При­єм­ні не­спо­ді­ван­ки

Топ-7 прем’єр кві­тня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Дми­тро ЛЕВИЦЬКИЙ

По­при рі­зно­ма­ні­тну про­гра­му «Фран­цузь­кої ве­сни-2018», в сто­ли­ці у кві­тні очі­ку­є­ться чи­ма­ло ін­ших ці­ка­вих сце­ні­чних прем’єр­них по­дій, яких не вар­то пропу­сти­ти. «За­гад­ко­ве ні­чне вбив­ство со­ба­ки» На­ціо­наль­ний те­атр ім.ле­сі Укра­їн­ки. Прем’єра — 27— 29 кві­тня. Ре­жи­сер — Ки­ри­ло Ка­шлі­ков.

В осно­ві ви­ста­ви ро­ман бри­тан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Мар­ка Хед­до­на. Текст з’явив­ся 15 ро­ків то­му і зчи­нив ба­га­то га­ла­су. Книж­ка ста­ла сві­то­вим бес­тсе­ле­ром, зго­дом на­бу­ла бли­ску­чо­го сце­ні­чно­го вті­ле­н­ня в бри­тан­сько­му те­а­трі.

Го­лов­ний ге­рой тво­ру — 15-рі­чний Крі­сто­фер Бун — стра­ждає на ау­тизм. Ко­ли хло­пчик зна­хо­дить у са­ду труп су­сід­ської со­ба­ки на кли­чку Вел­лінг­тон, то ви­рі­шує про­ве­сти вла­сне «роз­слі­ду­ва­н­ня». Зго­дом та­ке роз­слі­ду­ва­н­ня роз­кри­ває ба­га­то сі­мей­них та­єм­ниць, ви­яв­ляє чи­ма­лень­ко ске­ле­тів у рі­зних ша­фах.

Цей сю­жет за­ці­ка­вив не тіль­ки бри­тан­ських те­а­траль­них ми­тців. Від­но­сно не­дав­но ви­ста­ва за мо­ти­ва­ми тво­ру Мар­ка Хед­до­на з’яви­ла­ся і в те­а­трі «Сов­ре­мен­ник», яким ке­рує Га­ли­на Вол­чек (у го­лов­ній ро­лі Ша­міль Ха­ма­тов).

От­же, до­во­лі ви­со­кі став­ки й на укра­їн­ську прем’єру, яка ре­а­лі­зу­є­ться «з люб’язно­го до­зво­лу Warner Bros. Entertainment (так за­зна­че­но в ано­та­ції).

В укра­їн­ській ви­ста­ві роль хло­пчи­ка Крі­сто­фе­ра гра­ти­муть Єв­ген Щер­бань та Во­ло­ди­мир Фе­ті­сов. В ін­ших ро­лях — Оле­ксандр Ко­бзар, На­та­ля До­ля, На­дія Кон­дра­тов­ська, Іри­на Но­вак, Ган­на Грин­чак. «Кі­шка на роз­пе­че­но­му да­ху» Про­ект «Бри­тан­ський те­атр у кі­но». По­каз у кі­но­те­а­трі «Ки­їв» — 10 кві­тня. Ре­жи­сер — Бе­не­дикт Ен­дрюс.

Одна з най­ві­до­мі­ших п’єс ви­да­тно­го аме­ри­кан­сько­го дра­ма­тур­га Тен­нес­сі Ві­льям­са. П’єса, що при­не­сла сві­то­ву сла­ву Елі­за­бет Тей­лор, яка вті­ли­ла роль Мег­гі (кі­шки) на ве­ли­ко­му екра­ні. Ця ж ко­рон­на роль Мег­гі у 1980-х ста­ла сен­са­ці­єю в Мо­сков­сько­му те­а­трі ім. В.ма­я­ков­сько­го, ко­ли у п’єсі Ві­льям­са гра­ла Те­тя­на До­ро­ні­на (по­ста­нов­ка Ан­дрія Гон­ча­ро­ва).

Но­ва сце­ні­чна вер­сія куль­то­вої п’єси від те­а­тру «Янг Вік» ви­во­дить на пер­ший план ві­до­мих акто­рів Сі­є­ну Міл­лер і Дже­ка О’кон­не­ла. Во­ни гра­ють Мег­гі та Бри­ка: по­друж­жя, між яким прір­ва не­по­ро­зу­мі­н­ня, а ще— по­стій­на на­пру­га і якась щем­ли­ва та­ї­на.

