Зо­на «Ве­сни»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ле­ся ІЛЛЄНКО

Не тіль­ки в сто­ли­ці, а й в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни три­ває те­плий по­ступ «Фран­цузь­кої ве­сни-2018»: кон­цер­ти, філь­ми, гу­чні ар­т­про­е­кти. Ли­ше про де­які з них — в огля­ді. Му­зи­ка У рам­ках Фран­цузь­кої ве­сни-2018 Ки­їв від­ві­дає джа­збенд Remi Panossian Trio (кон­церт від­бу­де­ться 17 кві­тня у клу­бі Beletage). Склад ко­ле­кти­ву — Ре­мі Па­но­сян (кла­ві­ші), Ма­ксим Дель­порт (кон­тра­бас) і Фре­де­рік Пе­ті­пре (удар­ні). Їхня му­зи­ка — це су­міш джа­зу, ро­ку й лі­ри­ки. То­рік ко­ле­ктив ви­пу­стив но­ву пла­тів­ку, яку впер­ше й пред­ста­вить укра­їн­ським слу­ха­чам.

А 20 кві­тня в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії — фор­те­пі­ан­ний кон­церт Жа­ка Рув’є (Фран­ція) і Ка­те­ри­ни Дя­дю­ри (Укра­ї­на). У про­гра­мі тво­ри В.а.мо­цар­та, Ф.пу­лен­ка, К.де­бюс­сі.

У На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії 23 кві­тня від­бу­де­ться ще один кон­церт: фран­цузь­кий ба­ри­тон Жан-луї Сер­ра та укра­їн­ка Іван­на Пліш (со­пра­но) ви­ко­на­ють «Ре­кві­єм» Га­брі­е­ля Фо­ре, Gloria Френ­сі­са Пу­лен­ка та Сим­фо­нію №3 П’єра Віс­сме­ра під ке­ру­ва­н­ням одно­го з най­по­пу­ляр­ні­ших фран­цузь­ких ди­ри­ген­тів Фа­брі­са Гре­го­рут­ті.

Ме­ло­ма­нів очі­кує ще одна по­дія у рам­ках Фран­цузь­кої ве­сни. 24 кві­тня кон­церт П’єра Зе­вор­та (в На­ціо­наль­но­му бу­дин­ку ор­ган­ної та ка­мер­ної му­зи­ки). П’єр Зе­ворт — ти­ту­ляр­ний ор­га­ніст ба­зи­лі­ки мі­ста Дур­дан. Нав­чав­ся гри на ор­га­ні в Жа­на Га­ла­ра та Ан­дре Ізу­а­ра, за­кін­чив Schola Cantorum у Па­ри­жі, кур­си му­зи­ко­знав­ства в уні­вер­си­те­ті Сор­бон­ни, ла­у­ре­ат між­на­ро­дних ор­ган­них кон­кур­сів. Ор­га­ніст ве­де актив­ну га­строль­ну ді­яль­ність у Фран­ції та за кор­до­ном (Бель­гія, Гол­лан­дія, Ні­меч­чи­на, Швей­ца­рія, Ру­му­нія, Поль­ща, Че­хія, Есто­нія, Ли­тва, Бі­ло­русь, Укра­ї­на, Ка­на­да та США). Ще П’єр Зе­ворт — уча­сник ор­ган­них фе­сти­ва­лів у Фа­ро, Лос-ан­дже­ле­сі, Ріо-де-жа­ней­ро, Мон­ре­а­лі, а та­кож про­е­ктів у Йо­ган­нес­бур­зі та Гон­кон­гу. Арт До 13 кві­тня у га­ле­реї Art 14 (Ми­хай­лів­ський про­ву­лок, 14) — ви­став­ка «Єди­но­скри­жаль­не бі­ле» фран­цузь­ко­го й укра­їн­сько­го ху­до­жни­ка Са­му­ї­ла Ак­кер­ма­на та укра­їн­сько­го пи­сьмен­ни­ка і ху­до­жни­ка Оле­га Ли­ше­ги. Олег Ли­ше­га — по­ет, дра­ма­тург, пу­блі­цист і пе­ре­кла­дач. Са­му­їл Ак­кер­ман пред­став­ляє аква­ре­лі, при­чо­му на де­які з них йо­го на­ди­хну­ла по­е­зія Оле­га Ли­ше­ги.

