Пар­ти­зан­ський «ха­лі­фат»

Чо­му за­ра­но хо­ва­ти най­не­без­пе­чні­шу те­ро­ри­сти­чну ор­га­ні­за­цію у сві­ті

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ко­лись ве­ли­че­зний, зав­біль­шки як Ве­ли­ка Бри­та­нія, «ха­лі­фат» Абу Ба­кра аль-ба­гда­ді зник. Ну май­же.

Ті 11 тис. кв. км, які бій­ці «Іслам­ської дер­жа­ви» кон­тро­лю­ють у роз­шма­то­ва­ній кон­флі­ктом Си­рії, — ли­ше згад­ка про не­озо­рі про­сто­ри та міль­йо­ни на­се­ле­н­ня під кон­тро­лем джи­ха­ди­стів у 2014–2015 рр. Втра­та джи­ха­ди­ста­ми ве­ли­ких міст у Си­рії, Іра­ку, Лі­вії та на Фі­ліп­пі­нах на­ди­хну­ла де­яких по­лі­ти­ків і екс­пер­тів про­го­ло­си­ти смерть ІД.

«Ми мо­же­мо за­яви­ти про за­кін­че­н­ня вій­ни про­ти ІД», — по­ві­до­мив у гру­дні 2017-го ірак­ський прем’єр­мі­ністр аль-аба­ді. «Іслам­ська дер­жа­ва» ще не пе­ре­мо­же­на», — за­пе­ре­чив йо­му вже в лю­то­му 2018 р. ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної роз­від­ки США Ден Ко­утс.

То все ж та­ки чи мер­тва «Іслам­ська дер­жа­ва»?

В остан­ній до­по­віді аме­ри­кан­ських роз­ві­дни­ків пе­ред Кон­гре­сом США на­во­дя­ться ду­же чі­ткі ви­снов­ки: «Про­тя­гом на­сту­пно­го ро­ку ми очі­ку­є­мо, що ІД сфо­ку­су­є­ться на пе­ре­гру­пу­ван­ні в Іра­ку та Си­рії, по­си­лен­ні гло­баль­ної при­су­тно­сті, про­дов­жен­ні сво­го про­е­кту, пла­ну­ван­ні но­вих між­на­ро­дних на­па­дів та за­охо­чен­ні сво­їх чле­нів і при­хиль­ни­ків до про­ве­де­н­ня атак у сво­їх кра­ї­нах. Так і не вда­ло­ся зруй­ну­ва­ти пре­тен­зії ІД на на­яв­ність ді­є­во­го ха­лі­фа­ту, який ке­рує на­се­ле­н­ням».

Ре­зуль­та­ти про­ве­де­но­го мною до­слі­дже­н­ня офі­цій­них пу­блі­ка­цій на сто­рін­ках «Іслам­ської дер­жа­ви» за пе­рі­од з 21 гру­дня 2017 р. по 1 бе­ре­зня 2018 р. свід­чать, що, не­зва­жа­ю­чи на втра­ту те­ри­то­рії в Си­рії й Іра­ку, ор­га­ні­за­ція збе­рі­гає си­ли для по­лі­ти­чної та вій­сько­вої бо­роть­би.

У вій­сько­во­му пла­ні, те­ро­ри­сти змі­ни­ли свою стра­те­гію, взяв­ши курс на три­ва­ле ве­де­н­ня пар­ти­зан­ської вій­ни з ме­тою від­ро­дже­н­ня вла­сно­го «ха­лі­фа­ту». Не за­бу­ва­ю­чи при цьо­му про ор­га­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня те­ро­ри­сти­чних на­па­дів і укрі­пле­н­ня зав’яз­ків між сво­ї­ми від­ді­ле­н­ня­ми в ін­ших, крім Си­рії й Іра­ку, кра­ї­нах.

