«Він по­да­ру­вав ме­ні кві­ти...»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ал­ла КОТЛЯР

Близь­ко 60% укра­ї­нок ре­гу­ляр­но стра­жда­ють від фі­зи­чно­го на­силь­ства, під­да­ю­чись не­без­пе­ці не тіль­ки в ні­чний час на ву­ли­ці, а й у вла­сних бу­дин­ках.

Та­кі да­ні до­по­віді ПРООН «Без­пе­ка та пра­во­су­д­дя в Укра­ї­ні». До­ма­шнє на­силь­ство — зло­чин осо­бли­вої ка­те­го­рії, що по­тре­бує спе­ци­фі­чних під­хо­дів, оскіль­ки у 85% ви­пад­ків від­бу­ва­є­ться між ін­тим­ни­ми пар­тне­ра­ми, які ма­ють емо­цій­ний зв’язок.

«Він по­да­ру­вав ме­ні кві­ти... то­му що вчо­ра в нас бу­ла свар­ка, він штов­хнув ме­не, і я вда­ри­ла­ся го­ло­вою об сті­ну. Але він не хо­тів, то­му пе­ре­про­сив і по­да­ру­вав ме­ні кві­ти...

…Він по­да­ру­вав ме­ні сьо­го­дні кві­ти, то­му що вчо­ра в нас бу­ла свар­ка, і він по­бив ме­не. Але це бу­ли емо­ції. Так, дру­зі й ро­ди­чі ка­жуть, щоб я пі­шла від ньо­го. Але ку­ди я пі­ду? У нас — ді­ти, і ме­ні з ни­ми ні­де жи­ти...

…Ді­ти при­не­сли ме­ні кві­ти. І по­кла­ли їх на мою мо­ги­лу...»

Із цьо­го ві­део­ро­ли­ка, за сло­ва­ми стар­шо­го ін­спе­кто­ра з осо­бли­вих до­ру­чень де­пар­та­мен­ту па­труль­ної по­лі­ції Ан­дрія Тка­чо­ва, по­чи­на­є­ться на­вча­н­ня но­ва­чків на одно­му з пер­ших кур­сів для по­лі­цей­ських із про­ти­дії на­силь­ству в сім’ї: «Щоб во­ни ро­зумі­ли: якщо не бо­ро­ти­ся з до­ма­шнім на­силь­ством, во­но бу­де зро­ста­ти і мно­жи­ти­ся».

До­ма­шнє на­силь­ство — не уні­каль­на укра­їн­ська про­бле­ма. Во­на існує в усіх со­ці­аль­них гру­пах, не­за­ле­жно від рів­ня до­хо­дів, осві­ти та ста­но­ви­ща в су­спіль­стві. Однак в Укра­ї­ні ви­яв­ля­є­ться ли­ше не­зна­чна ча­сти­на ви­пад­ків до­ма­шньо­го на­силь­ства — че­рез низь­ку по­ін­фор­мо­ва­ність на­се­ле­н­ня, не­до­ві­ру до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та від­су­тність ефе­ктив­них за­ко­но­дав­чих ін­стру­мен­тів про­ти­дії цьо­му яви­щу.

Щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, що за­го­стрю­є­ться вій­ною, і ство­ри­ти ефе­ктив­ну си­сте­му ви­яв­ле­н­ня, ре­а­гу­ва­н­ня та про­ти­дії, МВС іні­ці­ю­ва­ло пі­ло­тний про­ект «По­лі­цей­ська ме­ре­жа про­ти­дії до­ма­шньо­му на­силь­ству» — ПОЛІНА. З 12 черв­ня 2017 р. во­на пра­цює в Дар­ни­цько­му р-ні Ки­є­ва, Ма­ли­нов­сько­му р-ні Оде­си та в Сє­ве­ро­до­не­цьку.

Три та­ких рі­зних ре­гіо­ни, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Ана­ста­сії Дє­є­вої, бу­ли ви­бра­ні, «щоб по­ди­ви­ти­ся, як лю­ди, со­цслу­жби та мі­сце­ва вла­да спри­ймуть про­ект, кра­ще по­ба­чи­ти по­мил­ки, зро­зу­мі­ти, як їх ви­пра­ви­ти і як мас­шта­бу­ва­ти­ся».

До кін­ця ро­ку про­ект пла­ну­ють по­ши­ри­ти на Но­во­ка­да­цький р-н Дні­пра, Су­во­ров­ський р-н Оде­си та Лі­в­обе­ре­жний р-н Ма­рі­у­по­ля. У пер­шо­му квар­та­лі 2018-го про­ект ПОЛІНА має за­пра­цю­ва­ти в Ки­є­ві, Льво­ві та Хмель­ни­цько­му, а під кі­нець ро­ку, мо­жли­во, по­криє 90% те­ри­то­рії Укра­ї­ни.