Під час ви­став­ки від­бу­де­ться та­кож дис­ку­сія про Па­риж у твор­чо­сті Ак­кер­ма­на і Ли­ше­ги.

У га­ле­реї «Цех» (Ки­ри­лів­ська, 69) — про­ект «Ін­вер­сії» від фран­цузь­ко­го фо­то­гра­фа Фі­лі­па Бер­тра­на та укра­їн­сько­го ху­до­жни­ка Ми­ко­ли Бі­ло­уса. Ці два ху­до­жни­ки з рі­зних куль­тур. Чор­но-бі­лі знім­ки Бер­тра­на фор­ма­том А4 Бі­ло­ус пе­ре­тво­рив на дво­ме­тро­ві ко­льо­ро­ві по­ло­тна. Са­ме та­ка екс­пе­ри­мен­таль­на по­да­ча, по­кли­ка­на по­ка­за­ти «пер­вин­ність і вто­рин­ність ав­тор­ства в ми­сте­цтві». Ек­спо­зи­ція три­ва­ти­ме до 30 черв­ня.

Ще один фо­то­про­ект «Зо­на (2009—2011)» від­кри­є­ться 18 кві­тня в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка. У цьо­му про­сто­рі бу­дуть пред­став­ле­ні фо­то­гра­фії Гі­йо­ма Ер­бо. Це се­рія знім­ків, зро­бле­них фо­то­гра­фом у 2009—2011 рр. у Чор­но­би­лі. Гі­йом Ер­бо — за­снов­ник і най­яскра­ві­ший пред­став­ник фран­цузь­ко­го агент­ства l’oeil Public, а на­прям, у яко­му він пра­цює, у Фран­ції на­зи­ва­є­ться «по­е­ти­чною до­ку­мен­та­лі­сти­кою». Вже кіль­ка ро­ків у фо­ку­сі йо­го ува­ги — істо­ри­чні мі­сця, про­ся­кну­ті сим­во­лі­змом, по­зна­че­ні по­ді­я­ми ми­нув­ши­ни. Фран­цузь­кий ху­до­жник пра­цює в Укра­ї­ні не пер­ший рік. До ре­чі, він був одним із тих лю­дей, ко­трі не ви­пу­ска­ли з рук ка­ме­ри під час Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті.

Ще одна ек­спо­зи­ція (19 кві­тня — 13 трав­ня) — «Пі­дби­т­тя під­сум­ків» Іго­ря Ува­роф­фа (На­ціо­наль­ний му­зей «Ки­їв­ська кар­тин­на га­ле­рея). Тут свої по­ло­тна по­ка­же на­ща­док ки­їв­сько­го авіа­кон­стру­кто­ра Фе­до­ра Те­ре­щен­ка Ігор Ува­рофф. Ху­до­жник ві­до­мий ди­зай­на­ми фо­то­се­сій для жур­на­лів Voque і Elle, брен­дів Hermes та L’oreal. Екран У рам­ках фе­сти­ва­лю біль­шу ча­сти­ну за­ймає кі­но­ми­сте­цтво. Ре­тро­спе­ктив­на про­гра­ма «Ро­ман з кі­но: екра­ні­за­ція фран­цузь­ких бес­тсе­ле­рів» прой­де 4—11 кві­тня в куль­тур­но­му цен­трі «Кі­но­те­атр «Ки­їв». На кі­но­гля­да­чів очі­кує дра­ма «Обмін прин­це­са­ми» (реж. Марк Дю­ген), «До по­ба­че­н­ня там, на­го­рі» (реж. Аль­бер Дю­пон­тель). Цей фільм роз­по­від­ає про ху­до­жни­ка, спо­тво­ре­но­го на фрон­тах Пер­шої сві­то­вої. Та­кож у рам­ках по­ка­зів — де­те­ктив­ний три­лер «38 свід­ків» (реж. Лю­ка Бель­во), ме­ло­дра­ми «Ро­за­лі Блюм» (реж. Жу­льєн Ра­пно) і «Лу­лу — ого­ле­на жін­ка» (реж. Соль­вейг Ан­спах).

