Жи­т­тя спо­ча­тку

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Оле­ксандр АРТЕМЕНКО

29 бе­ре­зня 2018 р. вве­де­но в обіг мо­не­ту 5 гри­вень — 100 ро­ків утво­ре­н­ня То­ва­ри­ства Чер­во­но­го Хре­ста Укра­ї­ни (ТЧХУ). То­ва­ри­ство ви­ни­кло у кві­тні 1918 р. з іні­ці­а­ти­ви Ма­рі­їн­ської гро­ма­ди се­стер ми­ло­сер­дя Чер­во­но­го Хре­ста, яка на­да­ва­ла бла­го­дій­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу жи­те­лям Ки­є­ва з 1878 р.

У від­по­відь на зброй­ний кон­флікт на Схо­ді Укра­ї­ни, ТЧХУ спіль­но з дер­жав­ни­ми слу­жба­ми, ін­ши­ми ві­тчи­зня­ни­ми та за­кор­дон­ни­ми гро­мад­ськи­ми гу­ма­ні­тар­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми бе­ре участь у ви­рі­шен­ні най­скла­дні­ших гу­ма­ні­тар­них про­блем. Одна з них — до­по­мо­га вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам (ВПО) з Кри­му, До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, які му­сять на но­во­му мі­сці по­чи­на­ти жи­т­тя спо­ча­тку.

«На­сам­пе­ред тре­ба бу­ло уни­кну­ти ха­о­су, спря­му­вав­ши сти­хій­ні по­то­ки пе­ре­се­лен­ців у пев­ні ру­сла, — роз­по­від­ає пре­зи­дент ТЧХУ Іван Ігна­ті­йо­вич Уси­чен­ко. — Із ці­єю ме­тою на вок­за­лах та ін­ших транс­порт­них ву­злах у спів­пра­ці з держ­слу­жба­ми ТЧХУ бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но тран­зи­тні пун­кти, де лю­ди мо­гли отри­ма­ти від­по­від­ні ре­ко­мен­да­ції, спри­я­н­ня і ви­зна­чи­ти­ся з подаль­шим мар­шру­том. Від­по­від­но до сво­го ман­да­ту, То­ва­ри­ство зайня­ло­ся ор­га­ні­за­ці­єю ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги ВПО, го­спі­та­лям і лі­кар­ням, а та­кож гро­ма­дя­нам, які про­жи­ва­ють у схі­дних ре­гіо­нах. До­по­ма­га­ли про­ду­кта­ми, одя­гом, взу­т­тям, лі­ка­ми, мий­ни­ми за­со­ба­ми, ков­дра­ми, по­стіль­ною бі­ли­зною то­що».

Сво­го ча­су в обла­сних ор­га­ні­за­ці­ях ТЧХУ бу­ло ство­ре­но слу­жбу ка­та­строф для за­хи­сту на­се­ле­н­ня від сти­хій­них лих і те­хно­ген­них ава­рій. Ко­жна з них збе­рі­гає не­до­тор­кан­ний за­пас то­го, що мо­же зна­до­би­ти­ся в над­зви­чай­ній си­ту­а­ції. Ці за­па­си ви­яви­ли­ся ва­жли­вою під­мо­гою, але тіль­ки спо­ча­тку. В умо­вах во­єн­но­го кон­флі­кту їх бу­ло яв­но не­до­ста­тньо. Тим біль­ше що, вслід за оку­па­ці­єю Кри­му, Ро­сія розв’яза­ла вій­ну в Дон­ба­сі, і кіль­кість ВПО різ­ко по­біль­ша­ло. Але в то­му й си­ла Мі­жна­ро­дно­го ру­ху Чер­во­но­го Хре­ста та Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця: на­ціо­наль­ні то­ва­ри­ства не за­ли­ша­ю­ться на­о­дин­ці з ли­хом. У кві­тні 2014-го в Укра­ї­ні бу­ло від­кри­то пред­став­ни­цтво Мі­жна­ро­дно­го ко­мі­те­ту Чер­во­но­го Хре­ста (МКЧХ), а пе­ред тим, у бе­ре­зні, від­бу­ла­ся те­ле­фон­на кон­фе­рен­ція з на­ціо­наль­ни­ми то­ва­ри­ства­ми ЧХ у Єв­ро­пі, Ка­на­ді, США та Япо­нії, під час якої укра­їн­ська сто­ро­на по­ін­фор­му­ва­ла за­кор­дон­них ко­лег про свої по­тре­би в си­ту­а­ції, що скла­ла­ся. Свою участь із вла­сної іні­ці­а­ти­ви за­про­по­ну­ва­ли та­кож ін­ші на­ціо­наль­ні то­ва­ри­ства — Поль­щі, Угор­щи­ни, Че­хії, Сло­вач­чи­ни, кра­їн Бал­тії, Бі­ло­ру­сі та ін. Уже ско­ро в Укра­ї­ну ри­нув по­ту­жний по­тік бла­го­дій­ної до­по­мо­ги.

