Га­рет О’нейл: «Кри­ти­чний під­хід і віль­не ви­слов­ле­н­ня ду­мок є ви­рі­шаль­ним для де­мо­кра­тії в Єв­ро­пі»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Оль­га РОМАНЕНКО,

до­ктор фі­ло­со­фії в еко­но­мі­ці, до­цент КНТЕУ, член Ра­ди мо­ло­дих уче­них при МОН, офі­цій­ний де­ле­гат від Укра­ї­ни в Єв­ро­пей­ській ра­ді до­кто­ран­тів і мо­ло­дих уче­них Єв­ро­пей­ська ра­да до­кто­ран­тів і мо­ло­дих уче­них (Єв­ро­док) є не­уря­до­вою ор­га­ні­за­ці­єю зі штаб-квар­ти­рою у Брюс­се­лі. Во­на об’єд­нує на­ціо­наль­ні ор­га­ні­за­ції до­кто­ран­тів і мо­ло­дих уче­них з 35 кра­їн Єв­ро­пи, що ре­пре­зен­ту­ють ін­те­ре­си мо­ло­дих уче­них на єв­ро­пей­ській аре­ні.

Укра­ї­на є чле­ном Єв­ро­до­ку з 2014 ро­ку. Ін­те­ре­си мо­ло­дих укра­їн­ських на­у­ков­ців у Єв­ро­до­ку пред­став­ляє Ра­да мо­ло­дих уче­них при МОН.

