В ар­мії мо­же з’яви­ти­ся но­вий рід військ — ку­ха­рі

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Дня­ми ін­форм­про­стір по­ті­шив но­ви­ною: у Зброй­них си­лах за при­кла­дом Бун­де­све­ру хо­чуть ство­ри­ти окре­мий рід військ — ме­ди­чний. Про це за­явив на­чаль­ник ГВМУ, на­чаль­ник мед­слу­жби ЗСУ пол­ков­ник мед­слу­жби І.хо­мен­ко, пе­ре­дав «Укр­ін­форм». «Цю си­сте­му бу­ло обра­но у спів­ро­бі­тни­цтві з іно­зем­ни­ми ра­дни­ка­ми. До неї ввій­дуть близь­ко 25 ти­сяч вій­сько­во­слу­жбов­ців, що ста­но­вить де­сять від­со­тків від чи­сель­но­сті ЗСУ», — за­зна­чив він.

У цьо­му ра­зі ло­гі­ка ре­фор­му­ва­н­ня зро­зумі­ла, своє­ча­сність не обго­во­рю­є­ться. На від­мі­ну від ін­шої но­ве­ли — спро­би ре­фор­му­ва­ти не менш ва­жли­ву сфе­ру — ар­мій­ське хар­чу­ва­н­ня. DT.UA у ма­те­рі­а­лі «Ме­жі допу­сти­мо­го в екс­пе­ри­мен­тах із во­ю­ю­чою ар­мі­єю» (DT.UA, №11, 2018 р.) опи­су­ва­ло, як і з якою ме­тою ре­а­лі­зу­є­ться ба­жа­н­ня «упхну­ти нев­пи­ху­є­ме» одно­го з но­ва­то­рів­су­мі­сни­ків, який обі­ймає одно­ча­сно по­са­ди двох ра­дни­ків — очіль­ни­ка Мі­н­обо­ро­ни й очіль­ни­ка дер­жа­ви.

За на­яв­ною ін­фор­ма­ці­єю, но­ва Ра­хун­ко­ва па­ла­та на чо­лі з В.па­цка­ном жва­во за­ці­ка­ви­ла­ся ви­кла­де­ни­ми фа­кта­ми — кра­що­го ви­пад­ку по­ка­за­ти ре­зуль­та­тив­ну ді­яль­ність го­ді й шу­ка­ти. Ві­до­мо, що й НАБУ «зав­мер­ло в стій­ці», при­мі­ря­ю­чись, звід­ки зай­ти. Що ж до ГПУ, то за­яв­ле­не її ке­рів­ни­ком ба­жа­н­ня спі­йма­ти «ве­ли­ку ри­бу» ро­бить свою спра­ву. Він її ню­хом від­чув. Адже та­єм­ни­ці «По­ві­тро­флот­сько­го дво­ру» де­да­лі ча­сті­ше ста­ють за­галь­ним на­дба­н­ням, ствер­джу­ю­чи в дум­ці, що ре­фор­ма з Ка­та­ло­гом про­ду­ктів — не що ін­ше, як гра в пі­ар з еле­мен­та­ми кри­мі­на­лу. Під­твер­дже­н­ня цьо­го — на­ве­де­ні на сай­ті ска­ни до­ку­мен­тів.

Пам’ята­ю­чи, що Укра­ї­на впев­не­но йде в Єв­ро­пу, а її стан­дар­ти нам не чу­жі, я про­сто не мав пра­ва при­хо­ва­ти ці до­ку­мен­ти. Усім ви­ще­зга­да­ним стру­кту­рам во­ни ці­ка­ві. А дві (якщо ці­ка­вість бу­де пре­дме­тною) — мо­жуть зга­да­ти до­свід ви­ко­ри­ста­н­ня ма­те­рі­а­лів ЗМІ для по­ру­ше­н­ня спра­ви. Мі­н­обо­ро­ни до по­ді­бно­го не зви­ка­ти. Сві­жий при­клад — ко­ли НАБУ за під­сум­ка­ми жур­на­ліст­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня від­кри­ло спра­ву що­до мас­шта­бної ма­хі­на­ції з бу­дів­ни­цтвом жи­тла для вій­сько­вих і по­ста­ча­н­ня па­ли­ва МО.

