«Прин­це­бор­ство»

У ко­ро­лів­ській сім’ї Са­у­дів­ської Ара­вії роз­по­чав­ся но­вий ра­унд бо­роть­би за вла­ду

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

У Са­у­дів­ській Ара­вії за­а­ре­шту­ва­ли 11 прин­ців, чо­ти­рьох мі­ні­стрів і ко­ли­шніх чи­нов­ни­ків. За­три­ма­них обви­ну­ва­чу­ють у зло­вжи­ван­ні вла­дою, від­ми­ван­ні гро­шей, роз­тра­ті й ха­бар­ни­цтві.

Ці аре­шти сан­кціо­ну­вав Ви­щий ко­мі­тет бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Йо­го ще ра­ні­ше ство­рив ко­роль Сал­ман ібн Абдул-азіз Аль Са­уд, а очо­лив принц-на­сту­пник Му­хам­мед бін Сал­ман Аль Са­уд.

Про­те ця «бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю» є на­слід­ком за­пе­клої бо­роть­би за вла­ду все­ре­ди­ні ко­ро­лів­ської сім’ї, що зда­тна по­си­ли­ти де­ста­бі­лі­за­цію Близь­ко­схі­дно­го ре­гіо­ну і при­зве­сти до під­ви­ще­н­ня ці­ни на на­фту.

Принц-на­сту­пник Му­хам­мед бін Сал­ман, яко­му 32 ро­ки, го­ту­є­ться пе­ре­йня­ти роль лі­де­ра дер­жа­ви пі­сля то­го, як 81-рі­чний ко­роль Сал­ман ібн Абдул-азіз зре­че­ться пре­сто­лу на­при­кін­ці цьо­го або на по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку. Мо­ло­дий і ам­бі­тний Му­хам­мед бін Сал­ман, перш ніж по­сі­сти трон, ро­бить рі­шу­чу спро­бу кон­со­лі­ду­ва­ти вла­ду в сво­їй сім’ї і се­ред її со­ю­зни­ків.

Ли­сто­па­до­ва за­чис­тка в Ер-рі­я­ді дає мо­жли­вість ото­чен­ню ста­ро­го ко­ро­ля за­зда­ле­гідь при­бра­ти всі пе­ре­шко­ди на шля­ху но­во­го лі­де­ра і за­по­біг­ти мо­жли­во­му спро­ти­ву но­во­му по­лі­ти­чно­му кур­су від­хо­ду від одно­зна­чної опо­ри на США.

Цю пре­вен­тив­ну за­чис­тку ве­ли­кою мі­рою спро­во­ку­вав опір усе­ре­ди­ні й по­за ме­жа­ми ко­ро­лів­ської сім’ї. Мо­ва про те, що май­бу­тнє ко­ро­ну­ва­н­ня Му­хам­ме­да бін Сал­ма­на не ма­ло одно­стай­ної під­трим­ки го­лов­них прин­ців при за­твер­джен­ні йо­го кан­ди­да­ту­ри. А по­мно­же­не на не­за­до­во­ле­ні ам­бі­ції ча­сти­ни ін­ших чле­нів ко­ро­лів­ської ро­ди­ни й чи­нов­ни­ків, це ціл­ком мо­гло по­слу­жи­ти ´рун­том для під­го­тов­ки змо­ви.

То­му для ко­ро­ля і йо­го на­сту­пни­ка бу­ло на­ба­га­то про­сті­ше, ді­ю­чи на ви­пе­ре­дже­н­ня, зви­ну­ва­ти­ти ча­сти­ну сво­єї сім’ї в ко­ру­пції, ніж у за­ма­ху на за­хо­пле­н­ня дер­жав­ної вла­ди.

Цен­тра­лі­за­ція вла­ди в ру­ках Му­хам­ме­да бін Сал­ма­на від­бу­ва­ла­ся в остан­ні два ро­ки. Він узяв під свій кон­троль май­же всі основ­ні га­лу­зі еко­но­мі­ки, обо­ро­ну, вну­трі­шню без­пе­ку, со­ці­аль­ні ре­фор­ми, зов­ні­шню по­лі­ти­ку і пе­ре­тво­рив­ся на най­впли­во­ві­шу осо­бу в уря­ді. Та­кож прин­цна­сту­пник став за­сту­пни­ком прем’єр­мі­ні­стра (а прем’єр-мі­ні­стром є ко­роль) і мі­ні­стром обо­ро­ни.

Але, на від­мі­ну від ча­сти­ни ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, в якої кон­цен­тра­ція та­ких по­ту­жних впли­вів у ру­ках одно­го мо­ло­до­го прин­ца ви­кли­ка­ла не­вдо­во­ле­н­ня, ба­га­то мо­ло­дих при­хиль­ни­ків Му­хам­ме­да бін Сал­ма­на під­три­му­ють йо­го ам­бі­тний план мо­дер­ні­за­ції їхньої уль­тра­кон­се­рва­тив­ної дер­жа­ви та змен­ше­н­ня її істо­ри­чної за­ле­жно­сті від на­фти.

