Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів: ви­кли­ки і рі­ше­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

В дер­жа­вах, де су­спіль­ство ша­но­бли­во ста­ви­ться до ко­ли­шніх во­ї­нів, не­має про­блем із мо­бі­лі­за­ці­єю, не­ба­жа­н­ням слу­жи­ти та не­до­уком­пле­кто­ва­ним або не­які­сно уком­пле­кто­ва­ним вій­ськом.

Ве­те­ра­ни, про яких дба­ють, — най­кра­щі ре­кру­те­ри і про­мо­у­те­ри вій­сько­вої слу­жби. У сві­ті існує кіль­ка мо­де­лей під­трим­ки ве­те­ра­нів. За­ле­жать во­ни від рів­ня роз­ви­тку су­спіль­ної сві­до­мо­сті, тра­ди­цій та куль­тур­них цін­но­стей. Як це ро­би­ться «в них» Так, ска­жі­мо, у Ве­ли­кій Бри­та­нії, що ве­ли­ку ча­сти­ну сво­єї ба­га­то­ві­ко­вої істо­рії про­ве­ла в пер­ма­нен­тно­му ста­ні вій­ни, основ­ну під­трим­ку ве­те­ра­нам на­дає бри­тан­ський на­род. Дер­жа­ва ви­ко­нує ли­ше ко­ор­ди­на­цій­ну фун­кцію між рі­зни­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, фон­да­ми та при­ва­тни­ми іні­ці­а­ти­ва­ми, що роз­ро­бля­ють та ім­пле­мен­ту­ють про­е­кти під­трим­ки ве­те­ра­нів.

У Бри­та­нії си­сте­ма со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів діє на осно­ві су­спіль­но­го до­го­во­ру, в яко­му основ­не і єди­не по­ло­же­н­ня по­ля­гає в то­му, що су­спіль­ство зо­бов’язу­є­ться за­без­пе­чу­ва­ти одна­ко­ве став­ле­н­ня та рів­ні мо­жли­во­сті як лю­дям, ко­трі во­ю­ва­ли й ри­зи­ку­ва­ли жи­т­тям за дер­жа­ву, так і гро­ма­дя­нам, ко­трі до вій­сько­вої слу­жби не ма­ють жо­дно­го сто­сун­ку. У США, Ка­на­ді, Ав­стра­лії, Но­вій Зе­лан­дії — існу­ють мі­ні­стер­ства у спра­вах ве­те­ра­нів. За­зна­че­ні ві­дом­ства від­по­від­а­ють за фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­цію по­лі­ти­ки дер­жа­ви у сфе­рі під­трим­ки ве­те­ра­нів. За ве­ли­чи­ною бю­дже­тних ви­да­тків та кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків ве­те­ран­ські мі­ні­стер­ства по­сту­па­ю­ться хі­ба що бю­дже­там мі­ні­стерств обо­ро­ни. Як це ро­би­ло­ся в нас У 2014—2015 рр. чи­ма­ла кіль­кість на­се­ле­н­ня по­чу­ва­ла­ся від­по­від­аль­ною і за укра­їн­ську ар­мію, і за ве­те­ра­нів. Гро­ма­дя­ни зби­ра­ли ко­шти по­ра­не­ним, за­по­ча­тко­ву­ва­ли й роз­ви­ва­ли про­е­кти до­по­мо­ги ко­ли­шнім вій­сько­вим, бра­ли під опі­ку сім’ї по­ле­глих во­ї­нів.

Про­те за­тя­жний ха­ра­ктер кон­флі­кту і не­ви­зна­че­ність вла­дою йо­го ста­ту­су не до­зво­ли­ли дбай­ли­во­му став­лен­ню до ве­те­ра­нів пе­ре­тво­ри­ти­ся на ста­лу куль­тур­ну тра­ди­цію укра­їн­сько­го на­ро­ду. На­то­мість ін­те­рес су­спіль­ства до те­ми ве­те­ра­нів день у день спа­дає про­пор­цій­но утвер­джен­ню на дум­ці, що дер­жа­ва дав­но ма­ла б зна­йти рі­ше­н­ня у сфе­рі со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів. Тим біль­ше що вій­на три­ває, а силь­на ар­мія по­трі­бна на­шій дер­жа­ві як ні­ко­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.