Па­ді­н­ня бі­тко­ї­на. Чо­го че­ка­ти рин­ку ICO?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

По­ки бі­тко­їн на­ма­га­є­ться зна­йти своє дно, ба­га­то ін­ве­сто­рів шу­ка­ють но­ві по­тен­цій­ні га­ва­ні для ін­ве­сти­цій.

Най­ча­сті­ше основ­ним кон­ку­рен­том за ува­гу ін­ве­сто­рів у бі­тко­ї­на ви­сту­па­ють рі­зні аль­тко­ї­ни й то­ке­ни. Во­ни не з’яв­ля­ю­ться ні­звід­ки — по­пе­ре­дньо від­бу­ва­є­ться ICO, або пер­вин­на про­по­зи­ція мо­не­ти. Са­ма про­це­ду­ра схо­жа з IPO, або пер­вин­ною про­по­зи­ці­єю акцій ком­па­ній, але має низ­ку від­мін­но­стей.

При­бли­зно два ро­ки то­му, на по­ча­тку роз­ви­тку рин­ку, ICO ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся для збо­ру гро­шей для ство­ре­н­ня май­бу­тньо­го про­ду­кту, ма­ю­чи де­яку по­ді­бність із кра­уд­фан­дин­гом або кік­стар­тин­гом. Тоб­то уча­сник міг за­лу­чи­ти гро­ші для ре­а­лі­за­ції сво­їх ідей, ви­пу­стив­ши мо­не­ту, яка в май­бу­тньо­му да­ва­ла мо­жли­вість її вла­сни­кам отри­му­ва­ти про­дукт пер­ши­ми або зі зниж­кою. Зго­дом цей про­цес роз­ши­ри­ли не тіль­ки на про­ду­кти, а й на рі­зні си­сте­ми.

По­ча­тком роз­ви­тку ін­ду­стрії мо­жна вва­жа­ти 30 ли­пня 2015 р. — за­пуск бло­кчей­на Ефі­рі­ум і ви­пуск то­ке­на Ефір. Осно­вою те­хно­ло­гії є за­пуск смарт-кон­тра­ктів, що да­ють змо­гу ре­є­стру­ва­ти будь-які уго­ди з будь-яки­ми акти­ва­ми, не вда­ю­чись до по­слуг сто­рон­ніх опе­ра­то­рів. Та­кож на ба­зі да­но­го бло­кчей­на мо­жна ство­рю­ва­ти до­да­тко­ві про­гра­ми або за­пу­ска­ти вла­сні до­да­тки. Да­на те­хно­ло­гія да­ла мо­жли­вість ба­га­тьом но­вим про­е­ктам уже не за­йма­ти­ся роз­роб­кою вла­сно­го бло­кчей­на, а, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ба­зу Ефі­рі­у­ма, ство­рю­ва­ти но­ві вла­сні до­да­тки, що бу­ло менш ви­тра­тним і зго­дом при­ве­ло до збіль­ше­н­ня чи­сла та­ких про­е­ктів.

Лег­кість транс­фор­ма­ції ідеї в то­кен до­зво­ли­ла ба­га­тьом кра­ї­нам у ду­же сти­слі тер­мі­ни за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції та зайня­ти своє мі­сце на бір­жах. Спо­ча­тку ба­га­то юри­ди­чних ком­па­ній роз­ці­ню­ва­ли то­кен не як цін­ний па­пір, а як «сер­ві­сний» за­сіб обмі­ну, як ба­ли на бо­ну­сних кар­тках тор­го­вель­них ме­реж, на­при­клад. Не­за­хи­ще­ність ін­ве­сто­рів і ціл­ко­ви­та пра­во­ва анар­хія да­ва­ли мо­жли­вість ство­рю­ва­ти мі­фі­чні про­е­кти, ме­тою яких бу­ло за­лу­че­н­ня при­ва­тно­го ін­ве­сто­ра, що слаб­ко роз­би­рав­ся в тон­ко­щах про­е­кту й тіль­ки за ра­ху­нок успі­шно­го мар­ке­тин­гу ін­ве­сту­вав у ком­па­нію ко­шти, ку­пу­ю­чи то­кен. Це до­зво­ли­ло ба­га­тьом сум­нів­ним про­е­ктам ви­йти на ри­нок і зі­бра­ти ве­ли­че­зні су­ми. З ура­ху­ва­н­ням ано­нім­но­сті ме­ре­жі бі­тко­їн і від­су­тньої юри­ди­чної ба­зи їхні твор­ці лег­ко уни­ка­ли від­по­від­аль­но­сті. За ста­ти­сти­кою, ві­сім із де­ся­ти про­е­ктів не про­жи­ли й ро­ку.