Про те, що хви­лює єв­ро­пей­ську на­у­ко­ву мо­лодь, роз­по­вів пре­зи­дент Єв­ро­до­ку Га­рет О’нейл. — Па­не Га­рет, які ви­кли­ки ни­ні сто­ять пе­ред мо­ло­ди­ми вче­ни­ми Єв­ро­пи? — Основ­ні ви­кли­ки, які Єв­ро­док вва­жає істо­тни­ми для мо­ло­дих на­у­ков­ців Єв­ро­пи, — це брак мо­жли­во­стей за­ли­ши­ти­ся в ака­де­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі і пе­ре­хід на не­а­ка­де­мі­чний ри­нок пра­ці; пе­ре­хід до від­кри­тої на­у­ки (Open Science) і зро­ста­н­ня кіль­ко­сті пи­тань пси­хі­чно­го здо­ров’я (mental health issues) в ака­де­мі­чних ко­лах. — Як Єв­ро­пей­ська ра­да до­кто­ран­тів і мо­ло­дих уче­них впли­ває на розв’яза­н­ня цих про­блем? — Єв­ро­док ко­ор­ди­нує ді­яль­ність ро­бо­чих груп з мо­ло­дих на­у­ков­ців і спе­ці­а­лі­стів з рі­зних ва­жли­вих тем. На­ші ро­бо­чі гру­пи пра­цю­ють у та­ких на­пря­мах: пи­та­н­ня зайня­то­сті та кар’єри; від­кри­та на­у­ка і пи­та­н­ня пси­хі­чно­го здо­ров’я для мо­ло­дих на­у­ков­ців. — Чо­му ва­жли­во, щоб асо­ці­а­ції мо­ло­дих уче­них у Єв­ро­пі об’єд­ну­ва­ли­ся для розв’яза­н­ня спіль­них про­блем? — Єв­ро­док пред­став­ляє асо­ці­а­ції мо­ло­дих на­у­ков­ців (у Єв­ро­пі мо­ло­ді на­у­ков­ці (early-career researcher) не обме­жу­ю­ться ві­ком, а ви­зна­ча­ю­ться по­зи­ці­єю в кар’єр­но­му роз­ви­тку. — О.Р.) з 32-х кра­їн Єв­ро­пи. Ця спів­пра­ця має ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для ви­зна­че­н­ня ва­жли­вих про­блем мо­ло­дих уче­них та їх розв’яза­н­ня. — Які ре­зуль­та­ти та­кої спів­пра­ці? — Єв­ро­док ор­га­ні­зо­вує се­мі­на­ри і кон­фе­рен­ції для тих, хто роз­по­чи­нає на­у­ко­ву кар’єру; про­во­дить опи­ту­ва­н­ня і роз­ро­бляє по­лі­ти­ку для мо­ло­дих на­у­ков­ців у Єв­ро­пі — як-от, на­при­клад, на­ша не­дав­ня за­ява що­до Рам­ко­вої про­гра­ми-9. — Які ре­фор­ми у сфе­рах осві­ти і на­у­ки від­бу­ва­ю­ться ни­ні в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі? — Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія вва­жає, що осві­та і на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня в Єв­ро­пі ма­ють бу­ти більш від­кри­ти­ми. Кон­це­пція «Від­кри­та на­у­ка» пе­ред­ба­чає обмін он­лайн-ін­фор­ма­ці­єю про на­вчаль­ні ма­те­рі­а­ли, до­слі­дни­цькі да­ні та ре­зуль­та­ти до­слі­джень. Та­ка по­лі­ти­ка кар­ди­наль­но змі­нить на­у­ку в Єв­ро­пі. — Як кон­це­пція «Від­кри­та на­у­ка» мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на на пра­кти­ці? — На­ра­зі най­більш роз­ви­не­ні два ме­то­ди. Open Science — це від­кри­тий до­ступ Open Access та від­кри­ті да­ні Open Data. Ме­тою Open Access є від­кри­т­тя до­слі­дни­цьких пу­блі­ка­цій у жур­на­лах і схо­ви­щах. Ме­тод Open Data пе­ред­ба­чає від­кри­т­тя да­них до­слі­джень у фор­ма­ті FAIR (Findable Accessible Interoperable Reusable — до­сту­пний для по­шу­ку, су­мі­сний з ба­га­то­ра­зо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням). — Які ме­ха­ні­зми існу­ють в Єв­ро­пі для за­охо­че­н­ня мо­ло­ді пра­цю­ва­ти у сфе­рі на­у­ки? — Єв­ро­пей­ський Со­юз при­ді­ляє ве­ли­ку ува­гу на­у­ці та її ро­лі в су­спіль­стві. Ці­ка­ва іні­ці­а­ти­ва Асо­ці­а­ції ви­пу­скни­ків Ма­рії Кю­рі — My Science Super Heroes (Моя на­у­ка Су­пер­ге­рої). Во­на спря­мо­ва­на на за­лу­че­н­ня ді­тей до на­у­ки і та­ким чи­ном за­охо­чує їх пра­гну­ти ста­ва­ти вче­ни­ми. — В умо­вах он­лайн-те­хно­ло­гій на­вча­н­ня змен­шу­є­ться по­пит на «жи­ве ви­кла­да­н­ня» в уні­вер­си­те­тах, від­по­від­но зна­чно змен­шу­є­ться по­пит на пра­цю про­фе­сор­сько-ви­кла­да­цько­го скла­ду. У зв’яз­ку із цим по­стає пи­та­н­ня: де мо­ло­ді вче­ні Єв­ро­пи мо­жуть зна­йти ро­бо­ту, якщо ва­кан­сій в уні­вер­си­те­тах не­має ? — Одна з го­лов­них про­блем, з якою мо­ло­ді на­у­ков­ці сти­ка­ю­ться в Єв­ро­пі, — це те, що во­ни зму­ше­ні за­ли­ша­ти уні­вер­си­те­ти. Від­так у них ча­сто ви­ни­кає по­чу­т­тя роз­ча­ру­ва­н­ня від то­го, що во­ни не змо­гли за­ли­ши­ти­ся в на­у­ко­вій га­лу­зі. Справ­ді, шанс за­ли­ши­ти­ся пра­цю­ва­ти в ака­де­мії на все жи­т­тя ре­аль­но не­ве­ли­кий, але є чи­ма­ло мо­жли­во­стей для кар’єри в дер­жав­но­му та при­ва­тно­му се­кто­рах. — Як ви­со­кий рі­вень мо­біль­но­сті по­зна­ча­є­ться на сім’ях мо­ло­дих до­слі­дни­ків? — Мо­ло­ді до­слі­дни­ки — це справ­ді ви­со­ко­мо­біль­ні лю­ди, во­ни ча­сто по­до­ро­жу­ють усе­ре­ди­ні сво­їх кра­їн та по­за їхні­ми ме­жа­ми з ме­тою здій­сне­н­ня до­ктор­ських та по­ст­до­ктор­ських до­слі­джень. Та­ка мо­біль­ність є стре­со­вою для них са­мих та їхніх сі­мей­них сто­сун­ків і на­віть мо­же зму­си­ти мо­ло­дих до­слі­дни­ків від­кла­сти ство­ре­н­ня сім’ї. — Які про­гра­ми під­трим­ки ді­тей та сі­мей мо­ло­дих уче­них є в Єв­ро­пі? — Ме­ні не ві­до­мі жо­дні стру­ктур­ні ін­сти­ту­цій­ні про­гра­ми в Єв­ро­пі, які про­по­ну­ва­ли б під­трим­ку сі­мей мо­ло­дих уче­них і до­слі­дни­ків. Не­зва­жа­ю­чи на те, що це за­галь­но­прийня­та пра­кти­ка в дер­жав­но­му і при­ва­тно­му се­кто­рах для по­ча­тків­ців-про­фе­сіо­на­лів. То­му, вва­жаю, ака­де­мі­чна сфе­ра по­вин­на про­по­ну­ва­ти біль­шу під­трим­ку сім’ям мо­ло­дих уче­них. — Чо­му для кра­їн ва­жли­во ма­ти пев­ну кри­ти­чну ма­су ін­те­ле­кту­а­лів, на­у­ков­ців? Як це впли­ває на за­галь­не со­ці­аль­но-еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще дер­жа­ви? — Вче­ні й ін­те­лі­ген­ція да­ють кри­ти­чну оцін­ку на­шим су­спіль­ствам, пра­цю­ють над роз­ви­тком на­шої гро­мад­сько­сті як со­ці­аль­но, так і на­у­ко­во. Кри­ти­чний під­хід, віль­не ви­слов­ле­н­ня ду­мок та на­у­ко­вих ви­снов­ків є ви­рі­шаль­ним для де­мо­кра­тії в Єв­ро­пі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.