Ви­бра­ні мі­сця із пе­ре­стріл­ки з дру­зя­ми

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ця ге­ні­аль­на ци­та­та мі­сти­ться в ли­сті від 18.09.2017 ген­ди­ре­кто­ра «Укр­обо­рон­про­му» прем’єр-мі­ні­стро­ві (див. до­ку­мент на сай­ті DT.UA).

Да­лі в текс­ті ли­ста Р.ро­ма­нов ужи­ває по чер­зі ви­слов­лю­ва­н­ня: «не­ко­ре­ктни­ми є да­ні», «ви­крив­ле­ни­ми є ві­до­мо­сті», «не від­по­від­ає дій­сно­сті ін­фор­ма­ція», «упе­ре­дже­но по­да­на ін­фор­ма­ція», «не до­сто­вір­ною є ін­фор­ма­ція», «ні­би­то зло­вжи­вань». До­бре, що «Укр­обо­рон­пром» ко­пію цьо­го ли­ста на­пра­вив Ю.лу­цен­ко­ві, а то б він не здо­га­дав­ся, що бе­ре актив­ну участь у гі­бри­дній вій­ні з ком­про­ме­та­ції ефе­ктив­ної ді­яль­но­сті су­пер­ке­рів­ни­ків обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті.

До ре­чі, «Укр­обо­рон­пром» ви­крив ген­про­ку­ро­ра в не­знан­ні по­ло­жень За­ко­ну «Про про­ку­ра­ту­ру», який не від­но­сить до її пов­но­ва­жень «пи­та­н­ня ви­зна­че­н­ня ефе­ктив­но­сті здій­сне­н­ня управ­лі­н­ня об’єкта­ми дер­жав­ної вла­сно­сті». Отак про­сто, одні­єю фра­зою ге­не­раль­ний ди­ре­ктор дер­жав­но­го кон­цер­ну по­ста­вив жир­ну кра­пку в спро­бі по­зна­чи­ти зло­вжи­ва­н­ня у сфе­рі ОПК! Як не знав Юрій Ві­та­лі­йо­вич і про те, що ни­ні основ­ним бор­цем із роз­кра­да­н­ням дер­жав­но­го май­на є сам «Укр­обо­рон­пром», який са­мо­стій­но ви­явив «фа­кти зло­вжи­вань і роз­кра­дань на за­галь­ну су­му 657,2 млн гри­вень, 10,3 млн дол. США, 373,3 тис. єв­ро». Оце мас­штаб! Та­ки­ми ж тем­па­ми мо­жна ви­йти на по­ка­зни­ки, ціл­ком по­рів­нян­ні з ко­шта­ми, що їх дер­жа­ва ви­ді­ляє на ство­ре­н­ня но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей і те­хно­ло­гій!

Ду­же ці­ка­во до­від­а­ти­ся, чи вра­ху­ва­ли в цій су­мі 200 млн гри­вень, ви­ве­де­них «Спе­цте­хно­екс­пор­том» на під­при­єм­ства з озна­ка­ми фі­ктив­но­сті? Чи що­до цьо­го епі­зо­ду «Укр­обо­рон­пром» скром­но про­мов­чав? Мо­же, та­ла­но­ви­тий ме­не­джмент «Укр­обо­рон­про­му» не по­мі­тив не­дав­ньо­го ви­лу­че­н­ня до­ку­мен­тів у сво­їх при­мі­ще­н­нях?

