«Аб­со­лю­тна сво­бо­да» ви­бо­ру: зро­стає не тіль­ки тра­фік, зро­ста­ють і та­ри­фи

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Гер­ман БОГАПОВ

Мо­біль­ні опе­ра­то­ри по­ча­ли за­пу­ска­ти ме­ре­жі 4G. Одно­ча­сно з’яви­ла­ся одна гар­на но­ви­на: та­ри­фи на мо­біль­ний зв’язок не зро­ста­ти­муть. Адже во­ни бу­ли ра­ні­ше під­ви­ще­ні й опти­мі­зо­ва­ні під гі­га­бай­ти тра­фі­ка. Від еко­но­мі­ки ні­ку­ди не по­ді­не­шся — при роз­гор­тан­ні ме­реж за но­ви­ми те­хно­ло­гі­я­ми, що пе­ред­ба­ча­ють вкла­де­н­ня ко­штів як на ку­пів­лю й ко­ри­сту­ва­н­ня ча­сто­та­ми, так і на за­мов­ле­н­ня та вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня, опе­ра­то­ри не­ми­ну­че під­ви­щу­ють та­ри­фи. Хро­ні­ка пе­ре­хо­дів «Ша­нов­ний або­нен­те! З 15.02.2018 та­ри­фний план «Сво­бо­да S» при­пи­няє свою дію. Об­слу­го­ву­ва­н­ня про­дов­жи­ться на умо­вах та­ри­фу «Аб­со­лю­тна сво­бо­да S»: ці­лих 7 ГБ Ін­тер­не­ту, 750 хви­лин на *** та ін­ші опе­ра­то­ри за 85 грн/ 30 днів».

«Ша­нов­ний клі­єн­те, 20.02 ваш та­риф за­кри­ва­є­ться. До 31.03 він бу­де без­пла­тно змі­не­ний на ***. Но­вий та­риф пі­ді­бра­но згі­дно з ва­ши­ми ви­тра­та­ми: без­лі­мі­тні дзвін­ки в ме­ре­жі — 2 грн за день ко­ри­сту­ва­н­ня, по Укра­ї­ні — 1,5 грн/хв., Ін­тер­нет — 5 грн ко­жні 100 МБ».

По­ді­бні по­ві­дом­ле­н­ня то­рік або на по­ча­тку ни­ні­шньо­го отри­му­вав пра­кти­чно ко­жен або­нент — опе­ра­то­ри опти­мі­зу­ва­ли, а кра­ще ска­за­ти, під­ви­щу­ва­ли свої лі­ній­ки та­ри­фів. Ро­би­ли це во­ни, зви­чай­но, при­кри­ва­ю­чись зро­ста­н­ням тра­фі­ка в 3G-ме­ре­жах, на­да­ю­чи де­да­лі біль­ше й біль­ше Гбайт. При цьо­му пра­кти­чно зни­кли де­ше­ві та­ри­фні пла­ни (ТП) з са­ми­ми дзвін­ка­ми й SMS, але без пе­ре­да­чі да­них.

З ін­шо­го бо­ку, не мо­жна не ви­зна­ти, що міль­йо­ни або­нен­тів про­дов­жу­ва­ли дов­гі ро­ки ко­ри­сту­ва­ти­ся ТП, за­про­ва­дже­ни­ми не тіль­ки до по­ча­тку роз­гор­та­н­ня 3G-ме­реж, а й до обва­лу кур­су грив­ні в 2014 ро­ці.

Крім то­го, дер­жа­ва про­ве­ла тен­де­ри, на яких одер­жа­ла за ча­сто­ти мі­льяр­ди гри­вень. Ви­тра­ти­ли опе­ра­то­ри мі­льяр­ди гри­вень і на мо­дер­ні­за­цію ме­реж. На­віть якщо ком­па­нії за­лу­ча­ли під цю спра­ву кре­ди­ти, во­ни все одно їх по­вер­та­ти­муть з ко­штів сво­їх же або­нен­тів.

