Ре­во­лю­цій­ний Хар­ків Яко­ва Дов­би­щен­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ігор ШУЙСЬКИЙ (Хар­ків)

Ре­во­лю­ція 1917 ро­ку від­кри­ла но­вих лі­де­рів, які всти­гли за­сві­ти­ти­ся і зійти з по­лі­ти­чно­го Олім­пу на­зав­жди.

Оцін­ка ча­су в роз­ви­тку по­дій, що по­зна­чи­ли­ся на до­лях міль­йо­нів, по­гляд зсе­ре­ди­ни на жит­тє­вих при­кла­дах хар­ків’яни­на Яко­ва Дов­би­шен­ка — акту­аль­ні й ва­жли­ві і че­рез сто­лі­т­тя тим, хто на­ма­га­є­ться усві­до­ми­ти її на­слід­ки.

Яків Єпі­фа­но­вич Дов­би­щен­ко на­ро­див­ся 8 жов­тня 1887 ро­ку в не­за­мо­жній сім’ї на­щад­ків ко­ли­шніх крі­по­сних се­лян, які на­при­кін­ці ХІХ сто­лі­т­тя осе­ли­ли­ся на ро­бі­тни­чій око­ли­ці Хар­ко­ва Жу­рав­лів­ці. Ба­тьки, не ма­ли ко­штів на вла­сний бу­ди­нок, жи­ли з то­го, що про­да­ва­ли мо­ло­ко, утім, бу­ли ба­га­ті си­на­ми, у ви­хо­ван­ні яких на­ма­га­ли­ся не від­ста­ва­ти від мі­стян.

Хло­пці здо­бу­ли по­ча­тко­ву осві­ту і в під­лі­тко­во­му ві­ці роз­по­ча­ли тру­до­вий шлях. Най­мо­лод­ший Яків до­бре ро­зу­мів, як ді­ста­є­ться тру­до­ва ко­пій­ка. Він за­оща­див ба­тьків­ські ко­шти тим, що екс­тер­ном склав іспи­ти за че­твер­тий клас гім­на­зії пі­сля трьох ро­ків на­вча­н­ня. При­ро­дна кмі­тли­вість і ста­ран­ність ста­ли у при­го­ді при вла­шту­ван­ні до гу­берн­ської кан­це­ля­рії. Про­те сум­лін­но­го ви­ко­нав­ця з мо­лод­шо­го Дов­би­щен­ка не ви­йшло. Су­пе­ре­чки з ба­тька­ми при­ве­ли мо­ло­до­го віль­но­дум­ця до Мо­скви, де 1905 ро­ку са­ме ви­зрі­ла ре­во­лю­ція. Юнак брав участь у сти­хій­них мі­тин­гах, бу­дів­ни­цтві ба­ри­кад з по­ва­ле­них те­ле­гра­фних стов­пів і ва­го­нів кон­ки, то­му не див­но, що був по­мі­че­ний жан­дар­ме­рі­єю, че­рез що з по­ча­тком ре­а­кції пі­сля по­раз­ки ре­во­лю­ції 1905–1907 рр. по­вер­нув­ся до Хар­ко­ва.

За­кін­чив­ши ко­мер­цій­ні кур­си, пра­цю­вав пи­са­рем Зе­мель­но­го бан­ку, по­ки в сер­пні 1907 ро­ку не був за­про­то­ре­ний до гу­берн­ської в’язни­ці за на­ле­жність до Жу­рав­лів­сько­го осе­ред­ку Хар­ків­сько­го ко­мі­те­ту РСДРП (Ро­сій­ської со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної ро­бі­тни­чої пар­тії). Дов­би­щен­ка ви­сла­ли до ко­ли­шньої фор­те­ці на пра­в­обе­реж­жі Вол­ги — мі­ста Єно­та­їв­ська. За рік він по­ки­нув Астра­хан­ську гу­бер­нію, по­не­ві­ряв­ся без по­стій­ної ро­бо­ти і по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну тіль­ки 1912 ро­ку, отри­мав­ши до­звіл Хар­ків­сько­го гу­бер­на­то­ра Ми­тро­фа­на Ка­те­ри­ни­ча на про­жи­ва­н­ня за умо­ви не­по­ру­ше­н­ня за­ко­нів.

