Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів: та­їн­ство за­ча­т­тя

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

27 лю­то­го ц.р., з іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви Ко­мі­те­ту у спра­вах ве­те­ра­нів Оле­ксан­дра Тре­тья­ко­ва (БПП), ВР за­про­по­ну­ва­ла Ка­бмі­ну ство­ри­ти Мі­ні­стер­ство у спра­вах ве­те­ра­нів.

30 бе­ре­зня на за­сі­дан­ні гро­мад­ської ро­бо­чої гру­пи вже обго­во­рю­ва­ли­ся про­по­зи­ції що­до йо­го ство­ре­н­ня. Фор­му­ва­н­ня са­мо­го мі­ні­стер­ства від­бу­де­ться, швид­ше за все, во­се­ни. А ось при­зна­че­н­ня мі­ні­стра — зна­чно ра­ні­ше, мо­жли­во під кі­нець ве­сни.

Рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня Мін­вет, на дум­ку ба­га­тьох, ста­ло від­по­від­дю як на су­спіль­ний за­пит на по­лі­пше­н­ня по­слуг для ве­те­ра­нів, так і на чи­слен­ні скан­да­ли нав­ко­ло ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій, пов’яза­ні з тим, що їх ке­рів­ни­цтво ро­ка­ми отри­му­ва­ло від дер­жа­ви чи­ма­ле фі­нан­су­ва­н­ня за ро­бо­ту, ви­ко­ну­ва­ну тіль­ки на па­пе­рі. Про те, яким ма­ло би бу­ти ефе­ктив­не мі­ні­стер­ство, на­пи­са­ла Ле­ся Ва­си­лен­ко. Однак є сер­йо­зні по­бо­ю­ва­н­ня, що но­ве ві­дом­ство від­рі­зня­ти­ме­ться від іде­аль­них уяв­лень про ньо­го. Оче­ви­дно, в умо­вах пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії, яка стар­ту­ва­ла в Укра­ї­ні, кан­ди­да­ту­ра мі­ні­стра, що зна­чною мі­рою ви­зна­ча­ти­ме фун­кціо­нал но­во­го мі­ні­стер­ства, мо­же ста­ти пре­дме­том по­лі­ти­чних ігор та до­мов­ле­но­стей.

Під­ста­ви так ду­ма­ти да­ють гу­чні скан­да­ли, пов’яза­ні з ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су на по­са­ду го­ло­ви Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів. На­при­клад, один із пре­тен­ден­тів — «кі­борг», під­пол­ков­ник Ві­та­лій Ба­ра­нов (по­зив­ний «Бі­ба»), на­брав­ши 39 ба­лів із ма­кси­маль­них 40, за кон­кур­сом не про­йшов, хо­ча має ав­то­ри­тет се­ред ве­те­ра­нів. Пе­ре­мож­цем став під­при­є­мець Ва­лен­тин Мань­ко — ра­ні­ше до­ві­ре­на лю­ди­на Ген­на­дія Кор­ба­на, що зго­дом дав про­ти ньо­го по­ка­за­н­ня в су­ді.

У Ва­лен­ти­на Мань­ка до­сить не­о­дно­зна­чна біо­гра­фія. Ма­те­рі­а­лів про це в Ме­ре­жі більш ніж до­сить. Про­те дво­мі­ся­чну пе­ре­вір­ку у МВС Ва­лен­тин Мань­ко див­ним чи­ном про­йшов. Зав­дя­ки ви­со­ким по­кро­ви­те­лям у фра­кції БПП (як вва­жа­ють дже­ре­ла, на­сам­пе­ред — Іго­рю Ко­но­нен­ку та Оле­ксан­дру Тре­тья­ко­ву).

