До­ро­гі мої акто­ри

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

то­таль­но­го зде­шев­ле­н­ня. При­клад успі­шно­го се­рі­а­лу «Шко­ла» зі жва­ви­ми ама­то­ра­ми й ве­се­ли­ми діа­ло­га­ми — пре­дмет за­здро­щів кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща, яке бун­дю­чи­ться й му­чи­ться: чим би при­вер­ну­ти гля­да­ча до те­ле­е­кра­на? Ще не­дав­но умов­ний се­ре­дній бю­джет одні­єї се­рії в «дов­го­му» те­ле­кі­но міг ста­но­ви­ти близь­ко 20 тис. у.о. — за ту ж се­рію. Сьо­го­дні де­які ви­ро­бни­ки на­ма­га­ю­ться стри­бну­ти ви­ще. Де­які па­да­ють ще ниж­че, ниж­че плін­ту­са. А са­ме ж від бю­дже­ту зна­чною мі­рою й за­ле­жить твій го­но­рар, мій юний дру­же. Ко­жен актор, як абе­тку, знає кіль­ка ча­рів­них брен­дів, ком­па­ній, сво­їх по­тен­цій­них го­ду­валь­ни­ків — Film.ua, Star Media, Front Cinema, ПРО-ТВ, ін­ші. Від їхніх ви­ро­бни­чих обо­ро­тів ба­га­то в чо­му й за­ле­жить твоє за­мо­жне існу­ва­н­ня, ша­нов­ний ви­пу­скни­ку «Кар­пен­ка» або По­плав­сько­го. Де­які з ви­ро­бни­ків-мо­но­по­лі­стів ра­ні­ше бу­ли біль­ше орі­єн­то­ва­ні на ро­сій­ський ри­нок. Але, по­вто­рю­ся, пі­сля різ­ко­го від­тор­гне­н­ня від цьо­го рин­ку ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки свої втра­ти об­чи­слю­ва­ли де­ся­тка­ми міль­йо­на­ми до­ла­рів. Ни­ні спів­дру­жність із су­сі­днім те­ле­кі­но­бі­зне­сом має ла­тен­тний ха­ра­ктер. Во­на не пу­блі­чна, не пі­ар-ве­ли­чаль­на. Але во­на не зни­кла. І са­ме в ро­сій­сько­мов­но­му се­гмен­ті кі­но­се­рі­аль­но­го про­ду­кту ви­ро­бни­ки-лі­де­ри пла­тять укра­їн­ським акто­рам на­віть біль­ше (ніж в укра­їн­сько­мов­но­му). Я ні­чо­го не ви­га­дав. Ар­ти­сти бо­жа­ться, що так во­но і є. Юна­ко­ві, ко­трий обмір­ко­вує, «де­лать жизнь с ко­го?», зві­сно, го­ди­ло­ся б ма­ти за взі­рець най­ви­щі ху­до­жні зраз­ки на­ших най­більш ви­со­ко­опла­чу­ва­них ар­ти­стів. Го­но­ра­ри окре­мих за одну ро­бо­чу змі­ну мо­жуть ва­рі­ю­ва­ти­ся від 30 до 15 тис. грн. Якщо се­рій ба­га­то, мо­жна уяви­ти, скіль­ки на­ка­пає. Бан­кно­та­ми (за­мість шпа­лер) мо­же об­кле­ї­ти і да­чу, і ві­таль­ню.

Але юна­ко­ві (дів­чи­ні), які обмір­ко­ву­ють жи­т­тя, не вар­то від­ра­зу спо­ді­ва­ти­ся на ша­ле­ні гро­ші. Актор-но­ва­чок мо­же пре­тен­ду­ва­ти, як мі­ні­мум, на 1,5 тис. грн і як ма­кси­мум — на 3 тис. грн — за змі­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.