Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів: ви­кли­ки і рі­ше­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ви­ни­кла не­об­хі­дність на­галь­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань, пов’яза­них із фор­му­ва­н­ням дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів. Пра­виль­ним шля­хом для Укра­ї­ни ма­ло би ста­ти ство­ре­н­ня спе­ці­аль­но­го ор­га­ну, що за­без­пе­чу­ва­ти­ме ве­те­ра­нам які­сні й до­сту­пні по­слу­ги, які дер­жа­ва ре­аль­но зда­тна за­без­пе­чи­ти.

Пер­ший крок до цьо­го зро­бле­но 27 лю­то­го 2018 р., ко­ли на по­лі­ти­чно­му рів­ні бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня утво­ри­ти Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів. Від­по­від­ну по­ста­но­ву іні­ці­ю­вав Ко­мі­тет ВРУ у спра­вах ве­те­ра­нів, уча­сни­ків бо­йо­вих дій, уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції та лю­дей з ін­ва­лі­дні­стю. До ухва­ле­н­ня по­ста­но­ви і в сті­нах пар­ла­мен­ту, і за йо­го ме­жа­ми ідея ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства від­ки­да­лась як ма­ло ре­а­лі­сти­чна.

За 26 ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни жо­дне скли­ка­н­ня пар­ла­мен­ту, жо­ден уряд і жо­ден пре­зи­дент не на­ва­жи­ли­ся по­ру­ши­ти пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня успад­ко­ва­ної від Ра­дян­сько­го Со­ю­зу низь­ко­ефе­ктив­ної та бю­дже­то­за­тра­тної си­сте­ми піль­го­во­го за­без­пе­че­н­ня ве­те­ра­нів. Будь-які змі­ни, нав­па­ки, по­ля­га­ли у збіль­шен­ні ма­те­рі­аль­них благ та роз­ши­рен­ні ко­ла осіб, ко­трі ма­ють пра­во на ста­тус і піль­ги. Та­кі про­по­зи­ції вно­си­ли­ся пе­ре­ва­жно на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів, а пі­сля них — за­ли­ша­ли­ся де­кла­ра­тив­ни­ми обі­цян­ка­ми.

Ко­ли ж Ка­бмін 22 бе­ре­зня 2018 р. за­явив, що, на ви­ко­на­н­ня по­ста­но­ви ВРУ, «за пла­ном, про­цес ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства має три­ва­ти мі­сяць», — імо­вір­ність до­ко­рін­них змін у сфе­рі со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів ра­пто­во ма­те­рі­а­лі­зу­ва­лась.

По­ста­ла низ­ка пи­тань. На­ві­що ще одне мі­ні­стер­ство? На­ві­що збіль­шу­ва­ти кіль­кість чи­нов­ни­ків? Чо­му не при­му­си­ти пра­цю­ва­ти Дер­жав­ну слу­жбу у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО? Як за мі­сяць ство­ри­ти пов­но­цін­не й ефе­ктив­не мі­ні­стер­ство?

За­зви­чай у від­по­відь лу­на­ють ске­пти­чні те­зи. Хтось пе­ре­ко­на­ний, що мі­ні­стер­ство — чер­го­вий по­лі­ти­чний про­ект, який роз­по­чи­на­є­ться пе­ред ви­бо­ра­ми. Ще біль­ше пе­ре­ко­на­них, що мі­ні­стер­ство ство­рю­є­ться для зру­чно­сті роз­кра­да­н­ня бю­дже­тних ко­штів. При цьо­му ще не ство­ре­не мі­ні­стер­ство вже за­брен­ду­ва­ли під мі­ні­стер­ство не­ді­ю­чих пільг та мі­ні­стер­ство зни­жок.

Одра­зу за­тав­ру­вав­ши ще не ство­ре­ний ор­ган, су­спіль­ство і ве­те­ран­сько-во­лон­тер­ська спіль­но­та тим са­мим зна­йшли для се­бе ви­прав­да­н­ня, чо­му пи­та­н­ня мі­ні­стер­ства ве­те­ра­нів їм не­ці­ка­ве. Адже щось не­чи­сте, пі­до­зрі­ле й не­зро­зумі­ле ці­ка­вим бу­ти не мо­же. Та­ке за­пе­ре­че­н­ня са­мої мо­жли­во­сті, що но­ве ві­дом­ство мо­же бу­ти шан­сом на си­стем­не ви­рі­ше­н­ня про­блем ве­те­ра­нів, є за­хи­сною ре­а­кці­єю на зне­ві­ру та не­до­ві­ру до вла­ди.

