Ко­ли «хво­рі» зва­жать на «лі­ка­рів»?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ігор ВИННИЧЕНКО, до­цент ка­фе­дри кра­ї­но­знав­ства та ту­ри­зму КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка

Сен­тен­ції та дії при­че­тних до ту­рист­сько-ре­кре­а­цій­ної ца­ри­ни уря­дни­ків і гро­мад­ських ді­я­чів рі­зно­го рів­ня на­ві­ю­ють дум­ку, що во­ни сві­до­мо ігно­ру­ють ві­до­мий афо­ризм со­ро­ко­во­го пре­зи­ден­та най­ба­га­тшої кра­ї­ни сві­ту («Ми фі­нан­су­є­мо на­у­ку не то­му, що ба­га­ті. Ми ба­га­ті то­му, що фі­нан­су­є­мо на­у­ку»). Хто від цьо­го ви­грає і ви­грає — пи­та­н­ня ри­то­ри­чні… «У ме­не є мрія» У сер­пні пер­шо­кур­сни­кам-ту­ри­змо­ло­гам сто­ли­чно­го Шев­чен­ко­во­го уні­вер­си­те­ту про дві свої мрії (як на ме­не, ціл­ком слу­шні) роз­по­вів за­сту­пник ди­ре­кто­ра Шев­чен­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка (ШНЦ) Ігор Лі­хо­вий. Пер­ша — аби від­ві­ду­ва­чі ві­до­мої всьо­му сві­то­во­му укра­їн­ству ін­сти­ту­ції ма­ли мо­жли­вість «ску­шту­ва­ти справ­жньо­го бор­щу, по­ла­су­ва­ти до­ма­шньою ков­ба­сою, ва­ре­ни­ка­ми» etc. (як при­клад бу­ло на­зва­но Лувр, який «що­ро­ку про­дає 3,5 млн обі­дів»). Дру­га мрія — щоб ті ж та­ки го­сті цьо­го свя­то­го мі­сця мо­гли при­дба­ти «справ­жні укра­їн­ські су­ве­ні­ри». Про те ж, що са­ме сто­їть на за­ва­ді їхній ре­а­лі­за­ції, ко­ли­шній мі­ністр куль­ту­ри та ту­ри­зму, по­сол Укра­ї­ни в Бі­ло­ру­сі, зго­дом пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра куль­ту­ри так і не обмо­вив­ся (по­при мої та сту­ден­тів за­пи­та­н­ня).

При­на­гі­дно: ке­рів­ни­цтво ШНЦ не від­ре­а­гу­ва­ло й на за­про­по­но­ва­ні сту­ден­та­ми про­е­кти ін­но­ва­цій для за­по­від­ни­ка.

Дер­жав­на Стра­те­гія роз­ви­тку ту­ри­зму та ку­рор­тів на пе­рі­од до 2026 р., схва­ле­на від­по­від­ним роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну 16 бе­ре­зня ц.р., та­кож не мо­же не ті­ши­ти. Зокре­ма, кон­троль­ни­ми по­ка­зни­ка­ми роз­ви­тку ці­єї ца­ри­ни. Так, кіль­кість іно­зем­них ту­ри­стів, які в’їжджа­ють в Укра­ї­ну, має збіль­ши­ти­ся (за ви­хі­дні взя­то по­ка­зни­ки 2015-го) у 2019 р. у 1,5 ра­зу, у 2022-му — удві­чі, у 2026-му — у 2,5 ра­зу. Кіль­кість суб’єктів ту­рист­ської ді­яль­но­сті та­кож має зро­сти у пів­то­ра, три та п’ять ра­зів від­по­від­но, а об­сяг над­хо­джень до мі­сце­вих бю­дже­тів від спла­ти ту­ри­сти­чно­го збо­ру — у два, п’ять і де­сять ра­зів. «Ре­а­лі­за­ція Стра­те­гії, — за­зна­че­но в цьо­му до­ку­мен­ті, — пе­ред­ба­чає до­ся­гне­н­ня та­ких по­ка­зни­ків: збіль­ше­н­ня ви­трат ту­ри­стів під час по­до­ро­жей в Укра­ї­ні до 80 млрд грн у 2026 р.; збіль­ше­н­ня об­ся­гу ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій у сфе­ру ту­ри­зму та ку­рор­тів до 6,6 млрд грн у 2026 р.».

