Про­хо­дже­н­ня ЗНО-2018: обі­зна­ний — от­же, озбро­є­ний

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - На­та­лія КОВАЛКО,

адво­кат Близь­ко 280 тис. осіб зго­ло­си­ли­ся ни­ні­шньо­го ро­ку ви­про­бу­ва­ти свої си­ли та прой­ти дер­жав­ну під­сум­ко­ву ате­ста­цію, аби по­тра­пи­ти до омрі­я­но­го ВНЗ.

Про­те для то­го, щоб вступ май­бу­тньо­го абі­ту­рі­єн­та від­був­ся ма­кси­маль­но успі­шно, крім без­по­се­ре­дньої під­го­тов­ки до те­сту, зна­до­би­ться і обі­зна­ність у про­це­дур­них тон­ко­щах про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня (ЗНО).

Пер­ше, на що слід звер­ну­ти ува­гу осо­бі, ко­тра ви­яви­ла ба­жа­н­ня прой­ти те­сту­ва­н­ня у 2018 р., — до­ку­мен­ти, які ма­ють бу­ти на­ді­сла­ні їй за ре­зуль­та­та­ми успі­шної ре­є­стра­ції від ре­гіо­наль­но­го цен­тру. Зокре­ма, це має бу­ти сер­ти­фі­кат зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня, ін­фор­ма­цій­ний бю­ле­тень і ре­є­стра­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня уча­сни­ка ЗНО, що над­си­ла­ю­ться осо­бам, які про­хо­дять дер­жав­ну під­сум­ко­ву ате­ста­цію у фор­мі зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня, за адре­сою на­вчаль­но­го за­кла­ду, в яко­му во­ни на­вча­ю­ться, або за адре­сою, за­зна­че­ною під час ре­є­стра­ції.

Якщо ж ре­гла­мен­тна ко­мі­сія прийме рі­ше­н­ня про від­мо­ву в ре­є­стра­ції, осо­бі бу­де на­ді­сла­но ви­тяг із про­то­ко­лу за­сі­да­н­ня ре­гла­мен­тної ко­мі­сії із за­зна­че­н­ням при­чи­ни від­мо­ви. Зокре­ма, від­мов­ле­но в ре­є­стра­ції для уча­сті в зов­ні­шньо­му не­за­ле­жно­му оці­ню­ван­ні мо­же бу­ти на під­ста­ві:

— не­на­да­н­ня до­ку­мен­та(ів), що під­твер­джує(ють) до­сто­вір­ність ін­фор­ма­ції, за­зна­че­ної в ре­є­стра­цій­ній кар­тці;

— на­да­н­ня не­до­сто­вір­ної ін­фор­ма­ції;

— по­да­н­ня ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів осо­бою, яка, від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства, не має пра­ва на участь у зов­ні­шньо­му оці­ню­ван­ні;

— від­прав­ле­н­ня ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів пі­сля за­вер­ше­н­ня вста­нов­ле­но­го стро­ку ре­є­стра­ції (осо­бі, яка в пе­рі­од ре­є­стра­ції не по­да­ва­ла ре­є­стра­цій­них до­ку­мен­тів);

— не­на­ле­жно­го оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для ре­є­стра­ції;

— не­мо­жли­во­сті ство­ре­н­ня осо­бли­вих (спе­ці­аль­них) умов для про­хо­дже­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня від­по­від­но до ме­ди­чно­го ви­снов­ку.

Осо­ба, якій від­мов­ле­но в ре­є­стра­ції, мо­же оскар­жи­ти рі­ше­н­ня ре­гла­мен­тної ко­мі­сії впро­довж 14 ка­лен­дар­них днів із дня за­вер­ше­н­ня ре­є­стра­ції.