Сві­до­мий ви­бір май­бу­тньо­го по­лі­ти­ка офор­мив­ся в на­у­ко­во-лі­те­ра­тур­но­му від­ді­лі Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го то­ва­ри­ства іме­ні Гри­го­рія Кві­тки­о­снов’янен­ка. Все, що бу­ло жи­во­го в то­ді­шньо­му укра­їн­стві на Сло­бо­жан­щи­ні, від мо­ло­ді до «ста­рих гро­мів­ців», тя­гну­ло­ся на цей во­гник, зга­ду­вав Яків Дов­би­щен­ко. До «ста­ри­ків» на­ле­жа­ли до­бре ві­до­мі хар­ків’янам за­ві­ду­вач від­ді­лу — ві­до­мий пи­сьмен­ник, етно­граф, ком­по­зи­тор Гнат Хо­тке­вич, про­фе­со­ри Ми­ко­ла Сум­цов, Оле­ксій Со­ко­лов­ський, Оле­ксандр Яна­та, ар­хі­те­кто­ри Ко­стян­тин Жу­ків, Сер­гій Ти­мо­шен­ко; до мо­ло­ді — на­у­ков­ці Ми­ко­ла Ба­же­нов, Во­ло­ди­мир Ко­ряк, Сте­фан Та­ра­ну­шен­ко. До­по­віді ре­фе­ра­тів про­во­ди­ли­ся пу­блі­чно, і ви­ступ Дов­би­щен­ка до 20-х ро­ко­вин смер­ті ви­да­тно­го укра­їн­сько­го істо­ри­ка, фі­ло­со­фа, еко­но­мі­ста Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва зі­брав 29 жов­тня 1915 ро­ку чи­ма­лу ав­ди­то­рію.

Дов­би­щен­ко вва­жав Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва «ца­рем дум­ки і пер­шим укра­їн­ським єв­ро­пей­цем-со­ці­а­лі­стом» і пра­гнув це до­ве­сти за­га­лу: «не ди­во і до­сі стрі­ти укра­їн­ця, на­віть так зва­но­го сві­до­мо­го, ко­трий ні­чо­го про Дра­го­ма­но­ва не знав, плу­та­ю­чи прі­зви­ще з ге­не­ра­лом Дра­го­ми­ро­вим або ком­по­зи­то­ром Дар­го­миж­ським». Він по­ді­ляв су­дже­н­ня сво­го зна­ме­ни­то­го зем­ля­ка, про те, що «чи­сте ді­ло ви­ма­гає чи­стих за­со­бів», тоб­то по­лі­ти­чна ді­яль­ність і бо­роть­ба ма­ють ба­зу­ва­ти­ся на мо­раль­них за­са­дах. За ко­ро­ткий час існу­ва­н­ня єди­не в мі­сті укра­їн­ське то­ва­ри­ство не всти­гло ви­да­ти збір­ку ре­фе­ра­тів, при­свя­че­них Ми­хай­ло­ві Дра­го­ма­но­ву, яку го­ту­ва­ло до дру­ку. І в про­дов­же­н­ня те­ми 1920 ро­ку Яків Дов­би­щен­ко опу­блі­ку­вав у Хар­ко­ві книж­ку «Пам’яти Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва».