От­же, пер­шим здій­снив ма­со­вий пе­ре­хід зі ста­рих та­ри­фів на но­ві лі­дер за кіль­кі­стю або­нен­тів — «Ки­їв­стар». З 1 ве­ре­сня ком­па­нія за­кри­ла пра­кти­чно всі ста­рі й не­ви­гі­дні для опе­ра­то­ра (але ду­же ви­гі­дні для або­нен­та) та­ри­фні пла­ни. Ко­ри­сту­ва­чі цих пла­нів бу­ли ав­то­ма­ти­чно пе­ре­ве­де­ні на но­ві умо­ви, пе­ред цим ком­па­нія про­ве­ла Sms-роз­сил­ку з по­ві­дом­ле­н­ням про пе­ре­хід. Зви­чай­но ж, ба­га­то хто обу­рю­вав­ся, осо­бли­во не­за­до­во­ле­ні бу­ли або­нен­ти, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли но­мер як дру­гий — во­ни дзво­ни­ли по ньо­му зрід­ка або при­йма­ли дзвін­ки. Або­нен­тів, які пла­ти­ли до 50 грн/ мі­сяць, пе­ре­ве­ли на та­ри­фний план за 70 грн/мі­сяць, на­сту­пну гру­пу (50—100 грн) — на та­риф вар­ті­стю 110 грн і т.д. У но­вих та­ри­фах або­нен­там за­про­по­ну­ва­ли біль­ший об­сяг по­слуг.

«Vodafone Укра­ї­на» під­няв ці­ни на свої не­до­ро­гі та­ри­фи на­при­кін­ці жов­тня, хо­ча ба­вив­ся під­ви­ще­н­ням і до цьо­го, при­во­дя­чи їх у «від­по­від­ність з рин­ком». На­га­да­є­мо, що на стар­ті ре­брен­дин­гу й за­пу­ску 3G во­ни бу­ли най­де­шев­ши­ми. Але це був ти­по­вий мар­ке­тин­го­вий хід для від­во­ю­ва­н­ня клі­єн­тів.

Пі­сля жов­тне­во­го здо­рож­ча­н­ня ці­на дзвін­ка на ін­ші ме­ре­жі пі­сля ви­чер­па­н­ня мі­ся­чно­го або ден­но­го па­ке­та зро­сла вдві­чі, а за ден­ний без­лі­міт на дзвін­ки все­ре­ди­ні ме­ре­жі Vodafone по­ча­ли зні­ма­ти по 2 грн що­дня, не­за­ле­жно від ви­ко­ри­ста­н­ня. Що зно­ву ж та­ки обу­ри­ло або­нен­тів, які ма­ло дзво­нять. Пі­сля цьо­го та­ри­фи під­ня­ли­ся й у до­рож­чих па­ке­тах Vodafone.

Оста­то­чно під­ви­щив та­ри­фи й lifecell у се­ре­ди­ні лю­то­го ц.р. А до­ти в опе­ра­то­ра від­бу­ва­ла­ся та­ри­фна че­хар­да: ули і ста­рі та­ри­фи, і но­ві, і екс­пе­ри­мен­таль­ні. Ри­ску під цим пе­рі­о­дом під­ве­ли 15 лю­то­го. Опе­ра­тор при­пи­нив дію всіх та­ри­фів «3G+ Сво­бо­да», а їхніх ко­ри­сту­ва­чів не­вдов­зі пе­ре­вів на до­рож­чі та­ри­фні пла­ни «Аб­со­лю­тна сво­бо­да». За­зна­че­ні та­ри­фи на­да­ють або­нен­там біль­ший об­сяг по­слуг, однак їхня вар­тість збіль­ши­ла­ся на 25 грн. Чи є по­ру­ше­н­ня? «Я не юрист, але ро­зу­мію, що в цьо­му ви­пад­ку мо­жна го­во­ри­ти про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства (За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів»?): Ме­не при­му­шу­ють «спо­жи­ва­ти» по­слу­гу, якою я апрі­о­рі не мо­жу ко­ри­сту­ва­ти­ся (Ін­тер­нет), але зму­ше­ний її опла­чу­ва­ти», — на­пи­сав у ре­да­кцію DT.UA з при­во­ду до­бро­віль­но-при­му­со­во­го пе­ре­хо­ду по­стій­ний чи­тач.

