­ро­тчен­ко ві­щу­вав, що спро­би ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти аме­ри­кан­ські ТВЕ­ЛИ при­ве­дуть до ймо­вір­но­сті ви­ни­кне­н­ня мас­шта­бних те­хно­ген­них ава­рій, мо­жли­во, до по­вто­ре­н­ня Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи. Що но­во­го в ро­ці 17-му У 2017-му зі стра­шил­ка­ми про­сте­жу­є­ться пря­ма за­ко­но­мір­ність — чим ін­тен­сив­ні­шим стає укра­ї­но-аме­ри­кан­ське спів­ро­бі­тни­цтво, тим біль­ша щіль­ність ро­с­про­па­ган­ди. У кві­тні «про­ро­цтво» від ка­на­лу «Зве­зда»: «За 31 рік пі­сля Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи на Укра­ї­ні зно­ву ви­ни­кла за­гро­за по­вто­ре­н­ня ці­єї стра­шної тра­ге­дії». А 24 ли­пня з’яв­ля­є­ться «про­ро­цтво» вже не з Ро­сії і не від ро­са­гі­т­про­пу, а з Єв­ро­пи: «Ана­ліз да­них свід­чить про ймо­вір­ність ава­рії зна­чних мас­шта­бів на одній з укра­їн­ських атом­них еле­ктро­стан­цій. На­при­клад, ймо­вір­ність ава­рії на зра­зок ті­єї, що ста­ла­ся 1979 ро­ку на АЕС «Трі-майл-ай­ленд», на Рів­нен­ській чи Пів­ден­но-укра­їн­ській АЕС у най­ближ­чі п’ять ро­ків ста­но­вить 80%», — пи­ше іта­лій­ське ви­да­н­ня Gli Occhi Della Guerra у стат­ті під стра­ха­ю­чим Єв­ро­пу за­го­лов­ком «АЕС Укра­ї­ни зно­ву ви­кли­ка­ють жах».

І от у жов­тні 2017-го якесь Фе­де­раль­не агент­ство но­вин (но­во­діл ро­с­про­па­ган­ди, ство­ре­ний у трав­ні 2014 р.) «пред­став­ляє сво­їм чи­та­чам пе­ре­клад стат­ті Get Ready for a New Chernobyl in Ukraine («При­го­туй­те­ся до но­во­го Чор­но­би­ля на Укра­ї­ні»). З кри­кли­вою на­звою «Аме­ри­кан­ські ЗМІ за­кли­ка­ли го­ту­ва­ти­ся до но­во­го Чор­но­би­ля на Укра­ї­ні» і по­си­ла­н­ням те­пер уже на аме­ри­кан­ські, а не єв­ро­пей­ські чи ро­сій­ські ЗМІ, з’яв­ля­є­ться но­ве «про­ро­цтво» про 80-від­со­тко­ву ймо­вір­ність сер­йо­зної ава­рії на укра­їн­ських АЕС.

Що ці­ка­во, в обох остан­ніх ви­пад­ках «од­кро­вень» «єв­ро­пей­ських» і «аме­ри­кан­ських» ЗМІ по­си­ла­ю­ться на одне і те са­ме до­слі­дже­н­ня «Пе­ре­оці­ню­ю­чи на­дій­ність ядер­ної енер­ге­ти­ки» (Reassessing the safety of nuclear power) спів­ав­тор­ства швей­цар­сько­го, дан­сько­го і бри­тан­сько­го вче­них, опу­блі­ко­ва­не ERSS 28 сі­чня 2016 р. Тоб­то на­справ­ді йде­ться про на­у­ко­ву ро­бо­ту дво­рі­чної дав­но­сті, яка не ста­ла гло­баль­ною сен­са­ці­єю у сві­ті ядер­ної енер­ге­ти­ки і про­ми­сло­во­сті.