По­єд­ну­ю­чи гро­мад­ську ро­бо­ту з пар­тій­ною в Хар­ко­ві — за по­рів­ня­н­ням Дов­би­щен­ка, «цьо­му «укра­їн­сько­му Оль­сте­рі», який за ца­ра­ту за­знав зна­чно­го куль­тур­но­го і по­лі­ти­чно­го впли­ву Мо­скви, він до­кла­дав зу­силь до збіль­ше­н­ня при­хиль­ни­ків укра­їн­сько­го ре­во­лю­цій­но­го ру­ху. У жов­тні 1915 ро­ку ви­йшов дру­ком пер­ший но­мер ле­галь­ної га­зе­ти «Сло­во». «По умо­вах ча­су це бу­ло за­над­то смі­ли­во. Бу­ли по­за­чи­ня­ні... всі ча­со­пи­си та жур­на­ли са­мо­го по­мір­ко­ва­но­го на­прям­ку, а тут на то­бі! Укра­їн­ський та ще й со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чний ор­ган», — трі­ум­фу­вав ре­да­ктор. Але ре­а­кція цар­ської вла­ди не за­ба­ри­ла­ся: га­зе­ту за­кри­ли, дру­кар­ню оштра­фу­ва­ли на 1000 кар­бо­ван­ців, а Яко­ва Дов­би­щен­ка ви­сла­ли до Ка­зах­ста­ну.

Дру­га спро­ба ство­ри­ти дру­ко­ва­ний ор­ган, який об’єд­ну­вав би про­гре­сив­ні си­ли Хар­ків­щи­ни, вда­ла­ся ли­ше на­ве­сні 1917 ро­ку. І ре­а­лі­зу­вав її Яків Дов­би­щен­ко. Пі­сля то­го як йо­го обра­ли го­ло­вою гу­берн­сько­го ко­мі­те­ту УСДРП (Укра­їн­ської со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної ро­бі­тни­чої пар­тії), він очо­лив ре­да­кцію га­зе­ти «Ро­бі­тник». Так, це бу­ло не ли­ше фі­зи­чне по­вер­не­н­ня — він щи­ро за­хо­пив­ся ре­во­лю­цій­ни­ми іде­я­ми. На Пер­шо­му укра­їн­сько­му з’їзді Сло­бо­жан­щи­ни Я.дов­би­щен­ка оби­ра­ють то­ва­ри­шем (за­сту­пни­ком) го­ло­ви пре­зи­дії ко­мі­те­ту Хар­ків­ської гу­берн­ської укра­їн­ської ра­ди. Ана­лі­зу по­дій, які роз­гор­та­ли­ся на те­ре­нах ко­ли­шньої Ро­сій­ської ім­пе­рії пі­сля Лю­тне­вої ре­во­лю­ції, при­свя­че­ні роз­ді­ли книж­ки «З істо­рії укра­їн­сько­го со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чно­го ру­ху», що їх під­го­ту­вав Я.дов­би­щен­ко.

Ді­яль­ність УСДРП ав­тор на­бли­зив до істо­рії за­галь­но­го укра­їн­сько­го ре­во­лю­цій­но­го ру­ху, на­вів про­грам­ні по­ло­же­н­ня. Він на­го­ло­шу­вав, що, ли­ше об­сто­ю­ю­чи ціл­ко­ви­ту са­мо­стій­ність, Укра­ї­на змо­же за­без­пе­чи­ти со­бі віль­ний на­ціо­наль­но-куль­тур­ний і со­ці­аль­но-еко­но­мі­чний роз­ви­ток.

