Пре­зи­дент Най­ви­щої ізби кон­тро­лю Поль­щі Кши­штоф Квя­тков­ський: «На­віть ду­рість дер­жа­ви ча­сто ко­штує ве­ли­ких гро­шей»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

зро­би­ти дер­жа­ву ма­кси­маль­но ефе­ктив­ною, за­без­пе­чи­ти зла­го­дже­ну ро­бо­ту всіх її ме­ха­ні­змів і за­оща­джу­ва­ти гро­ші. — На­при­клад... — В остан­ні ро­ки в Поль­щі бу­ло по­бу­до­ва­но ве­ли­ку кіль­кість до­ріг та ав­то­страд. Со­тні ти­сяч укра­їн­ців зна­ють це, то­му що ча­сто при­їжджа­ють до нас і на­пев­но звер­та­ли ува­гу, що вздовж до­ріг Поль­щі ве­ли­че­зна кіль­кість аку­сти­чних екра­нів, при­чо­му на­віть у тих мі­сцях, де не­має по­се­лень. Кар­ти­на див­на — до­ро­га, уздовж до­ро­ги екран, а за екра­ном по­ле. На­ві­що? Ми пе­ре­йня­ли­ся цим пи­та­н­ням, і з’ясу­ва­ло­ся, що за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво аку­сти­чних екра­нів не тіль­ки там, де є жи­тло­ва за­бу­до­ва, а й там, де во­на мо­же бу­ти. І ли­ше пі­сля на­шої пе­ре­вір­ки всі звер­ну­ли ува­гу на те, що це пра­ви­ло ціл­ком по­збав­ле­не сен­су. Ні­ко­му на­віть на дум­ку не спа­да­ло, що це ду­рість. На цих те­ри­то­рі­ях, мо­жли­во, ні­ко­ли ні­чо­го не по­бу­ду­ють, адже всі пра­гнуть ви­їха­ти з сіл у мі­ста. Ці екра­ни мо­жуть ні­ко­ли не зна­до­би­ти­ся. Про­бле­му по­мі­ча­ли й ра­ні­ше, але по­лі­ти­ки та чи­нов­ни­ки зна­хо­ди­ли стан­дар­тну від­по­відь: усе зро­бле­но за пра­ви­ла­ми, за за­ко­ном. У цьо­му ра­зі на­віть ко­ру­пції ми не зна­йшли, усе від­бу­ва­ло­ся від­по­від­но до за­ко­ну про пу­блі­чні за­ку­пів­лі, ви­би­рав­ся пе­ре­мо­жець за най­мен­шою вар­ті­стю, не при­че­пи­ти­ся. Але ду­ро­сті са­мо­го за­ко­ну це не ска­со­ву­ва­ло. На­віть ду­рість дер­жа­ви ча­сто ко­штує ве­ли­ких гро­шей. Пі­сля на­шої пе­ре­вір­ки за­кон бу­ло змі­не­но, і що­рі­чна еко­но­мія ста­но­ви­ла 200 млн єв­ро, адже пла­ти­ти до­во­ди­ло­ся не тіль­ки за уста­нов­ку цих екра­нів, а й за їхнє утри­ма­н­ня. — Ми зна­є­мо, що НІК са­ма скла­дає свій бю­джет. У яку су­му об­хо­ди­ться Поль­щі утри­ма­н­ня ва­шої стру­кту­ри, і скіль­ки за­оща­джує Поль­ща зав­дя­ки вам? — У нас ду­же ці­ка­ва ста­ти­сти­ка: Поль­ща ви­тра­чає близь­ко 70 млн єв­ро на рік на утри­ма­н­ня НІК, на­то­мість за­оща­джує в ра­зи біль­ше. НІК що­рі­чно на­дає пар­ла­мен­ту ра­порт про ви­ко­на­ну ро­бо­ту, в остан­ні ро­ки су­ми зеко­ном­ле­них для дер­жа­ви ко­штів у п’ять-шість ра­зів пе­ре­ви­щу­ють ви­тра­ти на на­ше утри­ма­н­ня. — Не­за­ле­жність — осно­ва ро­бо­ти по­ді­бної ор­га­ні­за­ції. Хто мо­же впли­ва­ти на ва­шу ро­бо­ту? — Пра­цю­ва­ти бу­ло б не­мо­жли­во, як­би хтось міг на нас впли­ва­ти. На­ша ор­га­ні­за­ція зо­бов’яза­на бу­ти на­стіль­ки силь­ною, щоб ста­ви­ти ін­те­ре­си дер­жа­ви ви­ще за ін­те­ре­си олі­гар­хів або по­лі­ти­ків. На­при­клад, зов­сім не­що­дав­но ви­ни­кла пі­до­зра, що дер­жа­ва за­ви­щу­ва­ла су­ми, які ком­пен­су­ва­ла вла­сни­кам пла­тних до­ріг за без­пла­тний про­їзд ван­та­жі­вок. Су­ми ком­пен­са­цій пе­ре­ви­щу­ва­ли по­да­тко­ві вне­ски, які да­ють пе­ре­ві­зни­кам пра­во без­пла­тно­го про­їзду пла­тною до­ро­гою. Роз­по­чав­ся спір між уря­дом і вла­сни­ком до­ро­ги — одним із най­біль­ших поль­ських під­при­єм­ців. Ці­на пи­та­н­ня — близь­ко 400 млн дол. Во­ни звер­ну­ли­ся в НІК, і ми під­твер­ди­ли, що ви­пла­ти бу­ло за­ви­ще­но. Наш ви­сно­вок під­твер­ди­ла й спе­ці­аль­на єв­ро­пей­ська ко­мі­сія, за­зна­чив­ши, що в цьо­му спо­рі ми не при­йма­ли чи­є­їсь сто­ро­ни, а об­сто­ю­ва­ли ви­клю­чно ін­те­ре­си дер­жа­ви.

