Ко­ро­лів­ська сім’я на фе­сти­ва­лі укра­їн­ської му­зи­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Оль­га СТЕЛЬМАШЕВСЬКА (Сток­гольм)

Фе­сти­валь укра­їн­ської му­зи­ки «Пе­ре­о­сми­слю­ю­чи Єв­ро­пу: Укра­ї­на» (Rethinking Europe: Ukraine) від­був­ся у Шве­ції.

Ба­га­то ро­ків то­му у Шве­ції обла­шту­ва­ла­ся кон­цер­ту­ю­ча укра­їн­ська пі­а­ніс­тка На­та­лія Па­сі­чник. Во­на — донь­ка ре­кто­ра Острозь­кої ака­де­мії, рі­дна се­стра опер­ної при­ми з Вар­ша­ви Оль­ги Па­сі­чник. За ці ро­ки На­та­лія отри­ма­ла без­ліч при­зів та на­го­род пре­сти­жних сві­то­вих фор­те­пі­ан­них кон­кур­сів, ви­ро­сти­ла донь­ку, на­вчи­ла чо­ло­ві­ка шве­да укра­їн­ської мо­ви, пов­ні­стю ін­те­гру­ва­ла­ся в ари­сто­кра­ти­чне й до­сить за­кри­те швед­ське су­спіль­ство.

Жи­т­тя пре­кра­сне — у пре­кра­сній та еко­ло­гі­чній у всіх сен­сах кра­ї­ні.

І ра­птом — вій­на. Са­ме во­на роз­бу­ди­ла в На­та­лії гро­мад­ські по­ри­ви, які до­сі дрі­ма­ли. На­си­че­ний га­строль­ний гра­фік був щіль­ний, і во­на актив­но зайня­ла­ся під­трим­кою Укра­ї­ни. У пев­ний мо­мент зро­зумі­ла, що за­ма­ло по­си­ла­ти ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу на ба­тьків­щи­ну, тре­ба роз­по­ві­сти шве­дам прав­ду про вій­ну і мир в Укра­ї­ні.

Так з’яви­ли­ся її стат­ті в цен­траль­них швед­ських ЗМІ, в яких до­сить ар­гу­мен­то­ва­но ав­тор кри­ти­ку­ва­ла при­хиль­не став­ле­н­ня швед­сько­го су­спіль­ства до актив­ної кон­цер­тно-га­строль­но-про­па­ган­дист­ської ді­яль­но­сті культ­де­сан­ту РФ із ве­ли­ки­ми бю­дже­та­ми й на най­кра­щих сце­нах Сток­голь­ма в роз­пал фа­кти­чної вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни та оку­па­ції Кри­му, сан­кцій то­що.

Сло­во бу­ло під­крі­пле­не спра­вою, і на гро­мад­ських за­са­дах у 2014 р. ви­ник Укра­їн­ський ін­сти­тут у Шве­ції. Про­ве­де­но кіль­ка зна­ко­вих куль­тур­них за­хо­дів, вклю­чно з ані­ма­цій­ним й кі­но­фе­сти­ва­ля­ми, і на­ре­шті — пер­ший і мас­шта­бний за кіль­кі­стю за­про­ше­них му­зи­кан­тів фе­сти­валь укра­їн­ської му­зи­ки.

Цей фе­сти­валь від­був­ся у при­су­тно­сті чле­нів ко­ро­лів­ської сім’ї — прин­це­си Крі­сті­ни, се­стри ко­ро­ля Кар­ла XVI Гу­ста­ва, пе­ре­ва­жно швед­ської пу­блі­ки, ди­пло­ма­ти­чно­го кор­пу­су в за­лі Musikaliska, в яко­му ба­га­то ро­ків про­хо­ди­ла це­ре­мо­нія вру­че­н­ня Но­бе­лів­ської пре­мії.

Чи не впер­ше швед­ська пу­блі­ка від­кри­ла для се­бе му­зи­ку Дми­тра Бор­тнян­сько­го, Ми­ко­ли Ли­сен­ка, Ми­ко­ли Ле­он­то­ви­ча, Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, Ган­ни Гав­ри­лець, Ле­о­ні­да Де­ся­тни­ко­ва, Сер­гія Рі­зо­ля, Ки­ри­ла Сте­цен­ка та ін.

Під час ви­ко­на­н­ня Мо­ли­тви за Укра­ї­ну Ли­сен­ка зве­де­ним ди­тя­чим хо­ром «Ще­дрик» та Adolf Fredriks Musikklasser — весь зал під­вів­ся.

