Під­при­є­мець-ці­ли­тель: з-під опі­ки по­лі­клі­нік — у тінь під­ва­лів…

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - На­та­ля ВАРЕНИК

Зда­ва­ло­ся б, ще не­дав­но на ву­стах в усіх бу­ла ко­лі­зія про пе­ре­ве­де­н­ня на­ро­дних ці­ли­те­лів, ко­сто­пра­вів, трав­ни­ків та ін­ших пред­став­ни­ків так зва­ної на­ро­дної ме­ди­ци­ни у ста­тус при­ва­тних під­при­єм­ців. І ось зно­ву — но­ве бро­ді­н­ня умів із при­во­ду мо­жли­вої за­бо­ро­ни в Укра­ї­ні на­ро­дної та аль­тер­на­тив­ної ме­ди­ци­ни. А чу­тки про це по­ши­ри­ли­ся пі­сля за­яви МОЗ з при­во­ду іні­ці­а­ти­ви що­до ска­су­ва­н­ня спец­до­зво­лів на цю ді­яль­ні­стю.

На­ро­дних ці­ли­те­лів, які ста­ли, з лег­кої ру­ки по­пе­ре­дньо­го ке­рів­ни­цтва МОЗ, бі­зне­сме­на­ми, зов­сім не ті­ши­ло, що во­ни опи­ни­ли­ся в бур­хли­во­му оке­а­ні бі­зне­су. Адже без­ліч їх успад­ку­ва­ли свій дар від пред­ків і лі­ку­ють без­пла­тно або за те, «хто скіль­ки дасть», іна­кше, на їхню дум­ку, мо­жна й Дар втра­ти­ти.

Ба­га­то ці­ли­те­лів — лю­ди по­хи­ло­го ві­ку, які не зна­ють, як ве­сти під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність, в якій і мо­ло­ді все­знай­ки мо­жуть но­гу зла­ма­ти. Однак спец­до­звіл про при­ва­тне під­при­єм­ни­цтво «під на­гля­дом лі­ка­ря», що ви­да­є­ться тер­мі­ном на 5 ро­ків, ви­явив­ся ря­тів­ною ні­шею, яка да­ва­ла мо­жли­вість ба­га­тьом ці­ли­те­лям при­крі­пи­ти­ся до офі­цій­ної ме­ди­чної уста­но­ви, ко­тра бра­ла на се­бе і від­по­від­аль­ність за ді­яль­ність на­ро­дних лі­ка­рів, і всі пов’яза­ні з по­да­тка­ми кло­по­ти. Так пра­цю­ють, на­при­клад, на­ро­дні ці­ли­те­лі під па­тро­на­том Ін­сти­ту­ту на­ро­дної ме­ди­ци­ни, акре­ди­то­ва­но­го Мі­но­сві­ти.

Ни­ні­шнє ке­рів­ни­цтво МОЗ ви­рі­ши­ло, що та­ка пра­кти­ка не від­по­від­ає су­ча­сним ме­ди­чним на­у­ко­вим зна­н­ням. При­чин для за­бо­ро­ни на ді­яль­ність ці­ли­те­лів зна­йшло­ся вдо­сталь. На­при­клад, див­ний умо­ви­від, що під­твер­ди­ти до­свід ба­га­тьох по­ко­лінь і уста­ле­ні на­ро­дні тра­ди­ції лі­ку­ва­н­ня мо­жуть тіль­ки фа­хів­ці-етно­ло­ги або куль­ту­ро­ло­ги, яких у шта­ті мі­ні­стер­ства, мов­ляв, не­має.

МОЗ по­си­ла­є­ться на те, що бу­дья­кі ме­то­ди ді­а­гно­сти­ки й лі­ку­ва­н­ня ма­ють бу­ти без­пе­чни­ми й ді­є­ви­ми для па­ці­єн­тів, а без­пе­ку і ефе­ктив­ність на­ро­дних ме­то­дів не пе­ре­ві­ря­ли в умо­вах су­во­рих на­у­ко­вих екс­пе­ри­мен­тів. При цьо­му мі­ні­стер­ство на­го­ло­шує, що ни­ні­шня про­це­ду­ра ате­ста­ції й екс­пер­ти­зи ці­ли­те­лів не до­зво­ляє ви­да­ти до­звіль­ні до­ку­мен­ти жо­дно­му з них, оскіль­ки МОЗ не мо­же пе­ре­ві­ри­ти їхні ме­то­ди «на мі­сці», в мо­мент звер­не­н­ня ці­ли­те­ля по до­звіл, — для цьо­го по­трі­бні на­у­ко­ві та клі­ні­чні до­слі­дже­н­ня. Та­кі до­слі­дже­н­ня за­зви­чай три­ва­ють ро­ка­ми й по­тре­бу­ють зна­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня і ши­ро­ко­го за­лу­че­н­ня екс­пер­тів. Та­ким чи­ном, га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку ме­то­дів ці­ли­те­лів для па­ці­єн­тів МОЗ не мо­же…