Та­кож, при­мі­ром, НІК по­мі­ти­ла, що в Поль­щі є по­ру­ше­н­ня зі спла­тою ПДВ. За остан­ні два ро­ки збо­ри ПДВ істо­тно зро­сли, то­му що уряд ре­а­лі­зу­вав усі на­ші за­ува­же­н­ня, пе­ре­крив схе­ми ухи­ле­н­ня від спла­ти ПДВ і по­си­лив адмі­ні­стра­тив­ну від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня. Ми за­без­пе­чи­ли до­на­ра­ху­ва­н­ня за цим по­да­тком на су­му в 20 млрд зло­тих, це близь­ко 5 млрд єв­ро. — Це ве­ли­кі гро­ші. Для то­го, щоб втру­ча­ти­ся в та­кі схе­ми, не­об­хі­дні ав­то­ри­тет та іму­ні­тет. — Не­за­ле­жність ро­бить нас ав­то­ри­те­тною стру­кту­рою. Усі зна­ють, якщо ми щось пе­ре­ві­ря­ли та від­обра­зи­ли у сво­їх зві­тах, це від­по­від­ає дій­сно­сті. Як ми цьо­го до­мо­гли­ся?

По-пер­ше, пре­зи­ден­та НІК ви­би­ра­ють на шість ро­ків, і зня­ти йо­го з по­са­ди пра­кти­чно не­мо­жли­во. По-дру­ге, ми фі­нан­со­во не­за­ле­жні, са­мі скла­да­є­мо та за­твер­джу­є­мо свій бю­джет, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів не мо­же нам ди­кту­ва­ти умо­ви, а уряд на­ми ма­ні­пу­лю­ва­ти. По-тре­тє, у кон­тро­ле­рів є осо­бли­вий іму­ні­тет, за ве­ли­ким ра­хун­ком, ні­хто не мо­же впли­ну­ти на їхні рі­ше­н­ня. Во­ни мо­жуть пе­ре­ві­ря­ти спец­слу­жби, про­ку­ра­ту­ру, ні­хто не має пра­ва їм від­мов­ля­ти. Не­на­да­н­ня до­ку­мен­тів або час­тко­ве їхнє по­да­н­ня — сер­йо­зне по­ру­ше­н­ня.

І ще одна ду­же ва­жли­ва де­таль. У нас за­ко­ном ви­зна­че­но, що аб­со­лю­тно вся зі­бра­на на­ми ін­фор­ма­ція є пу­блі­чною, роз­мі­щу­є­ться у від­кри­то­му до­сту­пі на на­шо­му сай­ті та до­сту­пна ко­жно­му. Зви­чай­но, пар­ла­мент має від­чу­ва­ти, що все-та­ки якось ке­рує про­це­са­ми в НІК і що нас мо­жна кон­тро­лю­ва­ти, не­хай і час­тко­во. Ми пе­ред ним раз на рік зві­ту­є­мо про ви­ко­на­ну ро­бо­ту. І пар­ла­мент мо­же нас по­про­си­ти щось про­кон­тро­лю­ва­ти, якусь нор­му за­ко­ну або будь-який дер­жор­ган, і цей кон­троль ми зо­бов’яза­ні здій­сни­ти. Але пар­ла­мент не мо­же за­бо­ро­ни­ти нам щось кон­тро­лю­ва­ти, тут ми не­за­ле­жні. — Яку кіль­кість справ ви ви­би­ра­є­те са­мо­стій­но? — При­бли­зно чверть на­ших пе­ре­ві­рок — це на про­ха­н­ня пар­ла­мен­ту, а ре­шта — вла­сна іні­ці­а­ти­ва НІК. — Як ви ви­зна­ча­є­те прі­о­ри­те­тність? Що

слід пе­ре­ві­ря­ти в пер­шу чер­гу? — У нас є спе­ці­аль­ний ана­лі­ти­чний від­діл, який ана­лі­зує держ­фі­нан­си та ви­зна­чає прі­о­ри­те­ти. Як пра­ви­ло, йде­ться або про сфе­ри, в яких оче­ви­дна не­ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, або про ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки. Крім то­го, ми роз­гля­да­є­мо й ана­лі­зу­є­мо скар­ги зви­чай­них лю­дей і на них теж ре­а­гу­є­мо. Якщо ми ба­чи­мо ко­ру­пцій­ну скла­до­ву або не­ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів, це зав­жди прі­о­ри­тет, і ми роз­по­чи­на­є­мо пе­ре­вір­ку.