За­мість ве­ли­ких шта­бів та вій­сько­вих фор­му­вань во­ни ство­рю­ють під­піль­ні осе­ред­ки, шу­ка­ють се­ред мі­сце­вих по­тен­цій­них со­ю­зни­ків, фор­му­ють у пу­сте­лях тре­ну­валь­ні та­бо­ри. На під­твер­дже­н­ня цьо­го, з гру­дня 2017 р. бу­ло опу­блі­ко­ва­но кіль­ка зві­тів ме­ді­а­слу­жби ІД про іспи­ти для ви­пу­скни­ків кур­сів з під­го­тов­ки опе­ра­то­рів СПГ-9, про­ти­тан­ко­вих ке­ро­ва­них ра­ке­тних ком­пле­ксів, зві­ти про під­го­тов­ку но­вих бо­йо­ви­ків в Іра­ку та Си­рії.

Основ­ний на­го­лос у ве­ден­ні вій­ни ІД ро­бить на пар­ти­зан­ській та­кти­ці «вда­рив — втік». Кіль­кість та­ких опе­ра­цій остан­нім ча­сом не­у­хиль­но зро­стає. За да­ни­ми Бі-бі-сі, в сі­чні 2018 р. ІД опу­блі­ку­ва­ла 289 по­ві­дом­лень про свої опе­ра­ції. Для по­рів­ня­н­ня, у ли­сто­па­ді 2017 р. їх бу­ло 159, а в гру­дні — 196. Біль­ше по­ло­ви­ни всіх по­ві­дом­лень — про опе­ра­ції в Си­рії, де ІД за­раз ве­де актив­ні бо­йо­ві дії від­ра­зу в кіль­кох ра­йо­нах пів­ден­ної та схі­дної ча­стин кра­ї­ни, а та­кож в око­ли­цях Да­ма­ску. Крім то­го, бо­йо­ві дії в сі­чні ве­ли­ся в Іра­ку (69 по­ві­дом­лень), Аф­га­ні­ста­ні (22 по­ві­дом­ле­н­ня) та Єги­пті (19 по­ві­дом­лень), а та­кож у Со­ма­лі, Ні­ге­рії та Па­ки­ста­ні.

У по­лі­ти­чно­му пла­ні, як це до­бре по­ка­зав аме­ри­кан­ський до­слі­дник те­ро­ри­зму Аа­рон Зе­лін, втра­ча­ю­чи те­ри­то­рію, ІД ні­ку­ди не зни­кає, а про­сто змі­нює та­кти­ку та фун­кціо­наль­не на­ван­та­же­н­ня на вла­сний адмі­ні­стра­тив­ний апа­рат. Якщо те­ро­ри­сти втра­ти­ли те­ри­то­рії чи кон­тро­лю­ють ли­ше не­ве­ли­кі пло­щі, на­при­клад ча­сти­ну мі­ста або ді­лян­ку в пу­сте­лі, во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють обме­же­ний на­бір при­йо­мів і рі­шень у сво­їй адмі­ні­стра­тив­ній, еко­но­мі­чній та про­па­ган­дист­ській ро­бо­ті.

«Іслам­ська дер­жа­ва» про­дов­жує ви­ко­ну­ва­ти та­ку ти­по­ву для дер­жа­ви фун­кцію, як за­без­пе­че­н­ня вла­сної си­сте­ми пра­во­су­д­дя і по­ка­ра­н­ня. Ця си­сте­ма ´рун­ту­є­ться на без­ком­про­мі­сно­сті, не­об­хі­дно­сті без­за­сте­ре­жно­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня, вер­хо­вен­ства ре­лі­гій­ної до­ктри­ни та ви­ня­тко­во­сті й не­за­пе­ре­чно­сті за­про­ва­дже­них ІД за­ко­нів. Основ­на мі­ра по­ка­ра­н­ня — смерть. Стра­чу­ють за бо­го­хуль­ство, го­мо­се­ксу­а­лізм, пе­ре­люб­ство, пі­до­зру в шпи­гун­стві та вбив­ство. За вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю чи на­клеп на ін­шо­го мо­жуть пу­блі­чно по­би­ти па­ли­ця­ми (80 уда­рів). За кра­діж­ку — від­ру­бу­ють кисть, за роз­бій — роз­пи­на­ють на хре­сті, якщо вна­слі­док зло­чи­ну за­ги­ну­ла жер­тва, або від­ру­бу­ють пра­ву кисть і лі­ву сто­пу, якщо обі­йшло­ся без жертв. В ІД пра­кти­ку­ють пу­блі­чні стра­ти для то­го, щоб за­ля­ка­ти мі­сце­ве на­се­ле­н­ня, про­де­мон­стру­ва­ти су­про­тив­ни­ку свою си­лу та без­ком­про­мі­сність.

