Ле­то­ви­ще в ті­ні «Кра­я­на»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

(на в’їзді в мі­сто) за­галь­ною пло­щею тро­хи біль­ше 6 тис. кв. м Оде­ська ме­рія ви­кла­ла не­ви­прав­да­но ви­со­ку су­му —146,85 млн грн. (При­бли­зно одну ти­ся­чу до­ла­рів за 1 кв. м.) Хо­ча са­мі об’єкти бу­ло оці­не­но у 15,6 млн.

Най­не­ймо­вір­ні­ше те, що в ці­ну бу­ло вклю­че­но вар­тість ве­ли­чен­но­го ма­си­ву мі­ської зем­лі (140,87 га). То­чні­ше, час­тко­ве пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ною ді­лян­кою. ТОВ «Кон­сал­тин­го­ва ком­па­нія «Бю­ро оцін­ки Сте­фа­но­вич» оці­ни­ла це пра­во у 131,17 млн. грн. Але «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са», хоч і ко­ри­сту­ва­ла­ся зем­лею, за яку не вно­си­ла пла­ти до бю­дже­ту, дов­гі ро­ки на­ма­га­ла­ся взя­ти її в орен­ду або ви­ку­пи­ти, про­те без­успі­шно. Тоб­то мі­ськра­да, фа­кти­чно, ку­пи­ла свою ж зем­лю в се­бе са­мої.

Про роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви ста­ло ві­до­мо зов­сім не­дав­но. Хоч у 2017 р. ску­па ін­фор­ма­ція про об­шу­ки в ме­рії у зв’яз­ку з ку­пів­лею бу­ді­вель ае­ро­дро­му «За­ста­ва» з’яв­ля­ла­ся у ЗМІ. Су­дя­чи з рі­шень Со­лом’ян­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва, де­те­кти­ви агент­ства, за узго­дже­н­ням із САП, у лю­то­му та бе­ре­зні ни­ні­шньо­го ро­ку (рі­ше­н­ня від 15.02.2018 р. і 13.03.2018 р.) звер­ну­ли­ся до су­ду з ви­мо­гою до­сту­пу до бан­ків­ських ра­хун­ків, на які на­ді­йшли бю­дже­тні ко­шти від ку­пів­лі бу­ді­вель ко­ли­шньо­го ае­ро­дро­му. Але якщо на гро­ші, пе­ре­ра­хо­ва­ні фір­мам у спра­ві «Кра­я­на», від­ра­зу на­кла­ли арешт, то гро­ші за ку­пів­лю ко­ли­шніх об’єктів «За­ста­ви» про­да­вець — ТОВ «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» — встиг про­ка­ча­ти че­рез ра­хун­ки кіль­кох ком­па­ній.

Ко­ли все бу­ло вже зро­бле­но, ви­ни­кла бу­ря у склян­ці во­ди. І то пі­сля то­го, як у ЗМІ ста­ли з’яв­ля­ти­ся ви­кри­валь­ні ма­те­рі­а­ли, і гру­па на­ро­дних де­пу­та­тів на­ді­сла­ла за­пит на адре­су ке­рів­ни­ка НАБУ з про­ха­н­ням при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті за роз­кра­да­н­ня бю­дже­тних ко­штів по­са­до­вих осіб Оде­ської ме­рії у спра­ві «За­ста­ви» та «Кра­я­на».