У пев­но­му сен­сі — очі­ку­ва­но, адже, за остан­ні­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, в 11 кра­ї­нах ЄС са­ме швед­ська гро­мад­ська дум­ка най­більш по­зи­тив­но на­ла­што­ва­на до Укра­ї­ни: нас під­три­му­ють 65% на­се­ле­н­ня.

Мо­жли­во, це за­ко­но­мір­ність, оскіль­ки від за­сну­ва­н­ня ва­ря­гом Рю­ри­ком ди­на­стії від­но­си­ни між швед­ськи­ми ко­ро­ля­ми та Ки­їв­ською Рус­сю бу­ли близь­ки­ми впро­довж ба­га­тьох сто­літь, а Яро­слав Му­дрий на­віть мав за дру­жи­ну донь­ку ко­ро­ля Уло­фа Ше­тко­нун­га — Ін­гі­гер­ду.

Тоб­то істо­ри­чних зв’яз­ків ви­ста­ча­ло зав­жди.

Однак те­пер, ко­ли Укра­ї­на ще зму­ше­на бо­ро­ти­ся за своє пра­во на не­за­ле­жність, ко­жен крок у ру­слі куль­тур­ної ди­пло­ма­тії між на­ши­ми кра­ї­на­ми стає бу­кваль­но істо­ри­чним.

Як за­зна­чи­ла ди­ре­ктор «Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу» Оле­ся Остров­ська-лю­та з цьо­го при­во­ду: «Про­су­ва­н­ня укра­їн­сько­го го­ло­су — це спра­ва не тіль­ки аван­тюр­них і на­їв­них ді­я­чів та їхніх ор­га­ні­за­цій».

Про­фе­сій­ний му­зи­кант і ака­де­мі­чна пі­а­ніс­тка На­та­лія Па­сі­чник — то­чна й стра­те­гі­чна, як і кра­ї­на, в якій жи­ве 25 ро­ків.

За­про­сив­ши на фе­сти­валь по­над 150 мо­ло­дих і зов­сім юних му­зи­кан­тів із Укра­ї­ни, Па­сі­чник за­лу­чи­ла дві гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції в Укра­ї­ні — Мі­жна­ро­дний ін­сти­тут куль­тур­ної ди­пло­ма­тії та Центр куль­тур­них іні­ці­а­тив Responsible Future (Від­по­від­аль­не май­бу­тнє), які, сво­єю чер­гою, ор­га­ні­зу­ва­ли при­їзд ди­тя­чо­го хо­ру «Ще­дрик» та ді­тей-со­лі­стів — ла­у­ре­а­тів між­на­ро­дних кон­кур­сів, пе­ре­се­лен­ців із Дон­ба­су: Ма­кси­ма Шар­па­ра (фор­те­пі­а­но, Єна­кі­є­ве) і бли­зню­ків Со­фію та Ган­ну Ки­сляк (скри­пка, Ли­си­чанськ).

Ра­зом із ни­ми до Шве­ції при­їха­ли сим­фо­ні­чний ор­кестр «INSO-ЛЬВІВ», який з ко­жним сво­їм про­е­ктом на­би­рає де­да­лі ва­го­мі­шо­го між­на­ро­дно­го ви­зна­н­ня, та ще двоє обда­ро­ва­них ді­тей — львів’янин Сте­пан Си­во­хіп (го­бой) та скри­паль На­зар Плі­ска з Вар­ша­ви.

Зна­ю­чи став­ле­н­ня шве­дів до ді­тей, Па­сі­чник зро­би­ла на цьо­му акцент. Ді­ти ви­сту­пи­ли на га­ла-кон­цер­ті — на день ООН, при­вер­та­ю­чи та­ким чи­ном ува­гу швед­ської спіль­но­ти до про­блем вій­ни в Дон­ба­сі та оку­па­ції Кри­му, отри­ма­ли мо­жли­вість про­де­мон­стру­ва­ти свій та­лант у Шве­ції й ви­сту­пи­ти на одній сце­ні з ві­до­ми­ми му­зи­кан­та­ми: ві­о­лон­че­лі­стом Яко­бом Ко­ра­ньї та са­мою На­та­лі­єю.сту­пи­ли на га­ла-кон­цер­ті — у день ООН, ата­лею.

Бу­ло пред­став­ле­но ін­стру­мен­таль­ну, ор­ке­стро­ву і хо­ро­ву му­зи­ку. До­бре ви­бу­ду­ва­на про­гра­ма скла­да­ла­ся з соль­них та ан­сам­бле­вих но­ме­рів, які ди­на­мі­чно і кон­тра­стно змі­ню­ва­ли один одно­го й по­ка­за­ли ці­лий пласт укра­їн­ської му­зи­ки ХVIII—ХХ ст.