Руй­нів­ний на­ступ біль­шо­ви­ків на Укра­їн­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку «від­крив очі укра­їн­ській со­ці­ал-де­мо­кра­тії на цен­тра­лі­сти­чну при­ро­ду ро­сій­ської де­мо­кра­тії усіх ´атун­ків і вка­зав, що єди­ний ви­хід зі ста­но­ви­ща на­ціо­наль­но­го па­рія, єди­ний по­ря­ту­нок від на­ціо­наль­но­го по­не­во­ле­н­ня, є ціл­ко­ви­те від­окрем­ле­н­ня від Мо­сков­щи­ни». У ре­зо­лю­ції V Кон­гре­су УСДРП (тра­вень 1918 ро­ку) це зву­ча­ло так: «бо­роть­ба ро­сій­ських біль­шо­ви­ків з укра­їн­ською де­мо­кра­ті­єю по­ка­за­ла, що й ро­сій­ський про­ле­та­рі­ат не зміг ще й до­сі увіль­ни­ти­ся від впли­вів ім­пе­рі­а­лі­зму ро­сій­ської бур­жу­а­зії і в сво­є­му по­хо­ді на Укра­ї­ну був ли­ше слі­пим зна­ря­д­дям в її ру­ках; що та­ким чи­ном в су­ча­сній Ро­сії не має жо­дно­го кла­су, на до­по­мо­гу яко­го в бо­роть­бі за на­ціо­наль­но-по­лі­ти­чну во­лю міг би спо­ді­ва­тись укра­їн­ський про­ле­та­рі­ат і ці­ла укра­їн­ська де­мо­кра­тія, що при да­них умо­вах га­сло фе­де­ра­ції під­но­си­ться пе­ре­д­усім як шлях до ре­став­ра­ції «Еди­ной, не­де­ли­мой Рос­сии» най­біль­ше в то­му за­ін­те­ре­со­ва­ни­ми по­мі­щи­цьки­ми і бур­жу­а­зни­ми ко­ла­ми».

На­при­кін­ці 1917 ро­ку вла­ду в Хар­ко­ві за­хо­пи­ли біль­шо­ви­ки. Аль­тер­на­тив­но Все­укра­їн­сько­му з’їзду рад у Ки­є­ві, на яко­му во­ни за­зна­ли по­лі­ти­чної по­раз­ки, про­ве­ли хар­ків­ський з’їзд. На ньо­му бу­ло про­го­ло­ше­но Ре­спу­блі­ку рад ро­бі­тни­чих, сол­дат­ських і се­лян­ських де­пу­та­тів із ви­зна­н­ням Укра­їн­ської ре­спу­блі­ки фе­де­ра­тив­ною ча­сти­ною Ро­сій­ської ре­спу­блі­ки з не­гай­ним по­ши­ре­н­ням її те­ри­то­рі­єю дії де­кре­тів і роз­по­ря­джень біль­шо­ви­цько­го мо­сков­сько­го уря­ду. Одним з пер­ших до­ку­мен­тів, під­пи­са­них Ле­ні­ним і під­три­ма­них во­се­ни 1917 ро­ку все­ро­сій­ським Цен­тр­ви­кон­ко­мом, був «Де­крет про друк».

Віль­на пре­са до­шку­ля­ла біль­шо­ви­кам. Кон­фі­ску­ю­чи си­ро­ви­ну та уста­тку­ва­н­ня, ре­жим на­ма­гав­ся при­му­си­ти га­зе­тя­рів мов­чки під­ко­ри­ти­ся. У Хар­ко­ві під де­крет по­тра­пи­ла га­зе­та «Но­ва Гро­ма­да», яку очо­лю­вав трі­ум­ві­рат со­ці­а­лі­стів: Ми­ко­ла Пле­ва­ко, Ми­хай­ло Пан­чен­ко і Яків Дов­би­щен­ко.