Тут-та­ки, в куль­тур­но­му цен­трі, 19—25 кві­тня від­бу­де­ться і Фе­сти­валь до­прем’єр­них по­ка­зів. Кі­но­ма­ни змо­жуть по­ба­чи­ти най­акту­аль­ні­ші кі­но­но­вин­ки ра­ні­ше, ніж во­ни з’яв­ля­ться на ве­ли­ких екра­нах. У цій фе­сти­валь­ній про­гра­мі п’ять стрі­чок: «За­здрі­сни­ця», «Мо­ло­да жін­ка», «Віл­ла», «Що нас пов’язує» та «На­дії».

Ре­жи­се­ри філь­му «За­здрі­сни­ця» — бра­ти Фо­ен­кі­нос осо­би­сто при­їдуть в Укра­ї­ну, щоб пред­ста­ви­ти свій фільм. Кар­ти­на «За­здрі­сни­ця» — це істо­рія про ви­кла­да­чку фі­ло­ло­гії На­та­лі, яка з тур­бо­тли­вої ма­те­рі пе­ре­тво­рю­є­ться на хво­ро­бли­ву рев­ни­ви­цю. Не­здо­ро­ве по­чу­т­тя жін­ки руй­нує її сто­сун­ки з донь­ко­ю­ба­ле­ри­ною, дру­зя­ми, су­сі­да­ми та ко­ле­га­ми.

А в кі­но­те­а­трі «Укра­ї­на» (13 і 14 кві­тня) у рам­ках Фран­цузь­кої ве­сни прой­дуть «Дов­гі но­чі ко­ро­тко­го ме­тра». Чти­во «Фран­цузь­ка ве­сна» та­кож по­ті­шить і кни­го­ма­нів пре­зен­та­ці­єю пе­ре­кла­ду книж­ки «Ні­жність» пи­сьмен­ни­ка Да­ві­да Фо­ен­кі­но­са. По­дія від­бу­де­ться 19 кві­тня в куль­тур­но­му цен­трі «Кі­но­те­атр «Ки­їв». Сам пи­сьмен­ник пред­ста­вить укра­їн­ський пе­ре­клад сво­єї книж­ки «Ні­жність» («Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва»). У 2011 р. за мо­ти­ва­ми цьо­го тво­ру зня­ли одно­ймен­ний фільм з Одрі То­ту та Фран­суа Дам’єном у го­лов­них ро­лях. А ре­жи­се­ра­ми кар­ти­ни ста­ли бра­ти Фо­ен­кі­но­си.

25 кві­тня в са­мо­му Фран­цузь­ко­му ін­сти­ту­ті — зу­стріч із ілю­стра­тор­кою кни­жок Са­то­мі Ічі­ка­ва. Сьо­го­дні фрау Ічі­ка­ва є одні­єю з най­ці­ка­ві­ших ілю­стра­то­рів ди­тя­чих кни­жок у Фран­ції. Во­на роз­по­вість укра­їн­цям про свою твор­чість і се­кре­ти на­тхне­н­ня. Ди­зайн Хто не мріє по­ти­ня­ти­ся по Вер­саль­сько­му пар­ку! Са­ди і парк Вер­са­лю роз­ки­ну­ли­ся на те­ри­то­рії ко­ли­шніх ко­ро­лів­ських во­ло­дінь у Вер­са­лі і є ча­сти­ною па­ла­цо­во-пар­ко­во­го ан­сам­блю. Ро­змі­ще­ні на за­хід від па­ла­цу, са­ди за­йма­ють 900 га пло­щі... От­же, 23 кві­тня в Те­а­трі на По­до­лі від­бу­де­ться зу­стріч із Але­ном Ба­ра­то­ном, го­лов­ним ланд­ша­фтним ди­зай­не­ром Вер­саль­сько­го пар­ку. Со­лод­ке Лю­би­те­лів со­ло­до­щів 17— 20 кві­тня в Між­на­ро­дній ку­лі­нар­ній шко­лі DGF ICS по­ті­шить фе­сти­валь ви­со­ко­го кон­ди­тер­сько­го ми­сте­цтва. Так, все­сві­тньо ві­до­мі ку­ха­рі Крі­стоф Мі­ша­лак, Ан­же­ло Мю­за, Ана­бель Лу­кан­то­ніо та На­сер­ді­на Мен­ді го­ту­ва­ти­муть де­сер­ти, які мо­жна бу­де від­ра­зу на мі­сці ску­шту­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.