Го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ту­рист­сько­го під­ко­мі­те­ту А.ро­ма­но­ва на сво­їй сто­рін­ці в Facebook 4 жов­тня за­ува­жи­ла: «Ту­ри­сти­чній Укра­ї­ні бу­ти! У цьо­му я що­ра­зу пе­ре­ко­ну­ю­ся на між­на­ро­дній ту­ри­сти­чній ви­став­ці UITM (від­бу­ва­ю­ться що­ро­ку в Ки­є­ві. — І.В.). Збіль­шу­є­ться як кіль­кість уча­сни­ків, так і роз­мі­ри й якість стен­дів. А це озна­чає (і ста­ти­сти­ка це під­твер­джує), що Укра­ї­на стає при­ва­бли­вою де­сти­на­ці­єю для ба­га­тьох кра­їн. А та­кож укра­їн­ські ре­гіо­ни та мі­ста що­ро­ку ста­ють більш успі­шни­ми у фор­му­ван­ні вла­сно­го тур­про­ду­кту!!!». Я не міг не за­пи­та­ти на­ро­дну обра­ни­цю про дже­ре­ло «ста­ти­сти­ки». Від­по­від­дю-по­ясне­н­ням во­на ме­не не по­ті­ши­ла. Про­те у при­та­ман­ній йо­му ма­не­рі (не­дар­ма ж «Та­бло­їд Во­ли­ні» на­звав йо­го «держ­слу­жбов­цем з ду­шею по­е­та та ку­лі­нар­ним по­ясом «май­стра з бу­тер­бро­дів») від­ре­а­гу­вав во­лин­ський обла­сний ту­рист­ський уря­дник І.мир­ка: «На­ві­що вам дже­ре­ло, ін­фор­ма­цію бе­ріть пря­мо з при­ва­тної пе­ре­пи­ски».

21 жов­тня в Оде­сі від­бу­ло­ся спіль­не за­сі­да­н­ня про­філь­них ко­мі­те­тів пар­ла­мен­тів Укра­ї­ни та Поль­щі з пи­тань ту­ри­зму, на яко­му одним із пи­тань, як за­зна­чи­ла А.ро­ма­но­ва на сво­їй сто­рін­ці в тій та­ки со­цме­ре­жі, бу­ла «дис­про­пор­ція в’їзних по­то­ків: з Укра­ї­ни до Поль­щі ви­їжджа­ють за рік більш як 10 млн осіб, а з Поль­щі до Укра­ї­ни — тро­хи біль­ше 1 млн». «Тоб­то, — ре­зю­мує ту­рист­ська уря­дни­ця, — тре­ба сти­му­лю­ва­ти в’їзний по­тік поль­ських ту­ри­стів (за­раз кра­ї­на — ли­ше на че­твер­то­му мі­сці по в’їзду)». На мої за­пи­та­н­ня (До ко­го звер­не­н­ня? Що зро­бле­но для мо­ти­ва­ції по­ля­ків? Якщо не зро­бле­но, чо­му? Ко­ли за­пра­цює ба­га­то­мов­ний (у то­му чи­слі й поль­ською) на­ціо­наль­ний ту­рист­ський сайт чи пор­тал?) від­по­відь та­кож у «по­ві­трі»...

