Банк-ре­ванш

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Три­ма­чі єв­ро­бон­дів При­ват­бан­ку за­жа­да­ли до­стро­ко­во­го по­га­ше­н­ня па­пе­рів на 335 млн дол., бра­ти Сур­кі­си до­ве­ли в су­ді, що ні во­ни, ні їхні чи­слен­ні ро­ди­чі не є пов’яза­ни­ми з При­ват­бан­ком осо­ба­ми, Ген­на­дій Бо­го­лю­бов ви­ма­гав в уря­ду Укра­ї­ни ком­пен­су­ва­ти йо­му втра­ту час­тки в «При­ва­ті», а Ігор Ко­ло­мой­ський у су­ді оскар­жить ви­зна­н­ня бан­ку не­пла­то­спро­мо­жним і са­му на­ціо­на­лі­за­цію.

На да­ний мо­мент ідуть близь­ко чо­ти­рьох со­тень укра­їн­ських су­дів, що сто­су­ю­ться на­ціо­на­лі­за­ції «При­ва­ту». І не на­звеш силь­ною по­зи­цію дер­жа­ви, яку пред­став­ля­ють НБУ, но­ве ке­рів­ни­цтво бан­ку, ФГВФО і Мін­фін. А по­пе­ре­ду ще Лон­дон­ський ар­бі­траж із три­ма­ча­ми єв­ро­бон­дів, су­ди з Бо­го­лю­бо­вим і п’ятьма ексчле­на­ми прав­лі­н­ня. Про­ти­сто­я­н­ня пе­ре­хо­дить в актив­ну фа­зу, але пре­зи­дент та уряд це ігно­ру­ють. На ам­бра­зу­ру ки­ну­то обе­зго­лов­ле­ний Нац­банк, юри­сти яко­го не­спі­шно хо­дять на су­до­ві за­сі­да­н­ня, по­вер­та­ю­чись ча­сті­ше на щи­ті, ніж із щи­том. Ке­рів­ни­цтво, яке за­ли­ши­ло­ся в НБУ, стур­бо­ва­не не пре­бі­гом і ре­зуль­та­том справ, а зня­т­тям із се­бе пі­дозр як мі­ні­мум у не­дба­ло­сті, як ма­кси­мум — у змо­ві. Як у до­бро­тно­му ме­кси­кан­сько­му се­рі­а­лі, у цій істо­рії всі пі­до­зрю­ють усіх у змо­ві. Не­має єди­ної жорс­ткої по­зи­ції пре­зи­ден­та, НБУ та Мін’юсту від­но­сно ко­ли­шніх вла­сни­ків бан­ку й тих спо­рів, у які втя­гу­ють Укра­ї­ну. Не­має і єди­ної зро­зумі­лої та про­зо­рої по­лі­ти­ки Мін­фі­ну та НБУ від­но­сно як вла­сне При­ват­бан­ку, так і ін­ших дер­жбан­ків. Що ближ­ча рі­чни­ця пе­ре­хо­ду фі­н­уста­но­ви у вла­сність дер­жа­ви, то стрім­кі­ше роз­ви­ва­ю­ться по­дії. І хо­ро­ших но­вин для Укра­ї­ни не­ба­га­то.

Пре­дме­тний роз­гляд по­зо­ву І.ко­ло­мой­сько­го про­ти НБУ, ФГВФО, КМУ, На­цком­фін­по­слуг, При­ват­бан­ку та Мін­фі­ну, який мав по­ча­ти­ся ми­ну­ло­го ти­жня, від­кла­ли. У про­цес втру­ти­ла­ся Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра, ви­явив­ши ба­жа­н­ня озна­йо­ми­ти­ся з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви, яка з 14 черв­ня ле­жа­ла в Окру­жно­му адмін­су­ді Ки­є­ва. Ма­ють пра­во, зре­штою, у ГПУ ж від­кри­ли ці­лу кри­мі­наль­ну спра­ву про до­ве­де­н­ня При­ват­бан­ку до не­пла­то­спро­мо­жно­сті, що роз­си­пле­ться на по­рох, якщо Ко­ло­мой­ський до­ве­де в су­ді, що на­ціо­на­лі­за­ція При­ват­бан­ку бу­ла не­за­кон­ною. А са­ме це він і пла­нує зро­би­ти.