Вар­то за­зна­чи­ти, що для окре­мої ка­те­го­рії осіб пе­ред­ба­че­но до­да­тко­вий пе­рі­од ре­є­стра­ції, який три­ва­ти­ме з 3 по 21 трав­ня 2018 р. Пра­во на ре­є­стра­цію в цей пе­рі­од ма­ти­муть уча­сни­ки ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції та осо­би, які про­жи­ва­ють на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії або на те­ри­то­рії, де ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди тим­ча­со­во не здій­сню­ють сво­їх пов­но­ва­жень. Во­ни про­хо­ди­ти­муть ЗНО під час до­да­тко­вої се­сії. Та­кож прой­ти ЗНО під час до­да­тко­вої се­сії, за умо­ви до­ку­мен­таль­но­го під­твер­дже­н­ня при­чин, що пе­ре­шко­джа­ють взя­ти участь в основ­ній се­сії, ма­ють пра­во осо­би, які:

— у рік про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня на­вча­ю­ться за кор­до­ном;

— із ре­лі­гій­них пе­ре­ко­нань не мо­жуть узя­ти уча­сті в основ­ній се­сії зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з окре­мих на­вчаль­них пре­дме­тів, що про­во­ди­ться в пев­ні дні;

— обра­ли для про­хо­дже­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня два на­вчаль­них пре­дме­ти, те­сту­ва­н­ня з яких про­во­ди­ться під час основ­ної се­сії в один і той са­мий день;

— вка­за­ли на не­об­хі­дність ство­ре­н­ня осо­бли­вих (спе­ці­аль­них) умов про­хо­дже­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, що мо­жуть бу­ти за­без­пе­че­ні ли­ше під час до­да­тко­вої се­сії;

— у пе­рі­од про­ве­де­н­ня основ­ної се­сії зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з окре­мих на­вчаль­них пре­дме­тів бра­ти­муть участь у між­на­ро­дних, все­укра­їн­ських за­хо­дах (зма­га­н­нях, кон­кур­сах, олім­пі­а­дах то­що), вклю­че­них до офі­цій­них за­хо­дів Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту Укра­ї­ни, скла­да­ти­муть дер­жав­ні іспи­ти, пе­ре­бу­ва­ти­муть за кор­до­ном.

Са­ме те­сту­ва­н­ня бу­де про­во­ди­ти­ся в пун­ктах зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, що ство­рю­ю­ться на ба­зі за­кла­дів за­галь­ної се­ре­дньої, про­фе­сій­ної (про­фе­сій­но-те­хні­чної), ви­щої осві­ти. Укра­їн­ський центр не пі­зні­ше, ніж за три ти­жні до по­ча­тку про­ве­де­н­ня основ­ної се­сії зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, має по­ін­фор­му­ва­ти уча­сни­ків ЗНО про мі­сце та час йо­го про­хо­дже­н­ня.

До­пуск уча­сни­ків до пун­кту зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня роз­по­чне­ться за 45 хв. І при­пи­ни­ться за 10 хв. До по­ча­тку те­сту­ва­н­ня. При цьо­му уча­сник обов’яз­ко­во по­ви­нен при со­бі ма­ти сер­ти­фі­кат, до­ку­мент, на під­ста­ві яко­го осо­бу за­ре­є­стро­ва­но для уча­сті у ЗНО (се­рія (за на­яв­но­сті) та но­мер яко­го за­зна­че­ні в сер­ти­фі­ка­ті) та за­про­ше­н­ня-пе­ре­пус­тку для уча­сті в зов­ні­шньо­му оці­ню­ван­ні. Уча­сни­ки, які за­пі­зня­ться на те­сту­ва­н­ня, не бу­дуть допу­ще­ні до пун­кту зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня.

Про­хо­ди­ти­муть зов­ні­шнє оці­ню­ва­н­ня уча­сни­ки у гру­пах чи­сель­ні­стю до 15 осіб. Ін­фор­ма­цію про роз­по­діл за ау­ди­то­рі­я­ми та ро­бо­чи­ми мі­сця­ми мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся вже без­по­се­ре­дньо в пун­кті зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня.

Під час те­сту­ва­н­ня ко­жно­му уча­сни­ку бу­де на­да­но зо­шит із зав­да­н­ня­ми сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти та бланк від­по­від­ей. Упро­довж ча­су, від­ве­де­но­го для ви­ко­на­н­ня сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти, ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і ма­ти при со­бі або на сво­є­му ро­бо­чо­му мі­сці за­со­би зв’яз­ку, при­строї зчи­ту­ва­н­ня, оброб­ки, збе­ре­же­н­ня та від­тво­ре­н­ня ін­фор­ма­ції, дру­ко­ва­ні або ру­ко­пи­сні ма­те­рі­а­ли, ін­ші за­со­би, пре­дме­ти, при­ла­ди, що не пе­ред­ба­че­ні про­це­ду­рою зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня.

