Жур­на­лі­сти­ка чи ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ва­силь ЛИЗАНЧУК,

Під га­слом так зва­но­го ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі знань ка­фе­дра жур­на­лі­сти­ки та но­вих ме­дій Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту ім. Б.грін­чен­ка, ка­фе­дра між­на­ро­дних ме­ді­а­ко­му­ні­ка­цій та ко­му­ні­ка­тив­них те­хно­ло­гій Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.шев­чен­ка та гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «На­ціо­наль­на ака­де­мія ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ки» на кру­гло­му сто­лі «Впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні осві­тньої га­лу­зі «Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка» за­де­кла­ру­ва­ли пе­ре­йме­ну­ва­ти га­лузь знань «06 Жур­на­лі­сти­ка» на «06 Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка».

Роз­по­всю­ди­ли роз­гор­ну­ту По­я­сню­валь­ну за­пи­ску, в якій за­со­ба­ми ма­ні­пу­ля­ції «пе­ре­ко­ну­ють», що, мов­ляв, га­лузь знань «06 Жур­на­лі­сти­ка» не зда­тна охо­пи­ти ши­ро­кий спектр рі­зних форм та ви­дів су­спіль­них від­но­син, пре­дме­том яких є ко­му­ні­ка­тив­на вза­є­мо­дія між суб’єкта­ми. Пі­дго­тов­ле­но та­кож про­ект по­ста­но­ви Ка­бмі­ну, в якій за­про­по­но­ва­но ви­кла­сти по­зи­цію «06 Жур­на­лі­сти­ка» в та­кій ре­да­кції — «06 Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка, 061 Ко­му­ні­ка­ції і жур­на­лі­сти­ка».

Якщо цей про­ект як по­ста­но­ву під­пи­ше прем’єр­мі­ністр Укра­ї­ни В.грой­сман, то жур­на­лі­сти­ку від­ки­нуть на за­двір­ки, пе­ре­кре­слять су­тність її як про­від­но­го со­ці­аль­но­го ін­сти­ту­ту, ме­тою яко­го є за­без­пе­че­н­ня прав­ди­во­го, все­бі­чно­го та об’єктив­но­го ін­фор­му­ва­н­ня су­спіль­ства про со­ці­аль­ну дій­сність на за­са­дах укра­ї­но­цен­три­зму, фор­му­ва­н­ня в лю­дей дер­жав­ни­цько­го ми­сле­н­ня як ми­сле­н­ня на­ціо­наль­но­гу­ман­но­го, де­мо­кра­ти­чно­го, пра­во­во­го, гро­ма­дян­сько­го, від­по­від­аль­но­го за осо­би­сту до­лю, до­лю ро­ди­ни, до­лю Укра­ї­ни. Жур­на­лі­сти­ка як су­спіль­не, по­лі­ти­чне, куль­тур­не яви­ще є ду­же ва­жли­вим за­со­бом для під­трим­ки опти­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня ін­ших со­ці­аль­них ін­сти­ту­тів і укра­їн­сько­го су­спіль­ства за­га­лом. За сво­ї­ми при­ро­дни­ми вла­сти­во­стя­ми жур­на­лі­сти­ка зда­тна за­без­пе­чи­ти всі по­тре­би ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ки.

Пе­ре­тво­ре­н­ня га­лу­зі знань «06 Жур­на­лі­сти­ка» на га­лузь знань «06 Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка» зво­дить на­ні­вець фун­кції жур­на­лі­сти­ки, до яких на­ле­жать ін­фор­му­ва­н­ня, ви­ра­же­н­ня і фор­му­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки, про­сві­тни­цька про­па­ган­да, ви­хов­на, есте­ти­чна, роз­ва­жаль­на, ін­те­гру­ю­ча, агі­та­цій­но-ор­га­ні­за­тор­ська то­що. Сві­до­мо чи під­сві­до­мо так зва­ні ре­фор­ма­то­ри хо­чуть зве­сти укра­їн­ську на­ціо­наль­ну жур­на­лі­сти­ку ли­ше до ста­ту­су спіл­ку­ва­н­ня, ко­му­ні­ку­ва­н­ня. За ко­му­ні­сти­чно­го ре­жи­му по­стій­но нав’язу­ва­ли те­зу, що мо­ва — це за­сіб спіл­ку­ва­н­ня, ко­му­ні­ку­ва­н­ня, пе­ре­кре­слю­ю­чи не менш ва­жли­ві фун­кції: іден­ти­фі­ка­цій­ну, екс­пре­сив­ну, гно­се­о­ло­гі­чну, ми­сле­твор­чу, есте­ти­чну, куль­ту­ро­но­сну, но­мі­на­тив­ну то­що. Ко­му­ні­сти­чні іде­о­ло­ги-ма­ні­пу­ля­то­ри бо­я­ли­ся, щоб укра­їн­ці гли­бо­ко ро­зумі­ли, що укра­їн­ська мо­ва — це дім бу­т­тя, ду­хов­на, сві­то­гля­дна, на­ці­є­твор­ча ка­те­го­рія. Під га­слом «ка­кая ра­зни­ца, на ка­ком языке го­во­рить» ці­ле­спря­мо­ва­но зро­сій­щу­ва­ли укра­їн­ців, на­ціо­наль­ні мен­ши­ни.