До сло­ва, ні­хто з ав­то­рів не є ядер­ни­ком, що в цьо­му ра­зі ма­ло б ва­жли­ве зна­че­н­ня, оскіль­ки до­пов­ню­ва­ло б «зов­ні­шній по­гляд» на про­бле­ма­ти­ку (крізь при­зму ма­те­ма­ти­чно­го ана­лі­зу та мо­де­лю­ва­н­ня) «вну­трі­шнім ба­че­н­ням» (фі­зи­кою ядер­них про­це­сів і те­хно­ло­гій).

Ві­дра­зу кон­ста­тую, що оцін­ки, опу­блі­ко­ва­ні в на­у­ко­вій стат­ті, і те­зи, що роз­га­ня­ю­ться ро­с­про­па­ган­дою че­рез ЗМІ, як ка­жуть в Оде­сі, — дві ве­ли­кі рі­зни­ці. Су­то на­у­ко­ву ін­фор­ма­цію, яку бу­ло б скла­дно пе­ре­тра­ви­ти пе­ре­сі­чно­му чи­та­че­ві, по­си­ле­но «до­ку­мен­таль­но» фай­лом, ні­би­то ви­кра­де­ним «Кі­бер­бер­ку­том» з укра­їн­ських ві­домств, який, за про­па­ган­дист­ським за­ду­мом, до­во­дить мо­жли­вість сце­на­рію «но­во­го Чор­но­би­ля». Як пра­цює «фа­бри­ка» бре­хні та ін­си­ну­а­цій Тож звер­ні­мо­ся до на­у­ко­во­го пер­шо­дже­ре­ла, на яке зро­бле­но по­си­ла­н­ня в ли­пне­вій стат­ті ма­ло­ві­до­мо­го іта­лій­сько­го жур­на­лі­ста в на­стіль­ки ж ма­ло­ві­до­мо­му ви­дан­ні і яке те­пер вже ре­про­ду­ку­є­ться че­рез «аме­ри­кан­ські» ЗМІ. Чо­му «аме­ри­кан­ські» в ла­пках, ста­не зро­зумі­лим ниж­че.

У на­у­ко­вій стат­ті йде­ться про про­гно­зу­ва­н­ня зга­да­ної гру­пою ав­то­рів мо­жли­вої по­вто­рю­ва­но­сті у сві­то­вій атом­ній енер­ге­ти­ці мас­шта­бних ядер­них ін­ци­ден­тів у ме­жах пев­ної ма­те­ма­ти­чної мо­де­лі, що ба­зу­є­ться на ста­ти­сти­чних да­них НП по­чи­на­ю­чи з 1952 р.

¯хні основ­ні ви­снов­ки ко­ро­тко мо­жна зве­сти до та­ко­го:

— ча­сто­та ін­ци­ден­тів на АЕС ни­ні до­ста­тньо ста­біль­на і ста­но­вить 0,003 по­дії на одну АЕС упро­довж ро­ку; ін­ши­ми сло­ва­ми, про­тя­гом ти­ся­чі ро­ків на кон­кре­тно взя­тій АЕС ймо­вір­ни­ми є три ядер­них ін­ци­ден­ти, або як­би у сві­ті бу­ла ти­ся­ча АЕС, то за рік на них ста­ло­ся б три ін­ци­ден­ти;

— по­вто­ре­н­ня «Фу­ку­сі­ми» у сві­то­вій ядер­ній енер­ге­ти­ці з ймо­вір­ні­стю 50% (або біль­ше) мо­жли­ве в най­ближ­чі 60—150 ро­ків;

— на­сту­пний ін­ци­дент рів­ня ава­рії на аме­ри­кан­ській АЕС «Трі­майл-ай­ленд» («ава­рія з ши­ро­ки­ми на­слід­ка­ми», 5-й рі­вень за Мі­жна­ро­дною шка­лою ядер­них ін­ци­ден­тів INES, з не­істо­тни­ми ра­ді­а­цій­ни­ми впли­ва­ми для на­се­ле­н­ня і дов­кі­л­ля), ймо­вір­но, мо­же ста­ти­ся на АЕС Укра­ї­ни (Рів­нен­ській або Пів­ден­но­укра­їн­ській АЕС) з ймо­вір­ні­стю 80% про­тя­гом най­ближ­чих п’ять ро­ків.