У по­зов­ній за­яві екс-вла­сник ствер­джує, що по­го­див­ся на на­ціо­на­лі­за­цію ви­клю­чно в ін­те­ре­сах клі­єн­тів бан­ку й ли­ше пі­сля то­го, як дер­жав­ні чи­нов­ни­ки пе­ре­ко­на­ли йо­го в то­му, що бан­ку по­трі­бне оздо­ров­ле­н­ня. Але че­рез кіль­ка мі­ся­ців пі­сля на­ціо­на­лі­за­ції по­зи­вач ви­явив, що во­на бу­ла: а) за­зда­ле­гідь спла­но­ва­ною акці­єю; б) ма­ла ха­ра­ктер рей­дер­ства; в) пе­ред­ба­ча­ла не тіль­ки на­ціо­на­лі­за­цію бан­ку, а й на­сту­пну кон­фі­ска­цію осо­би­сто­го май­на акціо­не­рів, по­са­до­вих осіб бан­ку, вкла­дни­ків і клі­єн­тів.

У пи­та­н­нях рей­дер­ства ми по­кла­де­мо­ся на до­свід по­зи­ва­ча, але чи так уже по­га­но, що на­ціо­на­лі­за­ція най­біль­шо­го в кра­ї­ні бан­ку хоч якось пла­ну­ва­ла­ся, і чи об´рун­то­ва­ні спро­би ком­пен­су­ва­ти втра­ти пла­тни­ків по­да­тків за ра­ху­нок по­са­до­вих осіб та акціо­не­рів, якщо в ре­зуль­та­ті їхніх дій банк до­ве­ло­ся ря­ту­ва­ти за ко­шти держ­бю­дже­ту? Ми спа­ли б мі­цні­ше, ро­зу­мі­ю­чи, що за­пла­ти­ли за «При­ват» по 3,5 тис. грн, а су­пе­р­ефе­ктив­ні екс-ме­не­дже­ри, які до­ве­ли банк до ді­ри в ка­пі­та­лі по­над 100 млрд, акціо­не­ри­мі­льяр­де­ри та їхні клі­єн­ти в осо­бі Сур­кі­сів і Ко зов­сім ні­чо­го не втра­ти­ли?

На­га­да­є­мо, що ще до на­ціо­на­лі­за­ції DT.UA про­по­ну­ва­ло її ва­рі­ант за так зва­ним псев­до­кі­пр­ським сце­на­рі­єм, який теж пе­ред­ба­чає кон­вер­та­цію ко­штів на ра­хун­ках ве­ли­ких вкла­дни­ків бан­ку в йо­го акції. От тіль­ки наш ва­рі­ант від сце­на­рію МВФ, який у ре­зуль­та­ті за­сто­су­ва­ли, від­рі­зняв­ся тим, що ми на­по­ля­га­ли на зве­ден­ні до мі­ні­му­му уча­сті дер­жа­ви в акціо­нер­но­му ка­пі­та­лі бан­ку. Це да­ло б пе­ре­кла­сти основ­ні ви­тра­ти на тих вкла­дни­ків, які ро­ка­ми отри­му­ва­ли в бан­ку ви­со­кі від­со­тки за де­по­зи­та­ми та в ньо­му ж бра­ли кре­ди­ти під сум­нів­ні за­ста­ви. За цим сце­на­рі­єм усі по­то­чні су­до­ві роз­гля­ди бу­ли б зви­чай­ни­ми між­ви­до­ви­ми роз­бір­ка­ми. Але вла­да ви­рі­ши­ла іна­кше, і те­пер ми не про­сто сте­жи­мо за су­да­ми, а ще й бю­дже­тні втра­ти при­ки­да­є­мо. Ні, ми не по­му­дру­ва­ти хо­че­мо, а за­сте­рег­ти дер­жав­них му­жів від на­сту­пних не­ро­зва­жли­вих рі­шень або без­ді­яль­но­сті, що мно­жать подаль­ші бю­дже­тні втра­ти. Ми про­сто хо­че­мо на­га­да­ти лю­дям у ви­со­ких ка­бі­не­тах, що на­ціо­на­лі­за­ція про­во­ди­ла­ся не для то­го, щоб нар­де­пи мо­гли без про­блем за­бра­ти свої де­по­зи­ти, а за­ра­ди ста­біль­но­сті бан­ків­ської си­сте­ми кра­ї­ни. А ще на­тя­кну­ти, що якщо у ве­ли­че­зно­му дер­жбан­ку з сі­чня не при­пи­ня­є­ться від­плив ва­лю­тних вкла­дів, що їх упо­до­ба­ють силь­ні сві­ту цьо­го, то це три­во­жний дзві­но­чок для всі­єї си­сте­ми, а не тіль­ки для вкла­дни­ків від де­пу­тат­сько­го кор­пу­су. По­га­ний суд і хо­ро­ше зі­псує