За­вер­шу­ю­чи ко­мен­тар до по­то­ку на­да­них Р.ро­ма­но­вим до­ка­зів не­ком­пе­тен­тно­сті Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, не мо­жу не за­зна­чи­ти одно­го яскра­во­го па­са­жу. Йде­ться про про­по­зи­цію Ю.лу­цен­ка на­ді­ли­ти пов­но­ва­же­н­ня­ми дер­жав­них за­мов­ни­ків по пря­мій за­ку­пів­лі на зов­ні­шньо­му рин­ку озбро­єнь і вій­сько­вої те­хні­ки. Не хо­чу вда­ва­ти­ся в дис­ку­сію сто­сов­но ці­єї про­бле­ми, оскіль­ки ці пов­но­ва­же­н­ня в на­ших си­ло­ви­ків і так є, і стур­бо­ва­ність «Укр­обо­рон­про­му» з при­во­ду до­да­тко­вих ви­трат з дер­жав­но­го бю­дже­ту не зов­сім ко­ре­ктна. Ні­як не по­ві­рю, що спе­цекс­пор­те­ри на гро­мад­ських за­са­дах здій­сню­ють свою ді­яль­ність на зов­ні­шніх рин­ках для за­ку­пі­вель озбро­єнь для ар­мії. Імо­вір­но, ген­ди­ре­ктор держ­кон­цер­ну не в кур­сі, що госп­ро­зра­хун­ко­ву ді­яль­ність спе­цекс­пор­те­рів ще­дро опла­чу­ють дер­жав­ні за­мов­ни­ки у ви­гля­ді по­кри­т­тя ко­мі­сій­них і мар­ке­тин­го­вих ви­трат, агент­ської ви­на­го­ро­ди, тоб­то пе­ре­ті­ка­н­ням гро­шей дер­жав­но­го бю­дже­ту на утри­ма­н­ня бри­га­ди по­се­ре­дни­ків з «Укр­обо­рон­про­му». І зви­чай­но ж, я не по­ді­ляю стур­бо­ва­но­сті ке­рів­ни­ка кон­цер­ну тим, що ро­бо­та дер­жав­них за­мов­ни­ків на­пря­му з іно­зем­ни­ми кон­тр­аген­та­ми «при­зве­де до втра­ти між­на­ро­дних рин­ків збу­ту і уне­мо­жли­вить їх від­нов­ле­н­ня». Все-та­ки хо­ча б іно­ді, Ро­ма­не Ана­то­лі­йо­ви­чу, тре­ба чи­та­ти те, що під­пи­су­є­те! Який сто­су­нок рин­ки збу­ту на­шої про­ду­кції ма­ють до за­ку­пів­лі іно­зем­них озбро­єнь? Ро­ма­нов vs Па­шин­ський… Хто ко­му? То­рік ке­рів­ник про­філь­но­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди С.па­шин­ський зав­ба­чли­во від­ко­сив з по­са­ди го­ло­ви на­гля­до­вої ра­ди «Укр­обо­рон­про­му», і це до­зво­ли­ло йо­му не стри­му­ва­ти­ся в оцін­ках «бур­хли­вої» ді­яль­но­сті держ­кон­цер­ну та йо­го під­при­ємств з ви­ко­на­н­ня дер­жав­но­го обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня та про­ве­де­н­ня ре­форм у сфе­рі ОПК. Слу­ха­н­ня про ре­фор­ми ОПК з де­мон­стра­тив­ним по­би­т­тям «не­мов­лят-ре­фор­ма­то­рів» з «Укр­обо­рон­про­му», що від­бу­ли­ся ми­ну­ло­го ти­жня в ко­мі­те­ті з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни, ли­ше під­твер­ди­ли впев­не­ність у то­му, що по­ло­не­них ко­ли­шній го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди кон­цер­ну бра­ти не хо­че.

За мі­сяць пе­ред цим С.па­шин­ський на­ді­слав пре­зи­ден­то­ві осо­би­сто­го ли­ста що­до пи­тань фа­кти­чно­го ста­ну ви­ко­на­н­ня дер­жав­но­го обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня 2017 р. (див. текст на сай­ті DT.UA). При­ро­дно, що со­лі­стом у цьо­му ли­сті був «Укр­обо­рон­пром».

Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди оці­нив стан ви­ко­на­н­ня під­при­єм­ства­ми кон­цер­ну про­грам з під­ви­ще­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті та без­пе­ки дер­жа­ви, які ре­а­лі­зу­ю­ться із за­лу­че­н­ням кре­ди­тів під дер­жга­ран­тії, як не­за­до­віль­ний. На сьо­го­дні, за ін­фор­ма­ці­єю Мі­н­обо­ро­ни, суб’єкта­ми го­спо­да­рю­ва­н­ня за­лу­че­но кре­ди­тів на су­му 767 млн гри­вень, що ста­но­вить 18,3% від за­галь­ної вар­то­сті дер­жав­них кон­тра­ктів, а фа­кти­чно опла­че­но 4,49% від су­ми за­лу­че­них ко­штів. Чи тре­ба ко­мен­ту­ва­ти ці ци­фри при за­галь­ній су­мі під­пи­са­них ви­ко­нав­ця­ми держ­за­мов­ле­н­ня кон­тра­ктів з Мі­н­обо­ро­ни 4,19 млрд гри­вень? Якщо та­кі тем­пи ро­бо­ти під­при­ємств «Укр­обо­рон­про­му» збе­ре­жу­ться, то ви­ко­на­ти обо­рон­ні про­гра­ми бу­де ду­же про­бле­ма­ти­чно.

У цій си­ту­а­ції ін­фор­ма­ція, яка за­по­ло­ни­ла ефір і яка ча­сто транс­лю­є­ться з вуст вер­хов­но­го го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча кра­ї­ни, про ти­та­ні­чні зу­си­л­ля й до­ся­гне­н­ня «Укр­обо­рон­про­му» із за­без­пе­че­н­ня ар­мії озбро­є­н­ня­ми та вій­сько­вою те­хні­кою якось не від­по­від­ає да­ним Мі­н­обо­ро­ни про те, що за де­яки­ми по­став­ка­ми зо­бов’яза­н­ня під­при­ємств дер­жав­но­го кон­цер­ну вза­га­лі не ви­ко­на­но або ви­ко­на­но ли­ше на­по­ло­ви­ну. По­чер­пну­ти ін­фор­ма­цію про «успі­хи» при­зна­че­но­го П.по­ро­шен­ком на ке­рів­ни­цтво кон­цер­ном ме­не­джмен­ту він мо­же з се­кре­тно­го ли­ста Мі­н­обо­ро­ни, спря­мо­ва­но­го в Ко­мі­тет ВР Укра­ї­ни за №276/21/1641т 20 ве­ре­сня по­то­чно­го ро­ку.

Ще біль­шу ін­три­гу за­ті­яв С.па­шин­ський, ко­ли від­крив очі Пе­тро­ві Оле­ксі­йо­ви­чу, по­ві­до­мив­ши йо­му ві­до­мо­сті, які, ймо­вір­но, на­ле­жать до дер­жав­ної та­єм­ни­ці: фун­кції з управ­лі­н­ня «Укр­обо­рон­про­мом» і кон­троль йо­го ді­яль­но­сті — не по­ві­ри­те! — здій­снює не пре­зи­дент, а Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни. Ба біль­ше, ке­рів­ник ко­мі­те­ту на­га­дує пре­зи­ден­то­ві, що уряд не ви­ко­нує йо­го ука­зів і до­сі не по­ка­рав вин­них у зри­ві ви­ко­на­н­ня зав­дань з ре­а­лі­за­ції обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня, ви­зна­че­них від­по­від­ни­ми рі­ше­н­ня­ми РНБО.

При цьо­му Па­шин­ський вва­жає, що ні­хто в кра­ї­ні, крім пре­зи­ден­та, не мо­же ви­ма­га­ти від ке­рів­ни­ка держ­кон­цер­ну зві­ту про йо­го ді­яль­ність в 2016–2017 рр. і да­ти до­ру­че­н­ня уря­ду по­ка­ра­ти вин­них у зри­ві ви­ко­на­н­ня обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня. Ну так, «цар ве­лить сво­їм бо­я­рам»?