На по­ча­тку ве­ре­сня фі­нан­со­вий ди­ре­ктор ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» (УЗ) А.ря­зан­цев за­зна­чив, що цьо­го ро­ку ком­па­нія мо­же отри­ма­ти по­над 11 млрд грн зби­тків від па­са­жир­ських пе­ре­ве­зень. За­про­по­ну­вав йо­му зга­да­ти про за­лі­зни­чний ту­ризм (ЗТ), який є по­пу­ляр­ним не ли­ше на За­хо­ді, а от­же, міг би по­лі­пши­ти спра­ви й ві­тчи­зня­них за­лі­зни­чни­ків (йо­му на­віть «па­пє­р­єд­ні­ки» при­ді­ли­ли ува­гу: бу­ло роз­ро­бле­но від­по­від­ну про­гра­му роз­ви­тку цьо­го ви­ду ту­ри­зму на 2011–2012 рр.). На про­по­зи­цію А.ря­зан­це­ва «обма­лю­ва­ти ба­че­н­ня» за­ува­жив, що спів­пра­ця УЗ і ві­тчи­зня­них ту­ри­змо­ло­гів (фор­ма­лі­зо­ва­на від­по­від­ни­ми уго­да­ми) ви­гі­дна обом сто­ро­нам: на­у­ков­ці отри­му­ють кон­кре­тні пра­кти­чні зав­да­н­ня (що­до ви­вче­н­ня за­ру­бі­жно­го до­сві­ду, ін­но­ва­цій в ЗТ, мас­шта­бів і гео­гра­фії по­пи­ту на по­слу­ги ЗТ та їхньо­го мо­ні­то­рин´у, за­ці­кав­ле­н­ня тур­фірм у спів­пра­ці з УЗ, під­го­тов­ці та пе­ре­кла­ді ба­га­тьма мо­ва­ми від­по­від­ної ін­фор­ма­ції для роз­мі­ще­н­ня її на офі­цій­них сай­тах і со­цме­ре­же­вих сто­рін­ках УЗ то­що), які вті­лю­ю­ться в про­по­но­ва­них за­лі­зни­чни­кам на­у­ко­во об´рун­то­ва­них про­е­ктах кон­це­пцій/стра­те­гій/про­грам роз­ви­тку цьо­го ви­ду ту­ри­зму. На від­по­відь че­каю від 22 ве­ре­сня…

Ви­кли­ка­ють по­див і дії гро­мад­ських акти­ві­стів і ке­рів­ни­ків тур­фірм у де­яких ре­гіо­нах, які за­для збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ту­ри­стів «до­мов­ля­ю­ться» зі сво­ї­ми су­сі­да­ми — під час во­я­жів до них — про «обмін» по­тен­цій­ни­ми по­до­ро­жу­ю­чи­ми. По­ка­зо­во, що ту­ри­змо­ло­гів до цих «де­ле­га­цій» не за­про­шу­ють.

Ли­ше пі­сля ви­сту­пу на ін­ве­сти­цій­но­му фо­ру­мі «Тав­рій­ські го­ри­зон­ти» екс-мі­ні­стра еко­но­мі­ки П.ше­ре­ме­ти (який окре­слив три ва­жли­ві аспе­кти роз­ви­тку будь-яко­го ку­рор­ту) Ска­дов­ська мі­ська ра­да за­де­кла­ру­ва­ла на­мір ство­ри­ти «но­ве ро­бо­че мі­сце спе­ці­а­лі­ста з роз­ви­тку ту­ри­зму». Чи обійме цю по­са­ду про­філь­ний фа­хі­вець, ще те за­пи­та­н­ня…

За­кар­па­т­тя та­кож ба­га­те на «мрій­ни­ків». Один із них — го­лов­ний лі­кар са­на­то­рію «Кві­тка по­ло­ни­ни» П.га­ни­нець. Який по­збу­ти­ся/змен­ши­ти вплив (?) кон­ку­рен­та (са­на­то­рію «Кри­шта­ле­ве дже­ре­ло») ви­рі­шив у спо­сіб, що сво­єю про­сто­тою при­со­ро­мив би й за­лі­зни­чну рей­ку: вста­но­вив пар­кан і при­ста­вив до ньо­го охо­рон­ця. Че­рез це не ли­ше від­по­чи­валь­ни­ки обох ре­кре­а­цій­них за­кла­дів, а й пра­ців­ни­ки «кон­ку­рен­та» му­сять до­ла­ти зай­вих кіль­ка со­тень ме­трів ав­то­тра­сою, рух транс­пор­ту якою по­віль­ним на­зва­ти язик не по­вер­та­є­ться. Й при­га­ду­ю­чи при цьо­му, зві­сно ж, усі ві­до­мі їм «лі­те­ра­тур­ні» ви­ра­зи.