Про­ду­ма­ний плей-лист го­лов­но­го фе­сти­валь­но­го кон­цер­ту по­да­ру­вав пу­блі­ці чу­до­ву на­го­ду не тіль­ки по­чу­ти тво­ри зна­ме­ни­тих укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів, а й спов­на на­со­ло­ди­ти­ся ко­жним із со­лі­стів або ко­ле­кти­вів.

Адже в одно­му кон­цер­ті ра­зом ви­сту­па­ли і ди­тя­чий хор «Ще­дрик», і най­ста­рі­ша хо­ро­ва шко­ла Шве­ції Adolf Fredriks Musikklasser. На­ші ді­ти на­вчи­ли швед­ських спів­а­ти укра­їн­ською, шве­ди укра­їн­ців — сво­єї му­зи­ки. Со­лі­сти по­ка­за­ли над­зви­чай­но ви­со­кий ви­ко­нав­ський клас і над­зви­чай­но ці­ка­вий та рі­зно­ма­ні­тний ре­пер­ту­ар.

Чо­го тіль­ки був вар­тий ан­самбль Ма­кси­ма Шар­па­ра у чо­ти­ри ру­ки з На­та­лі­єю Па­сі­чник, які ви­ко­на­ли ефе­ктний «Кан­кан» Ско­ри­ка і про­сто «пор­ва­ли» шве­дів тем­пе­ра­мен­том і без­до­ган­ною те­хні­кою. Або со­ло юно­го скри­па­ля На­за­ра Плі­ски, що опи­нив­ся на фе­сти­ва­лі в остан­ній мо­мент, оскіль­ки за­мі­нив дів­чин­ку-пе­ре­се­лен­ку, яка не­спо­ді­ва­но за­хво­рі­ла.

Юний му­зи­кант не про­сто ви­ру­чив ко­ле­гу, а й по су­ті здій­снив ма­лень­кий по­двиг: ви­вчив за два дні но­вий твір Ки­ри­ла Сте­цен­ка, при­ле­тів о 6-й ран­ку і пре­кра­сно ви­сту­пив, вра­зив­ши пу­блі­ку му­зи­каль­ні­стю, фі­лі­гран­ні­стю та ні­жним зву­ком скри­пки. Не­дар­ма На­зар то­рік узяв на Сток­гольм­сько­му між­на­ро­дно­му кон­кур­сі SIMC V зра­зу дві пер­ші пре­мії!

У га­ла-кон­цер­ті про­зву­ча­ла і прем’єра тво­ру одно­го з най­ві­до­мі­ших су­ча­сних ком­по­зи­то­рів Шве­ції Ан­дреа Тар­ро­ді — кон­цер­ти­но «Пі­сні не­ба», на­пи­са­но­го спе­ці­аль­но для цьо­го фе­сти­ва­лю на осно­ві укра­їн­ської та швед­ської на­ро­дних ме­ло­дій і при­свя­че­но­го Н.па­сі­чник.

Над­зви­чай­но ви­ра­зна й емо­цій­на му­зи­ка, на­пи­са­на з чу­до­вим ро­зу­мі­н­ням осо­бли­во­стей ви­ко­нав­сько­го сти­лю На­та­лії, те­пер ста­не сим­во­лом су­ча­сних укра­ї­но­швед­ських від­но­син.

Та­кож упер­ше у Шве­ції про­зву­чав фор­те­пі­ан­ний кон­церт Фран­ца Кса­ве­ра Мо­цар­та (си­на В.-а.мо­цар­та), який про­жив біль­шу ча­сти­ну сво­го жи­т­тя у Льво­ві. Бе­здо­ган­но бли­ску­че ви­ко­на­н­ня ці­єї бу­кваль­но фе­є­ри­чної му­зи­ки На­та­лі­єю Па­сі­чник у су­пе­р­еле­ган­тно­му су­про­во­ді ор­ке­стру «SNSO-ЛЬВІВ» оста­то­чно пе­ре­ко­на­ло пу­блі­ку, що укра­їн­ська ака­де­мі­чна кла­си­чна му­зи­ка та її ви­ко­нав­ська шко­ла — це му­зи­чна скар­бни­ця.

Укра­їн­ський ін­сти­тут у Шве­ції до­вів, що ціл­ком мо­жли­во в най­до­рож­чій кра­ї­ні Єв­ро­пи зро­би­ти фе­сти­валь ду­же скром­ни­ми люд­ськи­ми та фі­нан­со­ви­ми ре­сур­са­ми. І отри­ма­ти ре­зуль­тат.

Ін­ше пи­та­н­ня, що це спра­ва не тіль­ки па­трі­о­ти­чної пі­а­ніс­тки, а й дер­жав­них, при­ва­тних і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, спра­ва бі­зне­су та про­фе­сій­них спіль­нот.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.