Про­зрі­ли й де­пу­та­ти мі­ськра­ди, які да­ли до­бро на ку­пів­лю. Ко­ли се­сія мі­ськра­ди роз­гля­да­ла пи­та­н­ня про об’єкти ае­ро­дро­му, цьо­го пи­та­н­ня в по­ряд­ку ден­но­му, роз­мі­ще­но­му на офі­цій­но­му сай­ті мі­ста, не бу­ло. Йо­го вне­сли ту­ди в день го­ло­су­ва­н­ня. То­му де­пу­та­ти нав­ряд чи до кін­ця ро­зумі­ли, за що ж ти­сну­ли на кно­пки. Втім, де­пу­тат­ській біль­шо­сті, яка го­ло­сує за по­ма­хом тру­ха­нов­ської па­ли­чки, ні­чо­го ро­зу­мі­ти й не тре­ба бу­ло. І зви­чна для вла­ди та­кти­ка спра­цю­ва­ла. На­пу­сти­ти ту­ма­ну Рі­ше­н­ня про ку­пів­лю бу­дин­ків і спо­руд ко­ли­шньо­го ае­ро­дро­му в «Аві­а­ком­па­нії «Оде­са» де­пу­та­ти при­йма­ли у два ета­пи. Спо­ча­тку во­ни да­ли зго­ду на ку­пів­лю і про­ве­де­н­ня не­за­ле­жної оцін­ки для ви­зна­че­н­ня рин­ко­вої вар­то­сті об’єктів. На це пі­шло па­ру хви­лин. Мер мі­ста Ген­на­дій Тру­ха­нов за­чи­тав рі­ше­н­ня, і де­пу­та­ти за ньо­го тут­та­ки про­го­ло­су­ва­ли. Але ко­ли че­рез два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці се­сія за­твер­джу­ва­ла су­му ви­ку­пної ці­ни і ста­ло зро­зумі­ло, з чо­го во­на скла­да­є­ться, — з вуст де­пу­та­тів про­зву­ча­ла низ­ка зди­во­ва­них за­пи­тань, пов’яза­них із зем­лею.

Ке­рів­ник Юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту мі­ськра­ди Ін­на По­пов­ська по­го­ди­ла­ся, що си­ту­а­ція па­ра­до­ксаль­на. Однак ста­ла роз­по­від­а­ти де­пу­та­там, що в си­ту­а­ції, ко­ли мі­сту вкрай по­трі­бна те­ри­то­рія для роз­ши­ре­н­ня цвин­та­ря, мі­ськра­да ні­чо­го вді­я­ти не мо­же — крім як ви­ку­пи­ти об’єкти з від­шко­ду­ва­н­ням їхньої рин­ко­вої вар­то­сті.

«ТОВ «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» при­дба­ла бу­дин­ки й спо­ру­ди ко­ли­шньо­го ае­ро­пор­ту ще на по­ча­тку 1990-х, — по­ясню­ва­ла во­на де­пу­та­там. — Се­ред них зна­чи­ться і злі­тно­по­сад­ко­ва сму­га, і те­ри­то­рія для її об­слу­го­ву­ва­н­ня. Фа­кти­чно, це зе­мель­на ді­лян­ка. Де-юре в них не­має ка­да­стро­во­го но­ме­ра, але фа­кти­чно є пра­во вла­сно­сті. То­му в про­це­сі оцін­ки вра­хо­ву­ва­ло­ся пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня те­ри­то­рі­єю».

Во­на та­кож по­від­а­ла, що дов­гий час ця уго­да 1990-х оскар­жу­ва­ла­ся за по­зо­вом про­ку­ра­ту­ри, але аві­а­ком­па­нія ви­гра­ва­ла су­ди. На­да­лі ви­ник спір між мі­стом і авіа­ком­па­ні­єю, про­те він за­кін­чив­ся 2010 р. ми­ро­вою уго­дою. Бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті з при­во­ду пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня на зем­лю, і на­да­лі аві­а­ком­па­нія звер­ну­ла­ся до мі­ськра­ди з кло­по­та­н­ням про ви­ді­ле­н­ня їй ці­єї ді­лян­ки. Однак ді­лян­ку не ви­ді­ля­ли, оскіль­ки, за ген­пла­ном мі­ста, там зна­чив­ся цвин­тар. «Але в ком­па­нії справ­ді є пра­во вла­сно­сті на бу­дин­ки й спо­ру­ди, і пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів ні­хто ні­ко­ли не ска­со­ву­вав», — за­пев­ня­ла во­на.

Юрист та­кож від­зна­чи­ла, що є по­то­чний су­до­вий спір між авіа­ком­па­ні­єю та мі­ськра­дою сто­сов­но ге­не­раль­но­го пла­ну мі­ста. І для за­без­пе­че­н­ня спо­ру дію ген­пла­ну в ча­сти­ні роз­ши­ре­н­ня цвин­та­ря рі­ше­н­ням су­ду при­пи­не­но до мо­мен­ту, по­ки мі­ськра­да не ви­рі­шить пи­та­н­ня ви­ку­пу в аві­а­ком­па­нії бу­дин­ків та спо­руд.