Про­те не­важ­ко пе­ред­ба­чи­ти, що як тіль­ки Ка­бмін по­дасть на за­твер­дже­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди кан­ди­да­ту­ру мі­ні­стра у спра­вах ве­те­ра­нів, гро­мад­ськість не­гай­но ожи­ве і дов­го жи­ти­ме по­ста­ми про зра­ду в со­ці­аль­них ме­ре­жах. На­се­ле­н­ня, як зав­жди, зви­ну­ва­тить по­лі­ти­ків і вла­ду. Справ­ді, ціл­ком мо­жна очі­ку­ва­ти, що ма­те­рі­а­лі­зу­ю­ться всі, без ви­ня­тку, ри­зи­ки, пов’яза­ні зі ство­ре­н­ням но­во­го мі­ні­стер­ства. Чо­му мі­ні­стер­ство має бу­ти ці­ка­вим ве­те­ра­нам та во­лон­те­рам? Са­мо­усу­не­н­ня гро­ма­дян від дер­жав­них про­це­сів уже дав­но ста­ло пра­кти­кою в Укра­ї­ні. Пе­ре­ко­на­ність у не­мо­жли­во­сті лю­ди­ни впли­ва­ти на змі­ни в дер­жа­ві вко­ре­ни­ла­ся не тіль­ки че­рез не­га­тив­ний до­свід, а й вна­слі­док бра­ку до­сту­пної ін­фор­ма­ції та ко­му­ні­ка­ції з бо­ку уря­ду.

Про­те, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, май­же всі ре­фор­ми по­тре­бу­ють обго­во­ре­н­ня та по­го­дже­н­ня з гро­мад­ські­стю. В ре­зуль­та­ті, сфор­му­ва­ли­ся ки­шень­ко­ві гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться вла­дою для фор­ма­лі­за­ції про­це­сів, а по су­ті — ви­рі­шу­ють до­лю ре­шти гро­ма­дян.

Якщо ве­те­ра­ни са­мі не за­ці­кав­ля­ться ви­рі­ше­н­ням сво­їх про­блем, імі­та­ція кон­суль­та­цій із гро­мад­ські­стю ста­не пра­кти­кою і у сфе­рі їхньо­го со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня. Без­пе­ре­чно, на­віть з 1021 но­во­ство­ре­ної ве­те­ран­ської ор­га­ні­за­ції зна­йду­ться го­то­ві по­го­ди­ти будь-які нав’яза­ні зго­ри змі­ни в обмін на не­зна­чні при­ві­леї та на­бли­же­ність до вла­ди.

Ва­жли­во, щоб істо­рія з мі­ні­стер­ством у спра­вах ве­те­ра­нів ста­ла іна­кшою. Це мі­ні­стер­ство має бу­ти по­бу­до­ва­не зни­зу до­го­ри, аби, та­ким чи­ном, пер­вин­ний за­пит і про­по­зи­ції над­хо­ди­ли від основ­ної ці­льо­вої ау­ди­то­рії — ве­те­ра­нів.

З ча­су прийня­т­тя по­ста­но­ви про ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства Ко­мі­тет ВРУ у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни не­о­дно­ра­зо­во за­про­шу­вав гро­мад­ськість до уча­сті в обго­во­ре­н­нях цьо­го пи­та­н­ня. 30 бе­ре­зня 2018 р. на роз­ши­ре­но­му за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту бу­ло пре­зен­то­ва­но по­пе­ре­дню мо­дель мі­ні­стер­ства, роз­ро­бле­ну прое­кт­ним офі­сом зі ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства, який із лю­то­го 2018 р. пра­цює на ба­зі ГО «Юри­ди­чна Со­тня». Участь у дис­ку­сії взя­ли по­над 80 пред­став­ни­ків ве­те­ран­ських та во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій. Во­ни ста­нов­лять осно­ву гро­мад­ської ро­бо­чої гру­пи, ство­ре­ної при Ко­мі­те­ті у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни для на­пра­цю­ва­н­ня про­по­зи­цій що­до стру­кту­ри, фун­кцій та зав­дань мі­ні­стер­ства, які на­да­лі бу­дуть пе­ре­да­ні на роз­гляд Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. За­сі­да­н­ня те­ма­ти­чних під­груп за­галь­ної ро­бо­чої гру­пи від­бу­ва­ю­ться що­ти­жня в ро­бо­чо­му по­ряд­ку на ба­зі від­по­від­но­го пар­ла­мент­сько­го Ко­мі­те­ту. Мі­ні­стер­ство — пре­дмет обго­во­ре­н­ня Основ­ні обго­во­ре­н­ня на ро­бо­чих гру­пах то­ча­ться дов­ко­ла пи­та­н­ня ство­ре­н­ня ді­йо­вої си­сте­ми со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів, в осно­ву якої ля­жуть уні­фі­ко­ва­ні стан­дар­ти які­сних по­слуг. Але спо­ча­тку має бу­ти зро­зумі­лою по­лі­ти­ка що­до ве­те­ра­нів і за­твер­дже­на від­по­від­на дер­жав­на стра­те­гія. Цьо­го справ­ді мо­жна до­сяг­ти ли­ше шля­хом ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства.