Остан­ній з ви­снов­ків, ви­сми­кну­тий з до­слі­дни­цько­го кон­текс­ту, і ста­ла роз­га­ня­ти ро­с­про­па­ган­да.

Але чо­го не­ма у стат­ті вче­них, так це по­рів­ня­н­ня на­зва­них укра­їн­ських АЕС з Чор­но­би­лем. Чор­но­биль­ська ка­та­стро­фа — це най­ви­щий 7-й рі­вень за шка­лою INES: «ве­ли­ка ава­рія». А тер­мін «сер­йо­зна ава­рія» (6-й рі­вень, при­клад — ви­бух зі зна­чним ви­ки­дом ра­діо­актив­но­сті на ВО «Ма­як» у СРСР 1957 ро­ку) в ро­сій­ських пу­блі­ка­ці­ях вжи­то за­мість тер­мі­ну «ава­рія з ши­ро­ки­ми на­слід­ка­ми», яким опе­ру­ють єв­ро­пей­ські вче­ні у сво­їй стат­ті.

Ці тер­мі­ни аж ні­як не си­но­ні­мі­чні! Сер­йо­зні на­у­ков­ці не мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти віль­но­сті ком­па­ра­ти­ві­зму бо­дай то­му, що на АЕС, які існу­ють в Укра­ї­ні, не­має ре­акто­рів ти­пу РБМК, які бу­ли на ЧА­ЕС. Так са­мо в стат­ті вче­них жо­дно­го сло­ва про те, що при­чи­ною «но­во­го Чор­но­би­ля» мо­же ста­ти аме­ри­кан­ське па­ли­во на укра­їн­ських АЕС, що так роз­пи­су­є­ться в ро­сій­ських ЗМІ.

Та­ким чи­ном, ма­ні­пу­ля­ції і під­мі­на по­нять — оче­ви­дні. Тоб­то ле­ген­да зга­да­них на по­ча­тку стат­ті ко­ман­дно-шта­бних на­вчань зов­сім не ви­да­є­ться на­ду­ма­ною. Мо­жна ска­за­ти, що умов­ний Остланд під­ки­дав «ін­фор­ма­цій­ні дро­ва» по хо­ду на­вчань. Ку­ди ве­дуть слі­ди І тут ці­ка­во по­ди­ви­ти­ся на ви­то­ки чер­го­вої ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чної спе­цо­пе­ра­ції ро­с­про­па­ган­ди та спец­служб. Ро­бо­та гру­пи вче­них з’яви­ла­ся ще 2015-го і бу­ла опу­блі­ко­ва­на пор­та­лом на­у­ко­вої ін­фор­ма­ції Elsevier, але з обме­же­ним до­сту­пом — тіль­ки для на­у­ко­вих кіл. Ста­т­тя у від­кри­то­му до­сту­пі з’яви­ла­ся 28 cі­чня 2016-го в зга­да­но­му на­у­ко­во­му ін­тер­нет-жур­на­лі ERSS. По­си­ла­н­ня на ньо­го при­су­тнє в ли­пне­вій пу­блі­ка­ції на­зва­но­го ви­ще іта­лій­сько­го ін­тер­нет-ви­да­н­ня яв­но про­ро­сій­ської орі­єн­та­ції, з огля­ду на низ­ку йо­го пу­блі­ка­цій. У ли­пні ме­діа-сен­са­ції не ви­йшло, ви­йшов ме­діа-хло­пок.