Ви­ста­ва з’яви­ла­ся на бри­тан­ській сце­ні 2017-го і отри­ма­ла до­бро­зи­чли­ві від­гу­ки су­во­рих ан­глій­ських кри­ти­ків. «Ла-ла-лай-но» Ди­кий те­атр. Прем’єра — 25 кві­тня. Ре­жи­сер — Оле­ксій До­ри­чев­ський.

Зві­сно, це не «Ла-ла-ленд», який здо­був «Оска­ра». Це щось кон­тра­стно ін­ше. Зокре­ма те, що про­по­нує про­во­ка­тив­на й кон­тра­вер­сій­на те­ри­то­рія «Ди­ко­го те­а­тру», який здій­снює про­кат сво­їх ви­став на «Сце­ні 6» у ра­йо­ні ме­тро «Го­ло­сі­їв­ська».

Ві­до­мо­сті про прем’єру ску­пі. Мов­ляв, це ви­ста­ва про «зра­ди і пе­ре­мо­ги». Але то ли­ше зов­ні­шній па­фос. Оче­ви­дно, нас че­кає щось «ін­ше». І та­ке ін­ше про­по­нує по­до­рож Гер­ку­ле­са в Укра­ї­ну: ле­ген­дар­ний син Зев­са ви­му­ше­ний шу­ка­ти на на­ших те­ре­нах ро­бо­ту, бід­ка­ти­ся, аж ось на бір­жі пра­ці йо­му про­по­ну­ють над­зви­чай­ну ді­яль­ність (да­лі — згі­дно з анон­сом) — «вря­ту­ва­ти кра­ї­ну від лай­на, в яко­му во­на по­то­пає». От­же, це і бу­де шо­стий по­двиг Ге­ра­кла.

Ху­до­жній ке­рів­ник про­е­кту — Ма­ксим Го­лен­ко, про­дю­сер — Яро­сла­ва Крав­чен­ко. «Кон­церт для двох кло­у­нів» Те­атр на По­до­лі, га­стро­лі те­а­траль­ної ком­па­нії Les Rois vagabonds. Прем’єра — 11 кві­тня.

У рам­ках «Фран­цузь­кої ве­сни» в аван­гар­дно­му те­а­траль­но­му при­мі­щен­ні на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі пре­зен­ту­ють ви­до­ви­щний пер­фор­манс, у яко­му ба­га­то пан­то­мі­ми, акро­ба­ти­ки, му­зи­ки. А ще, на дум­ку ав­то­рів, там ли­ше кіль­ка ви­пад­ко­вих слів.

Фран­цузь­кі акто­ри Ігор Сел­лем та Жу­лія Моа Ка­през ви­йдуть до гля­да­ча з му­зи­чни­ми ін­стру­мен­та­ми та дво­ма скри­ня­ми. І та­кий не­хи­трий ре­кві­зит пе­ре­тво­рить сце­ну на ко­ра­бель да­ле­ко­го пла­ва­н­ня, на в’язни­цю для спля­чої кра­су­ні. От­же, чи­ма­ло ці­ка­вих пе­ре­тво­рень за­про­по­нує цей кон­церт для двох кло­у­нів. «Дім на краю ду­ші» Те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра. Прем’єра — 29 кві­тня. Ре­жи­сер — Та­ма­ра Тру­но­ва.

Аме­ри­кан­ський дра­ма­тург Дон Ні­гро актив­но пи­ше п’єси про­тя­гом кіль­кох де­ся­ти­літь. І та­ких текс­тів у ньо­го близь­ко 400. (Мо­жли­во, він ско­ро пе­ре­вер­шить на­віть ре­кор­ди Ло­пе де Ве­га). На пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі твор­чість Ні­гро з’яви­ла­ся зав­дя­ки зу­си­л­лям Ві­кто­ра Ве­бе­ра, текс­та­ми аме­ри­кан­ця за­ці­ка­вив­ся Ро­ман Ві­ктюк.