— Ра­ні­ше Тре­тья­ков пра­цю­вав із Сер­гі­єм Ку­ні­ци­ним (екс-пред­став­ник пре­зи­ден­та в АР Крим, ни­ні — де­пу­тат від БПП, за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, зайня­то­сті та пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня. — А.К.) і ге­не­рал-лей­те­нан­том за­па­су Ан­дрі­єм Та­ра­но­вим (до за­ги­бе­лі у ве­ре­сні 2016-го був за­сту­пни­ком го­ло­ви АП. На цій по­са­ді в жов­тні 2016-го йо­го за­мі­нив ге­не­рал-лей­те­нант В.кон­дра­тюк. — А.К.), — роз­по­вів DT.UA ве­те­ран АТО, ко­ли­шній вій­сько­во­слу­жбо­вець 95-ї ОДШБ ЗСУ Єв­ген (Жо­ра) Тур­чак. — Сво­го ча­су, ще у 2015-му, Та­ра­нов ство­рив все­укра­їн­ську ор­га­ні­за­цію ве­те­ра­нів АТО під по­за­шта­тним ке­рів­ни­цтвом Тре­тья­ко­ва. Щоб пі­ді­гна­ти всіх ве­те­ра­нів під лі­нію АП, ви­ді­ля­ло­ся го­тів­ко­ве фі­нан­су­ва­н­ня,. Знаю, бо був за­сту­пни­ком го­ло­ви ці­єї ор­га­ні­за­ції. По­тім пі­шов звід­ти. Пі­сля за­ги­бе­лі Та­ра­но­ва Тре­тья­ков під­тя­гнув Оле­ксія Лі­пі­рі­ді (во­лон­тер, ра­дник ві­це-прем’єр-мі­ні­стра та­кож мав на­мір бра­ти участь у кон­кур­сі на по­са­ду го­ло­ви Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів, однак пі­сля се­рії скан­да­лів, пов’яза­них із йо­го ім’ям, зі­йшов із ди­стан­ції. — А.К.). Мі­ні­стер­ство пла­ну­ва­ли ство­рю­ва­ти спо­ча­тку. Го­во­ри­ли з По­ро­шен­ком. На пе­ре­го­во­рах в Аме­ри­ці по­обі­ця­ли, що да­дуть на ньо­го 650 міль­йо­нів до­ла­рів, окрім дер­жав­но­го фі­нан­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Згі­дно з ука­зом пре­зи­ден­та, Лі­пі­рі­ді ство­рю­вав цен­три до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО в ко­жній обла­сті під пря­мим ке­рів­ни­цтвом гла­ви ОДА, який, пев­на річ, при­зна­ча­є­ться апа­ра­том пре­зи­ден­та. По су­ті, ство­рю­ва­ла­ся стру­кту­ра, та­ка со­бі сі­тка під мі­ні­стер­ство під ке­рів­ни­цтвом апа­ра­ту пре­зи­ден­та. Однак пі­сля скан­да­лів Лі­пі­рі­ді ві­ді­йшов у тінь, і те­ма ця на­кри­ла­ся мі­дним та­зом.