Однак усе це да­ле­ко не так. У Єди­но­му держ­ре­є­стрі су­до­вих рі­шень зна­ча­ться по­над 80 рі­шень, пов’яза­них зі спра­вою ае­ро­дро­му «За­ста­ва», з яких ви­ма­льо­ву­є­ться зов­сім ін­ша кар­ти­на.

На­справ­ді за 25 ро­ків, у ре­зуль­та­ті три­ва­лих су­до­вих ба­та­лій, одні су­ди ви­зна­ва­ли пра­во вла­сно­сті на бу­дин­ки та спо­ру­ди ко­ли­шньо­го ае­ро­пор­ту за «Авіа­ком­па­ні­єю «Оде­са», ін­ші — за мі­ськра­дою, що вва­жа­ла ко­ли­шній ае­ро­дром ко­му­наль­ним май­ном.

Ку­пи­ти бу­дин­ки й спо­ру­ди, а то­чні­ше — весь ае­ро­дром­ний ком­плекс ра­зом зі злі­тною сму­гою та, зав­важ­те, льо­тним по­лем (во­но зна­чи­ло­ся в до­ку­мен­тах як окре­мий об’єкт), мо­жна бу­ло тіль­ки під час роз­ва­лу Со­ю­зу, в пе­рі­од ди­кої «при­хва­ти­за­ції» дер­жмай­на, що, вла­сне, і ста­ло­ся 1991 р., ко­ли бу­ло під­пи­са­но два до­го­во­ри ку­пів­лі­про­да­жу бу­дин­ків і спо­руд ко­ли­шньо­го ае­ро­пор­ту «За­ста­ва». Там бу­ла своя схе­ма. Одне сло­во — «при­хва­ти­за­ція» Спо­ча­тку Оде­ський об’єд­на­ний авіа­за­гін про­дав бу­дин­ки й спо­ру­ди ко­ли­шньо­го ае­ро­пор­ту Ек­спе­ри­мен­таль­но­му ви­ро­бни­чо­му ін­но­ва­цій­но­му об’єд­нан­ню (20.02.1991 г.). По­тім це об’єд­на­н­ня (че­рез пів­ро­ку, 8.10.1991 г.) про­да­ло їх ство­ре­ній мі­ся­цем ра­ні­ше «Аві­а­ком­па­нії «Оде­са» за 815 тис. ру­блів.

Іна­кше ка­жу­чи, в пе­рі­од, ко­ли тіль­ки фор­му­ва­ла­ся за­ко­но­дав­ча й нор­ма­тив­на ба­за у сфе­рі при­ва­ти­за­ції, при­йма­ли­ся си­рі уря­до­ві рі­ше­н­ня з роз­дер­жав­ле­н­ня дер­ж­вла­сно­сті, роз­ме­жу­ва­н­ня дер­жав­но­го та ко­му­наль­но­го май­на, ця уго­да зра­зу ви­кли­ка­ла ба­га­то за­пи­тань. То­му до­го­во­ри ку­пів­лі­про­да­жу спо­ча­тку оскар­жу­ва­ла транс­порт­на про­ку­ра­ту­ра, по­тім — про­ку­ра­ту­ра мі­ста і, зві­сно, са­ма мі­ськра­да.

Одне сло­во, на мо­мент, ко­ли у 2016 р. де­пу­та­ти да­ва­ли зго­ду на при­дба­н­ня бу­дин­ків та спо­руд у ко­му­наль­ну вла­сність, вер­ди­кти су­дів за по­зо­ва­ми як про­ку­ра­ту­ри в ін­те­ре­сах мі­ськра­ди, так і са­мої мі­ськра­ди до «Аві­а­ком­па­нії «Оде­са» бу­ли на ко­ристь мі­ста. Пі­сля то­го, як де­пу­та­ти да­ли зго­ду на ви­куп май­на ае­ро­дро­му, ко­мер­сан­ти че­рез Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд до­би­ли­ся ска­су­ва­н­ня рі­шень, прийня­тих не на їхню ко­ристь, але спра­ви при цьо­му за­кри­ті не бу­ли. ВАСУ по­вер­нув їх в Оде­су на но­вий роз­гляд.