Яко­ва за­три­ма­ли 2 сі­чня 1918 ро­ку на ро­бо­чо­му мі­сці пред­став­ни­ки но­во­ство­ре­но­го Цен­траль­но­го ви­кон­ко­му рад Укра­ї­ни. Ре­тель­ний об­шук ре­да­кції не дав за­чі­пок, про­те від­кри­ту спра­ву го­ту­ва­ли до су­до­во­го роз­гля­ду. Га­зе­та «Зем­ля и Во­ля» опу­блі­ку­ва­ла за­яву Дов­би­щен­ка до Хар­ків­сько­го вій­сько­во-ре­во­лю­цій­но­го три­бу­на­лу. Не ма­ю­чи фор­маль­но­го обви­ну­ва­че­н­ня, в’язень при­пу­стив, що це пом­ста за ви­клю­че­н­ня з Хар­ків­сько­го ко­мі­те­ту укра­їн­ських со­ці­ал-де­мо­кра­тів го­ло­ви ЦВК Укра­ї­ни Юхи­ма Ме­две­дє­ва. Яко­го, до ре­чі, вже в бе­ре­зні 1918-го усу­ну­ли з по­са­ди, а 20 ро­ків по то­му зви­ну­ва­ти­ли в ан­ти­ра­дян­ській ді­яль­но­сті й роз­стрі­ля­ли. Не від­ки­дав він і то­го, що це бу­ло по­ка­ра­н­ня за йо­го по­лі­ти­чну по­зи­цію. Я. Дов­би­щен­ко уль­ти­ма­тив­но при­гро­зив вла­ді вда­ти­ся до са­мо­губ­ства, роз­по­чав­ши го­ло­ду­ва­н­ня. «Цар­ські опри­чни­ки за 12 ро­ків тю­рем і за­слань ви­смо­кта­ли з ме­не всю кров, усі со­ки, ви­мо­та­ли мої нер­ви. До­сить з ме­не! Во­ля або смерть!», — за­явив Дов­би­щен­ко. Спра­ву ре­да­кто­ра «Но­вої Гро­ма­ди» роз­гля­ну­ли в день від­кри­т­тя три­бу­на­лу 21 сі­чня 1918 ро­ку. При­су­тня пу­блі­ка під­три­ма­ла опаль­но­го га­зе­тя­ра опле­ска­ми і ви­прав­ду­валь­ний ви­рок зу­стрі­ла скан­ду­ва­н­ням «Хай жи­ве сво­бо­да дру­ку!».

Ви­да­н­ня бу­ло при­му­со­во за­кри­те, і вже зі сто­рі­нок га­зе­ти «Зем­ське ді­ло» Я.дов­би­щен­ко за­кли­кав єд­на­ти­ся в ім’я пе­ре­мо­ги над зов­ні­шнім і вну­трі­шнім во­ро­гом, вва­жа­ю­чи вну­трі­шньо­го «най­стра­шні­шим тим, що роз’єд­нає, роз­кла­дає від­пор­ні си­ли на­ро­ду про­ти хи­жа­ків зов­ні­шніх».

З при­хо­дом До­бро­воль­чої ар­мії Ан­то­на Дє­ні­кі­на зно­ву пе­ре­йшов на під­піль­ну ро­бо­ту, про­те арешт кон­тр­ро­звід­кою во­се­ни 1919 ро­ку «про­чи­стив мо­зок» і зму­сив ві­ді­йти від по­лі­ти­ки. На­да­лі пра­цю­вав ре­да­кто­ром цен­траль­них ви­дань і не при­хо­ву­вав ми­ну­ло­го, за­пов­ню­ю­чи чи­слен­ні ан­ке­ти.

Про­те «по­лі­ти­ка» на­здо­гна­ла йо­го вже 1937 ро­ку. «У гро­ма­дя­ни­на Дов­би­щен­ка є ко­ло­саль­на бі­бліо­те­ка, з якої ви­лу­че­ні тро­цькіст­сько-контр­ре­во­лю­цій­ні кни­ги, — зві­ту­вав кур­сант шко­ли НКВС Ріт­тер, яко­му до­ру­чи­ли пе­ре­ві­ри­ти 6000 при­мір­ни­ків, — про­те я не мо­жу про­ве­сти ре­тель­ний від­бір, оскіль­ки не во­ло­дію укра­їн­ською мо­вою». Ли­ше одну книж­ку — «З істо­рії укра­їн­сько­го со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чно­го ру­ху» — слід­ство ви­ко­ри­ста­ло як ре­чо­вий до­каз, ре­шту ви­лу­че­но­го ра­зом із ли­сту­ва­н­ням Яко­ва Дов­би­щен­ка зни­щи­ли як не­по­тріб, що «не ста­но­вить ін­те­ре­су і не під­ля­гає по­вер­нен­ню вла­сни­ко­ві».