«Спо­ча­тку ді­я­ли як зав­жди, — про­дов­жує Іван Уси­чен­ко. — Отри­мав­ши від за­кор­дон­них ко­лег фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, пра­ців­ни­ки ТЧХ спіль­но з їхні­ми пред­став­ни­ка­ми укла­да­ли до­го­во­ри з під­при­єм­ства­ми та тор­го­вель­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми на при­дба­н­ня не­об­хі­дних то­ва­рів, на­йма­ли транс­порт, при­во­зи­ли за­мов­ле­не, фа­су­ва­ли йо­го й пе­ре­да­ва­ли ну­жден­ним. Ве­ли­че­зний об­сяг ро­бо­ти, що по­тре­бує ба­га­то ча­су, при йо­го хро­ні­чно­му де­фі­ци­ті, та не­ви­прав­да­них ви­трат ко­штів».

Щоб при­ско­ри­ти отри­ма­н­ня гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги ти­ми, хто її по­тре­бує, зро­би­ти її ма­кси­маль­но ефе­ктив­ною, То­ва­ри­ство ви­рі­ши­ло да­ти лю­дям мо­жли­вість са­мо­стій­но фор­му­ва­ти па­кет до­по­мо­ги від­по­від­но до сво­їх по­треб. При­пу­сти­мо, лю­ди­ні до­пра­ви­ли на­бір про­ду­ктів, але во­на стра­ждає на хро­ні­чне за­хво­рю­ва­н­ня і не всі з них мо­же спо­жи­ва­ти. Ін­ша річ, якщо ви­да­ва­ти лю­дям на ру­ки ва­у­че­ри на пев­ну су­му, щоб во­ни мо­гли са­мо­стій­но опла­ти­ти ви­бра­ні про­ду­кти (крім ал­ко­голь­них на­по­їв та тю­тю­но­вих ви­ро­бів) у ма­га­зи­нах, із яки­ми То­ва­ри­ство, за по­го­дже­н­ням зі сво­ї­ми до­но­ра­ми, укла­дає до­го­вір. Те са­ме — з ме­ди­ка­мен­та­ми, за­со­ба­ми осо­би­стої гі­гі­є­ни то­що.

Зав­дя­ки фі­нан­со­вій і ма­те­рі­аль­ній під­трим­ці між­на­ро­дних пар­тнер­ських ор­га­ні­за­цій, На­ціо­наль­ний ко­мі­тет і під­ві­дом­чі ор­га­ні­за­ції То­ва­ри­ства ви­ко­ну­ють по­над 20 про­грам із на­да­н­ня до­по­мо­ги по­тер­пі­лим від зброй­но­го кон­флі­кту на Схо­ді кра­ї­ни, ВПО і най­більш ну­жден­ним ка­те­го­рі­ям мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня в усіх ре­гіо­нах Укра­ї­ни. В усіх обла­сних цен­трах та ба­га­тьох ін­ших мі­стах ство­ре­но за­го­ни швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня ТЧХУ, на по­стій­ній осно­ві во­ни за­лу­ча­ю­ться до на­да­н­ня до­по­мо­ги ВПО і по­тер­пі­лим від над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Крім то­го, за­го­ни по всій Укра­ї­ні здій­сню­ють па­тру­лю­ва­н­ня під час ма­со­вих за­хо­дів, про­во­дять тре­нін­ги з на­вча­н­ня на­ви­чок на­да­н­ня пер­шої до­по­мо­ги, мін­ної без­пе­ки й т.п. Роль во­лон­те­рів у цьо­му ду­же ва­жли­ва.