Згі­дно зі ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди» (ЦОВВ), са­ме мі­ні­стер­ство є цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, який за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки у від­по­від­ній сфе­рі.

Сьо­го­дні за со­ці­аль­ну під­трим­ку ве­те­ра­нів від­по­від­ає Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Са­ме це мі­ні­стер­ство і ма­ло б пред­ста­ви­ти на за­твер­дже­н­ня Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів стра­те­гію со­ці­аль­ної під­трим­ки ве­те­ра­нів. Оскіль­ки ж «на ба­лан­сі» Мін­со­ца пе­ре­бу­ва­ють ще 24 піль­го­ві ка­те­го­рії, що кіль­кі­сно зна­чно пе­ре­ва­жа­ють ве­те­ра­нів, то й прі­о­ри­те­ти мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки ви­бу­до­вує від­по­від­но. Яка по­лі­ти­ка Мі­ні­стер­ства со­цпо­лі­ти­ки що­до ве­те­ра­нів, та­кий і під­хід під­по­ряд­ко­ва­ної мі­ні­стру Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО. І бу­ло б див­но, як­би бу­ло іна­кше.

Згі­дно зі ст. 17 і 18 то­го ж За­ко­ну Укра­ї­ни про ЦОВВ, зав­да­н­ням ор­га­ну вла­ди, утво­ре­но­го у фор­мі слу­жби, є ви­ко­на­н­ня фун­кцій із на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг фі­зи­чним та юри­ди­чним осо­бам. Та­ким чи­ном, слу­жба не є ав­то­ном­ним і не­за­ле­жним ор­га­ном. Усі рі­ше­н­ня й про­по­зи­ції слу­жби ма­ють ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер, до­ки їх не за­твер­дить від­по­від­ний мі­ністр.

У ре­а­лі­ях сьо­го­де­н­ня, під­по­ряд­ко­ва­ність і під­кон­троль­ність Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів Мі­ні­стер­ству со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки істо­тно упо­віль­нює про­цес прийня­т­тя рі­шень та опе­ра­тив­ність ре­а­гу­ва­н­ня на про­бле­ми, які по­тре­бу­ють не­гай­ної ува­ги. Оскіль­ки слу­жба у спра­вах ве­те­ра­нів ви­му­ше­на ді­я­ти в рам­ках, вста­нов­ле­них Мін­со­цом, то й пра­цює ця стру­кту­ра в ре­жи­мі за­ла­ту­ва­н­ня ді­рок. Про ім­пле­мен­та­цію си­стем­них ре­форм та ста­лих рі­шень мо­ви не­має й близь­ко, бо та­кий на­прям про­сто не був озву­че­ний про­філь­ним мі­ні­стром.

Від­су­тність за­галь­но­дер­жав­ної по­лі­ти­ки і стан­дар­тів спри­я­ли ста­нов­лен­ню фра­гмен­то­ва­но­го під­хо­ду до со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів. Це озна­чає, що на­віть у ме­жах те­ри­то­рії одні­єї обла­сті, в рі­зних ра­йо­нах рі­вень під­трим­ки ве­те­ра­нів мо­же істо­тно рі­зни­ти­ся. Як на­слі­док, со­ці­аль­на на­пру­га та ви­со­кий рі­вень агре­сії до ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди ста­ли ти­по­ви­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми сто­сун­ків ве­те­ра­нів і дер­жа­ви.

Крім то­го, укрі­пив­ся піль­го­вий під­хід, який є хи­бним, за ви­зна­че­н­ням. За­мість під­трим­ки, не­об­хі­дної для то­го, щоб ко­ли­шній во­їн став успі­шним не­за­ле­жним гро­ма­дя­ни­ном, дер­жа­ва сти­му­лює со­ці­аль­ний па­ра­зи­тизм.