В осно­ві ви­ста­ви Та­ма­ри Тру­но­вої — п’єса «Іфі­ге­нія». Це пер­ша ча­сти­на епі­чно­го ци­клу, ко­ли Ні­гро пе­ре­но­сить схе­му гре­цької тра­ге­дії на су­ча­сні ре­а­лії, зокре­ма в де­ко­ра­ції аме­ри­кан­ської про­він­ції. У ви­ста­ві і не­спо­ді­ва­ний гість, і під­сту­пний шан­таж, і на­пру­же­ні по­дії ми­ну­ло­го. У го­лов­них ро­лях — Акмал Гу­ре­зов, Ма­кар Ти­хо­ми­ров, Ле­ся Са­ма­є­ва, Сер­гій Пе­тько. Ка­те­ри­на Са­вен­ко­ва, Ана­ста­сія Пу­сто­віт. «Не­бо та зем­ля» Те­атр «Су­зір’я». Прем’єра — 7—12 кві­тня. Ре­жи­сер — Юлія Вол­чко­ва.

З при­во­ду ці­єї прем’єри слід уто­чни­ти най­ва­жли­ві­ше: ви­ста­ву ство­ре­на на осно­ві по­пу­ляр­ної п’єси Ми­ха­ї­ла Се­ба­сті­а­на «Бе­зі­мен­на зір­ка». Від­ра­зу ж пе­ред очи­ма по­стає ле­ген­дар­ний фільм Ми­хай­ла Ко­за­ко­ва з Ана­ста­сі­єю Вер­тин­ською та Іго­рем Ко­сто­лев­ським у го­лов­них ро­лях.

От­же, зно­ву істо­рія про ве­ли­ке ко­ха­н­ня у ма­лень­ко­му мі­сті, про зо­ре­пад на­дій, про втра­че­ний шанс.

Ре­жи­сер Юлія Вол­чко­ва са­ма грає у ви­ста­ві роль Мо­ни, а ху­до­жнє ке­ру­ва­н­ня над ви­ста­вою взяв на се­бе на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Оле­ксій Ку­жель­ний. У прем’єрі та­кож зайня­ті: Яро­слав Ігна­тен­ко, Сві­тла­на Штань­ко, Ва­дим По­лі­кар­пов. «При­єм­на не­спо­ді­ван­ка» Ки­їв­ський те­атр «Актор». Прем’єра — 8 кві­тня. Ре­жи­сер — Оль­га Гав­ри­люк. По­грав­шись в арт-ха­ус, сто­ли­чний те­атр «Актор» ви­рі­шив про­грам­но при­го­лом­ши­ти гля­да­ча по­тен­цій­ним ка­со­вим хі­том під при­ва­бли­вою на­звою «При­єм­на не­спо­ді­ван­ка» (текст Дж.ба­ро­на). Це істо­рія зу­стрі­чі двох єв­ре­їв, у яких не тіль­ки по­мі­тна рі­зни­ця у ві­ці, а й ін­ші «ве­ли­кі рі­зни­ці» — в по­гля­дах на жи­т­тя, у про­фе­сій­них ви­явах. Один мо­ло­дик ви­пад­ко­во зби­ває на до­ро­зі лі­тньо­го єв­рея. І пі­сля рі­ше­н­ня су­ду хло­пець зму­ше­ний опі­ку­ва­ти­ся лі­тнім чо­ло­ві­ком, до­по­ма­га­ти йо­му.

Ось так і зу­стрі­ли­ся дві са­мо­тно­сті — і роз­ве­ли при до­ро­зі во­гни­ще при­стра­стей та кон­флі­ктів.

За пев­ним збі­гом об­ста­вин, це, оче­ви­дно, ду­же ва­жли­ва твор­ча зу­стріч двох та­ла­но­ви­тих акто­рів, які з рі­зних при­чин, так би мо­ви­ти, «ві­ді­йшли» від сво­їх рі­дних те­а­траль­них до­мі­вок. Ку­мир гля­да­чів Оле­ксій Вер­тин­ський ли­шив­ся у рі­дно­му Мо­ло­до­му ли­ше на «ра­зо­вих» (про­дов­жу­ю­чи гра­ти свій ко­рон­ний ре­пер­ту­ар), а та­ла­но­ви­тий Ар­тем Єм­цов роз­про­щав­ся з те­а­тром іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки, зда­є­ться, всер­йоз і на­дов­го. То­му під да­хом те­а­тру «Актор» два ли­це­дії про­дов­жу­ють ди­ву­ва­ти й ті­ши­ти сво­їх ша­ну­валь­ни­ків (а та­ких чи­ма­ло).

Фо­то: lesroisvagabonds.com

«Кон­церт для двох кло­у­нів»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.