Від за­а­ре­што­ва­но­го ви­ма­га­ли роз­гор­ну­тих свід­чень про зв’язок з одно­пар­тій­ця­ми, з яки­ми кон­такт дав­но був втра­че­ний: Ко­стян­ти­ном Про­ко­по­ви­чем, Ми­тро­фа­ном Ду­хов­ським, Оль­гою Край­ник, Тро­хи­мом Гай­да­ром, Оле­ксі­єм Со­фі­єн­ком. Не за­ли­ши­ли­ся по­за ува­гою про­фе­сій­ні сто­сун­ки з Во­ло­ди­ми­ром Вин­ни­чен­ком, Ма­тві­єм Явор­ським, Ми­ко­лою Су­ли­мою, Оста­пом Ви­шнею. Слід­чий Ра­тнер на­ма­гав­ся на­пов­ни­ти сто­рін­ки спра­ви іме­на­ми по­мі­тних ді­я­чів, при­пу­ска­ю­чись по­ми­лок. Дов­би­щен­ко ви­пра­вив у про­то­ко­лі пе­ре­кру­че­не прі­зви­ще одно­го з іде­о­ло­гів укра­їн­сько­го со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чно­го ру­ху Пав­ла Ту­чап­сько­го, на­по­ліг на то­чно­му на­пи­сан­ні ро­сій­ською ор­фо­гра­фі­єю прі­зви­ща «Дов­быщен­ко».

По­вер­нув­шись з Ни­жньо­а­мур­сько­го та­бо­ру, в яко­му від­си­дів де­сять ро­ків «за мен­шо­ви­цьку на­ціо­на­лі­сти­чну ді­яль­ність», Яків до­від­ав­ся про тих, із ким йо­го пов’яза­ла до­ля. Біль­шість то­ва­ри­шів, близь­ких і зна­йо­мих бу­ло ре­пре­со­ва­но. Ко­ли­шню дру­жи­ну Зі­на­ї­ду Са­ло­ву за­а­ре­што­ва­но як чле­на про­во­ду ОУН у мі­сті Кра­сно­гра­ді на Хар­ків­щи­ні. То­го ж та­ки1946 ро­ку був за­су­дже­ний до роз­стрі­лу ко­ли­шній пра­ців­ник НКВС Се­мен Ра­тнер — слід­чий, який мі­ся­ця­ми зну­щав­ся з під­слі­дних, утри­му­ю­чи їх «на кон­ве­є­рі», а на по­ча­тку вій­ни став зра­дни­ком, пе­ре­дав­ши оку­пан­там се­кре­тні ві­до­мо­сті про ра­дян­ських пар­ти­за­нів.

І, як у да­ле­кій юно­сті, Яків Єпі­фа­но­вич зно­ву не отри­мав про­пи­ски в рі­дно­му Хар­ко­ві, був за­а­ре­што­ва­ний і пі­сля три­ва­лих ні­чних до­пи­тів за­сла­ний 1949 ро­ку на до­ві­чне по­се­ле­н­ня до Кра­сно­яр­сько­го краю. Пі­сля смер­ті Ста­лі­на кло­по­тав про ре­а­бі­лі­та­цію, але по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту за жи­т­тя не до­міг­ся. Ре­а­бі­лі­ту­ва­ли Яко­ва Дов­би­щен­ка 1989 ро­ку. На­ре­шті здій­сни­ла­ся йо­го мрія: «син і ону­ки до­від­а­ли­ся, що дід був за­су­дже­ний без­вин­но». На ча­сі в цьо­му пе­ре­свід­чи­ти­ся й гро­мад­сько­сті.

Яків Дов­би­щен­ко під час слід­ства. м. Хар­ків, 1949 р.

Ого­ло­ше­н­ня про слу­ха­н­ня спра­ви ре­да­кто­ра га­зе­ти «Но­ва Гро­ма­да» Яко­ва Дов­би­щен­ка в день від­кри­т­тя Ре­во­лю­цій­но­го три­бу­на­лу в Хар­ко­ві. Га­зе­та «Зем­ля и Во­ля», сі­чень 1918 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.