Піль­ги, зде­біль­шо­го еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру (ви­пла­ти до 5 трав­ня, зниж­ки на ко­му­наль­ні пла­те­жі, зе­мель­ні ді­лян­ки, які мо­жна про­да­ти), не під­крі­пле­ні осві­тньо-про­сві­тни­цьки­ми за­хо­да­ми (мо­жли­во­стя­ми для на­вча­н­ня, під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, тре­нін­га­ми, кон­суль­та­ці­я­ми). У ре­зуль­та­ті, не­зна­чні по­да­чки від дер­жа­ви швид­ко про­їда­ю­ться, а со­ці­аль­но-еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще та й, від­по­від­но, пси­хо­ло­гі­чний стан ве­те­ра­на за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми. Про­бле­ми ли­ша­ю­ться, і лю­ди­на, ко­тра са­мо­стій­но не при­сто­су­ва­ла­ся до мир­но­го жи­т­тя, зно­ву йде по чер­го­ву до­зу пільг, які у прин­ци­пі ні­чо­го не змі­ню­ють.

Най­більш при­кро, що вплив від ви­тра­че­них гро­шей мі­ні­маль­ний, а, від­по­від­но, не­за­до­во­ле­н­ня ве­те­ра­нів по­стій­но зро­стає. Оскіль­ки за остан­ні три ро­ки кіль­кість ве­те­ра­нів в Укра­ї­ні збіль­ши­ла­ся май­же на 20%, су­спіль­не не­за­до­во­ле­н­ня мо­же до­во­лі швид­ко ся­гну­ти кри­ти­чно­го рів­ня.

На 1 черв­ня 2017 р. за­галь­на кіль­кість ве­те­ра­нів ста­но­ви­ла 1,6 млн осіб, що до­рів­нює 4% на­се­ле­н­ня дер­жа­ви, з них: 475 700 — уча­сни­ки бо­йо­вих дій, із яких 303 198 отри­ма­ли ста­тус УБД в ре­зуль­та­ті уча­сті в АТО; 138 552 — ін­ва­лі­ди вій­ни (5538 – в зв’яз­ку з АТО); 211 435 — чле­ни сі­мей за­ги­блих (7956 – в зв’яз­ку з АТО); 549 877 — уча­сни­ки вій­ни (1254 – в зв’яз­ку з АТО); та 192 900 — ве­те­ра­ни вій­сько­вої слу­жби. В умо­вах вій­ни ці ци­фри і да­лі тіль­ки зро­ста­ти­муть.

Тре­ба зва­жа­ти, що но­ве по­ко­лі­н­ня ве­те­ра­нів — це по­рів­ня­но мо­ло­ді лю­ди, ві­ком у се­ре­дньо­му від 25 до 45 ро­ків, пе­ре­ва­жна біль­шість яких па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­на та до­сить су­спіль­но актив­на. Ін­тер­нет і но­ві­тні те­хно­ло­гії спро­сти­ли до­ступ до ін­фор­ма­ції, але до­ступ до про­це­сів прийня­т­тя рі­шень — як на дер­жав­но­му, так і на мі­сце­во­му рів­нях — за­ли­ша­є­ться до­во­лі обме­же­ним. Укра­їн­ська мо­дель На­ве­де­на ста­ти­сти­ка й ха­ра­кте­ри­сти­ка свід­чать, що пи­та­н­ня ве­те­ра­нів за­ли­ша­ти­му­ться акту­аль­ни­ми для Укра­ї­ни, що­най­мен­ше, на­сту­пних 50 ро­ків. Ви­кли­ки у сфе­рі без­пе­ки і обо­ро­ни по­тре­бу­ють при­ско­ре­н­ня про­це­су по­шу­ку рі­шень.

Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів — це шанс до­ко­рін­но змі­ни­ти під­хо­ди до со­ці­аль­но­го за­хи­сту ве­те­ра­нів. Про­те він мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти­ся, тіль­ки якщо бу­де до­три­ма­но низ­ки ви­мог, вра­хо­ва­но всі по­тен­цій­ні ри­зи­ки і про­де­мон­стро­ва­но го­тов­ність до рі­шу­чих по­лі­ти­ко-пра­во­вих рі­шень.

Ро­бо­та мі­ні­стер­ства у спра­вах ве­те­ра­нів має бу­ти ор­га­ні­зо­ва­на за на­пря­ма­ми, най­більш акту­аль­ни­ми для са­мих ве­те­ра­нів. Від­по­від­но, ма­ють бу­ти ство­ре­ні де­пар­та­мент со­ці­аль­ної під­трим­ки та піль­го­во­го за­без­пе­че­н­ня, де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я ве­те­ра­нів і де­пар­та­мент вша­ну­ва­н­ня пам’яті та при­ми­ре­н­ня по­ко­лінь ве­те­ра­нів. Стру­ктур­но — це пев­ний гі­брид між аме­ри­кан­ською й хор­ват­ською мо­де­ля­ми.