Да­лі. Мі­ськра­да, по­при су­до­ві спо­ри, ще у 2000 р., на пра­вах вла­сни­ка зем­лі, прийня­ла рі­ше­н­ня про бу­дів­ни­цтво на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го ае­ро­пор­ту «За­ста­ва» мі­сько­го цвин­та­ря, що отри­мав на­зву «За­хі­дний». І за­твер­ди­ла про­ект від­ве­де­н­ня зе­мель­ної ді­лян­ки пло­щею 208 га. То­го ж ро­ку, за роз­по­ря­дже­н­ням вла­ди, бу­ло ого­ло­ше­но про по­ча­ток по­хо­вань.

Оскіль­ки, по-пер­ше, «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» дав­но втра­ти­ла пра­во на зе­мель­ну ді­лян­ку, яку отри­ма­ла ра­зом із ку­пів­лею ае­ро­дро­му. Її ви­ді­лив ае­ро­пор­ту «За­ста­ва» Оде­ський мі­ськви­кон­ком у 1953 р. І пло­ща її ста­но­ви­ла 331 га. Але сам ае­ро­порт був за­кри­тий ще в 1960-х ро­ках, ко­ли по­бу­ду­ва­ли но­вий. За ці ро­ки тер­мін дії до­ку­мен­та дав­но сплив. Аві­а­ком­па­нія на­ма­га­ла­ся офор­ми­ти пра­ва на зем­лю, однак мі­сто бу­ло про­ти.

По-дру­ге, на той час і ае­ро­дром «За­ста­ва», пі­сля за­кри­т­тя ае­ро­пор­ту, що об­слу­го­ву­вав ма­лу авіа­цію, вже не ді­яв. По­льо­ти при­пи­ни­ли­ся десь у дру­гій по­ло­ви­ні 1990-х. «Ае­ро­дром за­ки­ну­тий, усі спо­ру­ди й бу­дів­лі ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться не за при­зна­че­н­ням». Так на по­ча­тку 2000-х ра­пор­ту­ва­ли чи­нов­ни­ки, при­йма­ю­чи обла­сну про­гра­му роз­ви­тку ма­лої авіа­ції.

По-тре­тє. «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са», від якої теж за­ли­ши­ла­ся са­ма на­зва, по­ча­ла зда­ва­ти те­ри­то­рію ае­ро­дро­му в орен­ду. «Злі­тка» ста­ла мі­сцем ав­то­пе­ре­го­нів і про­ве­де­н­ня рі­зних за­хо­дів.

У 2007 р., ко­ли по­ча­ла­ся но­ва хви­ля су­до­вих роз­гля­дів, су­ди ви­но­си­ли рі­ше­н­ня на ко­ристь мі­ста. Вла­да то­ді на­віть офор­ми­ла на мі­ськра­ду сві­до­цтво про пра­во вла­сно­сті на бу­дин­ки й спо­ру­ди ае­ро­дро­му. Але зго­дом Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни все ска­су­вав, і спра­ву пе­ре­да­ли на но­вий роз­гляд.