Про­те є ау­ди­ти, які ми про­во­ди­мо зав­жди, що­ро­ку, не­за­ле­жно від ін­ших прі­о­ри­те­тів, — це кон­троль ви­ко­на­н­ня держ­бю­дже­ту цен­траль­ни­ми дер­жор­га­на­ми. Ко­жне мі­ні­стер­ство, держ­під­при­єм­ство та ві­дом­ство що­рі­чно про­хо­дить на­шу пе­ре­вір­ку. Ми пи­ша­є­мо­ся ре­зуль­та­та­ми, отри­ма­ни­ми за остан­ні 20 ро­ків. У 1989 р. ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня в Поль­щі був на­ба­га­то ниж­чим, ніж в Укра­ї­ні. Те­пер ми щи­ро ба­жа­є­мо Укра­ї­ні, щоб ви нас на­здо­гна­ли за цим по­ка­зни­ком. На­ша ефе­ктив­ність і стрім­ке еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня бу­ли б не­мо­жли­ві без кон­тро­лю НІК. Ко­жен наш дер­жор­ган знає, що ми обов’яз­ко­во пе­ре­ві­ри­мо, на­скіль­ки ра­ціо­наль­но він ви­тра­чав дер­жав­ні гро­ші, і по­про­си­мо звіт про ко­жну отри­ма­ну з держ­бю­дже­ту ко­пій­ку. І ця пе­ре­вір­ка бу­де які­сною, а ви­снов­ки — ар­гу­мен­то­ва­ни­ми та пу­блі­чни­ми. — Ви ка­же­те про по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку, про­те по­ру­ше­н­ня одна­ко­во що­рі­чно фі­ксу­є­те? — Зви­чай­но. Зав­жди є якісь за­ува­же­н­ня. На­при­клад, пе­ре­вір­ка ми­ну­ло­го ро­ку по­ка­за­ла край­ню не­ефе­ктив­ність дер­жав­но­го ко­смі­чно­го агент­ства. За рік до цьо­го ми зна­йшли по­ру­ше­н­ня в ро­бо­ті поль­сько­го агент­ства з бу­дів­ни­цтва до­ріг і ви­ма­га­ли зня­ти з по­сад ди­ре­кцію агент­ства. — Яки­ми є на­слід­ки для чи­нов­ни­ків тих

ві­домств, що ви пе­ре­ві­ря­є­те? — У всьо­му де­мо­кра­ти­чно­му сві­ті ор­га­ни кон­тро­лю не є ор­га­на­ми вла­ди та не ви­да­ють оста­то­чних рі­шень. Ми ли­ше ро­би­мо екс­пер­тні ви­снов­ки та на­да­є­мо свої ре­ко­мен­да­ції. Але во­ни пу­блі­чні. І якщо по­лі­ти­ки на них не ре­а­гу­ють, то, з одно­го бо­ку, гро­мад­ськість та опо­нен­ти в них зав­жди мо­жуть за­пи­та­ти, чо­му да­не пи­та­н­ня за­ли­ши­ло­ся без ува­ги, а з ін­шо­го — ми мо­же­мо про­ве­сти пе­ре­вір­ку ви­ко­на­н­ня на­ших ре­ко­мен­да­цій і, зно­ву ж пу­блі­чно, за­яви­ти про те, що на­ші за­ува­же­н­ня не вра­хо­ва­ні, а ре­ко­мен­да­ції не ре­а­лі­зо­ва­ні. На пер­ший по­гляд, цьо­го не­до­ста­тньо, але що­ро­ку ре­а­лі­зу­є­ться по­над три ти­ся­чі та­ких за­ува­жень НІК. По­над те, якщо ми пі­до­зрю­є­мо, що йде­ться не тіль­ки про не­ефе­ктив­ність, а про зло­чин, сві­до­мі ма­хі­на­ції або ко­ру­пцію, ми обов’яз­ко­во пе­ре­да­є­мо всі отри­ма­ні на­ми ре­зуль­та­ти в про­ку­ра­ту­ру. Ми не ви­но­си­мо пі­дозр або обви­ну­ва­чень, ми не слід­ство та не суд, але ми на­да­є­мо які­сний ана­ліз си­ту­а­ції пра­во­охо­рон­ній си­сте­мі. — Ви від­слід­ко­ву­є­те до­лю та­ких справ? Чи по­чи­нає про­ку­ра­ту­ра слід­ство, яке рі­ше­н­ня в ре­зуль­та­ті ви­но­сить суд? — Якщо про­ку­ра­ту­ра з на­ми не по­го­джу­є­ться або не хо­че бра­ти до ува­ги на­да­ну на­ми ін­фор­ма­цію, то мо­же­мо по­скар­жи­ти­ся на про­ку­ра­ту­ру в суд. Що тут ва­жли­во — ми ко­ри­сту­є­мо­ся ве­ли­че­зною до­ві­рою гро­мад­сько­сті. До­ві­ра до нас — ре­зуль­тат на­шої ба­га­то­рі­чної які­сної та не­за­ле­жної ро­бо­ти. І пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни про це пам’ята­ють пов­ся­кчас. Тре­ба ска­за­ти, що да­ле­ко не всі ана­ло­гі­чні нам стру­кту­ри в ін­ших кра­ї­нах пу­блі­ку­ють усі свої