Не менш ва­жли­во, як уяв­ля­є­ться, вта­єм­ни­чи­ти в де­та­лі пла­тни­ків по­да­тків. Адже мо­же йти­ся про чер­го­вий май­стер­но за­ка­му­фльо­ва­ний три­ві­аль­ний «де­ри­бан» обо­рон­но­го бю­дже­ту, який (так і не став­ши про­зо­рим) пе­ре­тво­рив­ся для де­ко­го на ко­мер­цію. Звід­си ви­пли­ває го­стра не­об­хі­дність фі­нан­со­во-пра­во­вої екс­пер­ти­зи. А по­ки що — ли­ше пер­вин­ний ана­ліз.

Фа­кти — річ упер­та. Осо­бли­во, ко­ли во­ни під­крі­пле­ні до­ку­мен­та­ми, а остан­ні — ци­фра­ми. Во­ни не по­тре­бу­ють до­ка­зів, тіль­ки ко­ро­тких по­яснень. Як, на­при­клад, слу­жбо­ва за­пи­ска від 19.03.18 №4586/з на­чаль­ни­ка ГШ — го­лов­ко­ма ЗСУ В.му­жен­ка на ім’я мі­ні­стра обо­ро­ни С.пол­то­ра­ка. У цій за­пи­сці один ге­не­рал ар­мії ін­фор­мує ін­шо­го: «Про­тя­гом 2017— 2018 ро­ків у си­сте­му про­дза­без­пе­че­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням Ка­та­ло­гу про­ду­ктів за­лу­ча­є­ться 76 вій­сько­вих ча­стин, де пе­ред­ба­че­но 4029 по­сад». У 2019-му кіль­кість та­ких в/ч збіль­ши­ться. Від­по­від­но, до­да­тко­во бу­де по­трі­бно ще 9000. «Та­ким чи­ном, у ЗСУ не­об­хі­дно бу­де утри­му­ва­ти по­над 13 000 по­сад», — по­пе­ре­джає НГШ сво­го па­тро­на. Не­скла­дно по­ра­ху­ва­ти: це збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті ЗСУ мі­ні­мум на 5,2%. Що, у свою чер­гу, мо­же по­слу­жи­ти пе­ред­умо­вою для ство­ре­н­ня но­во­го окре­мо­го ро­ду військ із ро­бо­чою на­звою «КУ­ХА­РІ». За ана­ло­гі­єю з мед­слу­жбою, про яку йшло­ся на по­ча­тку.

Однак пер­шо­дже­ре­ло від Му­жен­ка, яким він яв­но на­ма­га­є­ться від­ме­жу­ва­ти­ся від Ка­та­ло­гу й уни­кну­ти гі­по­те­ти­чної від­по­від­аль­но­сті за прин­ци­пом «а я ж по­пе­ре­джав», не­се ще низ­ку ці­ка­вих тез. Клю­чо­ва — «до­да­тко­ве за­про­ва­дже­н­ня по­сад… при­зве­де до ско­ро­че­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців у бо­йо­вих ча­сти­нах». Як па­на­цею очіль­ник Ген­шта­бу про­по­нує «за­про­ва­ди­ти по­са­ди ку­ха­рів тіль­ки у в/ч, які ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня за ме­жа­ми пун­ктів по­стій­ної дис­ло­ка­ції (ППД), а ре­шту — за­ли­ши­ти в си­сте­мі ау­тсор­син­гу з пе­ре­хо­дом на Ка­та­лог». По­за сум­ні­вом, ро­зум­но. Бо за та­ко­го під­хо­ду не­ста­ча «ку­хар­ських» по­сад ско­ро­чу­є­ться в 1,5 ра­зу — до 8500. Що­прав­да, ні­чо­го но­во­го він не ви­га­дав. Адже чо­ти­ри фір­ми (з яких за­ли­ши­ло­ся три — у ре­зуль­та­ті ти­ску з рин­ку пі­шла «Аві­ка»), які на­да­ють по­слу­ги за ау­тсор­син­гом, по­ча­ли ви­сту­па­ти са­ме за та­кий під­хід іще п’ять ро­ків то­му. При цьо­му го­ду­ють вій­сько­вих і го­то­ві ро­би­ти це за Ка­та­ло­гом зна­чно мен­ши­ми люд­ськи­ми ре­сур­са­ми, які не ма­ють сто­сун­ку до чи­сель­но­сті ЗСУ. Та тіль­ки не да­ють їм та­кої мо­жли­во­сті. Чи то з ве­ре­дли­во­сті, чи то з мо­ти­вів осо­би­стої ви­го­ди...

