«По­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су. Укра­їн­ський план»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Кру­глий стіл з та­кою на­звою (ор­га­ні­зо­ва­ний на­шим ти­жне­ви­ком за під­трим­ки «Ін­тер­ньюз-укра­ї­на», USAID і Укра­їн­ської шко­ли по­лі­ти­чних сту­дій) дня­ми про­йшов у Ки­є­ві. Де­сять ав­то­ри­те­тних і ква­лі­фі­ко­ва­них екс­пер­тів по­ді­ли­ли­ся сво­ї­ми по­гля­да­ми на пер­спе­кти­ву зши­ва­н­ня роз­по­ро­тих ав­то­ма­тни­ми чер­га­ми укра­їн­ських зе­мель. «Пе­си­міст скар­жи­ться на ві­тер. Опти­міст спо­ді­ва­є­ться на змі­ну по­го­ди. Ре­а­ліст на­пи­нає ві­три­ла». Цю фра­зу пи­сьмен­ни­ка Ві­лья­ма Ар­ту­ра Вор­да ми адре­су­є­мо ві­тчи­зня­ній вла­ді, яка в остан­ні ро­ки не має біль­шо­го кло­по­ту, ніж го­ре­зві­сне «роз­гой­ду­ва­н­ня чов­на». По­лі­ти­чне ке­рів­ни­цтво уни­кає спроб скла­сти ло­цію, ви­зна­чи­ти фар­ва­тер і на­мі­ти­ти курс. Курс на ре­аль­не по­вер­не­н­ня Дон­ба­су. Вла­да обме­жу­є­ться за­ява­ми, що ви­кли­ка­ють при­сту­пи мор­ської хво­ро­би, про «без­аль­тер­на­тив­ність мін­сько­го про­це­су». Який ви­гляд по­вин­на ма­ти си­сте­ма управ­лі­н­ня де­о­ку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­я­ми пі­сля їх по­вер­не­н­ня в рі­дну га­вань? Якою має бу­ти но­ва еко­но­мі­чна мо­дель Дон­ба­су пі­сля йо­го пов­ної ре­ін­те­гра­ції? На­скіль­ки го­то­ве до ці­єї ре­ін­те­гра­ції укра­їн­ське су­спіль­ство і на­се­ле­н­ня тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій? Ана­ліз ви­слов­ле­но­го на кру­гло­му сто­лі — ще по­пе­ре­ду. Се­ред уча­сни­ків кру­гло­го сто­лу бу­ли й двоє ав­то­рів сві­жо­го но­ме­ра DT.UA — де­пу­тат Сер­гій Та­ру­та й екс-пар­ла­мен­та­рій Єгор Фір­сов. Їхні по­гля­ди на про­бле­му ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су ми про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.