зві­ти, як пра­ви­ло, ін­фор­ма­ція на­да­є­ться тіль­ки сто­ро­ні, яку пе­ре­ві­ря­ють, та ін­шим ор­га­нам вла­ди. Але на­ша пу­блі­чність без­пре­це­ден­тна, і за по­пу­ляр­ні­стю наш сайт мо­же кон­ку­ру­ва­ти зі ЗМІ. — У яких сфе­рах по­ру­ше­н­ня фі­ксу­ю­ться най­ча­сті­ше? — У сфе­рі дер­жав­них за­ку­пі­вель. Але в нас спе­ци­фі­ка са­мих по­ру­шень від­рі­зня­є­ться від укра­їн­ської. У нас пра­ви­ла ча­сті­ше по­ру­шу­ють не за­мов­ни­ки, а під­ря­дни­ки. В остан­ні ро­ки ми ча­сто фі­ксу­є­мо ці­но­ві змо­ви уча­сни­ків тор­гів та ін­ші ма­хі­на­ції на тор­гах. Дру­га за ри­зи­ко­ва­ні­стю сфе­ра — фі­скаль­на. Як і весь світ, по­ля­ки шу­ка­ють спосо­би ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків. А ми шу­ка­є­мо та­ких по­ру­шни­ків. — Як за­без­пе­чи­ти не­за­ле­жність і че­сність

ря­до­вих спів­ро­бі­тни­ків НІК? — Це над­зви­чай­но ва­жли­во, то­му що са­ме гра­мо­тні та че­сні ря­до­ві кон­тро­ле­ри ро­блять НІК та­кою силь­ною ін­сти­ту­ці­єю. І якщо ми хо­че­мо за­лу­ча­ти та утри­му­ва­ти та­ких фа­хів­ців, то ма­є­мо їм до­бре пла­ти­ти. Зар­пла­ти в НІК на­ба­га­то ви­щі, ніж у держ­адмі­ні­стра­ції, і ви­щі за се­ре­дні в кра­ї­ні. Це сві­до­ме рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то 20 ро­ків то­му, оскіль­ки ми ро­зумі­ли, що кон­тро­ле­ри НІК — це не зви­чай­ні чи­нов­ни­ки, і ду­же ва­жли­во, щоб во­ни не під­да­ва­ли­ся на будь-які спо­ку­си. Але во­дно­час із цим їхня ді­яль­ність обме­же­на — во­ни не мо­жуть ма­ти вла­сний бі­знес або якісь від­но­си­ни з під­при­єм­ця­ми. Ми ви­клю­ча­є­мо в ро­бо­ті кон­тро­ле­рів кон­флікт ін­те­ре­сів як та­кий. — Хто мо­же впли­ну­ти на кон­тро­ле­рів, якщо, на­при­клад, во­ни при­пу­стя­ться по­мил­ки або не всто­ять пе­ред спо­ку­сою? Ви, ми зна­є­мо, не мо­же­те впли­ва­ти на їхню ро­бо­ту. — Ті, ко­го пе­ре­ві­ряє НІК, зав­жди мо­жуть по­скар­жи­ти­ся на кон­тро­ле­ра, не по­го­ди­ти­ся з йо­го ви­снов­ка­ми, на­да­ти свої ар­гу­мен­ти, ви­прав­да­ти свої рі­ше­н­ня яки­мись вла­сни­ми мір­ку­ва­н­ня­ми. По­ді­бні скар­ги роз­гля­дає не­за­ле­жна ко­мі­сія. Якщо скар­га сто­су­є­ться про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки в цен­траль­них ор­га­нах вла­ди, то її ви­но­сять на ко­ле­гію НІК, яку очо­лює го­ло­ва, за­сту­пни­ки го­ло­ви та спе­ці­аль­но ві­ді­бра­ні не­за­ле­жні екс­пер­ти. Ко­ле­гія та­єм­ним го­ло­су­ва­н­ням при­ймає рі­ше­н­ня що­до спір­них си­ту­а­цій. Але рі­ше­н­ня ко­ле­гії, на від­мі­ну від го­ло­су­ва­н­ня, — пу­блі­чні, як і всі ар­гу­мен­ти за і про­ти. Ви­ня­тком мо­жуть бу­ти пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться обо­ро­ни та дер­жав­ної та­єм­ни­ці, але це по­оди­но­кі ви­пад­ки в пра­кти­ці НІК. Я чо­ти­ри ро­ки ке­рую НІК і не ва­га­ю­чись під­пи­шу­ся під ко­жним рі­ше­н­ням ко­ле­гії, то­му що вва­жаю їх аб­со­лю­тно не­упе­ре­дже­ни­ми та об´рун­то­ва­ни­ми. У су­ді оскар­жи­ти рі­ше­н­ня НІК не мо­жна. Ці пи­та­н­ня роз­гля­дає ли­ше спе­ці­аль­на ко­ле­гія. — І ба­га­то не­зго­дних? — Не­ба­га­то. Ми на рік про­во­ди­мо близь­ко трьох ти­сяч ау­ди­тів, скарг одер­жу­є­мо з де­ся­ток. На­ша ор­га­ні­за­ція має та­кий ав­то­ри­тет у су­спіль­стві, що для то­го, щоб оскар­жи­ти на­ше рі­ше­н­ня, тре­ба бу­ти ду­же до­бре під­го­тов­ле­ним.