Чи­та­є­мо в ін­шо­му звер­нен­ні: «Ви­хо­дить, що ді­ю­чим або­нен­там нав’язу­ють пе­ре­хід з Red S ста­ро­го в Red S но­вий, адже пе­ре­хід в Red XS їм за­бо­ро­не­ний? При цьо­му па­кет Red XS має зна­чно біль­ші мо­жли­во­сті, ніж RED S 2015 (див. табл.), але ко­штує де­шев­ше.

На це пи­та­н­ня у прес-слу­жбі Vodafone від­по­ві­ли так:

«По-пер­ше, у цьо­му ви­пад­ку або­нен­ту, який ко­ри­сту­є­ться цим ді­ю­чим та­ри­фом, не обов’яз­ко­во пе­ре­хо­ди­ти будь-ку­ди, якщо йо­го вла­што­ву­ють умо­ви (про­бле­ма в то­му, що або­нен­та якраз і не вла­што­ву­ва­ло одер­жу­ва­ти по­слуг мен­ше, а пла­ти­ти біль­ше. — Г.Б.).

У цьо­му ви­пад­ку ло­гі­ка дій ком­па­нії та­ка: для но­вих або­нен­тів ми про­по­ну­є­мо по­ча­тко­ві па­ке­ти з мі­ні­маль­ним на­бо­ром по­слуг, яких до­ста­тньо для стар­ту ко­ри­сту­ва­н­ня мо­біль­ним Ін­тер­не­том. Ба­га­то клі­єн­тів, які спро­бу­ва­ли по­слу­ги в та­ри­фі XS, да­лі пе­ре­хо­дять на та­ри­фи з біль­ши­ми об­ся­га­ми Ін­тер­не­ту й з біль­ши­ми мо­жли­во­стя­ми, на­при­клад, ви­гі­дні ці­ни для дзвін­ків за кор­дон або без­лі­міт на со­цме­ре­жі.

Для клі­єн­тів «зі ста­жем» ми та­кож про­во­ди­мо акції і ро­би­мо пер­со­на­лі­зо­ва­ні про­по­зи­ції…»

Але чи мо­жна ви­ма­га­ти яки­хось ком­пен­са­цій від опе­ра­то­рів за по­ді­бні дії? Отут є сум­ні­ви. Не­дар­ма ж у до­да­тко­вих умо­вах до ко­жно­го та­ри­фу зна­чи­ться: «Мі­ні­маль­ний строк дії та­ри­фу — 30 днів від дня йо­го за­пу­ску для під­клю­че­н­ня. Пі­сля за­кін­че­н­ня цьо­го стро­ку опе­ра­тор має пра­во змі­ни­ти та­ри­фи в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни». Тоб­то від по­ча­тку ком­па­нія по­пе­ре­джає клі­єн­та про те, що та­риф тим­ча­со­вий і мо­же змі­ни­ти­ся в будь-який мо­мент.