За­раз три­ває спро­ба ре­а­ні­му­ва­ти те­му, по­си­лив­ши її тим, чо­го не­має в пу­блі­ка­ції на­у­ков­ців. По­ка­зо­во, що пря­мо­го по­си­ла­н­ня в чи­слен­них ро­сій­ських ста­т­тях на ори­гі­нал на­у­ко­вої стат­ті не­має, як не­має й пов­но­го чи при­найм­ні час­тко­во­го пе­ре­кла­ду са­мої стат­ті. Пер­шо­дже­ре­лом для РО­СЗМІ є пу­блі­ка­ція Get Ready for a New Chernobyl in Ukraine, роз­мі­ще­на на сай­ті Global Research ка­над­сько­го Цен­тру до­слі­джень гло­ба­лі­за­ції (Centre for Research on Globalization), за­ре­є­стро­ва­но­го в Мон­ре­а­лі. Оче­ви­дно, що це й по­слу­жи­ло під­ста­вою для алар­міст­сько­го за­го­лов­ка «Аме­ри­кан­ські ЗМІ за­кли­ка­ли го­ту­ва­ти­ся ...» Хто ж за­пе­ре­чить, що Ка­на­да — це Аме­ри­кан­ський кон­ти­нент?

Але — при­го­туй­те­ся — в пу­блі­ка­ції на Global Research 17 жов­тня да­но по­си­ла­н­ня не на на­у­ко­ву пу­блі­ка­цію в Elsevier або ERSS, а на зов­сім ін­ше дже­ре­ло — та­ке со­бі Oriental Review («Схі­дний огляд»), яке роз­мі­сти­ло ре­да­кцій­ну ста­т­тю без за­зна­че­н­ня кон­кре­тних ав­то­рів на­пе­ре­до­дні 16 жов­тня на сво­є­му сай­ті.

І тут уже за­мість єв­ро­пей­ських і аме­ри­кан­ських дже­рел з’яв­ля­ю­ться ро­сій­ські кін­ці. Ан­гло­мов­не Oriental Review по­зи­ціо­нує се­бе як «не­за­ле­жний мо­сков­ський ін­тер­нет-жур­нал, при­свя­че­ний акту­аль­ним по­лі­ти­чним пи­та­н­ням у Єв­ра­зії та за її ме­жа­ми». Да­лі, за ка­но­ном ро­сій­ських спец­служб: «Ми не пов’яза­ні з бу­дья­кою кон­кре­тною до­слі­дни­цькою уста­но­вою, фон­дом чи по­лі­ти­чною пар­ті­єю. На­ша не­за­ле­жність за­без­пе­чу­є­ться фі­нан­со­вою ком­пе­тен­тні­стю іні­ці­а­то­рів про­е­кту». На цьо­му кін­ці в во­ду. Ав­то­ри алар­міст­ської фаль­шив­ки — ано­нім­ні, іні­ці­а­то­ри про­е­кту Oriental Review та­кож не за­зна­ча­ю­ться. А от ста­т­тя на сай­ті Фе­де­раль­но­го агент­ства но­вин «Аме­ри­кан­ські ЗМІ за­кли­ка­ли го­ту­ва­ти­ся до но­во­го Чор­но­би­ля на Укра­ї­ні» вже має пер­со­ні­фі­ко­ва­не ав­тор­ство, хо­ча, мо­жли­во, во­но є псев­до­ні­мом. Ко­му ви­гі­дно і що мо­же бу­ти да­лі Цим мо­жна бу­ло б й обме­жи­ти­ся, ви­крив­ши чер­го­вий фейк ро­с­про­па­ган­ди. Однак, на мій по­гляд, ці­лі дис­кре­ди­та­ції Укра­ї­ни, за­ля­ку­ва­н­ня Єв­ро­пи і сві­ту «но­вим Чор­но­би­лем» не в пов­но­му об­ся­зі ви­чер­пу­ють за­дум «фі­нан­со­во ком­пе­тен­тних іні­ці­а­то­рів».

