Онов­ле­н­ня ме­то­до­ло­гії як умо­ва від­ро­дже­н­ня еко­но­мі­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - С.франк Гри­го­рій ЗАДОРОЖНИЙ, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор, зав­ка­фе­дри між­на­ро­дної еко­но­мі­ки та сві­то­во­го го­спо­дар­ства Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В.ка­ра­зі­на

Шлях до по­ря­тун­ку ли­ше у пе­ре­гля­ді па­ну­ю­чих ідей. По­ча­ток ХХІ сто­лі­т­тя озна­ме­ну­вав­ся подаль­шим за­го­стре­н­ням по­лі­си­стем­ної гло­баль­ної кри­зи, з ла­бі­рин­ту якої по­ки що не­має чі­тко ви­зна­че­них шля­хів ви­хо­ду.

Тра­ди­цій­на ме­ха­ні­ко-ма­те­рі­а­лі­сти­чна на­у­ка не мо­же осми­сли­ти го­лов­ну її при­чи­ну, суть і ме­ха­нізм по­до­ла­н­ня, то­му що не до­слі­джує сві­до­мо­сті, вну­трі­шньо­го ду­хов­но­го сві­ту лю­ди­ни, яка є го­лов­ним суб’єктом го­спо­дар­ських транс­фор­ма­цій. Су­ча­сна еко­но­мі­чна на­у­ка про­дов­жує ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тра­ди­цій­ну ме­то­до­ло­гію ін­ди­ві­ду­а­лі­зму, в якій го­лов­ни­ми по­сту­ла­та­ми за­ли­ша­ю­ться еко­но­мі­чний ін­ди­від, біо­со­ці­аль­на при­ро­да лю­ди­ни та жорс­тка кон­ку­рен­ція як про­ду­ктив­ний ме­ха­нізм еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку. Для но­во­го по­гля­ду на сми­сли су­ча­сно­го на­ціо­наль­но­го і сві­то­во­го го­спо­дар­ства, по­шу­ку шля­хів по­до­ла­н­ня гло­баль­ної кри­зи по­трі­бно кар­ди­наль­но оно­ви­ти ме­то­до­ло­гі­чні за­са­ди со­ці­аль­ної, гу­ма­ні­тар­ної на­у­ки, на­сам­пе­ред су­ча­сної еко­но­мі­чної на­у­ки.

Ще у 2012 р. ке­рів­ни­ки Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки та про­гно­зу­ва­н­ня НАН Укра­ї­ни за­яви­ли: «Мейн­стрім, еко­но­мікс, мі­кро­еко­но­мі­ка, ма­кро­еко­но­мі­ка, між­на­ро­дна еко­но­мі­ка та ін­ші скла­до­ві еко­но­мі­чної те­о­рії та­кої ме­то­до­ло­гі­чної орі­єн­та­ції не­спро­мо­жні да­ти від­по­віді на істо­ри­чні ви­кли­ки. ¯х ка­те­го­рій­ний склад, ін­стру­мен­та­рій, рі­зно­ма­ні­тні мо­де­лі, про­гно­зи то­що при­сто­со­ва­ні до ана­лі­зу в основ­но­му зба­лан­со­ва­ної еко­но­мі­ки, до ви­рі­ше­н­ня про­блем фун­кціо­ну­ва­н­ня го­спо­дар­ства, а ре­аль­на еко­но­мі­ка пе­ре­бу­ває у ста­ні сут­тє­вих пе­ре­тво­рень, що змі­ню­ють не тіль­ки фор­ми, а й зміст еко­но­мі­чних про­це­сів. Са­ме то­му на­у­ко­ві до­ся­гне­н­ня ря­ду но­бе­лів­ських ла­у­ре­а­тів, як за­раз ви­яви­ло­ся, до­бре ви­рі­шу­ва­ли ли­ше ло­каль­ні пи­та­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня еко­но­мі­ки, а пер­спе­ктив­но ство­рю­ва­ли під´рун­тя для по­гли­бле­н­ня еко­но­мі­чних дис­про­пор­цій і по­си­ле­н­ня еко­но­мі­чних ри­зи­ків» (Ге­єць В.М., Гри­цен­ко А.А. По­лі­т­еко­но­мі­чні й ін­сти­ту­цій­ні за­са­ди спра­ве­дли­во­сті та уста­ле­но­сті со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку).