Кіль­кість но­вих ін­ве­сто­рів по­стій­но збіль­шу­є­ться, але чи­сло про­е­ктів зро­стає ще швид­ше. Пер­шою та основ­ною про­бле­мою ви­сту­па­ють ду­же за­ви­ще­ні очі­ку­ва­н­ня твор­ців про­е­кту, че­рез що ком­па­нії не до­ся­га­ють за­яв­ле­но­го ре­зуль­та­ту. Та­кож ви­ро­сла й вар­тість да­них про­це­дур — в основ­но­му біль­ша ча­сти­на бю­дже­тів іде на ре­кла­му та мар­ке­тинг, че­рез що стра­ждає те­хно­ло­гі­чна ча­сти­на. Та­ким чи­ном, зі­бра­ні су­ми в пер­шу чер­гу ком­пен­су­ють ці ви­тра­ти та ли­ше по­тім ідуть на роз­роб­ку ре­аль­но­го про­ду­кту.

Згі­дно з да­ни­ми Ernst&young, на цей мо­мент ICO в основ­но­му про­во­дять фі­нан­со­ві та граль­ні ком­па­нії, бло­кчейн-про­е­кти, а та­кож ком­па­нії, які збе­рі­га­ють да­ні. У пе­рі­од із 2015-го по 2017 р. ко­ман­ди змо­гли за­лу­чи­ти близь­ко 3,8 млрд дол.

Ге­о­гра­фія про­е­ктів та­кож ве­ли­ка, і одне з то­по­вих місць за­ймає Ро­сія. Да­ну по­пу­ляр­ність та­ких про­е­ктів за­без­пе­че­но за ра­ху­нок за­хі­дних сан­кцій, які не до­зво­ля­ють ком­па­ні­ям за­лу­ча­ти вен­чур­ні ін­ве­сти­ції в іно­зем­них юрис­ди­кці­ях. Бло­кчейн у цьо­му ра­зі лег­ко до­по­ма­гає ви­рі­ши­ти та­ку про­бле­му.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що до по­ча­тку 2018 р. ін­те­рес пу­блі­ки до Ico-про­е­ктів по­чав зга­са­ти. Якщо ще в черв­ні 2017-го 93% ком­па­ній мо­гли за­лу­чи­ти по­трі­бну су­му, то вже до ли­сто­па­да цей по­ка­зник упав до 25%. Одно­зна­чно на це впли­ну­ла за­бо­ро­на на ін­ве­сти­ції не­ква­лі­фі­ко­ва­них ін­ве­сто­рів зі США та Ки­таю.

По­при це, ба­га­то стар­та­пів або ко­ман­ди, що вже сфор­му­ва­ли­ся, ви­би­ра­ють са­ме цю фор­му за­лу­че­н­ня ка­пі­та­лу. Остан­нім яскра­вим при­кла­дом є два за­кри­ті ра­ун­ди ICO Telegram. Ста­ном на 30 бе­ре­зня Пав­ло Ду­ров відзві­ту­вав пе­ред SEC (Ко­мі­сія з цін­них па­пе­рів і бірж США) про за­лу­че­н­ня 850 млн дол. від 91 ін­ве­сто­ра. Зби­ра­ли ко­шти для но­вої бло­кчейн-пла­тфор­ми ТОN, у якій бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся кри­пто­ва­лю­та GRAM. Про­тя­гом цих двох ра­ун­дів ко­ман­да Ду­ро­ва змо­гла за­лу­чи­ти су­мар­но 1,7 млрд дол., що на сьо­го­дні є най­біль­шою су­мою, зі­бра­ною на ICO.