Слід звер­ну­ти ува­гу на один ва­жли­вий аспект. У ро­сій­ських пу­блі­ка­ці­ях фі­гу­ру­ють по­си­ла­н­ня на «Кі­бер­бер­кут», який на­чеб­то «ді­став до­ступ до до­ку­мен­тів уря­до­вих уста­нов Ав­стрії, Ру­му­нії, Мол­до­ви, Бі­ло­ру­сі, а та­кож «Грін­пі­су» та ме­ре­жі еко­ло­гі­чних ор­га­ні­за­цій «Бен­квоч», да­то­ва­них влі­тку 2017 р.». Отри­ма­на та­ким чи­ном ін­фор­ма­ція, мов­ляв, і ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня що­до пла­нів НА­ЕК «Енер­го­атом» по­дов­жи­ти ро­бо­ту ста­рих ре­акто­рів укра­їн­ських АЕС та роз­ши­ри­ти за­сто­су­ва­н­ня па­ли­ва, ви­ро­бле­но­го Westinghouse Electric. Остан­нє осо­бли­во хви­лює ро­сій­ський по­лі­ти­кум.

Ствер­джу­є­ться, що в ра­зі сер­йо­зно­го ін­ци­ден­ту на АЕС «ЄС до­ве­де­ться не тіль­ки зі­ткну­ти­ся з сер­йо­зни­ми по­тен­цій­ни­ми еко­ло­гі­чни­ми на­слід­ка­ми, а й та­кож, з ура­ху­ва­н­ням не­що­дав­ньо­го за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му, ма­со­вим ви­хо­дом укра­їн­ців із за­бру­дне­них ра­йо­нів».

Ці про­гно­зи ду­же схо­жі на ви­слов­лю­ва­н­ня ві­до­мо­го де­пу­та­та держ­ду­ми РФ Єв­ге­на Фе­до­ро­ва, який у кві­тні 2017-го «по­пе­ре­джав» про на­слід­ки в ра­зі ава­рії на укра­їн­ській АЕС: «Це бу­де ма­со­ве бі­жен­ство, па­ні­чна вте­ча де­ся­тків міль­йо­нів лю­дей. Це гі­гант­ський чин­ник де­ста­бі­лі­за­ції для всі­єї Єв­ро­пи».

Ще один ду­мець, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Гу­тен, 2014 ро­ку на­віть пи­сав ли­сти пре­зи­ден­ту Швей­ца­рії, кан­цле­ру Ні­меч­чи­ни і... лі­де­ру На­ціо­наль­но­го фрон­ту Ма­рін Ле Пен з при­во­ду стур­бо­ва­но­сті «екс­пер­тної та на­у­ко­вої спіль­но­ти Ро­сії що­до на­мі­ру США укла­сти уго­ду з Укра­ї­ною про по­ста­ча­н­ня па­лив­них еле­мен­тів для укра­їн­ських АЕС».

Ма­буть, від­то­ді кон­ку­рен­тне ро­сій­сько­му па­ли­во Westinghouse не дає спо­кій­но спа­ти не тіль­ки ТВЕ­ЛУ чи «Ро­са­то­му», а й ро­сій­ським уря­дов­цям. Своє не­вдо­во­ле­н­ня ви­слов­лю­вав та­кож і ві­це­прем’єр Д. Ро­го­зін, який ку­рує ядер­ну га­лузь РФ.

От­же, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що те­ма про­ти­дії спів­пра­ці «Енер­го­ато­му» і Westinghouse має в ро­сій­ській вла­ді ви­со­кий па­тро­нат.

По­я­ва кі­бер-ком­по­нен­та в ін­фор­ма­цій­них до­слі­дже­н­нях на те­му «но­во­го Чор­но­би­ля» мо­же бу­ти свід­че­н­ням не тіль­ки спроб по­лі­пши­ти якість про­па­ган­дист­сько­го ма­те­рі­а­лу шля­хом на­да­н­ня йо­му до­ку­мен­таль­ної прав­ди­во­сті. На­справ­ді не мо­жна ви­клю­ча­ти ці­ле­спря­мо­ва­ної ро­бо­ти з про­е­кту­ва­н­ня сце­на­рію «но­вий Чор­но­биль» че­рез кі­бер-вплив. Най­ви­ще ми­сте­цтво ди­вер­сій про­ти те­хні­чно скла­дно ор­га­ні­зо­ва­них лю­ди­но-ма­шин­них си­стем — це без­кон­та­ктні кі­бер-ди­вер­сії, за­ма­ско­ва­ні під те­хно­ген­ну ава­рію, плюс подаль­ший про­па­ган­дист­ський су­про­від у сти­лі: «Ми ж пе­ред­ба­ча­ли, ми ж по­пе­ре­джа­ли!»