Про­те кар­ди­наль­ної змі­ни ві­тчи­зня­них ме­то­до­ло­гі­чних еко­но­мі­чних по­гля­дів не від­бу­ло­ся й до­сі. А пе­ре­бу­ва­ю­чи у по­лі тра­ди­цій­но­го нео­кла­си­чно­го ме­то­до­ло­гі­чно­го ми­сле­н­ня, го­ді й го­во­ри­ти про спро­мо­жність еко­но­мі­чної на­у­ки роз­ро­бля­ти про­ду­ктив­ні пра­кти­чні ре­ко­мен­да­ції від­ро­дже­н­ня на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки.

Вче­ни­ми Хар­ків­ської Ка­ра­зін­ської ме­то­до­ло­гі­чної шко­ли роз­ро­бле­но та об´рун­то­ва­но но­ві те­о­ре­ти­ко-ме­то­до­ло­гі­чні по­ло­же­н­ня в кон­текс­ті роз­гор­та­н­ня за­галь­ної ме­га­ме­то­до­ло­гії фі­ло­со­фії го­спо­дар­ства, яка пі­ді­ймає на но­ву ви­со­ту ро­зу­мі­н­ня еко­но­мі­ки не як по­за­цін­ні­сно­го і по­за­лю­дя­но­го сві­ту гро­шо­вих від­но­син і при­бу­тку, а як ці­лі­сної сфе­ри жи­т­тя лю­ди­ни-осо­би­сто­сті.

По­гли­бле­н­ня знань про со­ці­аль­ність як ней­траль­ну вза­є­мо­дію ін­ди­ві­дів ви­окрем­лює та об´рун­то­вує гли­бин­ний рі­вень со­ці­аль­но­сті — рі­вень цін­но­стей, які об­умов­лю­ють мо­ти­ви, ін­те­ре­си лю­ди­ни, за­да­ють ці­лі її жит­тє­ді­яль­но­сті. Ду­хов­но-мо­раль­ні цін­но­сті та мо­ти­ви ма­ють ви­зна­ча­ти ко­ри­дор «бла­го­но­сних» рі­шень і вчин­ків лю­ди­ни. То­му вкрай не­об­хі­дно пе­ре­хо­ди­ти від ці­льо­вої ра­ціо­наль­но­сті до цін­ні­сної та впро­ва­джу­ва­ти но­ву шо­сту ста­дію між­на­ро­дної кон­ку­рен­ції — цін­ні­сну кон­ку­рен­то­спро­мо­жність.

Об´рун­то­ва­ною є не­об­хі­дність від­хо­ду від тра­ди­цій­но­го ро­зу­мі­н­ня лю­ди­ни як біо­со­ці­аль­ної істо­ти та пе­ре­хо­ду до ро­зу­мі­н­ня єди­ної три­і­по­ста­сної ду­хов­но-біо-со­ці­аль­ної при­ро­ди лю­ди­ни, де са­ме ду­хов­на іпо­стась є ви­зна­чаль­ною у про­це­сі люд­сько­го жи­т­тя.

Ми роз­ро­би­ли осно­ви вче­н­ня про уном лю­ди­ни, у яко­му за­кла­де­но лю­дя­ність як осо­бли­ву спе­ци­фі­ку ро­ду люд­сько­го се­ред усьо­го жи­во­го на осно­ві роз­гор­та­н­ня ар­хе­ти­пу «сво­бо­да—від­по­від­аль­ність». Уном лю­дя­но­сті вклю­чає в се­бе ге­ном (біо­ло­гі­чне) і ме­мон (куль­тур­не) та роз­гор­та­є­ться у жит­тє­ді­яль­но­сті лю­ди­ни про­тя­гом усьо­го жи­т­тя. Для лю­ди­ни ма­ють зна­че­н­ня ли­ше ті уяв­ле­н­ня, рі­ше­н­ня та дії, які ви­пли­ва­ють із гли­бин­них цін­но­стей лю­дя­но­сті у са­мо- і сві­то­пі­знан­ні та роз­гор­та­ю­ться у го­спо­дар­ських транс­фор­ма­ці­ях, де лю­ди­на на осно­ві сво­єї сво­бо­ди та від­по­від­аль­но­сті фор­мує від­но­си­ни з ін­ши­ми лю­дьми та при­ро­дою.

