Ястру­би за­хі­дно­го кри­ла

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

«Яко­го бі­са від­бу­ва­є­ться? За­про­ше­н­ня Пу­ті­ну вка­зує не на си­лу, а на то­ле­ру­ва­н­ня».

Так від­ре­а­гу­вав ко­ли­шній за­сту­пник дер­жав­но­го се­кре­та­ря Де­ні­ел Фрід на про­по­зи­цію До­наль­да Трам­па зу­стрі­ти­ся з Вла­ді­мі­ром Пу­ті­ним у «не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му», озву­че­ну не вла­сним уря­дом (в ін­фор­ма­ції Бі­ло­го до­му за ре­зуль­та­та­ми те­ле­фон­ної бе­сі­ди 20 бе­ре­зня про за­про­ше­н­ня не по­ві­дом­ля­ло­ся), а ра­дни­ком ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та, та ще й че­рез пів­то­ра ти­жня пі­сля роз­мо­ви очіль­ни­ків дер­жав. Схо­же, в Крем­лі від­чу­ва­ють осо­бли­ве за­до­во­ле­н­ня від то­го, що зно­ву, роз­го­ло­сив­ши не­пу­блі­чні до­мов­ле­но­сті, мо­жуть по­ста­ви­ти До­наль­да Трам­па в не­зру­чне ста­но­ви­ще…

І це при то­му, що ли­ше зов­сім не­дав­но тро­хи спа­ла хви­ля ни­щів­ної кри­ти­ки До­наль­да Трам­па за роз­мо­ву, під час якої, по­при по­ра­ди вла­сних ра­дни­ків, він при­ві­тав Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на з пе­ре­мо­гою у пре­зи­дент­ських пе­ре­го­нах і на­віть не зга­дав у роз­мо­ві про за­мах Крем­ля на вбив­ство хі­мі­чною збро­єю ко­ли­шньо­го спів­ро­бі­тни­ка ГРУ РФ Сер­гія Скри­па­ля. Се­на­тор­ре­спу­блі­ка­нець Джон Мак­кейн у різ­кій ма­не­рі за­ува­жив, що «аме­ри­кан­ський пре­зи­дент, ві­та­ю­чи ди­кта­то­рів з бу­та­фор­ськи­ми ви­бо­ра­ми, не про­яв­ляє лі­дер­ства Віль­но­го сві­ту».

По­при тра­ди­цій­ний ар­гу­мент, що на­яв­ність діа­ло­гу кра­ща за йо­го від­су­тність, скла­дно со­бі уяви­ти будь-яку до­да­ну вар­тість від за­яв­ле­но­го са­мі­ту. Очіль­ни­ко­ві Бі­ло­го до­му все ще за­гро­жує Да­мо­клів меч — роз­слі­ду­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го ра­дни­ка Ро­бер­та Мюл­ле­ра мо­жли­вих зв’яз­ків До­наль­да Трам­па та йо­го ко­ман­ди з ро­сі­я­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.