Ми по­стій­но про­во­ди­мо кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції для спів­ро­бі­тни­ків. Що­ро­ку на­ші кон­тро­ле­ри про­хо­дять пе­ре­пі­дго­тов­ку та тре­нін­ги, бе­руть участь у се­мі­на­рах. Ба­га­то з них ма­ють на­у­ко­ві сту­пе­ні з еко­но­мі­ки та юри­спру­ден­ції. У НІК на­кра­щі фа­хів­ці з кон­тро­лю, це не за­пе­ре­чу­є­ться. Але не най­кра­щі фа­хів­ці в тих сфе­рах, які ми кон­тро­лю­є­мо, і це теж не за­пе­ре­чу­є­ться. Під час ау­ди­тів ми ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­є­мо за­про­ше­них екс­пер­тів, ра­ди­мо­ся з ни­ми та, зви­чай­но, пла­ти­мо їм за на­да­ні кон­суль­та­ції. — Яка до­ля чи­нов­ни­ків, яких у ре­зуль­та­ті ре­ві­зії НІК за­пі­до­зри­ли у ко­ру­пції або не­ра­ціо­наль­но­му ви­ко­ри­стан­ні держ­ко­штів? — Кіль­ка де­ся­тків по­ді­бних справ за рік по­тра­пляє в про­ку­ра­ту­ру, ча­сти­на з них за­кін­чу­є­ться обви­ну­валь­ни­ми ви­ро­ка­ми. На­при­клад, ми­ну­ло­го ти­жня ми ви­яви­ли но­вий спо­сіб ухи­ля­н­ня від спла­ти ПДВ з до­по­мо­гою лан­цюж­ка під­став­них фірм і фі­ктив­них угод про про­даж не­ру­хо­мо­сті. Ми про­ін­фор­му­ва­ли про­ку­ра­ту­ру не­гай­но, і трьох чо­ло­вік одра­зу ж за­а­ре­шту­ва­ли. Ін­ший при­клад: кіль­ка ро­ків то­му пе­ре­вір­ка по­ка­за­ла, що в Же­шу­ві при­ва­ти­зу­ва­ли по­лі­гра­фі­чне під­при­єм­ство за за­ни­же­ною вар­ті­стю, і пі­сля на­шо­го зві­ту двох осіб бу­ло за­су­дже­но за цю ма­хі­на­цію.