Але на­вряд чи за­мов­ни­ки сце­на­рію «но­во­го Чор­но­би­ля» си­дять у офі­сах «Ро­са­то­ма» або ТВЕ­ЛА. Ма­кси­мум во­ни мо­жуть бу­ти за­мов­ни­ка­ми кам­па­нії з дис­кре­ди­та­ції спів­пра­ці укра­їн­сько­го «Енер­го­ато­му» з Westinghouse Electric. Са­ме на­при­кін­ці ве­ре­сня оби­дві ком­па­нії ра­зом з хар­ків­ським «Тур­бо­ато­мом» да­ли старт п’яти­рі­чно­му про­е­кту пі­дви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті та ви­ро­бни­чої по­ту­жно­сті енер­го­бло­ків укра­їн­ських АЕС вар­ті­стю близь­ко 100 млн дол.

Ра­ні­ше, у ве­ре­сні, бу­ло ого­ло­ше­но про пла­ни «Енер­го­ато­му» що­до збіль­ше­н­ня за­ку­пів­лі па­ли­ва ви­ро­бни­цтва Westinghouse Electric зі швед­сько­го під­при­єм­ства у Ве­сте­ро­сі та до­ве­де­н­ня йо­го час­тки до рів­ня 55% (8 з 15 енер­го­бло­ків) від за­галь­но­го об­ся­гу йо­го спо­жи­ва­н­ня на АЕС Укра­ї­ни. Ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор Westinghouse Азіз Даг на по­ча­тку ве­ре­сня по­ві­до­мив, що в ком­па­нії вже пла­ну­ють роз­ши­рю­ва­ти по­став­ки па­ли­ва в Укра­ї­ну і го­ту­ю­ться до пе­ре­го­во­рів про по­дов­же­н­ня кон­тра­кту, тер­мін яко­го спли­ває 2020-го.

Крім то­го, якщо сьо­го­дні ком­па­нія по­ста­чає па­ли­во на ре­акто­ри ВВЕР-1000, то в май­бу­тньо­му пла­ну­ю­ться та­кож йо­го по­став­ки на ВВЕР-440 — для Рів­нен­ської АЕС. Та­кож на­го­ло­шу­ва­лось, що ви­ко­на­н­ням мо­ди­фі­ка­цій кон­троль­них си­стем ре­акто­рів мо­жна до­сяг­ти пі­дви­ще­н­ня по­ту­жно­сті на 5—10%, що ва­жли­во для Укра­ї­ни. А.даг за­зна­чив у одно­му з ін­терв’ю, що пі­ло­тний про­ект у цьо­му на­пря­мі — енер­го­блок №3 Пів­ден­но-укра­їн­ської АЕС.

Та­ким чи­ном, до­да­тко­ві при­во­ди для не­вдо­во­ле­н­ня у ро­сій­ських атом­ни­ків, зві­сно, бу­ли че­рез по­га­ні но­ви­ни, але й не біль­ше. Для них бу­дья­кий сер­йо­зний ін­ци­дент на АЕС ро­сій­ської кон­стру­кції (бай­ду­же, ра­дян­сько­го чи пост­ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду), хай би де він став­ся, ри­ко­ше­том б’є по за­мов­ле­н­нях атом­ної про­ми­сло­во­сті РФ за кор­до­ном.

Вель­ми по­ка­зо­вим є ви­слов­лю­ва­н­ня гла­ви «Ро­са­то­ма» Кі­рі­єн­ка: «В ра­зі ава­рії всі за­бу­дуть, що опе­ра­тор АЕС — Укра­ї­на, а па­ли­во — аме­ри­кан­ське, і бу­дуть під­ні­ма­ти га­лас з при­во­ду то­го, що це по­га­ний ро­сій­ський ре­актор».