Йо­го план «Ба­че­н­ня Ко­ро­лів­ства Са­у­дів­ська Ара­вія 2030», про який бу­ло ого­ло­ше­но ще 25 кві­тня 2016 р., скла­да­є­ться з 80 про­е­ктів, і ко­жен з них по­тре­бу­ва­ти­ме вкла­день від 3,7 до 20 млн дол. Це і змен­ше­н­ня за­ле­жно­сті Са­у­дів­ської Ара­вії від на­фти, і ди­вер­си­фі­ка­ція її еко­но­мі­ки, і роз­ви­ток се­кто­рів дер­жав­ної слу­жби, та­ких як охо­ро­на здо­ров’я, осві­та, ін­фра­стру­кту­ра, від­по­чи­нок і ту­ризм то­що.

Са­у­дів­ські ре­фор­ма­то­ри на­го­ло­шу­ють, що за­пу­ще­ний про­цес роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пції ві­щує «но­ву еру» про­зо­ро­сті, підзві­тно­сті та ре­форм, які по­трі­бні для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Про­те різ­кі змі­ни в се­ре­до­ви­щі прин­ців і ви­щих еше­ло­нах вла­ди, ці ра­пто­ві аре­шти мо­жуть на­ля­ка­ти ін­ве­сто­рів, ба­га­то з яких упро­довж де­ся­ти­літь бу­ли клю­чо­ви­ми грав­ця­ми в са­у­дів­ській бі­знес-спіль­но­ті.

Так, арешт ві­до­мо­го мі­льяр­де­ра­ін­ве­сто­ра прин­ца Аль-ва­лі­да бін Та­ла­ла екс­пер­ти по­рів­ню­ють з тим, як­би в США за­а­ре­шту­ва­ли Біл­ла Гей­тса. Адже 62-рі­чний онук за­снов­ни­ка Са­у­дів­ської Ара­вії Абде­ля­а­зі­за ібн Са­у­да має ре­пу­та­цію най­більш впли­во­во­го бі­зне­сме­на сво­єї дер­жа­ви.

Аль-ва­лі­ду бін Та­ла­лу вда­ло­ся ста­ти, бу­ду­чи пе­ре­сі­чним чле­ном ко­ро­лів­ської ро­ди­ни, одним з най­ба­га­тших лю­дей у сві­ті й ав­то­ри­те­тним ін­ве­сто­ром, ста­тки яко­го оці­ню­ю­ться при­бли­зно в 18 млрд дол. В остан­ні ро­ки він це­мен­ту­вав свою ре­пу­та­цію ве­ли­ки­ми ін­ве­сти­ці­я­ми в та­кі ком­па­нії, як Twitter і Citigroup.

Ра­пто­вий арешт цьо­го по­ва­жно­го ін­ве­сто­ра ра­зом із де­ся­тка­ми ви­щих по­са­до­вих осіб і бі­зне­сме­нів має ще один на­слі­док — ці по­дії не­га­тив­но по­зна­чи­ли­ся без­по­се­ре­дньо на ком­па­нії прин­ца Kingdom Holdings, яка роз­та­шо­ва­на в Ер-рі­я­ді і де в ньо­го 95-від­со­тко­ва час­тка. Акції ком­па­нії впа­ли на 8%.

Са­у­дів­ська ан­ти­ко­ру­пцій­на чис­тка по­ро­джує не­впев­не­ність в ін­ве­сто­рів. ¯ї «удар­на ви­бу­хо­ва хви­ля» зму­сить ді­ло­ві ко­ла і ке­рів­ний склад бі­зне­су Са­у­дів­ської Ара­вії, які під­три­му­ва­ли ре­фор­му, за­ду­ма­ти­ся: а чи не бу­дуть во­ни на­сту­пни­ми в цьо­му спи­ску?

Пі­сля аре­штів чле­нів ко­ро­лів­ської сім’ї, ці­на на­фти різ­ко під­ско­чи­ла до 64 дол. за ба­рель. І вже є стра­хи, що це мо­же спро­во­ку­ва­ти різ­кий від­тік ка­пі­та­лів з Са­у­дів­ської Ара­вії. Річ у то­му, що «по­лі­ти­чне цу­на­мі» в Ер-рі­я­ді ста­ло­ся са­ме в той час, ко­ли еко­но­мі­чний спад у кра­ї­ні й ре­гіо­наль­на гео­по­лі­ти­чна не­ста­біль­ність при­ско­ри­ли тем­пи від­то­ку фі­нан­сів з ко­ро­лів­ства.

Зві­сно, мо­жна спро­бу­ва­ти змен­ши­ти по­тен­ці­ал не­пе­ре­дба­чу­ва­них не­га­тив­них на­слід­ків, які мо­же ма­ти арешт прин­ца Аль-ва­лі­да бін Та­ла­ла, зви­ну­ва­тив­ши йо­го у фі­нан­со­вих зло­вжи­ва­н­нях. І по­ясни­ти це тим, що Ви­щий ко­мі­тет бо­роть­би з ко­ру­пці­єю сво­ї­ми без­ком­про­мі­сни­ми ді­я­ми ство­рює єди­не ігро­ве по­ле для всіх по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів. Про­те це мо­же ма­ти ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жні на­слід­ки.