До­ку­мен­ти, які ми го­ту­є­мо, наш ана­ліз і зві­ти на­стіль­ки які­сні та ар­гу­мен­то­ва­ні, що на їхній під­ста­ві мо­жна від­ра­зу ж, не про­во­дя­чи до­да­тко­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, ви­су­ва­ти обви­ну­ва­че­н­ня. Про­ку­ро­ри та суд­ді зав­жди ка­жуть нам, що ра­ді ве­сти спра­ви на під­ста­ві на­ших ау­ди­тів, то­му що НІК одра­зу на­дає всі до­ка­зи та ар­гу­мен­ти, не­об­хі­дні при під­го­тов­ці обви­ну­ва­че­н­ня. У про­ку­ра­ту­рі на­віть є гру­па спе­ці­аль­них ко­ор­ди­на­то­рів, які за­йма­ю­ться ви­вче­н­ням та опра­цю­ва­н­ням ви­клю­чно на­ших за­яв. Це ду­же ква­лі­фі­ко­ва­ні спів­ро­бі­тни­ки, адже ми по­ві­дом­ля­є­мо не про кра­діж­ки ве­ло­си­пе­дів, а про зло­вжи­ва­н­ня на ве­ли­че­зні су­ми з бю­дже­ту. Крім то­го, оцін­ка ді­яль­но­сті чи­нов­ни­ків — це зав­жди ду­же де­лі­ка­тне пи­та­н­ня. — Чи ча­сто ви пе­ре­да­є­те в про­ку­ра­ту­ру обви­ну­ва­че­н­ня від­но­сно ви­щих чи­нов­ни­ків дер­жа­ви? — В остан­ні ро­ки фі­гу­ран­тів ран­гу мі­ні­стра в нас не бу­ло, але чи­нов­ни­ки ран­гом ниж­че — го­ло­ви де­пар­та­мен­тів і служб — ча­сто зга­ду­ю­ться в на­ших ау­ди­тах. Але це ще не озна­чає, що ми пі­до­зрю­є­мо чи­нов­ни­ків у ско­єн­ні зло­чи­ну. За­кон про аку­сти­чні екра­ни був не­до­лу­гим, але ми не зна­йшли під­твер­дже­н­ня то­го, що хтось із йо­го ав­то­рів або мі­сце­вих чи­нов­ни­ків був у змо­ві з ви­ро­бни­ка­ми цих екра­нів та одер­жав не­пра­во­мір­ну ви­го­ду. Це бу­ла про­сто ду­рість. І ча­сто, і це прав­да, пі­сля по­ді­бних ау­ди­тів ми від­прав­ля­є­мо чи­нов­ни­ків, у то­му чи­слі й ви­щих, на­при­клад мі­ні­стрів, на спе­ці­аль­ну ко­мі­сію, яка ви­зна­чає їхню про­фе­сій­ну при­да­тність, умі­н­ня роз­по­ря­джа­ти­ся пу­блі­чни­ми фі­нан­са­ми. Ця ко­мі­сія мо­же від­сто­ро­ни­ти лю­ди­ну від по­са­ди, за­бо­ро­ни­ти ро­бо­ту в дер­ж­апа­ра­ті на п’ять ро­ків, на­пра­ви­ти на під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції та пе­ре­пі­дго­тов­ку. — Ви або ва­ші спів­ро­бі­тни­ки будь-ко­ли від­чу­ва­ли тиск із бо­ку пар­ла­мен­ту, уря­ду, бі­зне­сме­нів? — За чо­ти­ри ро­ки ро­бо­ти з пря­мим ти­ском я не зі­штов­ху­вав­ся жо­дно­го ра­зу. Але я бу­ваю в пар­ла­мен­ті, зу­стрі­ча­ю­ся з уря­дов­ця­ми. Зви­чай­но, я чую пре­тен­зії, що ми пе­ре­біль­шу­є­мо, чі­пля­є­мо­ся, упе­ре­дже­ні, що з на­ми не зго­дні. Я зав­жди від­по­від­аю, якщо лю­ди не зго­дні з НІК, во­ни мо­жуть скар­жи­ти­ся, це їхнє пра­во. — Як скла­да­ю­ться від­но­си­ни НІК і си­ло­вих ві­домств Поль­щі? — Це скла­дні ау­ди­ти, не бу­ду при­хо­ву­ва­ти. Скла­дні не стіль­ки для нас, скіль­ки для них. Пі­сля одні­єї з та­ких пе­ре­ві­рок, у якій йшло­ся про до­ступ до бі­лін­го­вої ін­фор­ма­ції та про­слу­хо­ву­ва­н­ня те­ле­фо­нів, ми ді­йшли ви­снов­ку, що спец­слу­жби Поль­щі, як і її су­ди, по­ру­шу­ють за­ко­но­дав­ство та пе­ре­ви­щу­ють пов­но­ва­же­н­ня. Ми на­да­ли ре­ко­мен­да­ції й ви­ма­га­ли змі­ни за­ко­но­дав­ства. Ми­ну­ло вже кіль­ка ро­ків, але жо­дної з на­ших по­пра­вок до­сі не вра­хо­ва­но. Це уні­каль­ний для нас ви­па­док, але він до­бре по­ка­зує, як скла­да­ю­ться від­но­си­ни НІК із си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми. Якщо їм зру­чно по­ру­шу­ва­ти за­кон, во­ни про­дов­жать йо­го по­ру­шу­ва­ти на­віть