«Якось в одно­му з са­на­то­рі­їв Ку­яль­ни­ка в Оде­ській обла­сті, ку­ди ми при­бу­ли, щоб роз­мі­сти­ти ще одну гру­пу пе­ре­се­лен­ців, нам ста­ли ви­слов­лю­ва­ти пре­тен­зії з при­во­ду не­спра­ве­дли­во­го, як де­ко­му зда­ва­ло­ся, роз­по­ді­лу гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги, — ка­же Іван Уси­чен­ко. — Лю­ди­ні, яка ко­ри­сту­ва­ла­ся за­галь­ною по­ва­гою та до­ві­рою, я за­про­по­ну­вав ство­ри­ти гру­пу з 5—6 чо­ло­вік, яка на­да­ва­ти­ме не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію, ре­ко­мен­да­ції та бра­ти­ме без­по­се­ре­дню участь у роз­по­ді­лі гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. Пі­сля цьо­го ми ре­ко­мен­ду­ва­ли ке­рів­ни­цтву на­ших обла­сних ор­га­ні­за­цій ши­ро­ко за­лу­ча­ти до одер­жа­н­ня та роз­по­ді­лу гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­ців. На сьо­го­дні гу­ма­ні­тар­на до­по­мо­га на­да­на більш як міль­йо­ну ВПО на за­галь­ну су­му по­над 510 млн грн».

Будь-яка кри­зо­ва си­ту­а­ція зда­тна ви­кли­ка­ти в лю­ди­ни стрес, що при­зво­дить до не­га­тив­них со­ці­аль­них і пси­хо­ло­гі­чних на­слід­ків. Але ко­жен із нас має вну­трі­шній ре­сурс, роз­кри­ти який до­по­ма­гає пси­хо­со­ці­аль­на під­трим­ка. З 2014 р. ТЧХУ здій­снює про­гра­му «Пси­хо­со­ці­аль­на під­трим­ка вра­зли­вих верств на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні» у До­не­цькій, Жи­то­мир­ській, За­по­різь­кій, Іва­но­фран­ків­ській, Кі­ро­во­град­ській, Ки­їв­ській, Львів­ській, Оде­ській, Пол­тав­ській, Сум­ській, Тер­но­піль­ській, Хар­ків­ській, Хер­сон­ській, Чер­ні­гів­ській обла­стях та в м. Ки­є­ві. Слу­жбу со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чної до­по­мо­ги ство­ре­но за спри­я­н­ня Дан­сько­го Чер­во­но­го Хре­ста.

Ре­зуль­та­ти ро­бо­ти цен­трів із на­да­н­ня пси­хо­со­ці­аль­ної до­по­мо­ги свід­чать, що їхні пі­до­пі­чні ста­ли більш від­кри­ти­ми для спіл­ку­ва­н­ня. Чи­ма­ло уча­сни­ків про­е­кту пі­сля про­хо­дже­н­ня кур­су ре­а­бі­лі­та­ції по­вер­та­ю­ться у свої гру­пи під­трим­ки вже як ве­ду­чі груп, до­по­ма­га­ю­чи сво­їм то­ва­ри­шам при­ве­сти в нор­му їхній емо­цій­ний стан.

То­рік у Ту­реч­чи­ні про­хо­ди­ла Ге­на­сам­блея Мі­жна­ро­дної фе­де­ра­ції то­ва­риств Чер­во­но­го Хре­ста та Чер­во­но­го Пів­мі­ся­ця, на якій укра­їн­ська де­ле­га­ція озна­йо­ми­ла ін­ших уча­сни­ків із про­бле­ма­ми в Укра­ї­ні, пов’яза­ни­ми з во­єн­ним кон­флі­ктом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.