Пи­та­н­ня про ка­дро­ві змі­ни в «Укр­обо­рон­про­мі» про­філь­ний ко­мі­тет Ра­ди по­ру­шує не впер­ше. Мо­же, все-та­ки вар­то по­ду­ма­ти й про­ве­сти від­кри­тий кон­курс на го­лов­ну по­са­ду в обо­рон­ці. Єди­не по­ба­жа­н­ня — не про­во­ди­ти цей кон­курс на за­дньо­му дво­рі ав­то­са­ло­ну «Хюн­дай», щоб ви­пад­ко­во не пе­ре­міг пес Ша­рик, що за­ли­шив­ся на охо­ро­ні КПП… Ро­ма­нов vs Грой­сман… Хто ви­нен? Дум­ка С.па­шин­сько­го про те, що уряд силь­но не­до­пра­цьо­вує, ціл­ком збі­га­є­ться і з дум­кою ке­рів­ни­ка ДК «Укр­обо­рон­пром» Р.ро­ма­но­ва. Що­прав­да, з рі­зних при­чин.

На по­ча­тку жов­тня цьо­го ро­ку Р.ро­ма­нов на­ді­слав се­кре­та­ре­ві РНБО О.тур­чи­но­ву ба­га­то­сто­рін­ко­во­го ли­ста з опи­сом до­ся­гну­тих «Укр­обо­рон­про­мом» успі­хів і не­до­лі­ків у ді­яль­но­сті уря­ду, які мо­жуть при­зве­сти «до кри­ти­чних і не­пе­ре­дба­чу­ва­них на­слід­ків для без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни» (див. текст на сай­ті DT.UA).

Як вва­жає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укр­обо­рон­про­му», уряд не­своє­ча­сно ухва­лює рі­ше­н­ня «з ней­тра­лі­за­ції за­гроз у ді­яль­но­сті ОПК і не­до­фі­нан­су­ва­н­ня дер­жав­них ці­льо­вих обо­рон­них про­грам», що мо­же при­зве­сти до втра­ти ці­лих га­лу­зей обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті. Одні­єї ці­єї фра­зи Р.ро­ма­но­ва вже ціл­ком до­ста­тньо, щоб прем’єр-мі­ністр по­чав га­ря­чко­во гор­та­ти Кри­мі­наль­ний ко­декс у по­шу­ку фа­бу­ли стат­ті 111, а звук кла­ца­н­ня ста­ле­вих бра­сле­тів від­би­вав­ся гу­лом у ву­хах.

Вин­на ви­ко­на­вча вла­да й у то­му, що не ухва­ли­ла «кон­со­лі­до­ва­них і ви­ва­же­них рі­шень», які не до­зво­ля­ють кон­цер­ну «про­ве­сти ре­стру­кту­ри­за­цію та фі­нан­со­ве оздо­ров­ле­н­ня під­при­ємств-уча­сни­ків, їх кор­по­ра­ти­за­цію, ство­ре­н­ня на кор­по­ра­тив­ній осно­ві ін­те­гро­ва­них на­у­ко­во-ви­ро­бни­чих стру­ктур, те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня і те­хно­ло­гі­чне онов­ле­н­ня на­у­ко­во-ви­ро­бни­чої та екс­пе­ри­мен­таль­но-ви­про­бу­валь­ної ба­зи під­при­ємств з ви­ко­ри­ста­н­ням но­ві­тніх до­ся­гнень на­у­ко­во-те­хні­чно­го про­гре­су». Але пра­кти­чно все пе­ре­лі­че­не Р.ро­ма­но­вим мо­жна без осо­бли­вих зу­силь зна­йти в ста­ту­ті дер­жав­но­го кон­цер­ну «Укр­обо­рон­пром», і це ціл­ком і пов­ні­стю на­ле­жить до фун­кцій суб’єкта управ­лі­н­ня дер­жав­ною вла­сні­стю в обо­рон­но-про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі. Зви­чай­но ж, одна спра­ва ве­шта­ти­ся сві­том у про­він­цій­но­му за­хва­ті ма­ло­ре­зуль­та­тив­них бі­зне­сво­я­жів, ви­тра­тив­ши вне­ски під­при­ємств — уча­сни­ків кон­цер­ну на опла­ту пе­ре­льо­тів, до­ро­гих го­те­лів і пред­став­ни­цьких ви­трат, су­про­від­ний пер­со­нал і се­кре­та­рів, а ін­ша — за­йма­ти­ся ру­тин­ною ро­бо­тою з ре­фор­му­ва­н­ня й під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті га­лу­зі. Чи ли­ши­ли­ся ще на кар­ті сві­ту не зві­да­ні «Укр­обо­рон­про­мом» да­ле­чі­ні? Даю під­каз­ку уря­ду: а чи не час під­ве­сти під­сум­ки ді­яль­но­сті бі­знес-ту­ри­стів з держ­кон­цер­ну та йо­го під­при­ємств, по­рів­няв­ши гео­гра­фію по­їздок і ви­тра­ти на них з кіль­кі­стю й вар­ті­стю ре­а­лі­зо­ва­них кон­тра­ктів? Ні, не під­пи­са­них, а са­ме ре­а­лі­зо­ва­них кон­тра­ктів!