Ймо­вір­ним за­мов­ни­ком сце­на­рію «но­во­го Чор­но­би­ля» мо­же бу­ти... «Газ­пром». Са­ме він мо­же ви­сту­па­ти і в ро­лі «фі­нан­со­во ком­пе­тен­тно­го іні­ці­а­то­ра» низ­ки про­е­ктів, і не тіль­ки в сфе­рі га­зу та про­па­ган­ди. «Газ­про­му» по­трі­бно роз­ши­ре­н­ня рин­ків, осо­бли­во в умо­вах на­ро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції на га­зо­во­му рин­ку Єв­ро­пи з бо­ку аме­ри­кан­сько­го скра­пле­но­го при­ро­дно­го га­зу (СПГ). Мас­шта­бний ядер­ний ін­ци­дент у Єв­ро­пі при­зве­де до чер­го­во­го ско­ро­че­н­ня атом­ної енер­ге­ти­ки та збіль­ше­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу, на по­ши­ре­ну (хоч і по­мил­ко­ву) в газ­про­мів­ських ко­лах дум­ку.

Ви­ко­нав­ця­ми сце­на­рію «но­вий Чор­но­биль» мо­же бу­ти низ­ка ор­га­ні­за­цій, як пов’яза­них з ро­сій­ськи­ми кі­бер-вій­ська­ми в під­по­ряд­ку­ван­ні Мі­н­обо­ро­ни РФ, так і під­ле­глих спец­слу­жбам. Та­кі як «Кі­бер­бер­кут», «СПРУТ», Fancy Bear, Cozy Bear та ін. Пер­ші по­ві­дом­ле­н­ня про те, що в Ро­сії не тіль­ки роз­ви­ва­ють кі­бер­за­хист, а й го­ту­ю­ться до на­сту­паль­них дій, з’яви­ли­ся ще 2012 ро­ку, ко­ли Мі­н­обо­ро­ни РФ ого­ло­си­ло тен­дер на до­слі­дже­н­ня в сфе­рі ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. Се­ред ін­шо­го, йшло­ся про те, що зброй­ні си­ли ці­кав­лять «ме­то­ди і за­со­би об­хо­ду ан­ти­ві­ру­сних си­стем, за­со­бів ме­ре­же­во­го за­хи­сту, за­со­бів за­хи­сту опе­ра­цій­них си­стем». У ро­сій­ських ЗМІ то­ді на­пи­са­ли, що вій­сько­ві ра­ні­ше го­во­ри­ли ли­ше про пла­ни з роз­роб­ки за­со­бів за­хи­сту сво­їх ін­фор­ма­цій­них ме­реж і об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри кра­ї­ни, те­пер же во­ни не при­хо­ву­ють пла­нів що­до отри­ма­н­ня за­со­бів на­па­ду.

На­пев­но, та­кі за­со­би на­па­ду бу­ло успі­шно ство­ре­но. Якщо зга­да­ти 23 гру­дня 2015 ро­ку, 16 гру­дня 2016-го, 27 черв­ня 2017-го (да­ти ма­со­ва­них кі­бер-атак про­ти Укра­ї­ни), то мо­жна при­пу­сти­ти, що «но­вий Чор­но­биль» для Укра­ї­ни мо­жуть про­е­кту­ва­ти в Ро­сії за до­по­мо­гою кі­бер-втру­ча­н­ня в ро­бо­ту як окре­мо взя­тих АЕС, так і «Енер­го­ато­му» за­га­лом, а та­кож Об’єд­на­ної енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни. Що ро­би­ти і чо­го не ро­би­ти Ди­скре­ди­та­цій­на кам­па­нія в ро­сій­ських і за­кор­дон­них ЗМІ має на ме­ті зі­рва­ти роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці між НА­ЕК «Енер­го­атом» і Westinghouse, спра­ви­ти ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гі­чний тиск на ке­рів­ни­цтво уря­ду і дер­жа­ви. Цю спів­пра­цю має бу­ти про­дов­же­но.

