Ла­у­ре­ат Шев­чен­ків­ської пре­мії Сер­гій Пло­хій: «У пер­спе­кти­ві нас очі­кує пе­ре­тво­ре­н­ня до­мі­нан­тної ро­сій­ської куль­ту­ри на мен­шин­ну»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Укра­ї­ни як суб’єкта су­ча­сної гео­по­лі­ти­ки?

«Бра­му Єв­ро­пи» — аде­ква­тну для су­ча­сно­го за­хі­дно­го сприйня­т­тя істо­рію фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської по­лі­ти­чної на­ції, ці­ка­ву й за­хо­пли­ву опо­відь про стра­те­гії ко­ло­ні­за­ції Укра­ї­ни і фор­ми до­ла­н­ня в ХХІ сто­літ­ті ці­єї сто­лі­тньої ім­пер­ської, по­стім­пер­ської та не­о­ім­пер­ської чу­ми.

«Бра­ма Єв­ро­пи» — від­по­відь на за­пи­та­н­ня про те, чо­му про­ект «Но­во­ро­сія» за­знав по­раз­ки на­віть під впли­вом крем­лів­сько­го про­те­гу­ва­н­ня у 2014 ро­ці, чо­му Укра­ї­на по­стає ни­ні ва­жли­вим об’єктом ви­вче­н­ня з по­гля­ду сві­то­вої гео­по­лі­ти­ки. — Па­не Сер­гію, як вам зда­є­ться, чим мо­жна по­ясни­ти ін­те­рес сві­то­вих ви­дав­ництв до мо­де­лі істо­рії Укра­ї­ни, яку ви за­про­по­ну­ва­ли у «Бра­мі Єв­ро­пи»? Чо­му цю пра­цю пе­ре­ви­да­но ба­га­тьма мо­ва­ми в рі­зних кра­ї­нах сві­ту? Це ін­те­рес до — Го­лов­ним, зви­чай­но, був ін­те­рес, який ви­ник до Укра­ї­ни у сві­ті у зв’яз­ку з по­ді­я­ми Єв­ро­май­да­ну, по­ва­ле­н­ням ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, а зго­дом ане­ксі­єю Кри­му та розв’яза­ною Крем­лем вій­ною в Дон­ба­сі. Тоб­то осві­че­ні ко­ла на За­хо­ді го­то­ві бу­ли до­від­а­ти­ся біль­ше про Укра­ї­ну, хо­ті­ли зро­зу­мі­ти її не­про­сту істо­рію, спро­бу­ва­ти ро­зі­бра­ти­ся у по­то­ці скла­дних для сприйня­т­тя імен та гео­гра­фі­чних назв.

І тут ва­жли­во бу­ло по­ясни­ти укра­їн­ську істо­рію в ка­те­го­рі­ях, у яких чи­тач ду­має про істо­рію сво­єї кра­ї­ни, та істо­рію сві­ту в ці­ло­му — і зро­би­ти це в по­пу­ляр­ний спо­сіб, який, однак, не при­мі­ти­ві­зує істо­рії Укра­ї­ни та її куль­ту­ри. Зда­є­ться, са­ме цьо­го й вда­ло­ся до­сяг­ти в «Бра­мі Єв­ро­пи».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.