Го­лов­не про­ти­річ­чя по­зов­них ви­мог Ко­ло­мой­сько­го — це фін­стан бан­ку на мо­мент на­ціо­на­лі­за­ції. За­кон­ні під­ста­ви для ви­зна­н­ня бан­ку не­пла­то­спро­мо­жним, на йо­го дум­ку, бу­ли від­су­тні, але він по­го­див­ся на на­ціо­на­лі­за­цію за­ра­ди оздо­ров­ле­н­ня фі­н­уста­но­ви. Тоб­то щось усе-та­ки тре­ба бу­ло оздо­ро­ви­ти? Ді­ри в ка­пі­та­лі в роз­мі­рі 148 млрд грн ні­би­то не бу­ло, але ска­за­ти про це пу­блі­чно в «При­ва­ті» не мо­гли, то­му що на них «ти­сну­ли в НБУ», ви­сна­жу­ю­чи «ста­біль­ний і те­хно­ло­гі­чний» банк ці­ле­спря­мо­ва­ни­ми ін­фор­ма­цій­ни­ми ата­ка­ми. Щоб ви­рі­ши­ти кон­флікт у Дон­ба­сі, США ма­ють на­мір за­про­по­ну­ва­ти РФ план з роз­мі­ще­н­ня на схо­ді Укра­ї­ни 20 ти­сяч ми­ро­твор­ців, по­ві­дом­ляє The Wall Street Journal з по­си­ла­н­ням на ди­пло­ма­ти­чні дже­ре­ла.

За їхні­ми сло­ва­ми, най­ближ­чим ча­сом Ва­шинг­тон пла­нує обго­во­ри­ти іні­ці­а­ти­ву з Мо­сквою. При цьо­му не уто­чню­є­ться, де са­ме, за за­ду­мом аме­ри­кан­ської вла­ди, ма­ють пе­ре­бу­ва­ти ми­ро­твор­ці.

Як пи­ше WSJ, ці­єю про­по­зи­ці­єю Ва­шинг­тон роз­ра­хо­вує пе­ре­ві­ри­ти го­тов­ність Мо­скви «по­кла­сти край укра­їн­сько­му кон­флі­кту».

Про­по­зи­ція зу­мов­ле­на, зокре­ма, й спо­ді­ва­н­ням Па­ри­жа і Бер­лі­на на те, що пре­зи­дент РФ Вла­ді­мір Пу­тін справ­ді го­то­вий уре­гу­лю­ва­ти кон­флікт і шу­кає ви­хід з вій­сько­вої під­трим­ки бо­йо­ви­ків у Дон­ба­сі.

У Бі­ло­му до­мі від­мо­ви­ли­ся про­ко­мен­ту­ва­ти цю ін­фор­ма­цію WSJ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.