Ле­то­ви­ще в ті­ні «Кра­я­на»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ще зов­сім не­дав­но кра­ї­на сте­жи­ла за по­ді­я­ми, які роз­гор­та­ли­ся нав­ко­ло обви­ну­ва­чу­ва­них у ко­ру­пції ме­ра Оде­си Ген­на­дія Тру­ха­но­ва та йо­го під­ле­глих, і га­да­ла, чим же все скін­чи­ться.

І, хо­ча гу­чна спра­ва не за­вер­ше­на, зда­ва­ло­ся, й так усе зро­зумі­ло. Хоч пи­та­н­ня за­ли­ша­ли­ся. Про­те пі­сля опу­блі­ко­ва­них за­пи­сів роз­мов На­за­ра Хо­ло­дни­цько­го — про­ясни­ли­ся. Якщо за­пи­си справ­жні, а не змон­то­ва­ні, як за­пев­няє сам фі­гу­рант плів­ко­во­го скан­да­лу, то по­чу­те — шо­кує.

Ген­на­дія Тру­ха­но­ва ве­лі­ли не чі­па­ти. «Да­вай усіх, крім Тру­ха­но­ва, до прийня­т­тя по­зи­ції», — на­по­ля­гав го­лос Хо­ло­дни­цько­го на плів­ках. Із при­во­ду за­сту­пни­ка ме­ра Пав­ла Ву­гель­ма­на теж бу­ли чу­тні ре­ко­мен­да­ції: «Я ду­маю, що йо­го ще біль­ше, ніж Тру­ха­но­ва, не да­дуть»…

Очіль­ник Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри і йо­го за­сту­пник обго­во­рю­ють, як ді­я­ти сто­сов­но се­ми фі­гу­ран­тів спра­ви «Кра­я­на», вклю­чно з ме­ром, йо­го за­сту­пни­ком, трьо­ма під­ле­гли­ми, оцін­ни­цею май­на та пред­став­ни­ком про­дав­ця. Ви­рі­шу­ють, ко­го стра­ти­ти, а ко­го по­ми­лу­ва­ти. Ви­рі­шу­ють, як вчи­ни­ти: «За за­ко­ном? Чи…» По­лі­ти­ка — на пер­шо­му мі­сці: «Він (тоб­то Тру­ха­нов) три­має мі­сто в укра­їн­ських ко­льо­рах», — чу­ти го­лос очіль­ни­ка САП. Мов­ляв, не­зро­зумі­ло, хто при­йде на йо­го мі­сце. «Щоб ми не нас... ли кра­ї­ні», — під­су­му­вав він.

Роз­слі­ду­ва­н­ня НАБУ у спра­ві «Кра­я­на», що ви­ро­сло в гу­чну ко­ру­пцій­ну спра­ву, за­три­ма­н­ня чи­нов­ни­ків мі­ськра­ди і осо­би­сто ме­ра Оде­си, взя­т­тя їх під вар­ту про­де­мон­стру­ва­ло бо­роть­бу з ка­зно­кра­да­ми. Однак по­тім кра­ї­на по­ба­чи­ла звіль­не­н­ня на­віть не під за­ста­ву, а на по­ру­ки нар­де­пів. Це що, по­ста­но­во­чна ви­ста­ва? Ре­жи­су­ра Бан­ко­вої?

На цьо­му тлі ці­ка­во, як же роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії. Адже за Тру­ха­но­вим є ще одна спра­ва­бли­знюк. Її по­ру­ши­ли в рам­ках то­го ж кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, то­го ж 2016 р., що й спра­ву сто­сов­но «Кра­я­на». Цю обо­руд­ку вла­да про­вер­ну­ла пер­шою, за мі­сяць до рі­ше­н­ня по «но­вій» ме­рії. Але про неї, фа­кти­чно, ні­чо­го не бу­ло чу­ти. Хо­ча ця спра­ва — кру­ті­ша за «Кра­я­на». Кру­та ма­хі­на­ція Іде­ться про ку­пів­лю в ТОВ «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» бу­дин­ків і спо­руд ко­ли­шньо­го ае­ро­дро­му «За­ста­ва» для роз­ши­ре­н­ня мі­сько­го цвин­та­ря. Адже місць для по­хо­ва­н­ня в Оде­сі ка­та­стро­фі­чно бра­кує. Та річ у то­му, що за ста­рі бу­дів­лі на око­ли­ці (Ти­ра­споль­ське шо­се, 22-г) в ра­йо­ні Двох стов­пів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.