Не­ймо­вір­но, але, мо­жли­во, крім уря­ду ще у двох мі­ні­стер­ствах кра­ї­ни ви­яви­ли­ся ди­вер­сан­ти й са­бо­та­жни­ки. Як до­но­сить се­кре­та­ре­ві РНБО ке­рів­ник кон­цер­ну, не­зва­жа­ю­чи на го­стру по­тре­бу вза­є­мо­дії та кон­стру­ктив­но­го спів­ро­бі­тни­цтва ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, уста­нов та ор­га­ні­за­цій се­кто­ру без­пе­ки з під­при­єм­ства­ми — уча­сни­ка­ми кон­цер­ну, сьо­го­дні «в рі­ше­н­нях ор­га­нів цен­траль­ної вла­ди, зокре­ма Мі­н­обо­ро­ни, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, про­гля­да­є­ться тен­ден­ція стри­му­ва­н­ня ста­біль­но­го роз­ви­тку дер­жав­них під­при­ємств, що ство­рює умо­ви для втра­ти ни­ми про­ми­сло­во­го по­тен­ці­а­лу, фор­му­ва­н­ня сум­нів­них ме­ха­ні­змів осво­є­н­ня фі­нан­со­вих ре­сур­сів, що в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві ма­ти­ме руй­нів­ні на­слід­ки для ві­тчи­зня­ної обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті і зав­дасть шко­ди дер­жа­ві в со­ці­аль­но-еко­но­мі­чній та обо­рон­ній сфе­рах».

Ще Мі­н­обо­ро­ни, на дум­ку Р.ро­ма­но­ва, вин­не в то­му, що ско­ро­чує час­тку обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня у під­при­ємств кон­цер­ну. Нав­ряд чи це зви­ну­ва­че­н­ня ко­ре­ктне. Про­сто Мі­н­обо­ро­ни роз­ши­ри­ло кіль­кість під­при­ємств — ви­ко­нав­ців держ­за­мов­ле­н­ня, ство­рив­ши тим са­мим пев­ні пе­ред­умо­ви кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща на цьо­му рин­ку. У той са­мий час ле­во­ва час­тка дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня одна­ко­во ді­ста­є­ться під­при­єм­ствам «Укр­обо­рон­про­му». Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор міг би це зна­ти, як­би ви­ко­нав свій пря­мий обов’язок із кон­тро­лю ви­ко­на­н­ня обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня на під­по­ряд­ко­ва­них йо­му під­при­єм­ствах. Це не ду­же скла­дно.