За­зна­че­не ли­ше час­тко­во ха­ра­кте­ри­зує ві­тчи­зня­ну ту­рист­сько-ре­кре­а­цій­ну ца­ри­ну, яка за на­ле­жно­го став­ле­н­ня її «грав­ців» до на­у­ки (ту­ри­змо­ло­гії) мо­гла би да­ти фо­ру не одній бю­дже­то­утво­рю­ю­чій га­лу­зі укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Про­те існу­ю­чий де­ю­ре На­у­ко­вий центр роз­ви­тку ту­ри­зму вже май­же де­сять ро­ків не фі­нан­су­є­ться, а по­над сто ви­шів кра­ї­ни, які го­ту­ють про­філь­них фа­хів­ців, вто­ми­ли­ся че­ка­ти на ува­гу (що ре­зуль­ту­є­ться пе­ре­д­усім у пра­кти­чних за­пи­тах) з бо­ку уря­дов­ців, бі­зне­су та ту­рист­ської гро­мад­сько­сті. По­ка­зо­вою що­до цьо­го бу­ла ре­а­кція уча­сни­ків ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му «За­кар­па­т­тя — бі­знес в цен­трі Єв­ро­пи» (від­був­ся 12 жов­тня ц.р. в Ужго­ро­ді) на мій ви­ступ, в яко­му йшлось і про ми­ну­ло­рі­чний ві­зит до ре­гіо­ну шей­ха Ема­да Абу Ал­ру­ба (Ка­тар). Він при­їхав на За­кар­па­т­тя для озна­йом­ле­н­ня з на­прям­ка­ми, ці­ка­ви­ми для ін­ве­сту­ва­н­ня під­при­єм­ця­ми з Ка­та­ру, Са­у­дів­ської Ара­вії, Ба­хрей­ну, ін­ших араб­ських кра­їн. З-по­між них і ту­рін­ду­стрія, ре­кре­а­цій­ні по­слу­ги та мі­не­раль­ні во­ди. Ми­нув май­же рік, але про араб­ські ін­ве­сти­ції від­кри­ті мас-ме­діа мов­чать. Не чу­ли про них і в де­пар­та­мен­ті еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі ОДА.

Як за­лу­чи­ти пе­ре­д­усім іно­зем­ні ін­ве­сти­ції, мо­гли б роз­по­ві­сти на­у­ков­ці. Адже не один рік во­ни до­слі­джу­ють-ана­лі­зу­ють-про­по­ну­ють. Про­те чи зва­жать на них у щой­но ство­ре­но­му Офі­сі із за­лу­че­н­ня та під­трим­ки ін­ве­сти­цій (Ukraineinvest) — кон­суль­та­цій­но-до­рад­чо­му ор­га­ні, під­по­ряд­ко­ва­но­му Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни? Чи ж у За­кар­пат­ській ОДА, ке­рів­ни­цтво якої го­рою за ре­а­лі­за­цію про­е­кту ме­га­ку­рор­ту «Сви­до­вець» (по­при спра­ве­дли­ві за­ки­ди еко­ло­гів про шко­ду від ньо­го перш за все при­ро­ді краю)? Або ж в Аген­ції ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку Жи­то­мир­ської обла­сті, очіль­ник якої А.са­чук пе­ре­йма­є­ться по­шу­ком ін­ве­сто­рів для го­те­лів? Чи, за Жва­не­цьким, бу­дуть — як це ро­би­ться впро­довж усьо­го роз­ви­тку дер­жа­ви за ча­сів не­за­ле­жно­сті — і на­да­лі «со­про­мат сме­кал­кой за­ме­нять»? З від­по­від­ни­ми ре­зуль­та­та­ми… У них Іспа­нія, яка впро­довж ба­га­тьох ро­ків пе­ре­бу­ває на вер­хів­ці сві­то­во­го ту­рист­сько­го Олім­пу, зна­чною мі­рою зав­дя­чує цьо­му Іспан­сько­му ін­сти­ту­ту ту­ри­зму (Turespaсa). Зав­да­н­ня­ми ці­єї ін­сти­ту­ції є до­слі­дже­н­ня ту­рист­ських рин­ків і роз­роб­ка від­по­від­них ре­ко­мен­да­цій; про­мо­ція кра­ї­ни ра­зом із мі­сце­ви­ми ор­га­на­ми вла­ди як ту­рист­сько­го на­пря­му; сти­му­лю­ва­н­ня збу­ту іспан­сько­го тур­про­ду­кту; на­да­н­ня ін­фор­ма­цій­них по­слуг під­при­єм­ствам на­ціо­наль­ної ту­рін­ду­стрії то­що.