Хо­ча на­чаль­ник Ген­шта­бу у сво­є­му звер­нен­ні до мі­ні­стра ра­тує: «Вра­хо­ву­ю­чи до­свід НАТО, до­ціль­но роз­гля­ну­ти ви­ве­де­н­ня всьо­го ци­віль­но­го пер­со­на­лу за ме­жі чи­сель­но­сті ЗСУ». А за Ка­та­ло­гом йо­го ту­ди вве­ли й успі­шно про­дов­жу­ють. Що ви­кли­кає в за­хі­дних екс­пер­тів що­най­мен­ше зди­ву­ва­н­ня і від­да­ляє ЗСУ від альян­су.

Очі­ку­є­ться, що ре­а­кція нар­де­пів про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВР на по­лі­ти­ку про­те­кціо­ні­зму бу­де більш жорс­ткою. Во­ни вже при­го­ту­ва­ли «чер­во­ну кар­тку», якщо мі­ністр обо­ро­ни «з ме­тою вре­гу­лю­ва­н­ня ри­зи­ків» на­ва­жи­ться, як про­по­нує Ген­штаб, «вне­сти змі­ни до За­ко­ну про чи­сель­ність ЗСУ в ча­сти­ні збіль­ше­н­ня їх на 8000 ци­віль­них по­сад». Бо хоч як гань­блять пар­ла­мент, але йо­го пред­став­ни­кам, на від­мі­ну від фейс­бу­чної ау­ди­то­рії, на­ба­га­то скла­дні­ше пу­сти­ти пи­лю­ку в очі не­згра­бни­ми спро­ба­ми «пар­ке­тних» во­лон­те­рів-ре­фор­ма­то­рів до­ве­сти успі­шність екс­пе­ри­мен­ту мі­фі­чни­ми по­лі­пше­н­ня­ми.

Адже во­ни усві­дом­лю­ють, що це по­віль­ний за­шморг. На вне­се­н­ня змін до бю­дже­ту ВРУ не пі­де. А Мі­н­обо­ро­ни зму­ше­не бу­де пе­ре­ки­да­ти де­да­лі біль­ше осо­бо­во­го скла­ду в ку­хон­ні вій­ська. Які, мов пи­ло­сос, по­тя­гнуть фі­нан­си з бо­йо­вої під­го­тов­ки, за­ку­пів­лі но­вої те­хні­ки та озбро­є­н­ня. Це чі­тко ви­дно з до­по­від­ної на­чти­лу ЗСУ пол­ков­ни­ка Л.ха­р­аха­лі­ля на ім’я на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу: «На 6.04.18 у 23 ча­сти­нах, які пе­ре­йшли на Ка­та­лог, за­про­ва­дже­но 1580 по­сад прод­слу­жби... існує про­бле­ма з на­бо­ром пер­со­на­лу, уком­пле­кто­ва­ність ста­но­вить 67%». А на­да­лі, за сло­ва­ми на­чти­лу, «при пе­ре­ве­ден­ні на та­ку си­сте­му ре­шти ча­стин за­галь­на чи­сель­ність прод­слу­жби ЗСУ ста­но­ви­ти­ме 15 233 по­са­ди», тоб­то 6% (!) усі­єї укра­їн­ської ар­мії. Для по­ча­тку «за­галь­не збіль­ше­н­ня чи­сель­но­сті ЗСУ в 17—18 ро­ках ста­но­ви­ти­ме 12 402 по­са­ди».

Та це ли­ше скром­на по­пе­ре­дня оцін­ка го­лов­но­го ти­ло­ви­ка. Ре­тель­ні роз­ра­хун­ки не­за­ле­жних екс­пер­тів свід­чать про збіль­ше­н­ня «про­до­воль­стве­ни­ків» на 22 000, тоб­то це без ма­ло­го 9% від за­галь­ної чи­сель­но­сті ар­мії! Во­ни не да­ле­кі від істи­ни. Це під­твер­джує на­чаль­ник Ген­шта­бу в іще одній, більш ран­ній до­по­віді на ім’я мі­ні­стра обо­ро­ни, від­по­від­а­ю­чи на №2045/у від 21.10.2015: «У ви­пад­ку пе­ре­ве­де­н­ня всіх вій­сько­вих ча­стин ЗСУ на си­сте­му про­дза­без­пе­че­н­ня за ана­ло­гом екс­пе­ри­мен­ту, не­об­хі­дно до­да­тко­во за­про­ва­ди­ти 25,2 тис. по­сад ку­ха­рів та об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу». Прав­да ж, здо­ро­во, що ар­хів­на спра­ва в Мі­н­обо­ро­ни на ви­со­ті і ру­ко­пи­си не го­рять? Іна­кше як би ми до­від­а­ли­ся, що дві сві­тлі го­ло­ви, до­слу­жив­ши до ге­не­ра­лів ар­мії Укра­ї­ни, ще два з по­ло­ви­ною ро­ки то­му ви­но­шу­ва­ли пла­ни істо­тно під­ви­щи­ти боє­го­тов­ність військ, зро­бив­ши ко­жно­го де­ся­то­го (!) в цих вій­ськах ку­ха­рем...