Крім то­го, укра­їн­ська мо­дель по­вин­на від­по­від­а­ти ви­мо­гам ре­фор­ми дер­жав­ної слу­жби, яка актив­но про­во­ди­ться в Укра­ї­ні. У цьо­му кон­текс­ті, до стру­кту­ри мі­ні­стер­ства не­о­дмін­но має вхо­ди­ти де­пар­та­мент стра­те­гі­чно­го пла­ну­ва­н­ня та єв­ро­ін­те­гра­ції. На­справ­ді — це клю­чо­вий під­роз­діл, який за­йма­є­ться роз­роб­кою стра­те­гій, збо­ром та ана­лі­зом да­них, про­ве­де­н­ням со­ці­аль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень із ви­зна­че­н­ням оцін­ки впли­ву про­це­сів, вза­є­мо­діє з уря­дом, пар­ла­мен­том і пре­зи­ден­том, а та­кож від­по­від­ає за мі­жна­ро­дні зв’яз­ки та по­шук аль­тер­на­тив­них дер­жав­но­му бю­дже­ту дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня про­грам і про­е­ктів під­трим­ки ве­те­ра­нів.

Від­по­від­но до ре­фор­ми дер­жав­ної слу­жби, мі­ні­стер­ства від­по­від­а­ють за фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки у пев­ній сфе­рі і ли­ше на­гля­да­ють за її на­ле­жною ре­а­лі­за­ці­єю. Якщо ство­рю­ва­ти мі­ні­стер­ство за но­вою мо­де­л­лю, ви­хо­дить, що те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів, які б без­по­се­ре­дньо на­да­ва­ли по­слу­ги ве­те­ра­нам, бу­ти не мо­же. Адмі­ні­стру­ва­н­ням по­треб, в іде­а­лі, ма­ла б за­йма­ти­ся слу­жба у спра­вах ве­те­ра­нів. Але для цьо­го до­ве­ло­ся б ство­рю­ва­ти, одно­ча­сно з мі­ні­стер­ством, ще один цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, під­по­ряд­ко­ва­ний мі­ні­стру у спра­вах ве­те­ра­нів. Хо­ча та­кий під­хід і пра­виль­ний, про­те — не­пі­д­йом­ний для дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. Тут би ви­ді­ли­ти до­ста­тньо ко­штів для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го фун­кціо­ну­ва­н­ня са­мо­го мі­ні­стер­ства.

Рі­ше­н­ням у цій си­ту­а­ції є пе­ре­да­ча фун­кцій із адмі­ні­стру­ва­н­ня пільг на ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня та за­про­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми об­слу­го­ву­ва­н­ня по­треб ве­те­ра­нів.

На­справ­ді та не­ве­ли­ка кіль­кість дер­жав­них га­ран­тій, яки­ми дій­сно ко­ри­сту­ю­ться ве­те­ра­ни, й так пе­ре­бу­ває у сфе­рі ком­пе­тен­ції мі­сце­вої вла­ди. Са­ме з мі­сце­вих бю­дже­тів фі­нан­су­ю­ться зниж­ки на кварт­пла­ту і ко­му­наль­ні пла­те­жі, ме­ди­чне за­без­пе­че­н­ня (що­рі­чні об­сте­же­н­ня, ди­спан­се­ри­за­ція, лі­ки та лі­кар­ські за­со­би то­що), без­ко­штов­ний про­їзд. Ко­шти на при­дба­н­ня жи­тла від­по­від­ні ка­те­го­рії гро­ма­дян отри­му­ють пі­сля то­го, як мі­сце­ві ор­га­ни соц­за­хи­сту по­да­ють за­яву на ви­ді­ле­н­ня су­бвен­ції з від­по­від­них про­грам на при­дба­н­ня квар­тир. На­віть те ж та­ки пра­во на отри­ма­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок ре­а­лі­зу­є­ться май­же ви­клю­чно на мі­сцях і за ра­ху­нок мі­сце­вих ре­сур­сів.

Тоб­то, з за­ко­но­дав­чої то­чки зо­ру, про­цес до­во­лі вре­гу­льо­ва­ний і не по­тре­бу­ва­ти­ме зна­чних змін. Про­бле­ма ви­ни­кне в кон­текс­ті за­без­пе­че­н­ня уні­фі­ко­ва­но­го під­хо­ду до на­да­н­ня пільг.