То­ді Тре­тья­ков і ви­тя­гнув Ва­лен­ти­на Мань­ка. По-пер­ше, він свій, з ним мо­жна го­во­ри­ти про від­ко­ти від­кри­то. По-дру­ге, він до­сить не­по­га­ний ме­не­джер. Уміє на­ла­го­ди­ти про­це­си й ско­ло­ти­ти ко­ман­ду. По-тре­тє, він справ­ді во­ю­вав і за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе до­сить не­по­га­но. Йо­го під­три­му­ють де­я­кі ко­ли­шні ко­ман­ди­ри «Пра­во­го се­кто­ра». З 2014 ро­ку Мань­ко їм ба­га­то до­по­ма­гав — при­во­зив на ба­зу ПС зброю, ма­ши­ни, гро­ші. Але я вва­жаю йо­го ма­ро­де­ром. — А ко­го на цій по­са­ді хо­тів би ба­чи­ти Ава­ков, що так різ­ко ви­слов­лю­вав­ся про­ти Мань­ка? Чи, на­при­клад Ко­ло­мой­ський, який, ка­жуть, теж ці­ка­вив­ся цим про­це­сом? — По­ки що не­зро­зумі­ло. Кан­ди­да­тур від них не­має. На­віть по­пе­ре­дніх. Ме­ні теж ду­же ці­ка­во. — Чи на­зи­ва­ю­ться ін­ші кан­ди­да­ту­ри? І на­скіль­ки ре­аль­ний за­раз у цій ро­лі Мань­ко? Адже 28 бе­ре­зня на за­сі­дан­ні Ка­бмі­ну йо­го кан­ди­да­ту­ру не за­твер­ди­ли. — Я й та­кі, як я, зро­би­мо все, аби йо­го не при­зна­чи­ли. На­віть не мі­ні­стром. На мі­сці Тре­тья­ко­ва я по­ста­вив би Мань­ка го­ло­вою Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів і, ко­ли бу­дуть про­пи­су­ва­ти­ся по­ло­же­н­ня під мі­ні­стер­ство, що за­раз і ро­блять, — зро­бив йо­го ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ків мі­ні­стра, а Держ­слу­жба уві­йшла б у мі­ні­стер­ство де­пар­та­мен­том. Да­лі за ал­го­ри­тмом — Ка­бмін ви­су­ває по­да­н­ня на за­твер­дже­н­ня мі­ні­стром Мань­ка у ВР. Тре­тья­ков озву­чує, що ко­ли ВР не під­три­має, то він ви­хо­дить із ко­а­лі­ції і з фра­кції (як це вже бу­ло під час ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня Мін­вет. — А.К.). І все. — Чи та­ке вже по­трі­бне Мі­ні­стер­ство ве­те­ра­нів, на ваш по­гляд? Чи не до­сить бу­ло б ре­фор­мо­ва­ної Держ­слу­жби? — Ми ба­га­то го­во­ри­ли про це з хло­пця­ми. Те­о­ре­ти­чно, мо­жна бу­ло б пра­цю­ва­ти і з Держ­слу­жбою. Якщо ви­ко­ну­ва­ти за­ко­ни. Але в нас так ви­пи­са­на за­ко­но­дав­ча ба­за, що пра­ва­ми ве­те­ра­нів в Укра­ї­ні за­йма­ю­ться 22 стру­кту­ри. Держ­слу­жба аб­со­лю­тно за­ле­жна від мі­ні­стерств, то­го ж Мін­со­цпо­лі­ти­ки. То­му ре­а­лі­зо­ву­ва­ти якісь про­е­кти що­до ве­те­ра­нів май­же не­мо­жли­во. Ру­ки зв’яза­ні бю­ро­кра­ті­єю.

Зви­чай­ним ве­те­ра­нам тре­ба, щоб не кра­ли гро­шей і не вва­жа­ли їх ло­ха­ми. Всі вже вто­ми­ли­ся від цьо­го. А тут є та­кий шанс — зро­би­ти на­ше, по су­ті, мі­ні­стер­ство че­сним, по­ря­дним, про­зо­рим. Єв­ро­пей­ським чи аме­ри­кан­ським — будь-яким. Го­лов­не — без уже зви­чно­го укра­їн­сько­го під­хо­ду до роз­тра­ти ко­штів.

Але га­ран­тії, що та­ко­го не ста­не­ться, не­має. Во­но мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на зви­чай­не мі­ні­стер­ство, ко­ли, на­при­клад, гро­ші йдуть не в хо­ро­ший са­на­то­рій для ве­те­ра­нів, а в той, у який тре­ба. Або ж на мі­ні­стер­ство без пов­но­ва­жень, якщо не змо­же пе­ре­бра­ти на се­бе пи­та­н­ня, що сто­су­ю­ться ве­те­ра­нів, від ін­ших стру­ктур. Усе за­ле­жить за­раз від то­го, як бу­де ви­пи­са­ний фун­кціо­нал, від кан­ди­да­тур мі­ні­стра й держ­се­кре­та­ря.