Вва­жа­ю­чи се­бе дер­жа­вою, ІД не за­бу­ває про вла­сний бю­джет, для на­пов­не­н­ня яко­го вво­дя­ться спе­ці­аль­ні по­да­тки та збо­ри. Еле­мен­та­ми soft power є по­се­ре­дни­цька роль те­ро­ри­стів у ви­рі­шен­ні між­пле­мін­них та між­кла­но­вих су­пе­ре­чок, за­хо­ди з по­кра­ще­н­ня со­ці­аль­но­го ста­но­ви­ща на­се­ле­н­ня (ре­мон­ти до­ріг, осві­тле­н­ня лі­ка­рень, від­кри­т­тя шкіл, роз­да­ва­н­ня без­ко­штов­ної гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги і т.д.).

Пов­ні­стю кон­тро­лю­ю­чи те­ри­то­рію впро­довж кіль­кох ро­ків, як це бу­ло в Мо­су­лі та Рац­ці, ІД на­ма­га­є­ться роз­ви­ва­ти окре­мі се­кто­ри мі­сце­вої еко­но­мі­ки, бу­ду­ва­ти но­ві рин­ки, від­нов­лю­ва­ти ро­бо­ту про­ми­сло­вих під­при­ємств. По­сів­на кам­па­нія на си­рій­ських Го­лан­ських ви­со­тах, до­гляд за вро­жа­єм в Аф­га­ні­ста­ні, ре­монт до­ріг на кор­до­ні з Іра­ком — це ли­ше кіль­ка з опу­блі­ко­ва­них ІД з гру­дня 2017 р. при­кла­дів еко­но­мі­чної та со­ці­аль­ної ро­бо­ти те­ро­ри­стів на під­кон­троль­них те­ри­то­рі­ях.

Одна з осо­бли­во­стей вла­ди «Іслам­ської дер­жа­ви» по­ля­гає в то­му, що на­віть в умо­вах де­фі­ци­ту ре­сур­сів та по­ра­зок на фрон­тах її аде­пти жорс­тко кон­тро­лю­ють пов­сяк­ден­не жи­т­тя на­се­ле­н­ня за­хо­пле­ної те­ри­то­рії. Цю фун­кцію взя­ла на се­бе ре­лі­гій­на по­лі­ція, або «Хіс­ба», яка сте­жить, щоб по­ве­дін­ка на­се­ле­н­ня від­по­від­а­ла но­вим пра­ви­лам. З гру­дня на ка­на­лах ІД бу­ли по­ши­ре­ні зві­ти про зни­ще­н­ня ци­га­рок та руй­ну­ва­н­ня на­дмо­гиль­них пам’ятни­ків у Си­рії, спа­ле­н­ня вро­жаю нар­ко­ти­чних ро­слин у Єги­пті, пу­блі­чні по­би­т­тя та пе­ре­вір­ки то­ва­рів на кор­до­ні Іра­ку і Си­рії.

Су­дя­чи з офі­цій­них фо­то, на під­кон­троль­них ІД те­ри­то­рі­ях про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти шко­ли для ді­тей. У цих шко­лах діє спе­ці­аль­но за­твер­дже­на на­вчаль­на про­гра­ма, яка спря­мо­ва­на на під­го­тов­ку май­бу­тніх бій­ців для ор­га­ні­за­ції. Дві та­кі шко­ли про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти як у си­рій­ській про­він­ції Дар’а, так і на те­ри­то­рії під­кон­троль­но­го те­ро­ри­стам та­бо­ру бі­жен­ців Яр­мук, що за 8 км від цен­тру сто­ли­ці Си­рії.