«Са­мо­стій­не під­ви­ще­н­ня та­ри­фів або змі­на та­ри­фних пла­нів опе­ра­то­ра­ми мо­біль­но­му зв’яз­ку за умо­ви, що спо­жи­вач був про­ін­фор­мо­ва­ний про та­ке під­ви­ще­н­ня за сім днів, від­по­від­ає чин­но­му за­ко­но­дав­ству у сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них по­слуг, а та­кож ЗУ «Про за­хист прав спо­жи­ва­чів», — вва­жає Ан­дрій Ли­твин, адво­кат, ке­рів­ник Хар­ків­сько­го офі­су ЮФ «Іл­ля­шев і Пар­тне­ри». — По­го­джу­ва­ти змі­ну та­ри­фів опе­ра­тор не по­ви­нен. Це пов’яза­но з тим, що до­го­вір, який укла­да­є­ться між опе­ра­то­ром і спо­жи­ва­чем, за сво­єю су­т­тю є пу­блі­чним до­го­во­ром при­єд­на­н­ня і не обме­жує пра­ва опе­ра­то­ра на змі­ну та­ри­фів в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. У ра­зі змі­ни та­ри­фу спо­жи­вач не по­збав­ле­ний пра­ва по­го­ди­ти­ся з ним, мо­же ви­бра­ти та­ри­фний план, який біль­ше йо­му під­хо­дить, або зов­сім змі­ни­ти мо­біль­но­го опе­ра­то­ра». Та­ри­фи го­то­ві до 4G Пра­кти­чно в усі та­ри­фи, на­віть най­ниж­чі, при­зна­че­ні в основ­но­му для роз­мов, вклю­че­но гі­га­бай­ти тра­фі­ка. Окрім то­го, опе­ра­то­ри за­про­ва­ди­ли фа­кти­чно без­лі­мі­тні що­до тра­фі­ка та­ри­фи, які про­по­ну­ють до­сить ви­гі­дні умо­ви, але тро­хи до­рож­чі, ніж ба­зо­ві та­ри­фи. Оці­ни­мо та­ри­фи, при­зна­че­ні для Ки­є­ва.

По­чне­мо з мі­ні­маль­них «роз­мов­них» та­ри­фних пла­нів. Во­ни за­раз про­по­ну­ю­ться опе­ра­то­ра­ми, як пра­ви­ло, тіль­ки при під­клю­чен­ні, їх вар­тість ста­но­вить 40 грн/мі­сяць у Vodafone (Light+), 45 — у «Ки­їв­стар» («Бе­злім роз­мо­ви») і 50 — в lifecell («Дзвін­ки всім»). І якщо пер­ші два опе­ра­то­ри про­по­ну­ють у них по 500 МБ Ін­тер­не­ту, то тре­тій тро­хи хи­трі­ший — 250 МБ на п’ять днів за 10 грн у ра­зі ви­ко­ри­ста­н­ня. Усі опе­ра­то­ри про­по­ну­ють без­пла­тні хви­ли­ни все­ре­ди­ні сво­єї ме­ре­жі. Що сто­су­є­ться дзвін­ків на ін­ші ме­ре­жі, то lifecell про­по­нує 75 без­пла­тних хви­лин (пі­сля їх за­вер­ше­н­ня зні­ма­ти­ме­ться по 3 грн за ко­жні п’ять хви­лин); Vodafone на­дає 30 хви­лин (пі­сля їх за­кін­че­н­ня зні­ма­є­ться 50 коп/хв). «Ки­їв­стар» уза­га­лі не дає без­пла­тних хви­лин, а та­ри­фі­кує їх по 60 коп. — на мо­біль­ні ме­ре­жі й по 1,5 грн — на фі­ксо­ва­ні (мі­ські но­ме­ри). Так, і тре­ба, зві­сно ж, пам’ята­ти, що при не­своє­ча­сній пе­ре­д­опла­ті за на­сту­пний мі­сяць по­чне зні­ма­ти­ся пев­на су­ма що­дня.

Пер­ший ба­зо­вий та­риф об­хо­ди­ться у «Ки­їв­ста­ру» і Vodafone по 65 грн/мі­сяць, а в lifecell — 75 грн, але з тро­хи біль­ши­ми про­по­зи­ці­я­ми. У всіх цих па­ке­тах без­пла­тні вну­трі­шньо­ме­ре­же­ві дзвін­ки. «Бе­злім со­цме­ре­жі» від «Ки­їв­ста­ру» на­дає 3 ГБ Ін­тер­не­ту, без­лі­мі­тний тра­фік на 6 он­лайн­сер­ві­сів і 50 хви­лин дзвін­ків на ін­ші мо­біль­ні ме­ре­жі. Vodafone RED EXTRA S про­по­нує 5 ГБ Ін­тер­не­ту й без­лі­мі­тний Youtube на 6 мі­ся­ців, а та­кож 75 хви­лин по Укра­ї­ні. lifecell у ТП «Хайп» дає вже 10 ГБ і 75 хви­лин на ін­ші ме­ре­жі.