І хо­ча пан Му­жен­ко в зга­да­но­му до­ку­мен­ті на­го­ло­шує: «При цьо­му ви­тра­ти Мі­н­обо­ро­ни збіль­ша­ться орі­єн­тов­но на 5 млрд грн, з яких 4 млрд грн — за­ку­пів­ля по­слуг та утри­ма­н­ня пер­со­на­лу, а 1 млрд грн — за­без­пе­че­н­ня су­ча­сним обла­дна­н­ням усіх їда­лень ЗСУ», про­до­воль­чий цуг­цванг під бра­вур­ні сю­же­ти про­дов­жує ши­ри­ти­ся у вій­ськах.

Ли­ше на­чаль­ник ти­лу, на­брав­шись му­жно­сті, від­вер­тий що­до ри­зи­ків за­про­ва­дже­н­ня Ка­та­ло­гу. Мо­жли­во, зга­дав п.2 по­ста­но­ви КМУ від 28.12.2016 №1026 «Де­я­кі пи­та­н­ня за­ку­пів­лі хар­чо­вих про­ду­ктів Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни», що зо­бов’язує ау­ди­тор­ську слу­жбу за­без­пе­чи­ти здій­сне­н­ня кон­тро­лю об´рун­то­ва­но­сті ви­трат під час про­ве­де­н­ня про­це­дур за­ку­пів­лі хар­чо­вих про­ду­ктів. «Су­хі» ри­зи­ки з йо­го до­по­від­ної НГШ:

— зни­же­н­ня бо­йо­во­го по­тен­ці­а­лу та боє­го­тов­но­сті під­роз­ді­лів у зв’яз­ку із за­про­ва­дже­н­ням по­сад ку­ха­рів;

— зай­ві ви­тра­ти на утри­ма­н­ня осо­бо­во­го скла­ду під час пе­ре­бу­ва­н­ня в/ч за ме­жа­ми ППД (8—9 мі­ся­ців на по­лі­го­нах і в АТО), опла­ту ко­му­наль­них по­слуг та енер­го­но­сі­їв (при­клад 79-ї бри­га­ди: за йо­го роз­ра­хун­ка­ми, тіль­ки на 10 ку­ха­рях до­дви­тра­ти — 297,5 тис. грн);

— на­ван­та­же­н­ня ко­ман­ду­ва­н­ня нев­ла­сти­ви­ми фун­кці­я­ми (утри­ма­н­ня, пра­це­вла­шту­ва­н­ня, охо­ро­на пра­ці пер­со­на­лу), від­по­від­аль­ність за якість про­до­воль­ства та йо­го збе­ре­же­н­ня (за від­су­тно­сті ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни у вій­ськах).

Будь-який фа­хі­вець без­за­сте­ре­жно по­го­ди­ться з до­во­да­ми пол­ков­ни­ка Ха­р­аха­лі­ля, до­пов­нить їх і ді­а­гноз по­ста­вить: ре­фор­ма за­для ре­фор­ми. І ре­цепт розв’яза­н­ня про­бле­ми ви­пи­ше — ре­а­лі­за­ція Ка­та­ло­гу об­ка­та­ним ро­ка­ми ау­тсор­син­гом. То­ді й сол­дат бу­де си­тий, і бо­йо­ва під­го­тов­ка не по­стра­ждає. Бю­джет ар­мій­ський не сху­дне на со­тні міль­йо­нів, не­об­хі­дних на фрон­ті. А як на­слі­док — у пра­во­охо­рон­ців ро­бо­ти по­мен­шає. Але все це за­ле­жа­ти­ме від то­го, що ві­зьме го­ру: здо­ро­вий глузд Ген­шта­бу чи роз­па­ле­ні­лі ам­бі­ції Бі­рю­ко­ва і Ко?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.