Тре­тья­ков хо­че сво­їх. І на­віть якщо якось нам усе ж та­ки вда­сться про­ве­сти сво­го мі­ні­стра, то мі­ні­стер­ство пов­но­цін­но не пра­цю­ва­ти­ме. Бо про­філь­ний ко­мі­тет — під Тре­тья­ко­вим, і держ­се­кре­тар мі­ні­стер­ства теж бу­де під ним.

Хоч як ба­наль­но це зву­чить, але з Тре­тья­ко­вим ко­мусь тре­ба сі­да­ти за стіл пе­ре­го­во­рів. Тоб­то кан­ди­да­ту­ра мі­ні­стра має вла­што­ву­ва­ти всіх — і ря­до­вих ве­те­ра­нів, і та­ких, як Тре­тья­ков, Ко­но­нен­ко і т.д. — На­ві­що, на ва­шу дум­ку, Тре­тья­ко­ву

Мін­вет і свій мі­ністр? — Сфе­ра впли­ву. Ще один свій го­лос у Ка­бмі­ні. Зно­ву ж — гро­ші. Крім то­го, у Мань­ка вкла­де­но ду­же ба­га­то. — Яким ре­сур­сом при пра­виль­них роз­кла­дах мі­ні­стер­ство мо­гло б ста­ти для ве­те­ра­нів? — В Укра­ї­ні біль­ше ти­ся­чі ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій, і всі тя­гнуть на се­бе ков­дру. Хто — під по­лі­ти­ка­ми, хто — під ко­мер­сан­та­ми, хто — сам по со­бі. Зем­лі ха­па­ють, віджи­ма­ють і т.ін. А якщо мі­ні­стром бу­де ав­то­ри­те­тна лю­ди­на, і їй да­дуть ре­сурс для ро­бо­ти, то во­на змо­же об’єд­на­ти всі ве­те­ран­ські ор­га­ні­за­ції. Якщо АП пра­виль­но роз­ста­вить акцен­ти, то до­мог­ти­ся мо­жна бу­де ду­же ба­га­то чо­го. Пра­виль­но­му мі­ні­стро­ві я го­то­вий до­по­ма­га­ти. А я — це ще ві­сім ти­сяч лю­дей по всій Укра­ї­ні. — Про що, все ж та­ки, свід­чить та­ка кіль­кість ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій? Чиї пра­ва во­ни за­хи­ща­ють? — На мою дум­ку, в Укра­ї­ні си­ту­а­ція за­раз та­ка, що в дер­жа­ви не­має мо­но­по­лії на за­сто­су­ва­н­ня си­ли. І ко­ли ве­те­ра­на б’ють, це одра­зу на­би­рає ста­ту­су «Зра­да! Б’ють па­трі­о­та!». На­віть якщо цей ве­те­ран не ду­же по­ря­дний. Ве­те­ран­ські ор­га­ні­за­ції цим ко­ри­сту­ю­ться.

У ме­не ба­га­то то­ва­ри­шів, з яки­ми ми ра­зом во­ю­ва­ли. До­сить близь­кі лю­ди, бо­йо­ві па­ца­ни, ко­трі ні­ко­ли не бу­ли по­мі­че­ні в чо­мусь по­га­но­му. А те­пер пі­сок «да­ху­ють», кар’єри віджи­ма­ють. І їм ні­чо­го за це не бу­де. Бо пра­во­охо­рон­ці їх не би­ти­муть, — одра­зу кри­ки по­чну­ться. То­му стіль­ки ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій. Є, зві­сно, се­ред них ду­же ба­га­то по­ря­дних. Але во­ни не ма­ють гро­шей, аби ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся й ро­би­ти якісь си­стем­ні і мас­шта­бні про­е­кти. Для цьо­го по­трі­бно під ко­гось ляг­ти.

