Во­ло­ди­мир Ра­фє­єн­ко: «Я не ві­рив, що До­нецьк мо­же ста­ти «не­укра­їн­ським»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

чу­тки, за­здрість, кри­ти­кан­ство. Го­то­ві до та­ко­го? — Ко­жна дія на­штов­ху­є­ться на про­ти­дію. І тут не­має ні­чо­го див­но­го. Се­ред мо­їх су­ча­сни­ків до­сить ба­га­то та­ла­но­ви­тих лю­дей, ко­трі теж пи­шуть книж­ки. І ко­трі, з тих чи ін­ших при­чин, не ви­су­ну­ті на пре­мії. Або не­за­слу­же­но обді­ле­ні ува­гою.

Але є та­ка шту­ка, як пре­зум­пція ро­зу­му. І лю­ди, що за­слу­го­ву­ють яко­гось ви­зна­н­ня, але не отри­му­ють йо­го, — на мій по­гляд, обда­ро­ва­ні ро­зу­мом та ін­ши­ми люд­ськи­ми че­сно­та­ми для то­го, аби бу­ти ви­щи­ми за ці ре­чі. — Одно­го ра­зу до­ве­ло­ся по­чу­ти дум­ку, мов­ляв, Ра­фє­єн­ко пи­ше пе­ре­ва­жно для чо­ло­ві­ків, тоб­то в ньо­го чо­ло­ві­ча про­за. Зго­дні з цим? — Упер­ше про це чую. Се­ред лю­дей, які пер­ши­ми про­чи­та­ли мій но­вий ро­ман, по­рів­ну чо­ло­ві­ків і жі­нок. І жо­дної спе­ци­фі­чної «ген­дер­ної» ре­а­кції я не про­сте­жу­вав.

В мо­є­му остан­ньо­му ро­ма­ні «Дов­гі ча­си» — по­єд­на­н­ня двох жан­рів, фа­кти­чно це транс­фор­мо­ва­ний жанр єв­ро­пей­ської каз­ки. На ла­ти­но­а­ме­ри­кан­сько­му ´рун­ті — мар­ке­сів­ський стиль, ма­гі­чний ре­а­лізм. По­єд­на­н­ня каз­ко­вих мо­ти­вів із на­ту­ра­лі­змом і ре­а­лі­змом. На пе­ре­ти­ні цьо­го й на­ро­джу­є­ться текст. Це є пра­кти­чно в ко­жно­му мо­є­му тво­рі. — Для ко­жно­го ав­то­ра ве­ли­ке зна­че­н­ня має осо­би­стий до­свід, осо­би­сті пе­ре­жи­ва­н­ня. У вас і то­го, й то­го у зв’яз­ку з по­ді­я­ми на Схо­ді ви­ста­чає. Яка час­тка ху­до­жньо­го ви­ми­слу в то­му, про що пи­ше­те ви? — І те, й те має бу­ти в ху­до­жньо­му ви­слов­лен­ні. Якщо не­має осо­би­сто­го пе­ре­жи­ва­н­ня, осо­би­сто­го бо­лю, то текст ні­ко­ли не ви­йде жи­вим і ор­га­ні­чним. Адже якщо те­бе твій вла­сний текст не за­чі­пає, в емо­цій­но­му пла­ні, то ко­му ін­шо­му він бу­де по­трі­бен?

З ін­шо­го бо­ку, якщо там не­має прав­до­по­ді­бно­сті, то­чно­сті зо­бра­же­н­ня яки­хось ре­аль­них ре­чей, від­по­від­но­сті жи­т­тю у пря­мо­му сен­сі сло­ва, — та­кий текст не бу­де за­тре­бу­ва­ний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.