Із «під­при­єм­ця­ми від ме­ди­ци­ни», схо­же, ви­рі­ши­ли роз­про­ща­ти­ся раз і на­зав­жди — за­твер­ди­ли рі­ше­н­ня ви­лу­чи­ти ст.74-1 з Основ за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни про охо­ро­ну здо­ров’я, яка ре­гла­мен­ту­ва­ла ви­да­чу спе­ці­аль­них до­зво­лів на пра­кти­ку у сфе­рі на­ро­дної ме­ди­ци­ни, про що йде­ться у від­по­від­но­му про­е­кті За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни», пе­ре­да­но­му на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня.

Нев­же та­ку тур­бо­ту про на­ше з ва­ми здо­ров’я про­ди­кто­ва­но ви­клю­чно на­у­ко­ви­ми й ети­чни­ми спо­ну­ка­н­ня­ми? Сла­бо ві­ри­ться…

Ни­ні за ці­льо­ву ау­ди­то­рію, тоб­то за нас із ва­ми, жор­сто­ко бо­рю­ться за­кля­ті кон­ку­рен­ти: пред­став­ни­ки офі­цій­ної ме­ди­ци­ни, які від­кри­ва­ють при­ва­тні ка­бі­не­ти з при­йо­му гро­ма­дян, і пред­став­ни­ки на­ро­дної ме­ди­ци­ни.

Зна­ча­чись на пів став­ки де-не­будь у по­лі­клі­ні­ці, ди­пло­мо­ва­ні лі­ка­рі енер­гій­но за­йма­ю­ться при­ва­тною пра­кти­кою, яка при­но­сить їм со­лі­дні до­хо­ди. Якщо ви звер­не­те­ся до та­ко­го пред­став­ни­ка офі­цій­ної ме­ди­ци­ни за основ­ним мі­сцем йо­го «при­пи­ски», тоб­то в якусь ра­йон­ну по­лі­клі­ні­ку, вас че­ка­ють без­ме­жна бай­ду­жість і хо­ло­дний при­йом. А ось у при­ва­тно­му ка­бі­не­ті — і сер­віс, і ува­га, при­чо­му все це за со­лі­дні гро­ші. Як тут не ло­бі­ю­ва­ти свою ді­яль­ність, «віджав­ши» від си­тно­го мі­сця на­ро­дних ці­ли­те­лів, що не ма­ють ди­пло­ма?

До ре­чі, ни­ні­шні но­ва­ції я в по­лі­клі­ні­ках са­ме й мо­жуть спри­я­ти від­пли­ву «ці­льо­вої ау­ди­то­рії» до зна­ха­рів, адже ско­ри­ста­ти­ся до­по­мо­гою спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го лі­ка­ря мо­жна бу­де тіль­ки пі­сля при­зна­че­н­ня сі­мей­но­го лі­ка­ря, те­ра­пев­та або пе­ді­а­тра. Якщо, всу­пе­реч рі­шен­ню ці­єї ін­стан­ції, па­ці­єнт звер­не­ться до про­філь­но­го фа­хів­ця са­мо­стій­но, він по­ви­нен опла­ти­ти стра­хо­вий по­ліс, тоб­то ви­кла­сти гро­ши­ки з вла­сної ки­ше­ні.