На­ра­зі всі пе­ре­лі­че­ні по­слу­ги за­без­пе­чу­ю­ться або ж ви­клю­чно за ра­ху­нок мі­сце­вих бю­дже­тів, або ж за змі­ша­ною си­сте­мою, ко­ли мі­сце­ва вла­да отри­мує час­тко­ву су­бвен­цію з дер­жав­но­го бю­дже­ту. В ре­зуль­та­ті, рі­вень під­трим­ки, яку отри­мує ве­те­ран, пря­мо за­ле­жить від ве­ли­чи­ни мі­сце­во­го бю­дже­ту. Якою б не бу­ла по­лі­ти­ка дер­жа­ви на па­пе­рі, якщо під її ре­а­лі­за­цію не ви­ді­ля­ю­ться ко­шти, си­сте­ма не пра­цю­ва­ти­ме. Від­по­від­но, в осно­ві стра­те­гії ді­яль­но­сті мі­ні­стер­ства має ле­жа­ти пи­та­н­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го й уні­фі­ко­ва­но­го за­без­пе­че­н­ня ба­зо­во­го рів­ня по­треб ве­те­ра­нів.

Ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма об­слу­го­ву­ва­н­ня по­треб ве­те­ра­нів є ще одним шля­хом ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня до­сту­пно­сті по­слуг та яко­сті їх на­да­н­ня. Тим ча­сом еле­ктрон­не адмі­ні­стру­ва­н­ня пільг і со­ці­аль­них га­ран­тій — тро­хи скла­дні­ша істо­рія.

На сьо­го­дні уні­фі­ко­ва­но­го ре­є­стру всіх ка­те­го­рій ве­те­ра­нів не­має. Є більш-менш пов­ний пе­ре­лік уча­сни­ків бо­йо­вих дій, які бра­ли участь в ан­ти­те­ро­ри­сти­чній опе­ра­ції. Цей «ре­єстр» ве­де Дер­жав­на слу­жба у спра­вах ве­те­ра­нів, і він пов­ні­стю за­кри­тий, що уне­мо­жлив­лює оцін­ку йо­го пов­но­ти та мо­жли­во­стей для оброб­ки й ана­лі­зу да­них. Є та­кож Єди­ний дер­жав­ний ав­то­ма­ти­зо­ва­ний ре­єстр осіб, які ма­ють пра­во на піль­ги (ЄДАРП). Це ба­за да­них, що мі­стить ін­фор­ма­цію про всі ка­те­го­рії осіб, які ма­ють пра­во на піль­ги. Про­бле­ма з цим ре­є­стром у то­му, що в ньо­му ка­те­го­рії не ви­окрем­ле­ні і він не пе­ред­ба­чає мо­жли­во­сті збо­ру роз­ши­ре­них ві­до­мо­стей про осо­бу та їх ре­гу­ляр­но­го онов­ле­н­ня.

Для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти ав­то­ма­ти­зо­ва­не управ­лі­н­ня піль­га­ми, по­трі­бно ство­рю­ва­ти ціл­ком но­ву еле­ктрон­ну си­сте­му, яка б скла­да­ла­ся з уні­фі­ко­ва­но­го ре­є­стру та пер­со­наль­но­го еле­ктрон­но­го ка­бі­не­ту ве­те­ра­на. Та­ка си­сте­ма ви­рі­ши­ла б одра­зу ці­лу низ­ку пи­тань: від не­об­хі­дно­сті по­стій­но­го онов­ле­н­ня ін­фор­ма­ції (осо­ба мо­же це ро­би­ти са­мо­стій­но че­рез пер­со­наль­ний он­лайн ка­бі­нет) — до фор­му­ва­н­ня бю­дже­тних за­пи­тів на під­ста­ві справ­жніх цифр і ре­аль­них по­треб. Крім то­го, дав­но ві­до­мо, що мі­ні­мі­за­ція пря­мих осо­би­стих кон­та­ктів із чи­нов­ни­ка­ми по­зи­тив­но впли­ває на змен­ше­н­ня ко­ру­пції, ско­ро­чує час очі­ку­ва­н­ня по­слуг і під­ви­щує рі­вень са­ти­сфа­кції осо­би.

Ви­тра­ти на за­про­ва­дже­н­ня та утри­ма­н­ня ши­ро­ко­фун­кціо­наль­ної ба­зи да­них, з еле­ктрон­ним ка­бі­не­том і на­сту­пною мо­жли­ві­стю прив’яз­ки до кар­тки ве­те­ра­на, мо­жуть ся­га­ти кіль­кох міль­йо­нів до­ла­рів США. Про­те та­ка ін­ве­сти­ція зда­тна до­ко­рін­но змі­ни­ти під­хід до со­ці­аль­ної під­трим­ки ве­те­ра­нів, за­оща­див­ши дер­жа­ві гро­ші в май­бу­тньо­му.

