Бле­ка­ут укра­їн­сько­го авіа­про­му...

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

На­при­кін­ці ли­сто­па­да 2016 р. прем’єр-мі­ністр В.грой­сман під час від­ві­дин під­при­єм­ства «Ан­то­нов» за­явив, що уряд у лю­то­му 2017 р. має на­мір ухва­ли­ти про­гра­му від­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го авіа­бу­ду­ва­н­ня на се­ре­дньо­стро­ко­ву пер­спе­кти­ву.

Однак ні в лю­то­му ми­ну­ло­го, ні в лю­то­му ц.р. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів обі­ця­ним до­ку­мен­том авіа­бу­дів­ни­ків не по­ті­шив.

За­мість анон­со­ва­но­го В. Грой­сма­ном про­е­кту про­гра­ми чи­нов­ни­ки Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку ли­ше ми­ну­ло­го ти­жня спря­му­ва­ли на роз­гляд уря­ду про­ект Стра­те­гії від­ро­дже­н­ня авіа­бу­ду­ва­н­ня до 2022 р., що скла­да­є­ться аж із се­ми пун­ктів.

Ро­зро­бле­ний Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку опус під на­звою «Стра­те­гія» — це як на­смі­шка для га­лу­зі, де зо­се­ре­дже­но май­же всі скла­дни­ки ін­фра­стру­кту­ри, яка до­зво­ляє роз­ро­бля­ти, ви­про­бо­ву­ва­ти, се­рій­но ви­го­тов­ля­ти лі­та­ки й гвин­то­кри­ли, авіа­цій­ні дви­гу­ни, спе­ці­аль­не обла­дна­н­ня, бор­то­ву ра­діо­еле­ктрон­ну апа­ра­ту­ру, авіа­цій­ні агре­га­ти, про­во­ди­ти мо­дер­ні­за­цію і ре­монт авіа­цій­ної те­хні­ки, го­ту­ва­ти ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців. А ще біль­шою на­ру­гою для укра­їн­ських авіа­бу­дів­ни­ків є мі­зер­ні об­ся­ги ко­штів, які уряд пе­ред­ба­чає спря­му­ва­ти на під­трим­ку укра­їн­сько­го авіа­про­му.

Не хо­ті­ло­ся б за­сму­чу­ва­ти прем’єр-мі­ні­стра, але на сьо­го­дні Ка­бі­нет Мі­ні­стрів вно­сить на­ба­га­то біль­ший вне­сок у роз­ви­ток фран­цузь­ко­го вер­то­льо­то­бу­ду­ва­н­ня, ство­рює ро­бо­чі мі­сця в пе­ред­мі­стях Па­ри­жа й на­пов­нює фран­цузь­кий бю­джет за ра­ху­нок укра­їн­ських пла­тни­ків по­да­тків. «При­ле­тит вдруг во­лше­бник в го­лу­бом вер­то­ле­те…» 23 бе­ре­зня ц.р. мі­ністр А.ава­ков і мі­ністр у спра­вах Єв­ро­пи і за­кор­дон­них справ Фран­ції Жа­нів Ле Дрі­ан під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­ро­бі­тни­цтво, у рам­ках яко­го МВС пе­ред­ба­чає за­ку­пи­ти впро­довж п’яти на­сту­пних ро­ків (для по­пов­не­н­ня вер­то­лі­тно­го пар­ку при­кор­дон­ни­ків, по­лі­ції та Держ­слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій) 55 вер­то­льо­тів ви­ро­бни­цтва ком­па­нії Airbus Helicopters.

Істо­рія з за­ку­пів­лею фран­цузь­ких вер­то­льо­тів роз­по­ча­ла­ся ще з ро­бо­чо­го ві­зи­ту до Фран­ції у кві­тні 2015 р. пре­зи­ден­та П.по­ро­шен­ка. Як від­ра­пор­ту­вав то­ді ко­ли­шній ке­рів­ник «Укр­обо­рон­про­му» Р.ро­ма­нов, ком­па­нія Airbus Helicopters про­да­ва­ти­ме в Укра­ї­ну вер­то­льо­ти для Зброй­них сил кра­ї­ни.