Перш ніж за­йма­ти­ся на­пи­са­н­ням скарг в усі ін­стан­ції, ге­ні­аль­ний ме­не­джмент «Укр­обо­рон­про­му» міг би про­ве­сти не­ве­ли­кий ана­ліз про­по­зи­цій вла­сних під­при­ємств. Рі­зни­ця бу­де від­чу­тною. І в стро­ках, і в яко­сті, і в ці­ні, і в ін­же­нер­них рі­ше­н­нях, і в гну­чко­сті ухва­ле­н­ня управ­лін­ських рі­шень! Са­ме з цих при­чин Мі­н­обо­ро­ни пра­цює з Ін­же­нер­ною гру­пою «Арей» і під­при­єм­ством «Мо­тор-січ», а не для то­го, щоб за­ра­ди злов­ті­шно­го за­до­во­ле­н­ня ві­ді­бра­ти ча­сти­ну гро­шей у Ро­ма­но­ва.

Одну з ци­тат ли­ста Р.ро­ма­но­ва на­во­джу ціл­ком, без ку­пюр: «Че­рез низ­ку при­чин бю­ро­кра­ти­чно­го ха­ра­кте­ру під­при­єм­ствам-уча­сни­кам Кон­цер­ну важ­ко кон­ку­ру­ва­ти з ко­мер­цій­ни­ми стру­кту­ра­ми, на яких про­це­си з мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва про­хо­дять у зна­чно ко­ро­тші тер­мі­ни». Нев­же го­лов­ний ме­не­джер кон­цер­ну на­ре­шті про­зрів і по­ба­чив, що йо­го во­тчи­на за­гру­зла в бю­ро­кра­ти­чних про­це­ду­рах?!

Пер­со­наль­но для цьо­го фун­кціо­не­ра по­ві­дом­ляю, що ще на вві­ре­но­му вам об’єкті існує чу­до­ва про­це­ду­ра від­бо­ру ква­лі­фі­ко­ва­них по­ста­чаль­ни­ків, яка ані­тро­хи не за­ва­ди­ла ре­а­лі­за­ції схе­ми з ви­ве­де­н­ня дер­жав­них ко­штів за до­по­мо­гою фі­ктив­них під­при­ємств у тінь.

Звер­ніть та­кож ува­гу на ці­ка­ві схе­ми по­го­дже­н­ня будь-яких пла­ті­жних до­ку­мен­тів, зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних кон­тра­ктів, до­зво­лів на пе­ре­го­во­ри, ко­мі­сій­них, агент­ських і мар­ке­тин­го­вих ви­трат під­при­ємств. Мо­же, вам на­ма­лю­ва­ти ко­мі­кси зі схе­ма­ми й прі­зви­ща­ми бю­ро­кра­тів, які си­дять на цих по­го­дже­н­нях, і з су­ма­ми, що на­пов­ню­ють ки­ше­ні цих ді­я­чів?

Не мо­жу в цій ва­кха­на­лії са­бо­та­жу не від­зна­чи­ти осо­бли­вої ро­лі Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку. Са­ме це ві­дом­ство, за ін­фор­ма­ці­єю Р.ро­ма­но­ва, не вклю­чи­ло біль­шість про­по­зи­цій кон­цер­ну до про­гра­ми ре­фор­ми й роз­ви­тку ОПК. Ма­ло то­го, без уча­сті кон­цер­ну пла­ну­є­ться ви­ко­ри­ста­ти по­над 10 млрд гри­вень для ре­а­лі­за­ції про­грам з роз­ви­тку ОПК та ви­ро­бни­цтва боє­при­па­сів.

А ще Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, за ін­фор­ма­ці­єю кон­цер­ну, вин­не в то­му, що не дає «Укр­обо­рон­про­му» ре­ко­мен­да­цій, як йо­му за­хи­ща­ти об’єкти прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, ство­ре­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням бю­дже­тних ко­штів і дер­жав­но­го май­на, що ста­но­вить ре­аль­ну за­гро­зу втра­ти но­ві­тніх укра­їн­ських роз­ро­бок. Все ж та­ки чи­та­ти ста­тут вла­сно­го під­при­єм­ства іно­ді тре­ба на­віть йо­го ке­рів­ни­ко­ві! То­ді б він знав, що і це зо­на йо­го від­по­від­аль­но­сті й пов­но­ва­жень! Усі до­ро­ги ве­дуть… до Грой­сма­на У всіх зга­да­них мною ли­стів є щось спіль­не.