Мі­ні­стер­ство зна­чною мі­рою пе­ре­бе­ре на се­бе фун­кціо­нал управ­лі­н­ня у спра­вах ве­те­ра­нів і всі фун­кції Дер­жав­ної слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни. У зв’яз­ку з цим ні пи­тань, ні опо­ру не ви­ни­кне. Більш про­бле­ма­ти­чно бу­де за­бра­ти пов­но­ва­же­н­ня у сфе­рі під­трим­ки ве­те­ра­нів у ін­ших ві­домств. Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я; осві­ти; обо­ро­ни; вну­трі­шніх справ; ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку і бу­дів­ни­цтва; Пен­сій­ний фонд; слу­жба зайня­то­сті — ли­ше ча­сти­на ві­домств, із яки­ми одно­зна­чно зав’яже­ться пал­ка дис­ку­сія з при­во­ду пе­ре­хо­ду пов­но­ва­жень. Мо­жли­во, в кон­текс­ті де­яких еле­мен­тів дер­жав­ної під­трим­ки, мі­ні­стер­ству у спра­вах ве­те­ра­нів справ­ді до­ве­де­ться взя­ти на се­бе роль пиль­но­го спо­сте­рі­га­ча, ко­му­ні­ка­то­ра і кон­тро­ле­ра.

Але, щоб до­сто­вір­но ви­зна­чи­ти фун­кції і зав­да­н­ня но­во­го мі­ні­стер­ства, не­об­хі­дно про­ве­сти фун­кціо­наль­ний ана­ліз ко­жно­го дер­жав­но­го під­роз­ді­лу, який вза­є­мо­діє з ве­те­ра­на­ми. На осно­ві та­ко­го ана­лі­зу мо­жна бу­де зро­зу­мі­ти, з яких са­ме при­чин та чи ін­ша піль­га не пра­цює, і ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. Ана­ліз та­кож дасть мо­жли­вість про­ве­сти оцін­ку ком­пе­тен­ції чи­нов­ни­ків, які, імо­вір­но, за­хо­чуть по­да­ти­ся на кон­курс до но­во­го мі­ні­стер­ства.

Ви­вче­н­ня ни­ні­шньої си­ту­а­ції та скла­да­н­ня карт ро­бо­чих про­це­сів на май­бу­тнє — три­ва­лий і тру­до­міс­ткий про­цес. Про­те це ще одна ін­ве­сти­ція, яка до­зво­лить за­кла­сти пра­виль­ний фун­да­мент мі­ні­стер­ства і за­без­пе­чи­ти кон­со­лі­да­цію фун­кцій 22 ві­домств, ко­трі сьо­го­дні від­по­від­а­ють за на­да­н­ня по­слуг ве­те­ра­нам, у єди­ній стру­кту­рі.

Пі­сля оста­то­чно­го ви­зна­че­н­ня з фун­кціо­на­лом мо­жна про­пи­су­ва­ти про­ект шта­тно­го роз­пи­су та про­ра­хо­ву­ва­ти при­бли­зний бю­джет, не­об­хі­дний для ро­бо­ти мі­ні­стер­ства.

За при­пи­са­ми За­ко­ну Укра­ї­ни «Про цен­траль­ні ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди», роз­ра­хун­ки роз­мі­ру рі­чно­го бю­дже­ту мі­ні­стер­ства здій­сню­ю­ться пі­сля обра­н­ня дер­жав­но­го се­кре­та­ря. Вла­сне, са­ме дер­жав­ний се­кре­тар упов­но­ва­же­ний скла­да­ти шта­тний роз­пис та бю­джет мі­ні­стер­ства. Про­те для то­го, щоб ма­ти мо­жли­вість на час за­пу­ску ві­дом­ства по­кла­да­ти­ся не тіль­ки на дер­жав­ний бю­джет, а й на під­трим­ку між­на­ро­дних до­но­рів, по­трі­бно ро­зу­мі­ти при­найм­ні орі­єн­тов­ні ци­фри, про які йде мо­ва. Ли­ше з ана­лі­зу бю­дже­тних про­грам, що ви­ді­ля­ю­ться тіль­ки на ве­те­ра­нів ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни, ви­пли­ває су­ма май­же 3 млрд 400 млн грн на рік. Для по­пе­ре­дніх роз­ра­хун­ків по­трі­бна пов­на від­кри­тість і спів­пра­ця мі­ні­стер­ства фі­нан­сів та всіх цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди, які на­да­ють по­слу­ги ве­те­ра­нам. Не ви­клю­че­но, що до­ціль­но бу­де за­лу­чи­ти до цьо­го про­це­су між­на­ро­дних ау­ди­то­рів.

