Си­рій­ська тра­ге­дія: ко­ли при­бор­ка­ють «хі­мі­чно­го Ба­ша­ра»?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Світ гу­би­ться у здо­га­дах: ко­ли й де са­ме опу­сти­ться аме­ри­кан­ський ка­ра­ю­чий меч на ре­жим Ба­ша­ра Аса­да пі­сля но­вої хі­мі­чної ата­ки про­ти мир­но­го на­се­ле­н­ня та якою бу­де ре­а­кція аса­дів­сько­го па­тро­на — Мо­скви — у від­по­відь?

Все­сві­тня ор­га­ні­за­ція охо­ро­ни здо­ров’я під­твер­ди­ла ви­ко­ри­ста­н­ня хі­мі­чної зброї вій­ська­ми Аса­да в мі­сті Ду­ма, а от­же сві­то­ва спіль­но­та має з цим щось ро­би­ти, іна­кше си­рій­ський ди­кта­тор оста­то­чно уві­рує у вла­сну без­кар­ність.

Ін­ди­ка­тор на­стро­їв го­спо­да­ря Бі­ло­го до­му — Твіт­тер — свід­чить про ви­со­ку ві­ро­гі­дність то­го, що Аме­ри­ка впро­довж най­ближ­чих днів зав­дасть силь­них уда­рів по вій­сько­вих об’єктах Аса­да і ще одно­го, еко­но­мі­чно­го, уда­ру — по пу­тін­ській Ро­сії.

Агент­ство Reuters, по­си­ла­ю­чись на аме­ри­кан­ських чи­нов­ни­ків, які го­во­ри­ли на умо­вах ано­нім­но­сті, не роз­кри­ва­ю­чи жо­дних кон­кре­тних пла­нів, по­ві­дом­ляє, що во­ни ви­зна­ли: вій­сько­ві ва­рі­ан­ти справ­ді роз­гля­да­ю­ться.

Опи­та­ні агент­ством екс­пер­ти не ви­клю­ча­ють, що ці­ля­ми уда­рів мо­жуть ста­ти си­рій­ські об’єкти, які пов’яза­ні з про­гра­мою хі­мі­чної зброї Си­рії. Се­ред мо­жли­вих ці­лей во­ни на­зва­ли авіа­ба­зу си­рій­ських ВПС у Ду­май­рі та ае­ро­дром Хмей­мім, де ба­зу­ю­ться ро­сій­ські вій­сько­ві си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.