Аві­а­ком­па­нія че­рез суд зно­ву на­ма­га­ла­ся при­му­си­ти мі­ськра­ду офор­ми­ти на неї зем­лю. На той мо­мент у ко­ри­сту­ван­ні в аві­а­ком­па­нії за­ли­ша­ло­ся 153 га. І пі­сля то­го, як ме­ром мі­ста став Оле­ксій Ко­сту­сєв, аві­а­ком­па­нія й мі­ськра­да (у 2011 р.) під­пи­са­ли ми­ро­ву уго­ду, на яку й по­си­ла­ла­ся ди­ре­ктор Юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту, пе­ре­ко­ну­ю­чи де­пу­та­тів, що в мі­ста ін­шо­го шан­су, крім ви­ку­пу, не­має. Однак, за ці­єю уго­дою, вла­да зо­бов’яза­ла­ся ви­не­сти на се­сію пи­та­н­ня на­да­н­ня аві­а­ком­па­нії зе­мель­ної ді­лян­ки в орен­ду і роз­гля­ну­ти про­ха­н­ня ком­па­нії про ви­куп зем­лі в мі­ста, а не нав­па­ки. Але, на­віть отри­мав­ши до­бро (у 2012 р. бу­ло прийня­то від­по­від­не рі­ше­н­ня мі­ськра­ди), офор­ми­ти пра­во на ді­лян­ку аві­а­ком­па­нія так і не змо­гла — че­рез про­тест про­ку­ра­ту­ри. І мі­ськра­да му­си­ла ска­су­ва­ти своє рі­ше­н­ня про зго­ду на роз­роб­ку про­е­кту зем­ле­ві­две­де­н­ня. До­мо­ви­ли­ся За­га­лом, су­до­ві ба­та­лії мо­гли б три­ва­ти ще не один де­ся­ток ро­ків, але Ген­на­дій Тру­ха­нов ви­рі­шив пі­ти на­зу­стріч ко­мер­сан­там і ви­ку­пи­ти в них бу­дин­ки та спо­ру­ди. До ре­чі, ча­сти­ну об’єктів на той мо­мент уже про­да­ли ТОВ «Біо-парк» — ком­па­нії, під­кон­троль­ній за­сту­пни­ко­ві військ­ко­ма При­мор­сько­го рай­військ­ко­ма­ту Оде­си, де­пу­та­то­ві мі­ськра­ди з фра­кції «До­ві­ряй спра­вам» Ан­дрію Ки­слов­сько­му, який на су­ді у спра­ві «Кра­я­на» під час обра­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду ме­ро­ві Оде­си був у гру­пі під­трим­ки. Ра­зом із бу­дів­ля­ми ком­па­нія отри­ма­ла і при­бли­зно 9,5 га те­ри­то­рії «За­ста­ви» для роз­мі­ще­н­ня ди­тя­чо­го роз­ва­жаль­но­го цен­тру з зоо­пар­ком і са­дом.

Ці фа­кти, а та­кож рі­ше­н­ня мі­ськра­ди що­до «За­ста­ви» ля­гли в осно­ву до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, по­ча­то­го вій­сько­вою про­ку­ра­ту­рою Оде­сько­го гар­ні­зо­ну в жов­тні 2016 р. Спра­ва ця пов’яза­на з за­явою одно­го із за­снов­ни­ків ТОВ «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» Ми­ко­ли Ще­ви­ча. Як вста­но­ви­ло слід­ство, він не да­вав зго­ди на про­даж об’єктів ае­ро­дро­му. Ба біль­ше, за­гад­ко­вим чи­ном Ще­вич вза­га­лі ви­пав зі скла­ду за­снов­ни­ків.

«Аві­а­ком­па­нія «Оде­са» пе­ред уго­дою з ме­рі­єю дві­чі змі­ни­ла вла­сни­ків. Ко­ли­шня вла­сни­ця Га­ли­на Ку­ро­чкі­на про­да­ла свою час­тку пред­став­ни­ко­ві адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Вір­чен­ко та пар­тне­ри» Ле­о­ні­ду Лі­сни­чен­ку, який за­хи­щав ін­те­ре­си ком­па­нії в су­ді. А той по­сту­пив­ся сво­єю час­ткою Ан­дрію Вір­чен­ку, в яко­го мі­сто й ку­пи­ло вла­сну зем­лю.

Спо­ча­тку вся су­ма — 145,85 млн. грн. бю­дже­тних ко­штів — на­ді­йшла ТОВ «Аві­а­ком­па­нія «Оде­са». По­тім по лан­цюж­ку ча­сти­на гро­шей упа­ла на ра­хун­ки ТОВ «Ньюс Йорк Кор­по­рей­шен», да­лі ТОВ «Ло­гі­стік сер­віс-груп», а по­тім ТОВ «Про­трей­дерс» і ТОВ «ІПГ «Май­стер». Де­які з за­зна­че­них ком­па­ній на цей мо­мент при­пи­ни­ли свою ді­яль­ність.

За­га­лом, ма­є­мо дві мер­ські афе­ри — що­до «За­ста­ви» й «Кра­я­на», з до­по­мо­гою яких із мі­ської скар­бни­ці ви­тя­гну­ли по­над 330 млн грн. і які ля­гли в осно­ву кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, від­кри­то­го НАБУ в ли­сто­па­ді 2016 р. про­ти ви­щих по­са­до­вих осіб Оде­ської ме­рії. І що в ре­зуль­та­ті?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.