Як уже за­зна­ча­ло­ся, дис­кре­ди­та­ція укра­ї­но-аме­ри­кан­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва в ядер­ній сфе­рі — не єди­на ме­та Ро­сії. Не вар­то за­бу­ва­ти, що у вій­ні гі­бри­дно­го ти­пу до­мі­ну­ють не­вій­сько­ві ком­по­нен­ти. Кі­бер-зброя вже не про­сто при­су­тня на те­а­трі во­єн­них дій, во­на ви­ко­ри­сто­ву­є­ться. Не вар­то спо­ді­ва­ти­ся, що мо­же про­не­се, і ні на який сце­на­рій «но­во­го Чор­но­би­ля» для Укра­ї­ни в Ро­сії не на­ва­жа­ться. По­трі­бно пам’ята­ти книж­ку спо­чи­ло­го О.ли­тви­нен­ка «ФСБ під­ри­ває Ро­сію».

Зга­да­ні на по­ча­тку стат­ті ко­ман­дно-шта­бні на­вча­н­ня — ма­лень­кий крок упе­ред у спів­пра­ці Укра­ї­ни з НА­ТО. Вва­жаю, що мо­жли­ві сце­на­рії ре­а­гу­ва­н­ня на не­сан­кціо­но­ва­ні дії про­ти енер­ге­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри ма­ють вклю­ча­ти як кла­си­чні про­ти­ди­вер­сій­ні дії, так і кі­бер-про­ти­дію. В Укра­ї­ні до­ціль­ним є ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­ної гру­пи для кі­бер-за­хи­сту АЕС та ін­ших ядер­них уста­но­вок.

Хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що уряд Укра­ї­ни все ж та­ки змо­же ви­ко­на­ти про­це­ду­ри з при­єд­на­н­ня для по­ча­тку до двох цен­трів пе­ре­до­во­го до­сві­ду НА­ТО — з енер­ге­ти­чної без­пе­ки та з кі­бер-обо­ро­ни.

МЗС Укра­ї­ни вар­то бу­ло б акцен­ту­ва­ти ува­гу Брюс­се­ля, Бер­лі­на і Ва­шинг­то­на на кі­бер-ядер­ній актив­но­сті Мо­скви, щоб вча­сно по­ста­ви­ти за­слін сце­на­рі­ям «ру­ко­твор­но­го Чор­но­би­ля», яки­ми одер­жи­мі в пев­них ко­лах РФ.

P.S. Слід за­зна­чи­ти, що по­ши­рю­ва­ні по окре­мих кра­ї­нах ро­сій­ські ядер­ні ре­акто­ри за­ли­ша­ю­ться не­без­пе­чни­ми, на­віть якщо во­ни па­фо­сно на­зи­ва­ю­ться «ви­ко­на­ни­ми за пос­тфу­ку­сім­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми». При­клад — ава­рія рік то­му на 6-му енер­го­бло­ці Но­во­во­ро­незь­кої АЕС з но­ві­тнім ре­акто­ром ВВЕР-1200, що ста­ла­ся за два ти­жні пі­сля за­пу­ску на 100% по­ту­жно­сті.

А до яких на­слід­ків у екс­плу­а­та­ції мо­же при­зве­сти ана­ло­гі­чний ре­актор на Бі­ло­ру­ській АЕС у Остров­ці, який впу­сти­ли під час мон­та­жу?

АЕС «Пакш-2» в Угор­щи­ні, «Хан­хі­кі­ві» у Фін­лян­дії, «Ак­кую» в Ту­реч­чи­ні осна­щу­ю­ться са­ме ци­ми ре­акто­ра­ми, які по-про­па­ган­дист­сько­му гор­до іме­ну­ю­ться «по­ко­лі­н­ня 3+». Не слід за­бу­ва­ти, що Чор­но­биль­ська ава­рія має ро­сій­ське те­хно­ло­гі­чне «ав­тор­ство» ра­дян­сько­го пе­рі­о­ду.

Ми­хай­ло Гон­чар

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.