Як пра­ви­ло, і бю­дже­тні роз­ра­хун­ки, і по­ло­же­н­ня про стру­ктур­ні під­роз­ді­ли, і ре­шта до­ку­мен­тів роз­ро­бля­ю­ться в ду­же сти­слі тер­мі­ни одра­зу пі­сля обра­н­ня кан­ди­да­ту­ри мі­ні­стра та ре­є­стра­ції мі­ні­стер­ства в Мін’юсті. Ре­зуль­тат та­ко­го по­спі­ху не зав­жди за­до­віль­ний. У цьо­му кон­текс­ті, пер­со­на­лії ві­ді­гра­ють не остан­ню роль.

Силь­на ко­ман­да на чо­лі з ком­пе­тен­тним мі­ні­стром — ще один ключ до ефе­ктив­но­сті ві­дом­ства. Оби­ра­ю­чи кан­ди­да­ту­ру мі­ні­стра, тре­ба ви­хо­ди­ти з чі­тко ви­зна­че­них за­ко­ном кри­те­рі­їв, а не по­лі­ти­чних чи осо­би­стих упо­до­бань. Чи по­ви­нен мі­ністр бу­ти ве­те­ра­ном або ма­ти до­свід слу­жби в ар­мії — від­кри­те пи­та­н­ня. Якщо го­во­ри­ти про на­ви­ки та осо­би­сті ри­си, то мі­ністр на­сам­пе­ред по­ви­нен бу­ти по­ту­жним ме­не­дже­ром і ко­му­ні­ка­то­ром, із до­сві­дом ро­бо­ти в кри­зо­вих си­ту­а­ці­ях. Са­ме лю­ди­на з ви­со­ки­ми мо­раль­ни­ми яко­стя­ми, до­сить гну­чка і во­дно­час зда­тна по­слі­дов­но й не­по­хи­тно від­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си ве­те­ран­ської спіль­но­ти, змо­же зі­бра­ти нав­ко­ло се­бе по­ту­жну ко­ман­ду від­да­них спра­ві фа­хів­ців. І мі­ністр, і вся ко­ман­да мі­ні­стер­ства ма­ють бу­ти до­сить іні­ці­а­тив­ни­ми й кре­а­тив­ни­ми. Ці яко­сті бу­дуть не­за­мін­ни­ми під час по­шу­ку до­да­тко­вих дже­рел існу­ва­н­ня для мі­ні­стер­ства, а ди­пло­ма­ти­чні на­ви­чки — при на­ла­го­джен­ні діа­ло­гів між рі­зни­ми гру­па­ми ве­те­ра­нів. Зві­сно, це все — на до­да­чу до від­по­від­но­сті фор­маль­ним ква­лі­фі­ка­цій­ним ви­мо­гам, не­об­хі­дним для то­го, щоб ста­ти дер­жав­ним слу­жбов­цем пер­шо­го ран­гу. По­ба­жа­н­ня за­мість ви­снов­ків Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів — це мо­жли­вість ви­рі­ши­ти ве­ли­че­зну кіль­кість про­блем ве­те­ра­нів, які на­гро­ма­джу­ва­ли­ся від по­ко­лі­н­ня до по­ко­лі­н­ня, та за­про­ва­ди­ти ком­пле­ксну си­сте­му під­трим­ки, яка б не ли­ше спри­я­ла до­бро­бу­ту окре­мих гро­ма­дян, а й об’єд­ну­ва­ла на­цію та по­си­лю­ва­ла обо­ро­но­зда­тність дер­жа­ви. Не тре­ба за­бу­ва­ти, що ко­ли­шні во­ї­ни, про яких дбає дер­жа­ва, — най­кра­щі ре­кру­те­ри май­бу­тніх по­ко­лінь за­хи­сни­ків до Зброй­них сил.

Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів по­вин­не ста­ти при­кла­дом від­кри­то­сті й про­зо­ро­сті. З пер­шо­го дня про­це­су ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства ма­ють від­бу­ва­ти­ся ре­гу­ляр­на ко­му­ні­ка­ція з усіх на­пра­цю­вань уря­до­вої ро­бо­чої гру­пи та кон­суль­та­ції з ве­те­ра­на­ми — основ­ни­ми стей­кхол­де­ра­ми про­це­су. Мі­ні­стер­ство мо­же за­кла­сти осно­ву но­вої куль­ту­ри спіл­ку­ва­н­ня між вла­дою та гро­мад­ські­стю.

І у во­лон­те­рів, і у ве­те­ра­нів, і в дер­жав­них чи­нов­ни­ків з’явив­ся уні­каль­ний шанс бу­ти при­че­тни­ми до ство­ре­н­ня су­ча­сно­го мі­ні­стер­ства, по­бу­до­ва­но­го на су­ча­сних прин­ци­пах та під­хо­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.