Зне­кров­ле­н­ня-2

Ре­ор­га­ні­за­ція від­ді­лень транс­фу­зі­о­ло­гії «ме­то­дом» їх за­кри­т­тя

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

У ЗМІ бур­хли­во обго­во­рю­ють те­му зро­ста­н­ня екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни, про який ка­зав Во­ло­ди­мир Грой­сман.

Окрім за­галь­ної ін­фор­ма­ції, прем’єр-мі­ністр ви­рі­шив зди­ву­ва­ти (чи оща­сли­ви­ти) нас тим, що Укра­ї­на ста­ла біль­ше про­да­ва­ти пре­па­ра­тів кро­ві. Але, на йо­го по­див, це ви­кли­ка­ло не схва­ле­н­ня, а за­галь­ну па­ні­ку та обу­ре­н­ня в лю­дей. Усі ми чу­до­во зна­є­мо, що, при­йма­ю­чи хво­ро­го в ста­ціо­нар, ви­ма­га­ють при­во­ди­ти до­но­ра, бо кро­ві не ви­ста­чає. А тут чу­є­мо від прем’єра, що її в нас на­дли­шок.

Аби ро­зі­бра­ти­ся в то­му, що від­бу­ва­є­ться, спо­ча­тку про­по­ную не­ве­ли­чкий екс­курс.

Усе, що сто­су­є­ться до­нор­ської кро­ві, на­ле­жить до транс­фу­зі­о­ло­гії. Тер­мін «транс­фу­зій­на ме­ди­ци­на» сфор­му­лю­ва­ла в се­ре­ди­ні 1980-х Єв­ро­пей­ська ра­да. Тран­сфу­зі­о­ло­гія — це на­у­ка про управ­лі­н­ня фун­кці­я­ми ор­га­ні­зму шля­хом ці­ле­спря­мо­ва­но­го впли­ву на мор­фо­ло­гі­чний склад і фі­зіо­ло­гі­чні вла­сти­во­сті си­сте­ми кро­ві по­за­клі­тин­ної рі­ди­ни за до­по­мо­гою па­рен­те­раль­но­го (вну­трі­шньо­вен­но­го) вве­де­н­ня ор­га­ні­чних і не­ор­га­ні­чних транс­фу­зій­них за­со­бів. Транс­фу­зій­на ме­ди­ци­на вклю­чає: 1) клі­ні­чну транс­фу­зі­о­ло­гію — це за­сто­су­ва­н­ня транс­фу­зій­них се­ре­до­вищ і ме­то­дів очи­ще­н­ня кро­ві, ау­то­ге­мо­транс­фу­зії, лі­ку­ва­н­ня транс­фу­зій­них ре­а­кцій та ускла­днень; 2) транс­фу­зій­ну іму­но­ло­гію (ін­фе­кцій­на та іму­но­ло­гі­чна сер­ти­фі­ка­ція кро­ві до­но­рів і хво­рих); 3) про­ми­сло­ву транс­фу­зі­о­ло­гію — роз­роб­ка та ви­ро­бни­цтво ком­по­нен­тів і пре­па­ра­тів кро­ві (фа­кто­ри згор­та­н­ня кро­ві, ін­тер­фе­рон, спе­ци­фі­чні іму­но­гло­бу­лі­ни то­що); 4) слу­жбу кро­ві (агі­та­ція та про­па­ган­да до­нор­ства, за­бір, пе­ре­роб­ка, збе­рі­га­н­ня й роз­по­діл ком­по­нен­тів до­нор­ської кро­ві). З но­вим ла­у­ре­а­том На­ціо­наль­ної пре­мії Укра­ї­ни іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка — роз­мо­ва про істо­рію на­пи­са­н­ня «Бра­ми Єв­ро­пи» (книж­ки, яку й бу­ло від­зна­че­но ці­єю най­пре­сти­жні­шою пре­мі­єю), йо­го вра­же­н­ня від ві­зи­ту в Укра­ї­ну, вій­ну і мир, сприйня­т­тя Укра­ї­ни у США.

Сер­гій Пло­хій — про­фе­сор істо­рії й ди­ре­ктор Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту в Гар­вард­сько­му уні­вер­си­те­ті, один з про­від­них фа­хів­ців з істо­рії Схі­дної Єв­ро­пи.

Він оща­дли­вий і то­чний у фор­му­лю­ва­н­нях, але щи­рий і кон­кре­тний. Пло­хій став ва­жли­вим го­ло­сом в аме­ри­кан­сько­му сві­ті, го­ло­сом, який утвер­джує укра­їн­ську істо­рію і за­га­лом ви­со­кий рі­вень ана­лі­ти­чно­го осми­сле­н­ня рі­зних ін­фор­ма­цій­них ма­си­вів, під­хо­дів і тра­ди­цій, які ра­зом ство­ри­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.