На­віть без кон­тро­лю над мі­ста­ми, пе­ре­хо­ву­ю­чись у пу­сте­лі, те­ро­ри­сти змо­гли від­но­ви­ти ро­бо­ту сво­го про­па­ган­дист­сько­го апа­ра­ту. За да­ни­ми до­слі­дже­н­ня Бі-бі-сі, у сі­чні 2018 р. ме­ді­а­слу­жби ІД вдві­чі по­си­ли­ли свою актив­ність, по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми мі­ся­ця­ми: 673 пу­блі­ка­ції ви­йшло в сі­чні, про­ти 308 в ли­сто­па­ді 2017 р. та 326 — у гру­дні. Хо­ча ор­га­ні­за­ції так і не вда­ло­ся від­но­ви­ти ро­бо­ту ста­ціо­нар­них агі­та­цій­них пун­ктів — «ві­зи­тів­ки» ме­діа-апа­ра­ту ІД в Мо­су­лі та Рац­ці, все ж про­па­ган­дист­ська ро­бо­та три­ває. По­ши­ре­н­ня що­ти­жне­вої араб­сько­мов­ної га­зе­ти «ан-на­ба» се­ред бій­ців на фрон­ті, ви­сту­пи в ме­че­тях та про­сто по­се­ред ву­ли­ці, роз­да­ча ли­сті­вок — ось на що, су­дя­чи з фо­то­гра­фій, за­раз ви­ста­чає ре­сур­сів про­па­ган­дист­ської ма­ши­ни «Іслам­ської дер­жа­ви».

Про те, що про­ект ІД за­ли­ша­є­ться при­ва­бли­вим для ін­ших те­ро­ри­стів, свід­чить при­ся­га на вір­ність Абу Ба­кру аль-ба­гда­ді в лю­то­му 2018 р. но­вої гру­пи, яка діє на кор­до­ні Ні­ге­ру та Ма­лі. Чле­ни ці­єї гру­пи ра­ні­ше на­ле­жа­ли до ор­га­ні­за­ції, що вхо­ди­ла в ме­ре­жу «Аль-ка­ї­ди».

Біль­ше то­го, в ли­сто­па­ді 2017 р. в Ін­дії за­фі­ксо­ва­но пер­ші ата­ки при­хиль­ни­ків ІД, що свід­чить про по­сту­по­ве по­ши­ре­н­ня впли­ву те­ро­ри­стів на цю кра­ї­ну. «Іслам­ська дер­жа­ва» збе­рі­гає по­тен­ці­ал для вер­бу­ва­н­ня при­хиль­ни­ків для ско­є­н­ня на­па­дів оди­на­ків. Те­ракт у да­ге­стан­сько­му Кі­зля­рі 18 лю­то­го ни­ні­шньо­го ро­ку — яскра­вий цьо­го при­клад.

От­же, про­ект ІД на­ра­зі не зни­ще­ний ані в Си­рії, ані в Іра­ку, не­зва­жа­ю­чи на офі­цій­ні за­яви мі­сце­вих та іно­зем­них по­лі­ти­ків. Ціл­ком ві­ро­гі­дно, що він існу­ва­ти­ме, до­ки са­ма ідея «ха­лі­фа­ту», в ін­тер­пре­та­ції те­ро­ри­стів, за­ли­ша­ти­ме­ться акту­аль­ною для їх при­хиль­ни­ків. Втра­та те­ри­то­рії, ре­сур­сів, на­віть за­ги­бель ке­рів­ни­цтва не руй­нує сам про­ект, бо, як ска­зав в одно­му ін­терв’ю ко­ли­шній бо­єць «Іслам­ської дер­жа­ви», гро­ма­дя­нин Бель­гії, «Іслам­ська дер­жа­ва» — це не гру­па. Це — іде­о­ло­гія».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.