пі­сля на­шо­го ау­ди­ту. Але ми не зда­є­мо­ся та го­ту­є­мо­ся до но­во­го ау­ди­ту. — А чи мо­же мі­ні­стер­ство або ін­ше ві­дом­ство звер­ну­ти­ся в НІК са­мо­стій­но? — Ду­же ча­сто. Осо­бли­во пі­сля ви­бо­рів. Поль­ські по­лі­ти­ки ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від по­лі­ти­ків ін­ших кра­їн, і всі бі­ди хо­чуть зва­ли­ти на ко­ли­шню вла­ду. Як у нас жар­ту­ють, у най­гір­шо­му ста­но­ви­щі був пер­ший поль­ський ко­роль Ме­шко I, то­му що йо­му не бу­ло на ко­го зі­пхну­ти про­ви­ну. — Тоб­то все-та­ки вас мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти для ти­ску на по­лі­ти­чних опо­нен­тів. Як ча­сто ви від­мов­ля­є­те в пе­ре­вір­ці? — Зви­чай­но. За рік до нас над­хо­дить близь­ко 8–10 ти­сяч скарг і звер­нень. Ми фі­зи­чно не мо­же­мо про­ве­сти та­ку кіль­кість ау­ди­тів, хо­ча в на­шо­му шта­ті по­над пів­то­ри ти­ся­чі спів­ро­бі­тни­ків. Але що ва­жли­во, нас не мо­жуть зму­си­ти ко­гось кон­тро­лю­ва­ти, на­віть че­рез суд. — Ва­ших пов­но­ва­жень до­ста­тньо для то­го, щоб ди­кту­ва­ти пра­ви­ла мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ню в Поль­щі? — Ми ду­же аку­ра­тно про­во­ди­мо ау­ди­ти на мі­сце­во­му рів­ні та зав­жди сте­жи­мо за тим, щоб во­ни не збі­га­ли­ся з пе­ред­ви­бор­ни­ми кам­па­ні­я­ми на мі­сцях. У нас є та­ке не­пи­са­не пра­ви­ло: ми не про­во­ди­мо пе­ре­ві­рок на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів. Але за­галь­ні під­хо­ди до пе­ре­ві­рок не від­рі­зня­ю­ться. На­віть якщо ми не зна­хо­ди­мо по­ру­шень за­ко­ну, але ба­чи­мо не­ра­ціо­наль­ність, не­ефе­ктив­ність рі­шень мі­сце­вої вла­ди, то обов’яз­ко­во пу­блі­ку­є­мо під­сум­ки ау­ди­ту, щоб лю­ди на мі­сцях ба­чи­ли, якої яко­сті вла­ду во­ни обра­ли, і кра­ще кон­тро­лю­ва­ли дії мі­сце­вих ке­рів­ни­ків. Ну а якщо ба­чи­мо зло­чин або зло­чин­ну не­дба­лість, звер­та­є­мо­ся в про­ку­ра­ту­ру. На­при­клад, два ти­жні то­му ми на­пра­ви­ли в про­ку­ра­ту­ру за­яву про­ти пре­зи­ден­та одно­го з ве­ли­ких поль­ських міст, то­му що йо­го без­ді­яль­ність від­но­сно стя­гне­н­ня по­да­тко­вих бор­гів при­зве­ла до то­го, що стро­ки стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті за­кін­чи­ли­ся. Зви­чай­но, про­ви­на за це ле­жить на чи­нов­ни­ках ран­гом ниж­че, але від­по­від­аль­ність по­ніс пре­зи­дент мі­ста, то­му що він же є го­ло­вою по­да­тко­вої слу­жби мі­ста.

З ві­тря­ка­ми бу­ла ду­же ці­ка­ва істо­рія. У якийсь мо­мент во­ни роз­по­ча­ли ду­же ши­ро­ко роз­по­всю­джу­ва­ти­ся в Поль­щі, а лю­ди по­ча­ли скар­жи­ти­ся, що не­має жо­дних пра­вил їхньо­го вста­нов­ле­н­ня. Це був кон­троль на мі­сце­во­му рів­ні, у гмі­нах. І пе­ре­д­усім ми пе­ре­ві­ри­ли мі­сця вста­нов­ле­н­ня ві­тря­ків, ви­явив­ши, що ду­же ча­сто, пі­до­зрі­ло ча­сто, їх уста­нов­лю­ва­ли на зе­мель­них ді­лян­ках пред­став­ни­ків мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. А це ве­ли­кі гро­ші. За роз­мі­ще­н­ня на ді­лян­ці ві­тря­ка ха­зя­їн зем­лі одер­жує 30–40 тис. єв­ро на рік. І див­ним чи­ном ви­хо­ди­ло, що в ко­жній гмі­ні ві­тер най­кра­ще ві­яв на зе­мель­ній ді­лян­ці вій­та, не іна­кше. Пі­сля на­шо­го кон­тро­лю за­кон бу­ло змі­не­но, з’яви­ли­ся чі­ткі пра­ви­ла роз­мі­ще­н­ня ві­тря­ків. — Чо­го біль­ше в ре­зуль­та­тах НІК — за­ко­но­дав­чих