Да­лі опе­ра­то­ри про­по­ну­ють, зві­сно, до­рож­чі та­ри­фи з різ­ко зро­ста­ю­чим об­ся­гом тра­фі­ка й без­пла­тних хви­лин, але ми за­го­стри­мо ува­гу на про­по­зи­ці­ях з без­лі­мі­тним або умов­но без­лі­мі­тним тра­фі­ком. У «Ки­їв­ста­ру» є ТП «Бе­злім» за 95 грн/міс., але вже під час під­пи­са­н­ня кон­тра­кту. До та­ри­фу від­ра­зу вклю­че­но бе­злім на мо­біль­ний Ін­тер­нет і дзвін­ки в ме­ре­жі «Ки­їв­стар», 100 хви­лин на ін­ші мо­біль­ні й мі­ські но­ме­ри, 100 SMS по Укра­ї­ні на мі­сяць. У свою чер­гу Vodafone Unlim 3G Plus має схо­жі умо­ви з де­яки­ми «але»: опла­та про­во­ди­ться за чо­ти­ри ти­жні (зга­ду­є­мо пля­шки й упа­ков­ки по 0,9 л), а за ко­жен SMS зні­ма­є­ться по 20 коп. Тро­хи ін­шим шля­хом пі­шов lifecell: щоб не про­по­ну­ва­ти без­лі­міт, у ком­па­нії за­ро­ва­ди­ли ТП «Лай­фхак», який на­дає 20 Гб/мі­сяць плюс ви­ко­ри­ста­ні гі­га­бай­ти в по­пе­ре­дньо­му 30-ден­но­му па­ке­ті по­слуг. Окрім то­го, він дає 150 хви­лин дзвін­ків по Укра­ї­ні й 150 SMS. І все це за 89 грн/міс.

Окре­мо сто­їть ТП «Аб­со­лю­тна сво­бо­да S» в lifecell, який за 85 грн/ міс. про­по­нує 750 без­пла­тних хви­лин на всі ме­ре­жі (вклю­ча­ю­чи вла­сну) і 7 ГБ Ін­тер­не­ту. Крім то­го, до­да­тко­во вно­чі (00.00 — 7.59) на­да­є­ться без­лі­мі­тний тра­фік для до­сту­пу до ві­део­сер­ві­сів Youtube, MEGOGO, OLL.TV, DIVAN.TV, 1+1 video. У та­ри­фах «Аб­со­лю­тна сво­бо­да» M і L за біль­ші гро­ші ко­ри­сту­вач одер­жує ще біль­ше Ін­тер­не­ту.

По­чи­на­ли ми ста­т­тю з гар­ної но­ви­ни, за­кін­чу­є­мо «опти­мі­сти­чною». Якщо ра­ні­ше опе­ра­то­ри ка­за­ли, що не мі­ня­ти­муть та­ри­фів, то дня­ми Vodafone по­ві­до­мив: «На пер­шо­му ета­пі бу­дів­ни­цтва клі­єн­ти опе­ра­то­ра мо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся 4 G-ін­тер­не­том у рам­ках сво­го ді­ю­чо­го та­ри­фу без жо­дних доплат. Пер­ші 4G та­ри­фи з’яв­ля­ться тро­хи пі­зні­ше і бу­дуть роз­ра­хо­ва­ні на рі­зний об­сяг ко­ри­сту­ва­н­ня мо­біль­ним Ін­тер­не­том і сер­ві­са­ми від­по­від­но до по­треб або­нен­тів». Як ка­жуть, «ні­ко­ли не ка­жи ні­ко­ли»…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.