Ва­жли­во за­зна­чи­ти, що са­ме се­ре­до­ви­ще ще над­то си­ре — не­має ме­ха­ні­змів за­хи­сту ін­ве­сто­ра на всі 100%. Але ни­ні в ба­га­тьох кра­ї­нах уже роз­ро­бля­ю­ться ме­ха­ні­зми за­хи­сту ін­ве­сто­рів від ша­хра­їв. Пі­сля впро­ва­дже­н­ня ре­гу­ля­ції да­но­го рин­ку са­мі про­це­ду­ри ви­пу­ску то­ке­на ста­нуть скла­дні­ши­ми. Від­по­від­но, зро­сте їхня вар­тість, що й бу­де від­ля­ку­ва­ти рі­зні ша­храй­ські про­е­кти. У най­ближ­чий рік кіль­кість Ico-про­е­ктів по­сту­по­во зни­жу­ва­ти­ме­ться, а вар­тість про­ве­де­н­ня та­ких опе­ра­цій — зро­ста­ти. Це при­ве­де на ри­нок но­ві ком­па­нії та фон­ди, а ін­ве­сто­ри ста­нуть більш за­хи­ще­ни­ми. Пи­та­н­ня в до­хі­дно­сті — чи бу­дуть ком­па­нії зро­ста­ти так швид­ко. Най­імо­вір­ні­ше, ні. Але одно­зна­чно кіль­кість які­сних про­е­ктів бу­де біль­ша, а мо­жли­во­стей втра­ти­ти гро­ші в ін­ве­сто­рів — мен­ше.

По­при про­гно­зи, що у 2017 р. ба­га­то но­вих то­ке­нів змо­жуть ви­би­ти бі­тко­їн з йо­го вер­ши­ни та за­мі­ни­ти йо­го аль­тер­на­тив­ни­ми мо­не­та­ми, і що 2018-й ста­не ро­ком Ico-про­е­ктів, по­ки цьо­го не ста­ло­ся. Нав­па­ки, при зни­жен­ні вар­то­сті основ­ної кри­пто­ва­лю­ти ба­га­то то­ке­нів та­кож втра­ти­ли в ці­ні. На да­ний мо­мент ри­нок «аль­тів» пе­ре­бу­ває в гли­бо­ко­му нок­ау­ті. Вар­тість ба­га­тьох мо­нет упа­ла в ці­ні на 80% від ма­кси­му­мів гру­дня, де­які тор­гу­ю­ться ниж­че ці­ни ви­хо­ду на бір­жу. Так, Ефі­рі­ум як один із най­силь­ні­ших про­е­ктів, що має ре­аль­ний по­пит за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го для ба­га­тьох до­да­тків, про­сів із 1300 до 350 дол. Про­ект Cardano, що ре­а­лі­зо­вує те­хно­ло­гію сайд­чей­на, у рам­ках якої між со­бою мо­жуть вза­є­мо­ді­я­ти рі­зні бло­кчей­ни, і їхня мо­не­та ADA — c 1,2 дол. зни­зи­ла­ся до 14 цен­тів. Па­ді­н­ня акти­вів три­ва­ти­ме й на­да­лі, по­ки зни­жу­є­ться бі­тко­їн, що тіль­ки під­твер­джує фор­му­лу «зро­ста­н­ня при­бу­тку до­рів­нює зро­стан­ню ри­зи­ку». І по­при це, да­на си­ту­а­ція очи­стить ри­нок від по­га­них і слаб­ких про­е­ктів, які не ви­три­му­ють кон­ку­рен­ції на рин­ку, що дасть йо­му змо­гу роз­ви­ва­ти­ся в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.