Про­тя­гом ба­га­тьох де­ся­ти­літь ко­ру­пція про­цві­та­ла в са­у­дів­ській еко­но­мі­ці. А «ви­на­го­ро­ди» за отри­ма­н­ня дер­жав­них кон­тра­ктів, що їх су­про­во­джу­ва­ли впли­во­ві дер­жав­ні чи­нов­ни­ки, та бю­ро­кра­ти­чне уду­ше­н­ня кон­ку­рен­тів за­для отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої ви­го­ди сво­їх пі­до­пі­чних, ста­ли ледь не нор­мою. І якщо цьо­го не ви­пра­ви­ти, то ре­фор­му­ва­н­ня Са­у­дів­ської Ара­вії мо­же ви­яви­ти­ся чер­го­вою «пе­ре­строй­кою».

Однак для то­го щоб змі­ни­ти цю по­ро­чну си­сте­му, за якої вплив і зв’яз­ки ви­зна­ча­ти­муть успі­шність ком­па­нії чи фір­ми, по­трі­бно за­про­ва­ди­ти єди­ні пра­ви­ла для всіх. Про­зо­рі і зро­зумі­лі, щоб їх ре­а­лі­за­цію мо­жна бу­ло лег­ко про­кон­тро­лю­ва­ти.

На від­мі­ну від за­чис­тки прин­ців, які справ­ді ма­ли мо­жли­вість ма­ні­пу­лю­ва­ти отри­ма­н­ням бі­зне­со­вих угод і «то­пи­ти» про­е­кти, в ре­а­лі­за­ції яких не ба­чи­ли для се­бе ко­мер­цій­ної ви­го­ди, тут, схо­же, де­що ін­ше. А са­ме — кла­си­чне за­хо­пле­н­ня вла­ди й арешт сво­їх су­пер­ни­ків та по­тен­цій­них кон­ку­рен­тів під га­слом не­при­ми­рен­ної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю.

Хо­ча не мо­жна ви­клю­ча­ти й ін­шо­го ва­рі­ан­та роз­ви­тку по­дій. На­при­клад, крон­принц Му­хам­мед бін Сал­ман та­ким чи­ном ви­рі­шив про­сто ней­тра­лі­зу­ва­ти на три­ва­лий час тих, хто по­тен­цій­но міг би чи­ни­ти по­ту­жний спро­тив йо­го ре­фор­мам. Адже ма­ло ві­ри­ться, що 11 прин­ців си­ді­ти­муть у зви­чай­ній в’язни­ці се­ред зло­чин­ців.

То­му мо­жна при­пу­сти­ти, що йо­му по­трі­бні не са­мі прин­ци, а ні­ве­лю­ва­н­ня їхньо­го по­лі­ти­чно­го впли­ву і їхні ка­пі­та­ли. Які, мо­жли­во, бу­дуть ви­лу­че­ні для фі­нан­су­ва­н­ня успі­шних ре­форм, а се­ред них не ли­ше змі­на еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки, а й без­пре­це­ден­тні в істо­рії Са­у­дів­ської Ара­вії куль­тур­ні ре­фор­ми.

Ам­бі­цій­ний план Му­хам­ме­да бін Сал­ма­на «Ба­че­н­ня Ко­ро­лів­ства Са­у­дів­ська Ара­вія 2030», ме­та яко­го про­тя­гом на­сту­пних 12 ро­ків ре­во­лю­ціо­ні­зу­ва­ти біль­шість аспе­ктів жи­т­тя са­у­дів­ців, по­тре­бує під­трим­ки су­спіль­ства та ней­тра­лі­за­ції тих, хто мо­же йо­му за­ва­ди­ти. То­му на час еко­но­мі­чної і куль­тур­ної транс­фор­ма­ції са­у­дів­сько­го су­спіль­ства принц мо­же по­мі­сти­ти сво­їх са­нов­них ро­ди­чів під до­ма­шній арешт, а тим, хто га­ран­ту­ва­ти­ме йо­му, що не бу­де бо­ро­ти­ся про­ти йо­го прав­лі­н­ня й ре­форм, мо­жли­во, зго­дом до­зво­лить ви­їха­ти за кор­дон.

І хай там як, але у прин­ца-на­сту­пни­ка Му­хам­ме­да бін Сал­ма­на, пі­сля то­го як він ста­не ко­ро­лем Са­у­дів­ської Ара­вії, є шан­си ви­зна­чи­ти роз­ви­ток сво­єї кра­ї­ни на на­сту­пні 50 ро­ків. Ре­фор­му­ю­чи її під своє ба­че­н­ня і гео­по­лі­ти­чні ви­кли­ки, що по­ста­ють ни­ні пе­ред Ер-рі­я­дом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.