Пер­ше: жо­ден з тих ке­рів­ни­ків, яким во­ни бу­ли адре­со­ва­ні, їх не чи­тав.

Про­сто чу­до­во, що у пре­зи­ден­та є го­ло­ва адмі­ні­стра­ції І.рай­нін, який пе­ре­адре­су­вав ли­ста Р.ро­ма­но­ва на ім’я пре­зи­ден­та се­кре­та­ре­ві РНБО О.тур­чи­но­ву. А в се­кре­та­ря РНБО є за­сту­пник О.глад­ков­ський, який пе­ре­адре­су­вав цей до­ку­мент Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція скла­ла­ся і з ли­стом Р.ро­ма­но­ва на ім’я О.тур­чи­но­ва, який той-та­ки О. Глад­ков­ський зно­ву пе­ре­на­пра­вив до КМУ. Та­кий са­мий шлях про­ро­бив лист С.па­шин­сько­го на ім’я пре­зи­ден­та, який го­ло­ва пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції від бор­ту спря­му­вав у лу­зу Ка­бмі­ну.

Усьо­го цьо­го ли­сту­ва­н­ня, а та­кож адре­со­ва­них осо­би­сто прем’єр­мі­ні­стро­ві ли­стів Ю.лу­цен­ка і Р.ро­ма­но­ва прем’єр-мі­ністр, на жаль, теж не ба­чив, а тре­ба бу­ло б. Та­ким чи­ном з’яви­ла­ся дру­га об’єд­на­вча озна­ка: остан­ній адре­сат ли­стів — це прем’єр-мі­ністр.

Во­ло­ди­ми­ре Бо­ри­со­ви­чу! Ва­ші су­сі­ди у вла­дних стру­кту­рах Вам аб­со­лю­тно чі­тко да­ють зро­зу­мі­ти, що «Укр­обо­рон­пром» і все, що ко­ї­ться дов­ко­ла ньо­го, — це зо­на Ва­шої пер­со­наль­ної від­по­від­аль­но­сті! Усі про­ва­ли й про­бле­ми в за­без­пе­чен­ні ар­мії озбро­є­н­ням і вій­сько­вою те­хні­кою, ре­а­лі­за­ції про­грам ре­форм і роз­ви­тку ОПК, ство­ре­н­ня й ви­ро­бни­цтва озбро­єнь та вій­сько­вої те­хні­ки, ство­ре­н­ня но­вих ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей і но­ві­тніх те­хно­ло­гій, ін­вен­та­ри­за­ції та збе­ре­же­н­ня об’єктів ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, не­ви­ко­на­н­ня обо­рон­но­го за­мов­ле­н­ня, пи­та­н­ня не­до­фі­нан­су­ва­н­ня обо­рон­них про­грам — це все Ва­ше. Стрі­че­чки роз­рі­за­ти, по­се­ре­дни­цькі ді­ли­ти, втри­до­ро­га свою на­пів­про­ду­кцію ар­мії про­да­ва­ти, від­кри­ва­ти й за­кри­ва­ти спра­ви за «баб­ки», бо­йо­ву те­хні­ку й па­ра­ди вла­што­ву­ва­ти бу­дуть ін­ші лю­ди, а от від­по­від­а­ти за те, що не зро­бле­но, бу­де­те Ви. Час уже це усві­до­ми­ти.

Ціл­ком оче­ви­дно, що по­чи­на­ти цю ро­бо­ту тре­ба зі змі­ни ка­дро­вої по­лі­ти­ки у сфе­рі ОПК.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.