У Поль­щі ж, кіль­кість іно­зем­них го­стей в якій що­ро­ку ся­гає кіль­кох де­ся­тків міль­йо­нів, з 1972-го діє Ін­сти­тут ту­ри­зму. Йо­го основ­ні зав­да­н­ня: до­слі­дже­н­ня ту­рист­ських рин­ків, роз­роб­ка за­хо­дів сти­му­лю­ва­н­ня в’їзно­го ту­ри­зму, фор­му­ва­н­ня стра­те­гії мар­ке­тин­гу на­ціо­наль­но­го ту­ри­зму, ви­зна­че­н­ня пер­спе­ктив­них рин­ків збу­ту тур­про­ду­кту, оцін­ка еко­но­мі­чно­го ефе­кту від ту­рист­ської ді­яль­но­сті та ін.

Го­лов­ни­ми на­пря­ма­ми мар­ке­тин­го­вих до­слі­джень у ту­ри­змі Ав­стра­лії є ви­вче­н­ня тур­по­то­ків і тур­про­ду­ктів, про­гно­зу­ва­н­ня дов­го­стро­ко­вих тен­ден­цій роз­ви­тку рин­ку, ви­вче­н­ня тен­ден­цій ді­ло­вої актив­но­сті, ана­ліз про­да­жів то­що. Ро­зум­ні шу­ка­ють за­со­би. Спів­пра­ці До та­ких на­ле­жать Виш­го­род­ський істо­ри­ко-куль­тур­ний за­по­від­ник (Ки­їв­ська обл.) і ТОВ «Ве­дме­жа» (Сва­ляв­ський ра­йон За­кар­па­т­тя). Уго­да­ми про спів­пра­цю цих ін­сти­ту­цій з ка­фе­дрою кра­ї­но­знав­ства та ту­ри­зму сто­ли­чно­го Шев­чен­ко­во­го уні­вер­си­те­ту пе­ред­ба­че­но ви­ко­на­н­ня (у то­му чи­слі й сту­ден­та­ми) зав­дань і ро­біт, ви­гра­шних для обох сто­рін. Са­ме та­ки­ми є ство­ре­н­ня екс­пер­тних груп для здій­сне­н­ня від­по­від­них до­слі­джень, мо­ні­то­ринг про­це­сів на рин­ку ту­рист­сько-ре­кре­а­цій­них по­слуг, під­го­тов­ка спіль­них екс­пер­тних ви­снов­ків, ор­га­ні­за­ція по­стій­но­го ефе­ктив­но­го діа­ло­гу гро­мад­сько­сті з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у сфе­рі між­куль­тур­них кон­та­ктів, ту­ри­зму, охо­ро­ни, збе­ре­же­н­ня та від­тво­ре­н­ня при­ро­дних та істо­ри­ко-куль­тур­них ре­сур­сів і тра­ди­цій, роз­роб­ка та впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них під­хо­дів до ви­рі­ше­н­ня пи­тань з роз­ви­тку ту­ри­зму. Що­до ж остан­ньо­го, то ба­га­тьох сту­ден­тів рі­зних кур­сів за­ці­ка­ви­ла про­по­зи­ція ди­ре­кто­ра ТОВ «Ве­дме­жа» С.ов­ча­ро­ва до­лу­чи­ти­ся до ре­а­лі­за­ції про­е­ктів з бу­дів­ни­цтва го­те­лів, при­ва­тних бу­дин­ків і тер­маль­но­го аква­пар­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.