У мо­біль­ні гру­пи ПОЛІНИ вхо­дять пред­став­ни­ки рі­зних під­роз­ді­лів по­лі­ції: ін­спе­кто­ри юве­наль­ної пре­вен­ції, діль­ни­чні офі­це­ри, слід­чі під­роз­ді­ли.

«Ко­жен ви­па­док до­ма­шньо­го на­силь­ства ін­ди­ві­ду­аль­ний і має якусь при­чи­ну, — ка­же Ан­дрій Тка­чов. — Ко­ли ми тіль­ки ре­а­гу­є­мо, то на­ці­ле­ні ли­ше на вер­хів­ку айс­бер­га. То­му спів­ро­бі­тни­ків, які вхо­дять до гру­пи ПОЛІНА, ми на­вча­є­мо шу­ка­ти при­чи­ну».

Мо­біль­ні гру­пи пра­цю­ють за прин­ци­пом за­кри­то­го ци­клу. По­лі­ція — один із ком­по­нен­тів, який вза­є­мо­діє з усі­ма при­че­тни­ми стру­кту­ра­ми та ор­га­ні­за­ці­я­ми: га­ря­ча лі­нія «Ла Стра­да» (те­ле­фон 386), слу­жба «102» і со­ці­аль­ні слу­жби. Во­ни до­по­ма­га­ють ро­зі­бра­ти­ся, як ді­я­ти пра­виль­но в умо­вах не­до­ско­на­ло­сті ін­фра­стру­кту­ри (якщо не­має мо­жли­во­сті роз­мі­сти­ти жер­тву в при­тул­ку або в со­ці­аль­ній квар­ти­рі й на­да­ти більш три­ва­лу пси­хо­ло­гі­чну ре­а­бі­лі­та­цію та до­по­мо­гу) і за­ко­но­дав­ства (пар­ла­мент до­сі не прийняв за­кон про про­ти­дію до­ма­шньо­му на­силь­ству й за­кон, який до­зво­лив би ра­ти­фі­ку­ва­ти Стам­буль­ську кон­вен­цію).

За більш ніж чо­ти­ри мі­ся­ці ро­бо­ти ПОЛІНИ в те­ри­то­рі­аль­ні під­роз­ді­ли по­лі­ції, де пра­цює пі­лот, на­ді­йшло 1451 звер­не­н­ня з при­во­ду на­силь­ства в сім’ї. Бу­ло Зро­бле­но 1411 ви­їздів мо­біль­них груп, у 91 з яких бра­ли участь пра­ців­ни­ки со­цслужб. За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти бу­ло скла­де­но 419 адмін­про­то­ко­лів, ви­не­се­но 186 офі­цій­них по­пе­ре­джень, про­ве­де­но 363 проф­бе­сід, прийня­то 480 за­яв від по­тер­пі­лих, а та­кож по­ру­ше­но 22 кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­ня про­ти крив­дни­ків.

«Про­грес ПОЛІНИ — у за­ра­зли­во­сті по­зи­тив­них при­кла­дів, — вва­жає Ана­ста­сія Дє­є­ва. — Ко­ли лю­ди, по­до­лав­ши свої стра­хи, звер­ну­ли­ся по до­по­мо­гу й отри­ма­ли її».

Однак не все за­ле­жить тіль­ки від по­лі­цей­ських. «Ме­не ча­сто вра­жає ре­а­кція су­спіль­ства, — від­зна­чає ке­рів­ник юве­наль­ної по­лі­ції На­цпо­лі­ції Укра­ї­ни Ла­ри­са Зуб. — Ко­ли ні­хто не ба­чить і не чує, як у су­сі­дній квар­ти­рі зну­ща­ю­ться з ди­ти­ни, а ви­хо­ва­тель у ди­тсад­ку або кла­сний ке­рів­ник у шко­лі во­лі­ють не по­мі­ча­ти оче­ви­дних слі­дів по­бо­їв. Про­ти­дія до­ма­шньо­му на­силь­ству — ком­пле­ксна ро­бо­та. Ми ма­є­мо ре­а­гу­ва­ти всі гур­том — не тіль­ки по­лі­цей­ський, со­цпра­ців­ник або лі­кар. Ко­жен із нас не по­ви­нен за­ли­ша­ти­ся бай­ду­жим до та­ких си­ту­а­цій».

За ста­ти­сти­кою, 83% по­тер­пі­лих від до­ма­шньо­го на­силь­ства — жін­ки, 11% — чо­ло­ві­ки і 6% — ді­ти. 99% тих, хто став жер­твою до­ма­шньо­го на­силь­ства в ди­тин­стві, по­вто­рю­ють та­ку са­му мо­дель у сво­є­му до­ро­сло­му жит­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.