Ша­ле­на актив­ність ві­тчи­зня­них чи­нов­ни­ків у про­су­ван­ні ці­єї мас­шта­бної уго­ди не тіль­ки сер­йо­зно на­сто­ро­жує, а й спо­ну­кає все-та­ки ро­зі­бра­ти­ся в де­яких її ті­ньо­вих аспе­ктах.

Ці­ка­во, а про що ду­мав В.грой­сман, сто­я­чи за спи­ною А.ава­ко­ва, який під­пи­су­вав із фран­цузь­кою сто­ро­ною ме­мо­ран­дум про ба­га­то­мі­льяр­дну опе­ра­цію, яку тре­ба бу­де про­фі­нан­су­ва­ти з дер­жав­но­го бю­дже­ту? Мо­же, в уря­ду з’яви­ли­ся віль­ні ко­шти? Нав­ряд чи!

І ще за­пи­та­н­ня. Хто і як в уря­до­вих ка­бі­не­тах здій­сню­вав фі­нан­со­во-еко­но­мі­чне об´рун­ту­ва­н­ня цьо­го зов­ні­шньо­еко­но­мі­чно­го кон­тра­кту? Мо­же, кра­ще ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця в Укра­ї­ні? Остан­нім ча­сом де­да­лі біль­ше скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що на­ші чи­нов­ни­ки ни­шпо­рять сві­том у по­шу­ках те­хні­ки, у то­му чи­слі б/в, і зма­га­ю­ться, як за­ку­пи­ти її з най­біль­ши­ми втра­та­ми для дер­жав­но­го бю­дже­ту і як не під­три­му­ва­ти ві­тчи­зня­ну про­ми­сло­вість.

За по­пе­ре­дньою оцін­кою, тіль­ки вар­тість за­ку­пів­лі са­мих вер­то­льо­тів, без ура­ху­ва­н­ня ство­ре­н­ня від­по­від­ної ін­фра­стру­кту­ри для їх збе­рі­га­н­ня, об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­ту, а та­кож під­го­тов­ки пі­ло­тів, ста­но­ви­ти­ме від 8 до 9,6 млрд грн.

Від­крию прем’єр-мі­ні­стру ве­ли­ку дер­жав­ну та­єм­ни­цю. На під­трим­ку всьо­го ві­тчи­зня­но­го авіа­бу­ду­ва­н­ня впро­довж п’яти ро­ків укра­їн­ські чи­нов­ни­ки пе­ред­ба­ча­ють спря­му­ва­ти з дер­жав­но­го бю­дже­ту ко­шти в су­мі 7,5 млрд грн. Са­ме ці ци­фри фі­гу­ру­ють у про­е­кті роз­по­ря­дже­н­ня уря­ду що­до ре­а­лі­за­ції кон­це­пції від­ро­дже­н­ня укра­їн­сько­го авіа­бу­ду­ва­н­ня, по­го­дже­но­му всі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми мі­ні­стер­ства­ми, вклю­ча­ю­чи Мі­н­обо­ро­ни і МВС.

Під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му — це ще не ре­а­лі­за­ція кон­тра­кту. Ще є час по­ду­ма­ти, що ва­жли­ві­ше для на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів: за­вер­ши­ти ство­ре­н­ня вла­сно­го за­мкне­но­го ци­клу ви­ро­бни­цтва вер­то­лі­тної те­хні­ки чи за­ку­по­ву­ва­ти за­кор­дон­ні вер­то­льо­ти з від­пра­цьо­ва­ним ре­сур­сом?