«Ще один кон­ку­рент у бо­роть­бі за на­ше з ва­ми здо­ров’я — фар­ма­цев­ти­чний ри­нок, — вва­жає Оле­ксандр Па­на­сен­ко, фа­хі­вець у га­лу­зі від­нов­ле­н­ня жит­тє­вої енер­гії, ав­тор низ­ки на­у­ко­вих роз­ро­бок з оздо­ров­ле­н­ня лю­ди­ни, член мі­жна­ро­дної гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­а­ція хо­лі­сти­чної пси­хо­ло­гії та пси­хо­те­ра­пії» під егі­дою ЮНЕСКО. — Не­ви­пад­ко­во зов­сім не­дав­но по За­хі­дній Єв­ро­пі про­ко­ти­ла­ся хви­ля ан­га­жо­ва­них де­мон­стра­цій про­ти го­мео­па­тії. Го­ме­о­па­тія по­ча­ла ста­но­ви­ти со­бою ре­аль­ну кон­ку­рен­цію, оскіль­ки пе­ре­тво­ри­ла­ся на ін­ду­стрію. Сьо­го­дні го­мео­па­ти­чні пре­па­ра­ти мо­жна ку­пи­ти в будь-якій апте­ці.

Ду­маю, що за остан­ні 28 ро­ків вплив на­ро­дної ме­ди­ци­ни зна­чно зріс і встиг за­хо­пи­ти уми ве­ли­че­зної кіль­ко­сті лю­дей, рі­вень до­ві­ри до цих під­хо­дів зріс ба­га­то­кра­тно — зав­дя­ки оче­ви­дній ефе­ктив­но­сті.

При цьо­му я в жо­дно­му ра­зі не при­мен­шую роль зви­чай­ної ме­ди­ци­ни, яка, бе­зу­мов­но, не­об­хі­дна, але най­кра­щий ва­рі­ант — плі­дна спів­пра­ця цих двох на­пря­мів. Не по­вин­но бу­ти про­ти­став­ле­н­ня. Для цьо­го є ду­же хо­ро­ше сло­во, що на­ді­ляє зов­сім ін­шим сми­слом на­ро­дну ме­ди­ци­ну, — ком­пле­мен­тар­на (до­да­тко­ва), ку­ди впи­су­ю­ться рі­зні під­хо­ди, які ни­ні на­зи­ва­ю­ться не­тра­ди­цій­ни­ми. До ре­чі, як на­ро­дна тра­ди­ція мо­же бу­ти не­тра­ди­цій­ною, не­зро­зумі­ло. Всі не­тра­ди­цій­ні ме­ди­чні під­хо­ди пов’яза­ні з рі­зни­ми тра­ди­цій­ни­ми ме­ди­ци­на­ми — Ін­дії, Ки­таю, Ти­бе­ту, Араб­сько­го Схо­ду, пра­дав­ніх слов’ян…»

У су­ча­сно­му сві­ті ме­ди­ци­на де­да­лі біль­ше стає не на­у­кою, не аль­тру­ї­змом, а бі­зне­сом. Фар­ма­цев­ти­чний ри­нок — до­сить сер­йо­зний кон­ку­рент на рин­ку ме­ди­чних по­слуг, про це свід­чить бо­дай той про­мо­ви­стий факт, що аптек від­кри­ва­є­ться все біль­ше, то­ді як ін­ші ви­ди під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті за­кри­ва­ю­ться.

До на­ро­дних ме­то­дів лі­ку­ва­н­ня на­ші фар­ма­цев­ти став­ля­ться стри­ма­но, до­пу­ска­ю­чи в про­даж ли­ше окре­мі го­мео­па­ти­чні пре­па­ра­ти й тра­ви.

Ін­тер­нет ви­явив­ся до­во­лі ко­ри­сним для фар­ма­цев­тів, — сьо­го­дні на­віть най­від­ста­лі­ші вер­стви на­се­ле­н­ня зайня­ли­ся са­мо­лі­ку­ва­н­ням он­лайн, успі­шно під­шу­ку­ю­чи в ме­ре­жі не­об­хі­дні лі­ки без кон­суль­та­ції лі­ка­рів. Пев­на річ, це мо­же на­шко­ди­ти здо­ров’ю, за­те за­оща­джує без­ліч ча­су, гро­шей і нер­вів, ви­тра­че­них у по­лі­клі­ні­ці.