по­пра­вок чи справ, пе­ре­да­них у про­ку­ра­ту­ру? — Най­го­лов­ні­ше, роз­слі­ду­ва­н­ня НІК, зав­дя­ки їхній пу­блі­чно­сті, ду­же ча­сто за­по­ча­тко­ву­ють гро­мад­ські дис­ку­сії на те­ми, про які ра­ні­ше ні­хто не за­ми­слю­вав­ся. На­при­клад, пі­сля ау­ди­ту вста­нов­ле­н­ня ві­тря­ків лю­ди по­ча­ли пе­ре­йма­ти­ся за­пи­та­н­ня­ми, а як впли­ває по­стій­ний шум від них на здо­ров’я? А чи не на­шко­дить окре­мим чу­тли­вим лю­дям тінь від ло­па­ті, яка з пе­рі­о­ди­чні­стю в п’ять хви­лин про­бі­гає дво­ром? — По су­ті, ви зна­хо­ди­те ура­зли­ві мі­сця

дер­жа­ви та роз­по­від­а­є­те про них. — Са­ме так. У Поль­щі не бу­ло пра­вил уста­нов­ле­н­ня ві­тря­ків, то­му що не бу­ло ві­тря­ків, але по­тім ві­тря­ки з’яви­ли­ся, а пра­ви­ла їхньо­го вста­нов­ле­н­ня на­пи­са­ти за­бу­ли. Ми вже кіль­ка ау­ди­тів при­свя­ти­ли пе­ре­вір­ці ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки та з’ясу­ва­ли, що дер­жав­ні ба­зи ін­фор­ма­ції не за­хи­ще­но на­ле­жним чи­ном, су­ча­сним ви­кли­кам во­ни не мо­жуть про­ти­сто­я­ти. По­над те, ми ви­яви­ли слі­ди зов­ні­шньо­го втру­ча­н­ня в те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ні си­сте­ми Поль­щі. Ми під­ня­ли су­спіль­ну дис­ку­сію про те, що в су­ча­сно­му сві­ті без­пе­ка ін­фор­ма­цій­них си­стем ду­же ва­жли­ва, а дер­жа­ва не при­ді­ляє цьо­му пи­тан­ню на­ле­жної ува­ги. Ду­же ча­сто са­ме ау­ди­ти НІК є си­гна­лом то­го, що в якійсь сфе­рі з’яв­ля­ю­ться про­бле­ми, і во­ни по­си­лю­ва­ти­му­ться в май­бу­тньо­му. Ро­бо­та в НІК дає мо­жли­вість ба­чи­ти пов­ну кар­ти­ну фун­кціо­ну­ва­н­ня дер­жа­ви, з усі­ма успі­ха­ми та про­бле­ма­ми. На на­ших спів­ро­бі­тни­ків бу­кваль­но по­лю­ють ка­дро­ви­ки ін­ших дер­жві­домств і держ­під­при­ємств. — Фа­хів­ці ча­сто йдуть із НІК? — Не на­зав­жди. Ча­сто йдуть на якийсь час, бе­руть не­опла­чу­ва­ну від­пус­тку, щоб по­пра­цю­ва­ти в ін­ших сфе­рах, але по­тім зав­жди по­вер­та­ю­ться. І ми ві­та­є­мо та­кий під­хід, то­му що по­вер­та­ю­ться во­ни до нас із но­ви­ми зна­н­ня­ми та дум­ка­ми. Ни­ні у нас 60 спів­ро­бі­тни­ків у та­ких від­пус­тках. Пі­шли по­пра­цю­ва­ти мі­ні­стра­ми, їхні­ми за­сту­пни­ка­ми, го­ло­ва­ми де­пар­та­мен­тів у Держ­ка­зна­чей­стві та ін­ши­ми ви­дни­ми чи­нов­ни­ка­ми. Ми — своє­рі­дний ка­дро­вий ре­зерв для Поль­щі. Ду­же ква­лі­фі­ко­ва­ний ре­зерв. — Не тіль­ки для Поль­щі. НІК про­во­дить тре­нін­ги для ана­ло­гі­чних ві­домств ін­ших кра­їн. — Так, це ча­сти­на на­шої ро­бо­ти. Ми ді­ли­мо­ся до­сві­дом, у нас є на­вчаль­ні кур­си, так зва­ні тві­нін­ги для кра­їн, які ще не є чле­на­ми ЄС, але по­тен­цій­но хо­ті­ли б у ньо­го всту­пи­ти. Рі­ше­н­ня про тві­нінг при­ймає спе­ці­аль­на єв­ро­пей­ська ко­мі­сія, ми не єди­на кра­ї­на, яка їх про­во­дить, але ми їх ро­би­мо біль­ше за всіх. Ми вже про­во­ди­ли тві­нін­ги для Гру­зії, Ал­ба­нії, Азер­бай­джа­ну, Ко­со­во. — Однак не для Укра­ї­ни. — Укра­ї­на хо­ті­ла б, але є одна про­бле­ма. Про­ха­н­ня про про­ве­де­н­ня тві­нін­гу має під­пи­са­ти шеф укра­їн­сько­го ор­га­ну кон­тро­лю, тоб­то ва­шої Ра­хун­ко­вої па­ла­ти. Але у вас ні­як не зна­йдуть ча­су, щоб при­зна­чи­ти но­во­го ке­рів­ни­ка, а пов­но­ва­же­н­ня чин­но­го дав­но за­кін­чи­ли­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.