Ви­бра­ні мі­сця із пе­ре­стріл­ки з дру­зя­ми

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Пе­ре­лік до­ся­гнень «Укр­обо­рон­про­му» з па­ра­дно­го за­без­пе­че­н­ня укра­їн­ської ар­мії ве­ли­че­зною кіль­кі­стю озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки бар­ви­сто до­пов­ню­ють чи­слен­ні кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня за фа­кта­ми мас­шта­бних зло­вжи­вань у сфе­рі обо­рон­но-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу.

Зви­чним, май­же бу­ден­ним яви­щем ста­ло про­ве­де­н­ня об­шу­ків, ви­лу­чень, до­пи­тів та ін­ших слід­чих дій в офі­сах са­мо­го держ­кон­цер­ну «Укр­обо­рон­пром» та йо­го під­при­ємств, а та­кож за мі­сця­ми про­жи­ва­н­ня йо­го про­від­них ме­не­дже­рів.

Тра­ди­цій­ні схе­ми роз­кра­дань дер­жав­них ко­штів в ОПК, що без­від­мов­но пра­цю­ва­ли про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків, де­да­лі ча­сті­ше ста­ють під­ста­вою для кри­мі­наль­них про­ва­джень, а от фун­кціо­не­ри обо­рон­ки вже ціл­ком мо­жуть про­во­ди­ти май­стер-кла­си з уни­ка­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті та кла­си­чно­го ми­сте­цтва від­пи­сок.

Але на­справ­ді ке­рів­ни­ки дер­жор­га­нів ве­дуть не си­стем­ну й жорс­тку бо­роть­бу за за­без­пе­че­н­ня ар­мії і про­ти ко­ру­пції на кро­ві, а на­ма­га­ю­ться при­кри­ти вла­сні ти­ли па­пе­ро­ви­ми щи­та­ми, при цьо­му від­по­від­аль­ність, як га­ря­чу пе­че­ну кар­то­пли­ну, пе­ре­ки­да­ють від одно­го до ін­шо­го. Ро­ма­нов vs Лу­цен­ко… Сам ду­рень! По­ча­ток епі­сто­ляр­ної ду­е­лі між «Укр­обо­рон­про­мом» і Ге­не­раль­ною про­ку­ра­ту­рою по­клав сам Ю.лу­цен­ко, який у се­ре­ди­ні ли­пня цьо­го ро­ку на­пра­вив прем’єр-мі­ні­стро­ві во­сьми­сто­рін­ко­вий до­ку­мент із ви­кла­дом фа­ктів зло­вжи­ва­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням бю­дже­тних ко­штів для по­треб обо­ро­ни. У стат­ті «Кра­сти у фрон­ту — кра­сти в пе­ре­мо­ги» (DT.UA, №29 від 12.08.2017) я сві­до­мо не ци­ту­вав пов­но­го текс­ту ли­ста ген­про­ку­ро­ра, оскіль­ки це мо­гло зав­да­ти зна­чної шко­ди обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни.

Слід за­зна­чи­ти, що в ре­зо­лю­ції Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів, на­кла­де­ній на зга­да­ний лист, «Укр­обо­рон­пром» не зна­чи­ться, а від­по­від­но, і дум­кою йо­го ке­рів­ни­ка з цьо­го при­во­ду ні­хто не ці­ка­вив­ся. Однак ста­ло­ся ди­во: держ­кон­цер­ну вда­ло­ся про­ана­лі­зу­ва­ти ві­до­мо­сті Ген­про­ку­ра­ту­ри, які «свід­чать про пев­ну одно­бо­кість по­да­н­ня ін­фор­ма­ції, що мо­же ста­ти під­ста­вою для хи­бних ви­снов­ків сто­сов­но ефе­ктив­но­сті управ­лі­н­ня дер­жав­ни­ми під­при­єм­ства­ми ОПК, осо­бли­во в ни­ні­шніх умо­вах ве­де­н­ня про­ти Укра­ї­ни гі­бри­дної вій­ни». Рі­ше­н­ня, які ни­ні ухва­лює укра­їн­ський уряд, став­лять під сум­нів стра­те­гі­чне пар­тнер­ство між Укра­ї­ною і Поль­щею, за­явив за­сту­пник мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Поль­щі Бар­тош Ці­хо­цький, по­ві­дом­ляє агент­ство PAP.

Ми­ну­ло­го че­твер­га поль­ський уряд пред­ста­вив у Сей­мі ін­фор­ма­цію про акту­аль­ні від­но­си­ни Поль­щі з най­ближ­чи­ми су­сі­да­ми, зокре­ма й з Укра­ї­ною.

«Укра­ї­на ни­ні ухва­лює рі­ше­н­ня, що став­лять під сум­нів за­яви про стра­те­гі­чне пар­тнер­ство», — ска­зав Ці­хо­цький під час сво­го ви­сту­пу. Він та­кож до­дав, що з бо­ку Укра­ї­ни бра­кує рі­шень, які спри­я­ли б істо­ри­чно­му діа­ло­гу з Поль­щею.

На дум­ку за­сту­пни­ка мі­ні­стра, поль­ський уряд по­ви­нен ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію, ко­ли «рі­ше­н­ня поль­ських пар­тне­рів і на­віть со­ю­зни­ків, су­пе­ре­чать від­но­си­нам со­ю­зни­ків, пар­тне­рів або су­сі­дів».

Як при­клад він на­вів «не­зро­зумі­ле, скан­даль­не рі­ше­н­ня укра­їн­ських дер­жав­них слу­жбов­ців за­бо­ро­ни­ти по­шук та екс­гу­ма­цію остан­ків поль­ських жертв во­єн­них кон­флі­ктів в Укра­ї­ні».

«Ми під­три­му­є­мо кон­стру­ктив­ний кон­такт на рі­зних рів­нях, вклю­ча­ю­чи ви­щий, пре­зи­дент­ський, де на­ма­га­є­мо­ся ці пи­та­н­ня про­ясни­ти», — за­зна­чив Ці­хо­цький.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.