В апте­ках на­се­лен­ню з го­тов­ні­стю про­да­ють що зав­го­дно — са­мо­лі­куй­те­ся на здо­ров’я! І, по­ки по­лі­клі­ні­ки та мед­ка­бі­не­ти на­ту­жно су­пер­ни­ча­ють із фар­ма­цев­та­ми в бо­роть­бі за клі­єн­тів, від­плив клі­єн­ту­ри до на­ро­дних ці­ли­те­лів, які лі­ку­ють із до­по­мо­гою сво­їх осо­бли­вих ме­то­дів та пре­па­ра­тів, до­сить не­без­пе­чний для фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку…

«Для то­го, щоб сьо­го­дні за­йма­ти­ся на­ро­дною ме­ди­ци­ною (ці­ли­тель­ством), тре­ба отри­ма­ти від МОЗ спе­ці­аль­ний до­звіл на за­ня­т­тя не­тра­ди­цій­ною ме­ди­ци­ною, — ко­мен­тує Ми­хай­ло Мо­жа­єв, ке­ру­ю­чий пар­тнер юри­ди­чної фір­ми «Мо­жа­єв та пар­тне­ри». — Для цьо­го по­трі­бно прой­ти спів­бе­сі­ду в МОЗ, ате­ста­цію в лі­ку­валь­ній уста­но­ві (на­вча­н­ня, пе­ре­вір­ку знань і пра­кти­чних на­ви­чок ці­ли­те­ля), отри­ма­ти до­звіл. Крім то­го, ці­ли­тель по­ви­нен за­ре­є­стру­ва­ти­ся як фі­зи­чна осо­ба-під­при­є­мець. Без до­три­ма­н­ня цих умов за­йма­ти­ся ці­ли­тель­ством за­бо­ро­не­но.

Ста­т­тя 138 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає: «За­ня­т­тя лі­ку­валь­ною ді­яль­ні­стю без спе­ці­аль­но­го до­зво­лу, здій­сню­ва­не осо­бою, яка не має на­ле­жної ме­ди­чної осві­ти, якщо це спри­чи­ни­ло тяж­кі на­слід­ки для хво­ро­го, — ка­ра­є­ться ви­прав­ни­ми ро­бо­та­ми на строк до двох ро­ків, або обме­же­н­ням во­лі на строк до трьох ро­ків, або по­збав­ле­н­ням во­лі на строк до трьох ро­ків. Тяж­кі на­слід­ки — смерть хво­ро­го, тяж­кі або се­ре­дньої тяж­ко­сті ті­ле­сні ушко­дже­н­ня».

За­ли­ша­ю­чи кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність за лі­ку­валь­ну ді­яль­ність без спе­ці­аль­но­го до­зво­лу лю­ди­ною, яка не має на­ле­жної ме­ди­чної осві­ти, МОЗ за­бо­ро­няє за­йма­ти­ся та­кою ді­яль­ні­стю.

Якщо ж до за­ко­но­про­е­кту МОЗ вне­сти до­да­тко­ві по­прав­ки про ви­лу­че­н­ня з Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу ст. 138, то­ді на­бу­ває чин­но­сті прин­цип «Що не за­бо­ро­не­но, те до­зво­ле­но». У та­ко­му ра­зі мо­жна за­йма­ти­ся на­ро­дною ме­ди­ци­ною, на­при­клад, як зви­чай­ною під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю…»

Си­ту­а­ція, що скла­ла­ся ни­ні нав­ко­ло не­тра­ди­цій­ної ме­ди­ци­ни, схо­же, ви­хо­дить з-під кон­тро­лю: тер­мін дії спе­ці­аль­них до­зво­лів, ви­да­них ці­ли­те­лям кіль­ка ро­ків то­му, ско­ро за­кін­чи­ться, остан­ні два ро­ки їх уже пра­кти­чно ні­ко­му не ви­да­ють.

Звер­та­ти­ся по до­по­мо­гу до ко­сто­пра­вів, трав­ни­ків, го­мео­па­тів та ін­ших ці­ли­те­лів лю­ди все одно бу­дуть. Від­по­від­но, ці­ли­те­лі по­сту­по­во пе­ре­мі­стя­ться «в тінь».

У ре­зуль­та­ті, за­мість при­йо­му в чи­стих по­лі­клі­ні­ках, що дає хоч якісь га­ран­тії без­пе­ки, йо­го про­во­ди­ти­муть у під­ва­лах і квар­ти­рах, а до­хо­ди від від­ра­ху­вань за ді­яль­ність на­ро­дних ці­ли­те­лів плив­ти­муть повз дер­жав­ну ки­ше­ню в не­ві­до­мо­му на­прям­ку…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.