Ни­ні­шні ма­ні­пу­ля­то­ри хо­чуть зве­сти укра­їн­ську на­ціо­наль­ну жур­на­лі­сти­ку ли­ше до за­со­бу зви­чай­но­го ко­му­ні­ку­ва­н­ня. На­го­ло­шую: не тре­ба спе­ку­лю­ва­ти на то­му, що у сві­то­вій пра­кти­ці най­більш по­ши­ре­ним на­пря­мом осві­ти у сфе­рі ме­діа та ко­му­ні­ка­цій є на­прям Communications and Media Study, або ж Communications Study, що укра­їн­ською пе­ре­кла­да­ють як «Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка». Нев­же іні­ці­а­то­ри пе­ре­тво­ре­н­ня «06 Жур­на­лі­сти­ки» на «06 Ко­му­ні­ка­ти­ві­сти­ка» не зна­ють, що три­ває жор­сто­ка ро­сій­сько-укра­їн­ська вій­на, що ін­фор­ма­цій­но­пси­хо­ло­гі­чна агре­сія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції про­ти Укра­ї­ни на­би­рає най­під­сту­пні­ших форм і ме­то­дів, що гі­бри­дна вій­на Ро­сії охо­пи­ла та­кож усю Єв­ро­пу? У та­ких не­ймо­вір­но важ­ких умо­вах бо­роть­би за со­бор­ну укра­їн­ську дер­жа­ву укра­їн­ську на­ціо­наль­ну жур­на­лі­сти­ку тре­ба всі­ля­ко змі­цню­ва­ти, по­гли­блю­ва­ти, роз­ши­рю­ва­ти, го­ту­ва­ти в на­вчаль­них за­кла­дах на­ціо­наль­но сві­до­мих жур­на­лі­стів, а не ско­чу­ва­ти­ся до ко­смо­по­лі­ти­чно­го ко­му­ні­ку­ва­н­ня, ма­ні­пу­ля­тив­но­го ре­фор­му­ва­н­ня га­лу­зі знань «06 Жур­на­лі­сти­ка». Чи зна­ють про цю справ­жню при­хо­ва­ну фор­му лі­кві­да­ції жур­на­лі­сти­ко­знав­чо­го на­вчаль­но­го про­це­су, зни­ще­н­ня укра­їн­ської на­ціо­наль­ної жур­на­лі­сти­ки пре­зи­дент Укра­ї­ни, го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни, мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, ви­да­тні вче­ні, пе­да­го­ги Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т.шев­чен­ка, фа­куль­те­ту си­стем і за­со­бів ма­со­вої ко­му­ні­ка­ції Дні­пров­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. О.гон­ча­ра, Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки та ма­со­вої ко­му­ні­ка­ції Кла­си­чно­го при­ва­тно­го уні­вер­си­те­ту (м. За­по­ріж­жя), фа­куль­те­ту жур­на­лі­сти­ки Між­на­ро­дно­го еко­но­мі­ко-гу­ма­ні­тар­но­го уні­вер­си­те­ту ім. ака­де­мі­ка Сте­па­на Дем’ян­чу­ка (м. Рів­не), фа­куль­те­ту жур­на­лі­сти­ки, ре­кла­ми та ви­дав­ни­чої спра­ви Оде­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. І.ме­чни­ко­ва, ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки Хар­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ка­ра­зі­на, ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія», ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки та фі­ло­ло­гії Сум­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту, ви­кла­да­чі ін­ших на­вчаль­них за­кла­дів, на­ціо­наль­но сві­до­мі жур­на­лі­сти, гро­мад­ськість Укра­ї­ни?!

Ря­туй­мо га­лузь знань «06 Жур­на­лі­сти­ка»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.