На наш по­гляд, слід чі­тко роз­рі­зня­ти по­ня­т­тя «ін­ди­від» і «осо­би­стість», що до­по­ма­гає кри­ти­чно пе­ре­о­сми­сли­ти ме­то­до­ло­гію ін­ди­ві­ду­а­лі­зму, яка за­раз па­нує у нео­лі­бе­раль­но­му на­у­ко­во­му ди­скур­сі та спри­яє одно­мір­но­му сві­то­гля­ду без ро­зу­мі­н­ня ці­лі­сно­сті як са­мої лю­ди­ни, так і ре­аль­но­сті, в якій во­на існує. На­ми кри­ти­чно пе­ре­о­сми­сле­но су­ча­сні кон­це­пції ста­ло­го роз­ви­тку і но­о­сфе­ри, що ма­ють су­то те­хно­кра­ти­чний ха­ра­ктер. У них лю­ди­на не роз­гля­да­є­ться як ме­та, дже­ре­ло і ядро лю­ди­но­мір­них ком­пле­ксів. Пер­шо­чер­го­ва роль від­во­ди­ться те­хні­ці, ма­ши­ні, те­хно­ло­гії. Нбік-кон­вер­ген­ція (шо­стий те­хно­ло­гі­чний уклад) ство­рює ре­аль­ні умо­ви для за­мі­ни лю­ди­ни кі­бор­гом. Сьо­мий те­хно­ло­гі­чний уклад по­ви­нен роз­гля­да­ти­ся як сфе­ра сві­до­мо-ду­хов­ної го­спо­дар­ської твор­чо­сті лю­ди­ни, ви­зна­ча­ти ме­жі, ко­ри­дор і ме­ха­ні­зми ре­а­лі­за­ції го­спо­дар­ства че­рез від­ро­дже­н­ня ду­хов­но-мо­раль­них цін­но­стей твор­чої осо­би­сто­сті.

Уже об´рун­то­ва­но, що вступ до фор­ма­ту че­твер­тої на­у­ко­вої ре­во­лю­ції та ста­нов­ле­н­ня но­вої по­стнео­кла­си­чної на­у­ки ви­зна­ча­ють ве­ктор пі­зна­н­ня ці­лі­сно­сті су­ча­сної ре­аль­но­сті че­рез гло­ба­лі­сти­ку як ін­те­граль­ну на­у­ку про сві­то­ве го­спо­дар­ство. Во­на має ка­на­лі­зу­ва­ти перш за все цін­ні­сні сми­сли у по­шу­ку шля­хів по­до­ла­н­ня су­ча­сної по­лі­си­стем­ної гло­баль­ної кри­зи, де від­бу­ва­є­ться сі­тьо­ве па­ну­ва­н­ня най­но­ві­шої гло­баль­ної фі­нан­со­во-ін­те­ле­кту­аль­ної вла­ди. Основ­ним фор­ма­том гло­ба­лі­сти­ки є осми­сле­н­ня го­лов­но­го про­ти­річ­чя су­ча­сно­сті між ни­ні па­ну­ю­чою фі­нан­со­во-ін­те­ле­кту­аль­ною вла­дою і ду­хов­ною вла­дою.

Ці но­ві на­у­ко­во-те­о­ре­ти­чні по­ло­же­н­ня да­ють мо­жли­вість не ли­ше кар­ди­наль­но оно­ви­ти су­ча­сну ме­то­до­ло­гію со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних, го­спо­дар­ських до­слі­джень, але й по-но­во­му більш гли­бо­ко і все­бі­чно пе­ре­о­сми­сли­ти кри­зо­ву дій­сність і роз­ро­бля­ти сут­тє­ві пра­кти­чні ре­ко­мен­да­ції що­до від­ро­дже­н­ня укра­їн­ської на­ції та пе­ре­тво­ре­н­ня укра­їн­сько­го на­ро­ду на суб’єкта пос­ткри­зо­вих транс­фор­ма­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.