Уча­сни­кам да­є­ться пра­во ви­йти з ау­ди­то­рії до за­вер­ше­н­ня ро­бо­ти над зав­да­н­ня­ми сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти за умо­ви отри­ма­н­ня пе­ред цим до­зво­лу стар­шо­го ін­стру­кто­ра. Про­те одно­ча­сний ви­хід кіль­кох уча­сни­ків з одні­єї ау­ди­то­рії за­бо­ро­не­ний. Крім то­го, час, який уча­сник зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня про­ве­де за ме­жа­ми ау­ди­то­рії, не бу­де до­да­ва­ти­ся йо­му до ча­су, від­ве­де­но­го для ви­ко­на­н­ня сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти.

По­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, що мо­же по­зна­чи­ти­ся на об’єктив­но­сті ре­зуль­та­ту ЗНО, є пре­дме­том по­да­н­ня апе­ля­цій­ної за­яви. По­да­н­ня від­по­від­ної за­яви здій­сню­є­ться че­рез упов­но­ва­же­ну осо­бу Укра­їн­сько­го цен­тру в день про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня в пун­кті зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня до ви­хо­ду осо­би з ньо­го. Роз­гляд за­яви що­до по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри здій­сню­є­ться ре­гла­мен­тною ко­мі­сі­єю про­тя­гом 3 ро­бо­чих днів, з ура­ху­ва­н­ням дня її над­хо­дже­н­ня.

За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду та­кої за­яви ре­гла­мен­тна ко­мі­сія мо­же прийня­ти одне з та­ких рі­шень:

— від­мо­ви­ти в за­до­во­лен­ні за­яви у зв’яз­ку з е під­твер­дже­н­ням фа­кту по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня або у зв’яз­ку з тим, що ви­яв­ле­не по­ру­ше­н­ня не по­зна­ча­є­ться на об’єктив­но­сті ре­зуль­та­ту зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня. У та­ко­му ра­зі осо­ба мо­же оскар­жи­ти рі­ше­н­ня ре­гла­мен­тної ко­мі­сії, прийня­те що­до неї, шля­хом по­да­н­ня за­яви до апе­ля­цій­ної ко­мі­сії не пі­зні­ше, ніж че­рез 5 ро­бо­чих днів з да­ти отри­ма­н­ня рі­ше­н­ня, що оскар­жу­є­ться. Апе­ля­цій­на ко­мі­сія роз­гля­дає за­яву про­тя­гом 10 ро­бо­чих днів із дня її над­хо­дже­н­ня;

— вва­жа­ти ви­яв­ле­не по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри про­ве­де­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня та­ким, що впли­ває на об’єктив­ність ре­зуль­та­ту зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня. У та­ко­му ра­зі ре­гла­мен­тна ко­мі­сія має по­да­ти до апе­ля­цій­ної ко­мі­сії кло­по­та­н­ня про ану­лю­ва­н­ня ре­зуль­та­тів зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня та допу­сти­ти осо­бу до про­хо­дже­н­ня зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з пев­но­го на­вчаль­но­го пре­дме­та під час до­да­тко­вої се­сії.

Ре­зуль­та­том зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня є кіль­кі­сна оцін­ка рів­ня на­вчаль­них до­ся­гнень уча­сни­ка зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, яка ви­зна­ча­є­ться за:

1) рей­тин­го­вою шка­лою 100– 200 ба­лів — для всіх уча­сни­ків зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, які по­до­ла­ли по­ріг «склав/не склав»;

2) кри­те­рі­аль­ною шка­лою 1– 12 ба­лів — для уча­сни­ків зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з чи­сла ви­пу­скни­ків си­сте­ми се­ре­дньої осві­ти по­то­чно­го на­вчаль­но­го ро­ку, які ви­бра­ли цей на­вчаль­ний пре­дмет для про­хо­дже­н­ня дер­жав­ної під­сум­ко­вої ате­ста­ції у фор­мі зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня.