Ек­сплу­а­та­ція гвин­то­кри­лів фран­цузь­ко­го ви­ро­бни­цтва пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво ан­га­рів, ви­тра­ти на пе­ре­на­вча­н­ня льо­тно­го й те­хні­чно­го скла­ду, за­ку­пів­лю до­ро­гих ком­пле­ктів для вста­нов­ле­н­ня ці­льо­во­го обла­дна­н­ня та за­со­бів на­зем­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. Вар­тість ре­мон­ту, за­мі­ни агре­га­тів і по­дов­же­н­ня ре­сур­сних по­ка­зни­ків та­кож у ра­зи пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чні ви­тра­ти на екс­плу­а­та­цію те­хні­ки укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва.

А якщо ще вра­ху­ва­ти, що в Укра­ї­ні у ви­ро­бни­чо­му ци­клі ство­ре­н­ня вер­то­лі­тної те­хні­ки без­по­се­ре­дньо мо­жуть бу­ти

У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку екс­пер­ти очі­ку­ва­ли збіль­ше­н­ня ВВП Укра­ї­ни цьо­го ро­ку на 3% при ін­фля­ції в 8%, у 2019 р. — на 3,6%, при ін­фля­ції в 5,9%, і у 2020 р. — на 4%, при ін­фля­ції в 5%.

Те­пер, за усе­ре­дне­ни­ми оцін­ка­ми МЕРТ, ін­фля­ція на­сту­пно­го ро­ку ста­но­ви­ти­ме 8%, 2020-го — 6,8%.

В онов­ле­но­му кон­сен­су­с­про­гно­зі впер­ше при­су­тні по­ка­зни­ки для 2021 р.: екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­ре­н­ня зро­ста­н­ня ВВП до 4% при зни­жен­ні ін­фля­ції до 6,4%.

Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що за да­ни­ми МЕРТ ВВП Укра­ї­ни то­рік зріс на 2,2%.

«Ми бу­де­мо до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні у ви­ко­нан­ні рі­шень Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу. Та­кож бу­де­мо до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні при про­ве­ден­ні пе­ре­го­во­рів що­до тран­зи­ту пі­сля за­вер­ше­н­ня кон­тра­кту між «На­фто­га­зом» і «Газ­про­мом», — ска­зав він.

«Тран­зит ва­жли­вий для Укра­ї­ни в ча­сти­ні до­хо­дів, але він ва­жли­вий і для ЄС у кон­текс­ті ди­вер­си­фі­ка­ції шля­хів по­ста­вок», — до­дав Рі­сто­рі.

Ра­ні­ше ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії з пи­тань енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу Ма­рош Ше­фчо­вич за­явив про го­тов­ність ко­мі­сії ви­сту­па­ти по­се­ре­дни­ком в уре­гу­лю­ван­ні га­зо­во­го спо­ру між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю.

Сток­гольм­ський ар­бі­траж за­до­воль­нив ви­мо­ги «На­фто­га­зу» про ком­пен­са­цію за не­до­по­став­ле­ні «Газ­про­мом» об­ся­ги га­зу для тран­зи­ту. «На­фто­газ» до­міг­ся ком­пен­са­ції в роз­мі­рі 4,63 млрд дол. За ре­зуль­та­та­ми двох ар­бі­тра­жних роз­гля­дів у Сток­голь­мі «Газ­пром» має за­пла­ти­ти «На­фто­га­зу» 2,56 млрд дол.

«Газ­пром» з рі­ше­н­ням не по­го­див­ся і по­дав апе­ля­цію. Во­дно­час він за­явив про ро­зір­ва­н­ня кон­тра­ктів з «На­фто­га­зом».

Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія до­по­мо­же Укра­ї­ні у ви­ко­нан­ні рі­шень Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу з тран­зи­ту га­зу, по­ві­до­мив го­ло­ва ди­ре­кто­ра­ту Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії з енер­ге­ти­ки До­мі­нік Рі­сто­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.