Щоб у ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій бу­ли ко­шти на про­е­кти і во­ни не ля­га­ли ні під яких по­лі­ти­ків, а пред­став­ля­ли ін­те­ре­си ве­те­ра­нів, ми змі­ни­ли си­сте­му їх фі­нан­су­ва­н­ня. За­раз про­пи­су­ю­ться по­ло­же­н­ня, як це має пра­виль­но від­бу­ва­ти­ся. Стан­дар­тна гран­то­ва осно­ва — фі­нан­су­ва­н­ня не ве­те­ран­ських ор­га­ні­за­цій, а про­е­ктів. — Яким, на ваш по­гляд, має бу­ти мі­ні­стер­ство? Як убе­рег­ти йо­го від то­го, щоб во­но не ста­ло та­кою со­бі «кви­тко­вою ка­сою»? — Че­сно ка­жу­чи, не знаю. Як­би знав, то зро­бив би все, аби ста­ти мі­ні­стром. ***

Однак спо­ді­ва­н­ня на те, що но­ве ві­дом­ство змо­же ви­рі­ши­ти про­бле­ми, все ж та­ки є. При­найм­ні у ве­те­ра­нів і гро­мад­ських акти­ві­стів, які уві­йшли в ро­бо­чу гру­пу з на­пра­цю­ва­н­ня по­ло­жень про мі­ні­стер­ство.

«Мань­ка ла­ди­ли на по­са­ду го­ло­ви Держ­слу­жби, — вва­жає один з ор­га­ні­за­то­рів сту­дент­сько­го Єв­ро­май­да­ну-2013, уча­сник АТО (54-й роз­ві­дбат) Ві­та­лій Ку­зьмен­ко. — Я не чув, щоб хтось усер­йоз обго­во­рю­вав йо­го кан­ди­да­ту­ру на по­са­ду мі­ні­стра.

Кан­ди­да­тів, швид­ше за все, бу­де ба­га­то. Але не ду­маю, що на­ра­зі є сенс го­во­ри­ти про це. Як на ме­не, спо­ча­тку тре­ба ви­зна­чи­ти­ся з кри­те­рі­я­ми — яким має бу­ти мі­ністр, і вже від цьо­го від­штов­ху­ва­ти­ся. Мі­ні­стро­ві бу­де не­про­сто, оскіль­ки те­ма скла­дна і ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства, фа­кти­чно, ля­же на йо­го пле­чі. Кан­ди­дат має бу­ти, з одно­го бо­ку, хо­ро­шим управ­лін­цем, який по­тя­гне ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го мі­ні­стер­ства. А з ін­шо­го — лю­ди­ною, ко­тра має пев­ний ав­то­ри­тет се­ред тих, хто во­ю­вав і за­хи­щав кра­ї­ну».

«До­бре, що до пи­та­н­ня ство­ре­н­ня Мін­ве­ту бу­ло за­лу­че­но гро­мад­ськість, — вва­жає член ра­ди во­лон­те­рів, ана­лі­тик ГО «Гро­мад­ський хаб» Де­нис По­дан­чук. — Зві­сно, бу­де всі­ля­кий са­бо­таж із бо­ку тих, хто в но­вій си­сте­мі по­чу­ва­ти­ме­ться ущем­ле­ним. Ду­маю, лю­ди, які в цьо­му жи­вуть, уже по­чи­на­ють ка­ра­ти­ся сум­ні­ва­ми. На­при­клад, біль­шість пра­ців­ни­ків Держ­слу­жби у спра­вах ве­те­ра­нів АТО, якої, швид­ше за все, не бу­де вза­га­лі. Це не факт, не прийня­то рі­ше­н­ня. Але так ціл­ком мо­же бу­ти.

На­справ­ді ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства — ли­ше один із ва­рі­ан­тів рі­шень. Але те­пер до­ве­де­ться на­у­ко­во об´рун­то­ву­ва­ти са­ме йо­го. Ті­єю мі­рою, якою це бу­де мо­жли­во, ми зро­би­мо все, аби по­ка­за­ти, на­скіль­ки ви­со­ко­рів­не­вою мо­же бу­ти зов­ні­шня гро­ма­дян­ська екс­пер­ти­за. На­скіль­ки пра­виль­но, ко­ри­сно й ко­ре­ктно за­сто­со­ву­ва­ти ро­зум­ний під­хід».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.