Ре­зуль­та­ти зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня у ви­гля­ді рей­тин­го­вих оці­нок за шка­лою 100–200 ба­лів за­зна­ча­ти­му­ться в ін­фор­ма­цій­ній кар­тці, яка має бу­ти роз­мі­ще­на на ін­фор­ма­цій­ній сто­рін­ці уча­сни­ка не пі­зні­ше на­сту­пно­го ро­бо­чо­го дня пі­сля офі­цій­но­го ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів остан­ньо­го те­сту­ва­н­ня.

У ра­зі ви­ни­кне­н­ня сум­ні­ву що­до пра­виль­но­сті вста­нов­ле­н­ня ре­зуль­та­ту зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з пев­но­го на­вчаль­но­го пре­дме­та або не­зго­ди з рі­ше­н­ням що­до ану­лю­ва­н­ня ре­зуль­та­ту уча­сник про­тя­гом 5 ка­лен­дар­них днів, з ура­ху­ва­н­ням дня офі­цій­но­го ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів з пев­но­го на­вчаль­но­го пре­дме­та (се­сії), мо­же по­да­ти до Укра­їн­сько­го цен­тру апе­ля­цій­ну за­яву що­до ре­зуль­та­тів ЗНО. Роз­гляд та­кої за­яви здій­сню­є­ться апе­ля­цій­ною ко­мі­сі­єю про­тя­гом 15 ка­лен­дар­них днів, з ура­ху­ва­н­ням дня її над­хо­дже­н­ня. За ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду мо­же бу­ти прийня­те рі­ше­н­ня про:

— від­мо­ву в за­до­во­лен­ні апе­ля­цій­ної за­яви;

— за­до­во­ле­н­ня апе­ля­цій­ної за­яви.

При­чи­на­ми від­мо­ви в за­до­во­лен­ні за­яви що­до ре­зуль­та­тів ЗНО мо­же бу­ти від­су­тність по­ми­лок під час здій­сне­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної комп’ютер­ної оброб­ки сер­ти­фі­ка­цій­ної ро­бо­ти та її пер­со­на­лі­за­ції, під­твер­дже­н­ня об’єктив­но­сті оці­ню­ва­н­ня зав­дань від­кри­тої фор­ми з роз­гор­ну­тою від­по­від­дю, під­твер­дже­н­ня рі­ше­н­ня про ану­лю­ва­н­ня ре­зуль­та­тів зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня. Пов­тор­не оскар­же­н­ня ре­зуль­та­тів зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня з одно­го й то­го са­мо­го на­вчаль­но­го пре­дме­та не до­пу­ска­є­ться за умо­ви, якщо пер­шу за­яву бу­ло роз­гля­ну­то по су­ті.

Якщо ж апе­ля­цій­на ко­мі­сія прийме рі­ше­н­ня про за­до­во­ле­н­ня апе­ля­цій­ної за­яви, то в та­ко­му ра­зі уча­сни­ку мо­же бу­ти або від­нов­ле­но ре­зуль­тат зов­ні­шньо­го оці­ню­ва­н­ня, або збіль­ше­но чи змен­ше­но кіль­кість ба­лів, отри­ма­них під час те­сту­ва­н­ня.

От­же, про­хо­дже­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня та вступ до ВНЗ є чи не най­ва­жли­ві­шим ета­пом у жит­ті ко­жно­го ви­пу­скни­ка, під час яко­го ви­зна­ча­є­ться не ли­ше йо­го май­бу­тня про­фе­сія, а й уся подаль­ша до­ля на ба­га­то ро­ків на­пе­ред. То­му ра­джу ко­жно­му май­бу­тньо­му абі­ту­рі­єн­ту сум­лін­но й від­по­від­аль­но по­ста­ви­ти­ся до ко­жно­го кро­ку про­хо­дже­н­ня ЗНО. Не­хай вам ща­стить, і не за­бу­вай­те одну про­сту істи­ну: вчи­те­лі тіль­ки від­чи­ня­ють две­рі, да­лі ви йде­те са­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.